પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

રવિ કૃષિ મહોત્સ​વ ૨૦૧૪ - તાલુકો, બોટાદ - જીલ્લો, ભાવનગર

December 16-2014

રવિ કૃષિ મહોત્સ​વ ૨૦૧૪ - તાલુકો, ચુડા, - જીલ્લો, સુરેન્દ્રનગર

December 16-2014

મોરબી જિલ્લા પંચાયત ની રચના

December 15-2014

દેવભુમી દ્વારકા જિલ્લા પંચાયત ની રચના

December 15-2014

છોટાઉદેપુર જિલ્લા પંચાયત ની રચના

December 15-2014

અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયત ની રચના

December 15-2014

બોટાદ જિલ્લા પંચાયત ની રચના

December 15-2014

મહિસાગર જિલ્લા પંચાયત ની રચના

December 15-2014

ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ની રચના

December 15-2014

નવી સાત જિલ્લા પંચાયત કચેરીઓમાં નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓના ચાર્જ હુકમો

December 15-2014

આરજીપીએસ​એ અને બીઆરજીએફ યોજના અંતર્ગત અરજી કર​વા અંગે નુ પત્રક

December 09-2014

ડ્રાફ્ટ નોટિફીકેશન ૦૩-૧૨-૨૦૧૪

December 05-2014

રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશક્તિકરણ અભિયાન યોજના અંતર્ગત જગ્યાઓ ભર​વા બાબત

December 03-2014

આરજીપીએસ​એ અંતર્ગત ગાંધીનગર ખાતે કરાર ના ધોરણે ભર​વાની થતી જગ્યાઓ

December 03-2014

બીઆરજીએફ યોજના અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાએ ૧૧ માસના કરારના ધોરણે ભર​વાની જગ્યાઓ

December 03-2014

તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓના બદલીના હુકમ ૨૭-૧૧-૨૦૧૪

November 27-2014

ગરીબ કલ્યાણ મેળો - ૨૦૧૪

October 11-2014

તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ ની બદલીના હુકમો

September 16-2014

તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ માં બઢતીના હુકમ

September 16-2014