પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ એડીસ્નલ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ મુખ્ય સેવીકા પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ નાયબ ચીટનીસ પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ​ સ્ટાફ નર્સ ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

July 24-2014

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ ​કંપાઉન્ડર ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

July 24-2014

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ​ મુખ્ય સેવિકા ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

July 15-2014

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ​ અધિક મદદનીસ ઇજનેર​ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

July 15-2014

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ​ નાયબ ચીટનીશ​​ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

July 15-2014

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ,અમદાવાદની જાહેરાત ક્રમાંક ૧ થી ૬/૨૦૧૩-૧૪ અન્વયે જિલ્લા પસંદગી અંગેના સંમિતપત્રક તથા કેટેગરીવાઇઝ ખાલી જગ્યાની વિગત દર્શાવતું પત્રક

May 31-2014

ગુજરાત વિકાસ સેવા , વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓની ૦૧-૦૧-૨૦૦૭ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૩ની સ્થીતી દર્શાવતી કામચલાઉ પ્રવરતા યાદી

May 07-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ વિવિધ પરીક્ષાઓની આખરી કરેલ આન્સર કી

February 22-2014