પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

દાહોદ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. ૦૬-૦૬-૨૦૧૫ તથા તા. ૦૭-૦૬-૨૦૧૫ ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર-કી, પરીક્ષાનું પરિણામ તથા ઓ.એમ.આર. શીટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

July 01-2015

દાહોદ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ

June 30-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની નાયબ ચીટનીશ, અધિક મદદનીશ ઇજનેર, મુખ્યસેવિકા, સ્ટાફ નર્સ અને કમ્પાઉન્ડર સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ આન્સર કી

June 23-2015

ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.

June 22-2015

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ભરુચ, સુરેન્દ્રનગર, કચ્છ, ખેડા જિલ્લા ધ્વારા તા ૬-૬-૨૦૧૫ તથા તા ૭-૬-૨૦૧૫ ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર કી

June 19-2015

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ભરૂચ​, સુરેન્દ્રનગર​, કચ્છ, ખેડા જિલ્લા દ્વારા તા.૬-૬-૨૦૧૫ તથા તા.૭-૬-૨૦૧૫ ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર કી

June 18-2015

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ​, પોરબંદર​, જામનગર જિલ્લા દ્વારા તા.૬-૬-૨૦૧૫ તથા તા.૭-૬-૨૦૧૫ ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર કી

June 18-2015

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ડાંગ​, તાપી, ન​વસારી, સુરત અને નર્મદા જિલ્લા દ્વારા તા. ૬-૬-૨૦૧૫ તથા તા. ૭-૬-૨૦૧૫ નો રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર કી.

June 15-2015

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(ગુજરાત વહીવટી સેવા-જુનીયર સ્કેલ ) વર્ગ-૧માં બઢતી અને બદલીના હુકમ તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૫

June 12-2015

તાલુકા વિકાસ અધિકાર , વર્ગ -૨ ની બદલી થ​વા બાબત

June 12-2015

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી

June 10-2015

પ્રોવિઝનલ આન્સરકીની તા. ૧૩-૬-૨૦૧૫ ના બદલે ૧૬-૬-૨૦૧૫ વાંચ​વા બાબતની ટુંકી જાહેરાત​

June 10-2015

પ્રોવીઝનલ આન્સર કી બાબતની ટૂંકી જાહેરાત​

June 08-2015