×
ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ પ્રોજેકટ | પંચાયત વિભાગ
 • હોમ
 • ઇ-ગ્રામ પ્રોજેકટ

ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ પ્રોજેકટ

Digital Seva Setu Service Report


 • શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઇ-શ્રમ કાર્ડ તૈયાર કરવાની કામગીરી વી.સી.ઇ. મારફત કરવા બાબત Click Here
 • eGramList_14179_v1Click Here
 • Connectivity Gap Funding to eGram VCEs Click Here
 • Special Incentive scheme for the VCE Click Here
 • શ્રેષ્ઠ ઇ-ગ્રામ સેન્ટર એવોર્ડ બાબત-all Click Here
 • ઓબીસી ૧૬ કુવરબાઇનુ મામેરૂ યોજના હેઠળ સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગની કન્યાને સહાય આપ​વા બાબત ન​વી બાબત રૂ. ૪૦૦. લાખ Click Here
 • Digital Locker Doc Scan GR Click Here
 • Digital Seva Setu - Scan Ration Card Work Letter 8th June 2021Click Here
 • Digital Seva Setu - FCS GRClick Here
 • ભારતનેટ (ફેઝ-II) પ્રોજેકટનું ગ્રામ પંચાયતથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલી જુદી જુદી સરકારી કચેરીઓ સુધી વિસ્તૃત કરવા બાબતClick Here
 • SOP for affidivate service Click Here
 • Birth Death Digital seva setu GR Click Here
 • Digital Seva Setu GR Click Here
 • Digital Seva Setu GR Click Here
 • લગ્નો માટે ઓનલાઇન Registration બાબત. Click Here
 • વ્રુધ્ધ સહાય Click Here
 • Regarding inclusion of services of ST corporation under the Digital Seva Setu program of eGram Centre Click Here
 • Standard Operating Procedure For Affidavit Click Here
 • Stamp Duty Amounts at eGram Centres Click Here
 • E-payment of stamp duty rules (Affidavit) Click Here
 • Regarding giving authority of affidavit to talatis under article 3 of Oaths Act-1969 Click Here
 • To provide ration card related services at the village level through E-Gram Vishwa Gram under "Digital Gujarat Sevasetu"  Click Here
 • Providing service through eGram centres Click Here
 • UIDAI Service from eGram Centres Click Here
 • ICDS Job Application Service from eGram Centers Click Here
 • ગ્રામ-કોમ્પ્યુટર સાહસિક ધ્વારા "જળ જીવન મિશન" કાર્યક્રમ હેઠળ ડેટા એન્ટ્રી કરવા બાબત અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ સેન્‍ટર મારફત ‘રાશનકાર્ડ’ અંગેની સેવાઓ પુરી પાડવા બાબત.અહીં ક્લીક કરો.
 • ઈ-ગ્રામ પંચાયતોના ડીજીટલ ટ્રાન્‍ઝેકશન પ્રોત્સાહન આપવા બાબત.અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ સેન્ટર મારફત ‘રેશન કાર્ડ’ અંગે સેવાઓ પુરી પાડવા બાબત.અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ સેન્ટર મારફત ‘વરિષ્ઠ નાગરીક પ્રમાણપત્ર’ (Senior Citizen Certificate) આપવા બાબત.અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ સેન્ટર મારફત ‘વરિષ્ઠ નાગરીક પ્રમાણપત્ર’ (Senior Citizen Certificate) આપવા બાબતઅહીં ક્લીક કરો.
 • Income Certificate Guidelinesઅહીં ક્લીક કરો.
 • Annexure for Income Certificateઅહીં ક્લીક કરો.
 • ECI service by eGram VCEsઅહીં ક્લીક કરો.
 • Temprory Residence and Income Certificate services from eGram Centresઅહીં ક્લીક કરો.
 • ગ્રામ કોમ્‍પ્‍યૂટર સાહસિક ધ્‍વારા એટીવીટી સેવાઓ પૂરી પાડવા બાબત અહીં ક્લીક કરો.
 • Aayushman Golden Card Revised Circular અહીં ક્લીક કરો.
 • Circular for Birth and Death Certificate issuance from eGram Centre અહીં ક્લીક કરો.
 • Unique Disability ID Circularઅહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રોમાંથી ઑનલાઇન જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર માટે આરોગ્ય વિભાગનો પત્ર અહીં ક્લીક કરો.
 • Circular for Aayushman Card from eGram Centre અહીં ક્લીક કરો.
 • 14th Finance Commission related activities by VCEs અહીં ક્લીક કરો.
 • Land Right Records linking with UIDAI Number ( Voluntary ) service from eGram અહીં ક્લીક કરો.
 • Aadhaar Seeding From eGram અહીં ક્લીક કરો.
 • RTO Services through eGram Centre અહીં ક્લીક કરો.
 • Appointment of Talati as Aadhar Verifier under UIDAI અહીં ક્લીક કરો.
 • Aadhar Based Services Chargesઅહીં ક્લીક કરો.
 • ઓનલાઇન કમ્પ્યુટરાઇઝડ (સને-૨૦૦૪) પહેલાંની હસ્તલિખિત સ્કેન થયેલ ફેરફાર નોંધોને મહેસૂલી અધિકારીઓ તથા ખાતેદારોને સાંકળીયા સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ કર​વા બાબત​, તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭​ અહીં ક્લીક કરો.
 • VCE Guideline Booklet for eGram Project​ અહીં ક્લીક કરો.
 • Letter for Birth and Death Entry Application (BADEA)​ અહીં ક્લીક કરો.
 • GR for U WIN Card Entry by VCE
  ક્રમ તારિખ​ જી.આર​. નંબર વિગત ડાઉનલોડ​
  ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ યુઓએલ​-૧૩૨૦૧૫-૩૮૫૮૬૭-મ​(૨) અસંગઠિત શ્રમયોગીઓ - બાંધકામ શ્રમયોગીઓની નોંધણી કરી UWIN (Unauthorized Worker Identification Number) કાર્ડ આપ​વા માટેની કાર્ય પદ્ધતિ નક્કિ કર​વા બાબત​
  ૧૯-૦૬-૨૦૧૫ યુઓએલ​-૧૩૨૦૧૫-૩૮૫૮૬૭-મ​(૨) અસંગઠિત શ્રમયોગીઓ - બાંધકામ શ્રમયોગીઓની નોંધણી કરી UWIN (Unauthorized Worker Identification Number) કાર્ડ આપ​વા માટેની કાર્ય પદ્ધતિ નક્કિ કર​વા બાબત​
  ૨૫-૧૨-૨૦૨૧ વહસ/૧૦૨૦૨૧/૧૦૨૦૨૧/૪૩૫/૧૦૨૦૨૧/૪૩૫/વસુતપ્ર-૨ રાજ્ય સરકારની વિવિધ વિભાગો અન્વયે આપવામા આવતી સેવાઓ માટે એફિડેવિટની પ્રક્રિયા રદ કરિને સ્વઘોષણા (Self- Declaration ) ની પ્રક્રિયા અમલમા મુકવા બાબત
  ૦૭-૦૫-૨૦૨૨ ઇજીવીજીએસ/ઇ-નિર્માણ કાર્ડ/એંટ્રી/૨૦૨૨-૨૩/૫૯ ઇ-નિર્માણ પોર્ટલ પર બાંધકામ શ્રમિકોની નોધણી અંગેની કામગીરી તથા ઇ-નિર્માણ કાર્ડ તૈયાર કરવાની વી.સી.ઇ મારફત કરવા બાબત
  ૧૦-૧૦-૨૦૨૨ ઇજીવીજીએસ - VCE પુરસ્કાર/૨૦૨૨-૨૩/૨૦૭ ઇ-ગ્રામ પંચાયતોના વી.સી.ઇ.ને પ્રોત્સાહક રકમ ચુકવવા બાબત
  ૦૧/૧૧/૨૦૨૨ ઇજીવીજીએસ/વીઇ/પ્રોત્સાહકઅનુદાન/૨૦૨૨-૨૩/૨૧૮ ડીજીટલ ગુજરાત અંતર્ગત કામગીરી કરનાર વી.સી.ઇ.ને પ્રોત્સાહક સહાય આપવા બાબત
 • Asha / Anganwadi worker Circular under National Digital Literacy Mission Support Manual​ અહીં ક્લીક કરો.
 • ખેલમહાકુંભ-૨૦૧૪ ના રજીસ્ટ્રેશન બાબત ​અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ​ વિશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ગત પંચાયત વાઇડ એરીયા નેટવર્ક (પાવન) ના બેન્‍ડવીથ, ઓપરેશન અને મેન્‍ટેનન્‍સ માટે મે. ભારતી એરટેલ લી. જોડે કરાર કરવા બાબત.અહીં ક્લીક કરો.
 • કિશાન પોર્ટલ ના માધ્યમથી ક્રૃષિ વિભાગ નીસહાય યોજનાઓ તથા ખાતર અધિકાર પત્ર મેળવવા બાબત​ અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો થી આઈસીડીએસની ડેટા એન્ટ્રી માટેના સરકારી ઠરાવો અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ gspc જી.આર. અહીં ક્લીક કરો.
 • જીએસપીસી એગ્રીમેન્ટ અહીં ક્લીક કરો.
 • સાબરમતી ગેસ એમ​ઓયુ એગ્રીમેન્ટ અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ gspc બિલ કલેક્શન માટેના કરાર અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ મારફતે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવા માટે સમજૂતી નો સમાવેશ અહીં ક્લીક કરો.
 • નેશનલ ઓપ્‍ટીકલ ફાઇબર નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ અંગેનો પરિપત્ર અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-ગ્રામ કેન્‍દ્ર દ્વારા આર.ઓ.આર. માટેનો ઠરાવ અહીં ક્લીક કરો.
 • મહેસૂલ આર.ઓ.આર. માટેનો ઠરાવ અહીં ક્લીક કરો.
 • badea સોફ્ટવેર માટે તાલીમ મેન્યુઅલ અહીં ક્લીક કરો.
 • સપોર્ટ ડોક્યુમેન્ટ ફોર ઈરેશન પીડીએસ સિસ્ટમ અહીં ક્લીક કરો.
 • ઇ-કુપન જી.આર. અહીં ક્લીક કરો.
 • ગુજરાત ઇલેક્ટ્રીસિટી બોર્ડ - બિલ કલેકશન જી.આર.-૧ અહીં ક્લીક કરો.
 • ગુજરાત ઇલેક્ટ્રીસિટી બોર્ડ - બિલ કલેકશન જી.આર.-૨ અહીં ક્લીક કરો.
 • ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૨ ના આયોજન ના સંદર્ભે ઈ-ગ્રામ સેન્ટરો ની સેવાઓ લેવા સંબંધે અહીં ક્લીક કરો.
 • વી.સી.ઇ.ને બી.એસ.એન.એલ.ના ડાયરેકટ સેલીંગ એજન્‍ટ (ડી.એસ.એ.) ની કામગીરી સોંપવા બાબત અહીં ક્લીક કરો.
 • કમિશ્નરશ્રી – ટેકનિકલ શિક્ષણ દ્રારા ચાલતા એન્જીનીયરીંગ/ ફાર્મસીના ડીગ્રી/ડિપ્લોમા કોર્સીસમાં પ્રવેશની ઇ-ગ્રામ દ્રારા ઓનલાઇન નોંધણી બાબત અહીં ક્લીક કરો.
 • પંચાયત વિભાગ મેનપાવર આઉટસોસીંગ સરક્યુલર - ૨૦૧૧ અહીં ક્લીક કરો.
 • સરકયુલર ઓફ ઇ-ગ્રામ યુઝ બાય જી.આર.એસ. ઓફ mnregas અહીં ક્લીક કરો.
 • Aadhaar Seeding GR for Farmers (Khedut) ​અહીં ક્લીક કરો.
 • Claim Process for eShram Card BeneficiariesClick Here
 • Manual- Existing farmer RegistrationClick Here
 • DISCOM training manual
  1. DISCOM e_gram_collection_18082022 Click Here
  2. DISCOM SoP for New WEB Based Cash Collection System Click Here
  3. DISCOM SoP_for_New_WEB_Based_Cash_Collection_System Click Here
 • Tax Collection Report Year 2022-23
  1. Tax Collection Report Till 31-01-2023 Click Here
 • Profession Tax Collection Report for Year 2021 To 2022 Click here
 • Panchayat Tax Collection Year End Report 2021 To 2022 Click here
 • Profession Tax Collection Report for Year 2020 To 2021 Click here
 • Panchayat Tax Collection Report for Year 2020 To 2021 Click here