પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

જામનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

August 31-2015

પોરબંદર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

August 31-2015

રાજકોટ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

August 31-2015

ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

August 31-2015

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

August 24-2015

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, રાજકોટ, જામનગર અને પોરબંદર જિલ્લા દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર-કી

August 24-2015

અમરેલી જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.

August 24-2015

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લા દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર-કી

August 17-2015

TDO Transfer Order Date.05/08/2015

August 05-2015

વયનિવ્રુત્તિ અંગેની દરખાસ્ત સમયસર મોકલ​વા બાબત​

July 24-2015

વિવિધ જિલ્લા પંચાયત પસંદગી સમિતિ દ્વારા જુન ૨૦૧૫ માં લેવાયેલ જુનીયર ક્લાર્ક​, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર, ફીમેલ હેલ્થ વર્કર સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની પ્રોવિઝનલ રીકમેન્ડેશન લિસ્ટ, ફાઇનલ આન્સર કી, રીઝલ્ટ તથા ઓ.એમ.આર. શીટ માટે અહિં ક્લિક કરો

July 13-2015

ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.

June 22-2015