પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્ટાફ નર્સ ભરતી ની સુધારેલી આખરી પસંદગી અને ભલામણ યાદી

August 12-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા કમ્પાઉન્ડર ભરતી ની સુધારેલી આખરી પસંદગી અને ભલામણ યાદી

August 12-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ એડીસ્નલ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ મુખ્ય સેવીકા પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ નાયબ ચીટનીસ પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014

ગુજરાત વિકાસ સેવા , વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓની ૦૧-૦૧-૨૦૦૭ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૩ની સ્થીતી દર્શાવતી કામચલાઉ પ્રવરતા યાદી

May 07-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ વિવિધ પરીક્ષાઓની આખરી કરેલ આન્સર કી

February 22-2014