પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

જાહેરાત ક્રમાંક ર/૨૦૧૫-૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેર સંવર્ગની વધારાની પ્રોવીઝનલ યાદી તા ૧૬-૯-૨૦૧૫

September 18-2015

ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ફાઈનલ સીલેક્શન લીસ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

September 13-2015

તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૫

September 10-2015

ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના રીવાઈઝ્ડ પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી, પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ તથા ઓ.એમ​.આર શીટ​માટે અહીં ક્લીક કરો.

September 09-2015

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લા દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર-કી

August 17-2015

જાહેરાત ક્રમાંક ૧-૨૦૧૫-૧૬ નાયબચીટનીશ સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી.

August 04-2015

જાહેરાત ક્રમાંક ૩/૨૦૧૫-૧૬ મુખ્ય સેવિકા સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી

July 30-2015

ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.

June 22-2015

પંચમહાલ​ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક (જા.ક્ર. DPSSC17/201516/3), તલાટી કમ મંત્રી (જા.ક્ર. DPSSC17/201516/3), મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (જા.ક્ર. DPSSC17/201516/3) તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (જા.ક્ર. DPSSC17/201516/3) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

September 22-2015

તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા. ૨૧-૦૯-૨૦૧૫

September 21-2015

Contractual TDO ORDER Date.21/09/2015

September 21-2015