×
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ | પંચાયત વિભાગ
  • હોમ
  • ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ

નાયબ ચીટનીશ (પંચાયત સેવા) તથા વિસ્તરણ અધિકારી વર્ગ-૩ (પંચાયત/ખેતી/સહકાર) અને તાલુકા પંચાયત અધિકારીની ખાતાકીય પરીક્ષા સને ૨૦૧૯-૨૦