પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી-કમ-મંત્રી, મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

July 28-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, અમદાવાદ દ્વારા જૂન-2015માં લેવાયેલ અધિક મદદનીશ ઇજનેર (જા.ક્ર. 2/2015-16), સ્ટાફ નર્સ (જા.ક્ર. 4/2015-16) અને કમ્પાઉન્ડર (જા.ક્ર. 5/2015-16) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

July 28-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૨-૧૫/૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેરની પ્રોવીઝનલ યાદી

July 24-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૨-૧૫/૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેરની ફાઇનલ આન્સરકી

July 24-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૫-૧૫/૧૬ કમ્પાઉન્ડર​ની પ્રોવીઝનલ યાદી

July 24-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૫-૧૫/૧૬ કમ્પાઉન્ડર​ની ફાઇનલ આન્સરકી

July 24-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૪-૧૫/૧૬ સ્ટાફ નર્સની પ્રોવીઝનલ યાદી

July 24-2015

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૪-૧૫/૧૬ સ્ટાફ નર્સની ફાઇનલ આન્સરકી

July 24-2015

જાહેરાત ક્રમાંક ૨,૪,૫/૨૦૧૫-૧૬ અનુક્રમે અધિક મદદનીશ ઇજનેર, સ્ટાફ નર્સ અને કમ્પાઉન્ડર સંવર્ગમાં પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગેની જાહેરાત

July 24-2015

વયનિવ્રુત્તિ અંગેની દરખાસ્ત સમયસર મોકલ​વા બાબત​

July 24-2015

જાહેરાત ક્રમાંક ૬/૨૦૧૩-૧૪ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગના તા ૨૩-૭-૨૦૧૫ ના રોજ જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ રદ કરવા અંગે

July 21-2015

વિવિધ જિલ્લા પંચાયત પસંદગી સમિતિ દ્વારા જુન ૨૦૧૫ માં લેવાયેલ જુનીયર ક્લાર્ક​, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર, ફીમેલ હેલ્થ વર્કર સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની પ્રોવિઝનલ રીકમેન્ડેશન લિસ્ટ, ફાઇનલ આન્સર કી, રીઝલ્ટ તથા ઓ.એમ.આર. શીટ માટે અહિં ક્લિક કરો

July 13-2015

ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.

June 22-2015