પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
અવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

પંચાયત સેવાઓની જગ્યા માટેની ભરતી અંગેનાં અગત્યના ઠરાવો.
પંચાયત સેવાઓની જગ્યા માટેની ભરતી અંગેનાં અગત્યના ઠરાવો

પંચાયત સેવામાંની જગ્યા પર ભરતી અંગેની જાહેરાતો મુકવામા આવેલ છે
પંચાયત સેવામાંની જગ્યા પર ભરતી અંગેની જાહેરાતો મુકવામા આવેલ છે

પંચાયત સેવામાંની જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષા ના પ્રશ્રનો પત્રોના સાચા જવાબોની કી
પંચાયત સેવામાંની જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષા ના પ્રશ્રનો પત્રોના સાચા જવાબોની કી

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના દાહોદ, પંચમહાલ, અમરેલી, જૂનાગઢ, જામનગર, પોરબંદર,ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, ન​વસારી, વલસાડ, ડાંગ, સુરત,આણંદ, કચ્છ, ખેડા​, રાજકોટ, વડોદરા જિલ્લાના જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, MPHW અને FHW પરીક્ષાના ઉમેદવારો પરીણામ

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના દાહોદ, પંચમહાલ, અમરેલી, જૂનાગઢ, જામનગર, પોરબંદર,ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, ન​વસારી, વલસાડ, ડાંગ, સુરત,આણંદ, કચ્છ, ખેડા​, રાજકોટ, વડોદરા જિલ્લાના જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, MPHW અને FHW પરીક્ષાના ઉમેદવારો પરીણામ જાણવા માટે અહીં ક્લીક કરો

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના દાહોદ, પંચમહાલ, અમરેલી, જૂનાગઢ, જામનગર, પોરબંદર,ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, ન​વસારી, વલસાડ, ડાંગ, સુરત,આણંદ, કચ્છ, ખેડા​, રાજકોટ, વડોદરા જિલ્લાના જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, MPHW અને FHW પરીક્ષાના ઉમેદવારો પરીણામ જાણવા માટે અહીં ક્લીક કરો

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના આણંદ, ભાવનગર, દાહોદ, નવસારી, પંચમહાલ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, ડાંગ, જામનગર, જુનાગઢ, પોરબંદર, સુરત, વલસાડ, ખેડા, વડોદરા, કચ્છ​ જિલ્લાના જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, MPHW અને FHW પરીક્ષાના ઉમેદવારો પ્રોવિઝનલ ભલામણ યાદી (Provisional Recommendation List)

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના આણંદ, ભાવનગર, દાહોદ, નવસારી, પંચમહાલ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, ડાંગ, જામનગર, જુનાગઢ, પોરબંદર, સુરત, વલસાડ, ખેડા, વડોદરા, કચ્છ​ જિલ્લાના જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, MPHW અને FHW પરીક્ષાના ઉમેદવારો પ્રોવિઝનલ ભલામણ યાદી (Provisional Recommendation List) જાણવા માટે અહીં ક્લીક કરો.