પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની જાહેરાત ક્રમાંક-૪/૨૦૧૫-૧૬ સ્ટાફનર્સ સંવર્ગની ફાઇનલ સીલેકશન અને રેકમન્ડેશન લીસ્ટતા. ૮-૨-૨૦૧૬

January 25-2016

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 6/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ તથા ફાઈનલ આન્સર કી માટે અહીં ક્લીક કરો.

January 22-2016

જાહેરાત ક્રમાંક:-૫/૨૦૧૫-૧૬ કંપાઉન્ડર સંવર્ગની ફાઇનલ સીલેકશન અને રેકમન્ડેશન લીસ્ટ અંગેની અગત્યની જાહેરાત

January 19-2016

Date of expression of Interest is extended

January 16-2016

Expression of Interest For e GVGS

January 06-2016

ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.

December 04-2015

જાહેરાત ક્રમાંક ૧-૨૦૧૫-૧૬ નાયબચીટનીશ સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી.

August 04-2015

પંચાયત પદાધિકારીઓને તાલીમ આપ​વા બાબતની જાહેરાત​

June 22-2015