પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

કરાર આધારીત તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓની નિમણૂંક ૧૬-૦૯-૨૦૧૪

September 17-2014

કરાર આધારીત તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓની નિમણૂંક ૧૭-૦૯-૨૦૧૪

September 17-2014

તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ ની બદલીના હુકમો

September 16-2014

તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ માં બઢતીના હુકમ

September 16-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ એડીસ્નલ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ મુખ્ય સેવીકા પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ નાયબ ચીટનીસ પરીક્ષાની આખરી પસંદગી અને જિલ્‍લાની ફાળવણીની યાદી

July 29-2014