પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
online-software
મુખપૃષ્ઠઅગત્યના ઓનલાઇન સોફટવેર

અગત્યના ઓનલાઇન સોફટવેર

સોફટવેરનું નામ :- ગુજરાત રુરલ એકાઉન્ટિંગ મેનેજમેન્ટ

URL:- http://www.gram.gujarat.gov.in


સોફટવેરનું નામ :- આઇ.સી.ડી.એસ.ડેટા એન્‍ટ્રી મોડયુલ

URL:- http://intranet.guj.nic.in/icds/
દર મહીને આઇસીડીએસની વિવિઘ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને મળતા વિવિઘ લાભો જેવાં કે બાળકોની કિટ, સગર્ભા સ્‍ત્રીઓને આપવામાં આવતા લાભ વગેરેની મંથલી ડેટા એન્‍ટ્રી કરવી, કામગીરીનુ મોનીટરીંગ કરવુ.


સોફટવેરનું નામ:- વિકાસ પથ
URL:- http://vikaspath.guj.nic.in/
વિકાસ શાખા ઘ્‍વારા અમલીકૃત યોજનાઓ જેવીકે ૧૨મું નાણાપંચ, ગ્રામસુવિઘા, પંચવટી, સરદાર આવાસ યોજના, ઇંદીરા આવાસ યોજના અને પંચાયતધર જેવી યોજનાઓ માટે ઓનલાઇન દરખાસ્‍ત કરવી, જરૂરી મંજૂરીઓ આપવી અને રીપોર્ટ તૈયાર કરવા તથા થયેલ કામગીરી અને ખર્ચનું ઓનલાઇન મોનીટરીંગ કરવા.


સોફટવેર:- આયોજન ફોર પ્‍લાનીંગ

URL:- http://iojn.guj.nic.in/

આયોજન કચેરીને લગત વિવિઘ યોજનાઓ માટે વર્ષવાર કામોની દરખાસ્‍ત કરવી, મળેલ વહીવટી મંજૂરી અને ગ્રાન્‍ટની સામે ખર્ચની ડેટા એન્‍ટ્રી કરવી અને ઓનલાઇન મોનીટરીંગ અને રીપોર્ટ તૈયાર કરવી.


સોફટવેર:- પ્રઘાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના

URL:- https://online.omms.nic.in/government/security/login/dologin.asp

પ્રઘાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ થયેલ મંજુર વિવિઘ સડકોના કામોની ઓનલાઇન ડેટા એન્‍ટ્રી કરવા તેમજ તેનુ મોનીટરીંગ કરવા.

સોફટવેર:- (n)Procure
URL:- https://nprocure.com/
ટેન્‍ડર ઓનલાઇન કરવાની પઘ્‍ઘતી કે જેમાં કોન્‍ટ્રાકટરને ઓનલાઇન ટેન્‍ડરની માહિતી મેળવવા, ઓનલાઇન ટેન્‍ડર ભરવા તથા ભરાયેલ ટેન્‍ડરના ભાવ કોના કેટલા છે વગેરે જોવા માટે તથા ઓનલાઇન ટેન્‍ડરીંગની ડેટા એન્‍ટ્રી કરવા માટે. (n)Procure સોફટવેરમાં સિકયુરીટી પણ આપેલી છે જેમાં કોન્‍ટ્રકટર અને કાર્યપાલક ઇજનેર પાસે જેની સતા છે.


સોફટવેરનું નામ:- કૃષિ મહોત્‍સવ

URL:- http://km.guj.nic.in/

કૃષિ મહોત્‍સવ શરૂ થયાથી પૂર્ણ થયા ત્‍યાં સુઘીની તમામ પ્રકારની ડેટા એન્‍ટ્રી જેવી કે કુષી રથ રૂટનું આયોજન અને તે પ્રમાણે રૂટમાં હાજર રહેલ લાભાર્થીની વિગત, લાભાર્થીને અપાયેલ વિવિઘ યોજનાતળે લાભોની વિગતની ઓનલાઇન ડેટા એન્‍ટ્રી અને તેનુ જિલ્‍લા તથા રાજય કક્ષાએ મોનીટરીંગની કામગીરી.


સોફટવેરનું નામ:- IDSP

URL:- "http://intranet.guj.nic.in/gids/

અત્રેના જીલ્‍લાના ૭૭ યુનીટની દર અઠવાડીયે રોગોની માહીતીની ઓનલાઇન ડેટા એન્‍ટ્રી


સોફટવેરનું નામ:- RIMS

URL:- http://rimsindia.org

અત્રેના જીલ્‍લાના ૬૨ યુનીટની દર માસિક રૂટીન ઇમ્‍યુનાઇઝેશન માહીતીની ઓનલાઇન ડેટા એન્‍ટ્રી


સોફટવેરનું નામ:- ROR@Village

URL:- http://ror.guj.nic.in/

ગ્રામ્‍યકક્ષાએ ઇ-ગ્રામ પંચાયત ઘ્‍વારા ખેડુતોને લગત ૭/૧૨, ૮-અ ના ઉતારાની નકલો ઓનલાઇન આપવા માટે.