પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ટ્રાન્સફર ઓર્ડર ૧૧-૦૫-૨૦૧૫

May 11-2015

નાયબ ચીટનીશ તથા વિસ્તરણ અધિકારી વર્ગ-૩ (પંચાયત - તાલુકા પંચાયત) અધિકારીની એપ્રિલ્-૨૦૧૫ માં યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાની આન્સર કી બાબત

April 27-2015

તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ ના બદલી હુકમ તા. ૧૦-૦૪-૧૫

April 10-2015

તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ માં પ્રમોશન હુકમ તા. ૧૦-૦૪-૧૫

April 10-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની નાયબ ચીટનીશ સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત​

April 08-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની અધિક મદદનીશ ઇજનેર​(સિવિલ​) સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત​

April 08-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની મુખ્ય સેવીકા સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત​

April 08-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની સ્ટાફનર્સ સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત​​

April 08-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની કમ્પાઉન્ડર સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત

April 08-2015