×

ઇ-સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો

તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૩૧/૦૩/૨૦૧૮ પી.આઇ.એલ​.-૧૨૦-૨૦૧૦(૬૬૫૩૫૩)-ક​ અખિલ ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત પંચાયત​-ક્લાર્ક પટાવાળા મહામંડળ દ્વારા નામ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલ પી.આઇ.એલ. નં. ૧૨૦-૨૦૧૨ માં આવેલ તા.૧૧-૦૯-૨૦૧૪ના ચુકાદા અન્વયે, રાજ્યની ગ્રામ પંચાયતોમાં વર્ગ​-૩ અને વર્ગ​-૪ની હંગામી જગાઓ ધરાવતું સેટઅપ (મહેકમ​) મંજુર કર​વા બાબત​.
૦૯/૦૮/૨૦૧૭ ગપમ​-૧૦૨૦૧૭-૩૧૧-ક રાજ્યના સ્થાનિક સંવર્ગના કર્મચરીઓની ભરતી મંજૂર થયેલ સેટ​-અપ ઉપર ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ​, જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ અથ​વા માન્ય ઠરાવેલ પદ્ધતિ હેઠળ નિયમોનુસાર કર​વા બાબત​
૦૬/૧૦/૨૦૧૭ ગપમ​-૧૦૨૦૧૭-૩૧૧-ક​ રાજ્યના સ્થાનિક સંવર્ગના કર્મચરીઓની ભરતી મંજૂર થયેલ સેટ​-અપ ઉપર ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ​, જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ અથ​વા માન્ય ઠરાવેલ પદ્ધતિ હેઠળ નિયમોનુસાર કર​વા બાબતે સ્પષ્ટતા કર​વા બાબત​
૧૨/૦૭/૨૦૧૨ નપમ/૧૦૮૭/૨૧૦૨/ક લધુત્તમ વેતન ચુકવવા બાબત
૨૫/૦૧/૨૦૧૧ નપમ/૧૧૨૦૦૮/૭૯૭/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલ ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો ૨૦૦૯ મુજબના સુધારેલ પગાર માળખુ લાગુ પાડવા બાબત.
૧૪/૦૨/૨૦૦૮ નપમ / ૧૦૯૮/૨૭૪/(૫) (પાર્ટ ફાઇલ) / ક રૂપાંતરીત ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારીઓના પગાર ફીકસેશન તથા અન્‍ય કામગીરી માટે પંચાયતોમાં મંજુર કરવામાં અવોલ મહેકમની મુદત વધારવા બાબત.
૨૬/૦૨/૨૦૦૮ નપમ / ૧૦૮૪/૧૪૮૦/ક તા. ૧/૪/૧૯૬૩ થી તા. ૫/૬/૮૪ દરમ્‍યાન રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતોમાં નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓની સેવાની શરતો બાબત.
૧૧/૦૭/૨૦૦૮ નપમ/૧૦૮૪/૧૪૮૦/(પા.ફા.નં.)ક તારીખ ૧-૪-૬૩ થી તા. ૫-૬-૮૪ દરમ્યારન રૂપાંતરીત ગ્રામ/નગર પંચાયતોમાં નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીશ્રીઓની શરતો બાબત.
૧૮/૦૭/૨૦૦૮ નપમ/૨૪૨૦૦૬/૫૨૭/ક રૂપાંતરીત ગ્રામ/નગર પંચાયતના કર્મચારીઓનું સ્વૈાચ્છીનક નિવૃત્તિ સમયે સમયસર પેન્શુનપાત્ર સેવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવી લેવા બાબત.
૦૭/૦૯/૨૦૦૭ નપમ / ૧૦૯૮/૧૨૯૬/ભાગ/૨/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલ ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો/ ૧૯૯૮ મુજબના સુધારેલા પગાર ધોરણોલાગુ પાડવા બાબત.
૧૮/૧૦/૨૦૦૬ નપમ / ૧૯૮૭/૨૯૨૬/ક સ્‍થાનિક સંવર્ગના કર્મચારીઓની ભરતી ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ અથવા જીલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ મારફતે નિયમોનુસાર કરવા બાબત.
૨૩/૦૨/૨૦૦૫ નપમ / ૧૦૨૦૦૧/૧૦૦૮/ક ગ્રામ પંચાયતોમાં વર્ગ/૪ ની જગા ભરવા બાબત.
૧૫/૦૬/૨૦૦૪ ભરત / ૧૦૨૦૦૪/૩૮૫/ક ચાલુ નોકરી દરમ્‍યાન અવસાન પામતા સરકારી કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબના સભ્‍યને રહેમરાહે નોકરી આપવા બાબત એડહોક નિમણુંક
૨૦/૦૪/૨૦૦૨ નપફ / ૨૩૯૮/એસીએ/૬૨/ક કોર્ટ કેસનો સમયસર નિકાલ બાબત.
૧૯/૦૫/૨૦૦૦ નપમ / ૨૪૯૭/૧૩૪૩/ક પેન્‍શનના લાભો રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતોના રાજીનામું આપનાર એલોકેટેડ કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૧૫/૦૨/૧૯૯૭ નપમ / ૧૦૮૪/૧૪૮૦/ક ગુજરાત પંચાયત (ત્રીજો સુધારો) અધિનિયમ/૧૯૭૮ (૧૯૭૮ નો ૨૮ મો અધિનિયમ) હેઠળ પંચાયતો તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીને નિયમિત કરવા બાબત.
૨૦/૦૨/૧૯૯૬ નપમ / ૧૦૯૨/૧૩૦/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલી ગ્રામ અને નગર પંચાયતના કર્મચારીઓને ઉચ્‍ચતર પગારધોરણોનો લાભ આપવા બાબત.
૧૨/૦૭/૧૯૯૬ નપમ / ૧૦૮૩/૧૩૩૦/ક પેન્‍શનના લાભો મુળભુત નગર પાલિકાઓમાંથી રૂપાંતરીત ગ્રામ નગર પંચાયતોના કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૦૯/૦૯/૧૯૯૬ નપમ / ૧૯૮૪/૧૪૮૦/ક ગુજરાત પંચાયત (ત્રીજો સુધારો) અધિનિયમ/૧૯૭૮ (૧૯૭૮ નો ૨૮ મો અધિનિયમ) હેઠળ પંચાયતો તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીને નિયમિત કરવા બાબત.
૧૮/૧૧/૧૯૯૬ નપમ / ૧૦૮૪/૧૪૮૦/ક ગુજરાત પંચાયત (ત્રીજો સુધારો) અધિનિયમ/૧૯૭૮ (૧૯૭૮ નો ૨૮ મો અધિનિયમ) હેઠળ પંચાયતો તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીને નિયમિત કરવા બાબત.
૦૬/૦૧/૧૯૯૪ નપમ / ૧૦૮૬/૧૭૫૫(૯૩)/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલ ગ્રામ / નગર પંચાયતને મોંઘવારી ભથ્‍થાનું અનુદાન આપવા બાબત.
૦૫/૦૭/૧૯૯૪ નપમ / ૨૮૯૧/૧૭૧૭/ક પેન્‍શનના લાભો મુળભુત નગરપાલિકાઓમાંથી રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતના કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૦૫/૦૩/૧૯૯૩ નપમ / ૧૪૯૨/૭૬૨/ક ગ્રામ / નગર પંચાયતોની સ્‍થાનિક સંવર્ગની જગાઓના ભરતી નિયમો નકકી કરવા બાબત.
૦૮/૦૭/૧૯૯૩ નપમ / ૧૦૯૩/૧૮૭૭/ક ગ્રામ / નગર પંચાયતના કર્મચારી / સફાઇ કામદારોને નિયમિત પગાર ચૂકવવા બાબત.
૧૪/૦૯/૧૯૯૩ નપમ / ૧૬૯૧/૪૬૭/ક ગ્રામ /નગર પંચાયતોના મહેકમ ખર્ચની મર્યાદામાં વધારો કરવા બાબત.
૨૭/૧૦/૧૯૯૩ નપમ / ૧૪૮૪/૧૨૪૧(૯૩)/ક ચાલુ નોકરીએ અવસાન પામતાં રૂપાંતરિત ગ્રામ નગર પંચાયતના કર્મચારીઓના આશ્રિતને રહેમરાહે નોકરી આપવા બાબત.
૧૭/૧૨/૧૯૯૩ નપમ / ૧૦૪૫/૧૪૨૯(૨)/ક રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતોનાં કર્મચારીઓને માપવા બાબત : સી.પી.એફ. પર વસુલ લીધેલ વ્‍યાજ પરત ચુકવવા બાબત.
૨૪/૦૧/૧૯૯૨ નપમ/૧૦૮૩/૧૩૩૦/ક પેન્‍શનના લાભો જુની નગરપાલિકાઓમાંથી રૂપાંતર પામેલી ગ્રામ અને નગર પંચાયતોના કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૩૧/૦૧/૧૯૯૨ નપમ/૧૦૯૧/૨૯૫(૯૨)/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલી ગ્રામ અને નગર પંચાયતોના કર્મચારીઓના પગાર ધોરણો સુધારવા બાબત.
૨૨/૦૫/૧૯૯૨ નપમ / ૧૦૮૩/૨૨૬૮/ક રૂપાંતરિત ગ્રામ / નગર પંચાયતોમાં તારીખ ૧/૪/૬૩ બાદ નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને બઢતીની તક આપવા બાબત.
// નપમ / ૧૦૮૮/૧૦૨૦/ક ગ્રામ/નગર પંચાયતના કર્મચારીઓને લધુત્તમ વેતન દર મુજબ વેતનની ચુકવણી કરવા બાબત.
૨૯/૦૯/૧૯૯૨ નપમ / ૧૦૮૩/૧૩૩૦/ક મુળભુત નગરપાલિકાઓમાંથી રૂપાંતરિત ગ્રામ તથા નગર પંચાયતોની કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૩૦/૦૯/૧૯૯૧ નપમ / ૧૦૯૦/૧૮૦૨/ક ગ્રામ /નગર પંચાયતોમાં વર્ગ / ૪ ની જગા ભરવા બાબત.
૨૪/૧૨/૧૯૯૧ નપમ / ૧૦૮૩/૧૫૬૧/ક રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતનાં ૧/૪/૬૩ બાદ નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને તબીબી ભથ્‍થું મંજુરી કરવા બાબત.
-- નપમ / ૧૪૮૪/૧૨૪૧(૯૧)/ક રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતના કર્મચારીઓના આશ્રિતને નોકરીમાં લેવા બાબત.
૧૫/૦૩/૧૯૮૯ NPM/1087/3357/K Loan / Bhayavadar Nagar Panchayat, Vanthald Nagar Panchayat and Bantva Nagar panchayat / Grant of / to /
૨૭/૧૦/૧૯૮૯ નપમ / ૧૦૮૮/૨૫૫૬/ક ગ્રામ અને નગર પંચાયતમાં રૂપાંતર પામેલી સુધરાઇઓના કર્મચારીઓ માટે કેન્‍દ્રીય ચોથા વેતનપંચની ભલામણો મુજબના સુધારેલા પગાર ધોરણો લાગુ પાડવા બાબત.
૨૬/૦૭/૧૯૮૮ ન૫મ/૨૦૮૭/૧૬૪૧/ક ચાલુ નોકરીએ અવસાન પામેલા રૂપાંતરિત ગ્રામ નગર પંચાયતના કર્મચારીઓના આશ્રિતને નોકરીમાં લેવા બાબત.
૧૫/૧૨/૧૯૮૮ નપમ/૨૦૮૬/૩૨૧૧/૯૮/ક રૂપાંતરિત ગ્રામ અને નગર પંચાયતના રાજીનામુ આપનાર એલીકેટેડ કર્મચારીઓ આપવા બાબત.
૧૦/૦૨/૧૯૮૭ પરચ / ૧૦૮૬/૭/ચ લધુતમ વેતન ધારાની જોગવાઇ મુજબ ગ્રામ પંચાયતોના કર્મચારીઓને વેતન ચુકવવા બાબત.
૦૬/૦૧/૧૯૮૬ નપમ / ૧૦૮૫/૮૫૮/ક.૧ રૂપાંતરિત ગ્રામ / નગર પંચાયતની એલી કેટેડ કર્મચારીઓને જિલ્‍લા / તાલુકા પંચાયતના કર્મચારીઓને આપવામાં આવતી નોકરીના લાભો આપવા બાબત.
૨૫/૦૪/૧૯૮૬ પરચ / ૧૦૮૬/૭/ચ લધુતમ વેતન ધારાની જોગવાઇ મુજબ ગ્રામ પંચાયતોના કર્મચારીઓને વેતન ચુકવવા બાબત.
૨૧/૦૮/૧૯૮૫ નપમ / ૧૦૮૫/૧૮૨૪/ક.૧ સ્‍થાનિક સંવર્ગના કર્મચારીઓની ભરતી ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ આથી જીલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ મારફતે કરવા બાબત.
૨૮/૦૫/૧૯૮૪ નપમ / ૧૦૮૪/૧૧૬૦/ક.૧ રૂપાંતરિત ગામ પંચાયતોમાં સેક્રેટરીની ખાલી જગા ભરવા બાબત.
૨૩/૧૧/૧૯૮૪ એનપીએમ / ૧૦૮૪/૨૦૮૮/ક૧ Pensionary Benefits / employees of the erstwhile municipalities converted into gram and nag/r panchayats/extension of / to …
૨૪/૦૬/૧૯૮૩ NPM/1083/510/K1 Revision of pay/scales of employees of gram and nagar panchayats converted from erstwhile municipalities
૨૮/૦૮/૧૯૮૩ નપમ/૧૦૮૩/૯૬૪/ક(૧) ગ્રામ અને નગરપંચાયતોમાં ખાલી પડતી જગ્‍યાઓ ભરવા બાબત
૦૭/૦૯/૧૯૮૩ ન૫મ/૧૦૮૩/૧૩૩૦/ક.૧ પેન્‍શનના લાભો મુળભુત નગરપાલિકાઓમાંથી રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતના કર્મચારીઓને આપવા બાબત....
૦૫/૧૦/૧૯૮૩ નપમ/૧૪૩/૯૬૪/ક.૧ ગ્રામ અને નગરપંચાયતોમાં ખાલી પડતી જગ્‍યાઓ ભરવા બાબત
૨૮/૧૦/૧૯૮૩ એનપીએમ / ૧૦૮૩/૧૩૩૪/ક.૧ રજા રાહત પ્રવાસ મુંબઇ મુલ્‍કી સેવા નિયમો વિગેરેના લાભો... સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલ ગ્રામ / નગર પંચાયતોના કર્મચારીઓને આપવા અંગે
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
09/07/2021 બઢત/૧૫૨૦૨૧/૯૨૦/ખ પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓની બઢતી માટે ખાતાકીય બઢતી સમિતિ ની બેઠક સમયે તથા પસંદગી યાદી પરત્વે સલાહ મેળવવા માટેની દરખાસ્ત ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ને મોકલતા સમયે સંબંધીત જિલ્લા પંચાયત દ્વારા રજુ કરવાના થતા ચેક લીસ્ટ અને પત્રકો બાબત.
07.01.2020 PTN-102019-434-KH પંચાયત સેવાના બિનરાજ્યપત્રિત કર્મચારીઓની પ્રતિનિયુક્તિ અંગેની માર્ગદર્શક સુચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.
૦૬/૦૯/૨૦૨૧ અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ(પા.ફા) પંચાયત સેવા વર્ગ - ૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીથી નિમણૂંક કરી ભરવાની થતી જગ્યાઓમાં દિવયાંગ ઉમેદવારો માટે ૪ ટકા જગ્યાઓ અનામત રાખવા બાબત.
૨૫/૦૮/૨૦૨૧ બઢત/૧૫૨૦૨૧/૯૨૦/ખ પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને શિક્ષા કરતાં પહેલાં શિસ્તપાલન સત્તાધિકારીએ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની સલાહ મેળવવા માટેની દરખાસ્ત મોકલતા સમયે રજુ કરવાના થતા ચેકલીસ્ટ અને પત્રકો બાબત.
૦૭/૦૮/૨૦૨૧ બઢત/૧૫૨૦૨૧/૯૨૦/ખ પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને શિક્ષા કરતાં પહેલાં શિસ્તપાલન સત્તાધિકારીએ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની સલાહ મેળવવા માટેની દરખાસ્ત મોકલતા સમયે રજુ કરવાના થતા ચેકલીસ્ટ અને પત્રકો બાબત.
22/07/2021 KP/20/2021/PRR/10/2014/106/KH The Gujarat Panchayat Services (Class III) Recruitment (Examination) Rules, 2021
19/07/2021 KP/19/2021/PRR/1196/1/KH The Gujarat Panchayats Services Classification and Recruitment (General) (Amendment) Rules, 2021
19/07/2021 KP/18/2021/PSR/1294/579/KH The Gujarat Panchayat Services Selection Board (Consultation) (Amendment) Rules, 2021
13/07/2021 KP/17/2021/PRR/1099/1501/KH The Gujarat Panchayat Service Selection Board (Functions) (Amendment) Rules,2021
08/07/2021 KP/16/2021/PSR/1394/766/KH The Gujarat District Panchayat Service Selection Committee (Functions) (Repeal) Rules, 2021
08/07/2021 KP/15/2021/PSR/1294/706/KH The Gujarat District Panchayat Service Selection Committee (Consultation) (Repeal) Rules, 2021.
11/06/2021 KP/11/2021/PRR/10219/1525/KH The Gujarat Panchayats (Amendment) Act, 2021 (Guj. 13 of 2021).
03/05/2021 KP/09 of 2021/PER/102020/2445/KH The Mukhya Sevika, Class Ill (Conditions of Service relating to Pre-service Training and passing of Post-training Examination) Rules, 2021.
26/02/2021 KP/03/2021/PER/102020/1511/KH The Extension Officer (Co-operation), Grade II, Class III, in the superior Panchayat Service (Pre-service Training and Post-Training Examination) Rules, 2021.
26/02/2021 KP/02/2021/PER/102020/1511/KH The Extension Officer (Agriculture) (Grade II) Class III in the superior Panchayat Service (Pre-service Training and Post-Training Examination) Rules, 2021.
22/05/2021 GUJARAT ACT NO. 13 OF 2021 The Gujarat Panchayats (Amendment) Act, 2021
૦૬/૦૧/૨૦૨૧ રજમ/૧૫૨૦૨૦/૧૦૩૭/ખ અનધિકૃત ગેરહાજરી ભોગવતા કર્મચારી/અધિકારીશ્રીઓ સામે શિસ્ત વિષયક કર્યવાહી કરવા બાબત
06/10 /2020 PSR/10/2020/1882/kh Regarding giving authority of affidavit to talatis under article 3 of Oaths Act-1969
૨૩/૦/૨૦૨૦ પીએસઆર/૧૦૨૦૧૯/૨૫૫૩/ખ પંચાયત સેવા, વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતીમાં રાખવામાં આવતી પ્રતિક્ષાયાદીનું કદ ખાસ કિસ્સામાં વધારવા બાબત
૨૦/૦૪/૨૦૧૮ KP/09/2018/PRR/102014/94/KH In exercise of hte powers conferred by Sub-Section (5) of Sectin 227 read with sub-section (5) of section of 274 of the Gujarat Panchayats Act, 1993 (Guj. 18 of 1993), the Government of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating the conditions of service of persons directly recruited to the post of Village Panchayat Secretary Class III, in the Superior Panchayat Service, in so far as they relate to the Pre-Service Training and Post-Training Examination, namely.
૦૨/૦૪/૨૦૧૮ પી.એસ​.આર​-૧૧૯૪-૧૫૩૦-ખ​ પંચાયત સેવાના સર્વેયર​, વર્ગ​-૩ સંવર્ગની પ્રતિનિયુક્તિ બાબતે માર્ગદર્શક સુચનાઓ બાબત​
૨૦/૧૦/૨૦૧૬ અપગ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીથી નિમણુંક કરી ભરવાની થતી જગ્‍યાઓમાં શારીરિક ખોડખાંપણ ધરાવતી વ્‍યક્તિઓ માટે જગ્‍યાઓ અનામત રાખવા બાબત
૧૯/૧૦/૨૦૧૬ વકમ-૧૦૨૦૧૬-૪૫૧-ખ નામ. હાઇકોર્ટ કે અન્‍ય કોર્ટ તેમજ લેબર કોર્ટના કેસ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત
૧૧/૦૫/૨૦૧૬ KP/24 of 2016/PRR/1194/565/Kh સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ - 3
૩૦/૦૫/૨૦૧૬ KP/27 of 2016/PRR/1194/430/Kh સંશોધન મદદનીશ વર્ગ - 3
૨૪/૦૫/૨૦૧૬ KP/26 of 2016 PSR/1294/572/10-13/Kh ગુજરાત પંચાયત સેવા (રાજ્ય સેવામાં બઢ્તી પાત્રતા)(સુધારો) ૨૦૧૬
૨૪/૦૫/૨૦૧૬ KP/45 of 2015 PRR/1196/1/Kh ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)(સુધારો)નું શુધ્ધીપત્ર
૦૨/૦૧/૨૦૧૬ KP/04 of 2015/PRR/102013/1846/Kh કમ્પાઉંડર (સુધારો) વર્ગ - 3
૦૨/૦૧/૨૦૧૬ KP/02 of 2016/PRR/102013/189/Kh ગ્રામ પંચાયત મંત્રી (સુધારો) વર્ગ - 3
૧૮/૦૧/૨૦૧૬ KP/08 of 2016/PRR/102013/1848/Kh જુનિયર ક્લાર્ક (સુધારો) વર્ગ - 3
૧૮/૦૧/૨૦૧૬ KP/07 of 2016/PRR/102013/1897/Kh નાયબ ચીટનીશ (સુધારો) વર્ગ - 3
૦૨/૦૧/૨૦૧૬ KP/03 of 2016/PRR/102013/1847/Kh મુખ્યા સેવીકા (સુધારો) વર્ગ - 3
૦૨/૦૧/૨૦૧૬ KP/01 of 2016/PRR/102013/1845/Kh લેબોરેટરી ટેકનીશિયન (સુધારો) વર્ગ - 3
૧૮/૧૨/૨૦૧૫ KP/45 of 2015 PRR/1196/1/Kh ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)(સુધારો)
૧૭/૦૬/૨૦૧૫ KP/29 of 2015/PSR/1294/764/KH In exercise of the powers conferred by section 274 read with sub-sections (5) and (7) of section 227 of the Gujarat Panchayats Act, 1993 (Guj. 18 of 1993), the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Gujarat Panchayat Service (Transfer of Servants) Rules, 1995
૧૦/૦૪/૨૦૧૫ નજગ​-૧૦૯૭-૩૩૨૫-ખ(પાર્ટ ફાઇલ) ન​વા રચાયેલા જીલ્લાઓમા કર્મચારીઓની ફાળ​વણી બાબત
૦૪/૦૪/૨૦૧૫ મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખ ન​વરચિત જિલ્લાઓ।તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ તથા વર્ગ​-૪ ની ખુટતી તથા એકાકી જગ્યાઓ મંજુર કર​વા બાબત​
૦૭/૦૨/૨૦૧૫ મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખ ન​વરચિત (૨૪) તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ અને ૪ ની જગ્યાઓ વસ્તીની ટકાવારીના આધારે સપ્રમાણ ફાળ​વણી કર​વા બાબત​
૧૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/99 of 2014/PSR/1294/764/KH Gujarat Panchayat Services / (Transfer to Servents)Ahmedabad
૧૫/૧૨/૨૦૧૪ મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખ ન​વરચિત (૭) તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ અને ૪ ની જગ્યાઓ વસ્તીની ટકાવારીના આધારે સપ્રમાણ ફાળ​વણી કર​વા બાબત​
૨૫-૧૧-૨૦૧૪ કેપી-૨૦૧૪ નો ૪૯-૧૨૯૪-૭૦૬-ખ​ ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ (સન ૧૯૯૩ ના ગુજરાતના ૧૮મા) ની કલમ​-૨૨૭ની પેટા-કલમ (૫) સાથે વાંચતા, કલમ ૨૭૪થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર​, આથી, ગુજરાત જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતી (વિચાર વિનિમય​) નિયમો, ૧૯૯૮
૧૮/૦૩/૨૦૧૪ પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૪/૪૦/ખ​ કોર્ટ સમક્ષની ભરતી/બઢતી પ્રક્રિયા સબંધિત સુનાવણીના કેસોમાં સમયસર કાર્યવાહી કરવા બાબત.
૦૧/૦૧/૨૦૧૪ પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ Notification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪ પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૧/ખ​ Notificaion
૦૧/૦૧/૨૦૧૪ પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખ Notification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪ પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૫૮/ખ Notification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪ પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૭/ખ Notification
૦૪/૦૧/૨૦૧૪ પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૭/ખ Notification
૨૦/૦૯/૨૦૧૨ મકમ-૧૦૨૦૧૦-૨૧૨૨-ખ પંચાયત મંત્રીઓએ બજાવવાના કાર્યો અને ફરજો અંગેના કામગીરી જોબ ચાર્ટ બાબત.
૨૧/૦૭/૨૦૧૨ મકમ - ૧૦૨૦૧૦-૨૧૨૨-ખ પંચાયત મંત્રીઓએ બજાવવાના કાર્યો અને ફરજો અંગેના કામગીરી જોબ ચાર્ટ બાબત.
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક: હસબ/૧૦૨૦૨૨/SFS-૨૦/ખ-૧ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગની ૧૨ યોજનાઓ અન્વયે ૧૦૦ કરોડ નીચેની કુલ રૂ.૮૩૬૦.૪૯ લાખની ચાલુ બાબતને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:મકમ/૧૦૨૦૨૨/SFS-૦૩/ખ-૧ ડીઆરડીએ એડમીન યોજના” માટે ૧૦૦% રાજય ફાળા હેઠળ નવી બાબત તરીકે વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં કુલ રૂ.૩૦૦૦.૦૦ લાખની નવી બાબતને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૦૮/૦૧/૨૦૨૧ જીએલ્પી/૧૦૨૦૧૯/એસ.એફ.એસ-૫૧/ખ-૧ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં સ્વસહાય જૂથની બહેનોને મીની રાઈસમીલ કમ ફ્લોરમીલ કમ મસાલા મીલ(દળવાની ઘંટી) પૂરી પાડવા અંગેની નવી બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૦૨/૧૧/૨૦૨૦ પીઆરેચ/૨૦૨૦/એસએફએસ/૫૫/ખ-૧ ગ્રામ વિકાસ વિભાગની ઈન્ફોર્મેશન અને ટેક્નોલોજી કાર્યક્રમના અમલીકરણ માટેની આઈ.ટી. સમિતિની રચના કરવા બાબત
/૦/૨૦૨૦ આઇડીબી-૧૦-૨૦૧૦-૨૪૫૧-(૮૧૨)-(પા.ફા-૧)-ખ-૧ ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેકટર્સ તરીકે નિમણુંક કરવા બાબત
૨૧/૦૮/૨૦૧૯ આઇડીબી-૧૦૨૦૧૮-એસએફએસ-૫૯-ખ.૧ દાહોદ જિલ્‍લાના નવરચિત સીંગવડ તાલુકા હસ્‍તકની જિ.ગ્રા.વિ. એજન્‍સી માટે નવી ઉભી કરાયેલ સુપરવાઇઝર (અ.મ.ઇ.-સીવીલ) ની ૧ જગ્‍યાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૨૧/૦૮/૨૦૧૯ આઇડીબી-૧૦૨૦૧૮-એસએફએસ-૬૦-ખ.૧ દાહોદ જિલ્‍લાના નવરચિત સીંગવડ તાલુકા હસ્‍તકની જિ.ગ્રા. વિ. એજન્‍સી માટે વિસતરણ અધિકારી વર્ગ-૩ ની ર જગ્‍યા અને નાયબ હિસાબનીશ વર્ગ-૩ ની ૧ જગ્‍યા એમ કુલ-૩ નવી ઉભી કરાયેલ જગ્‍યાઓને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૦૮/૦૪/૨૦૧૯ મકમ-૧૦-૨૦૧૯-એસ.એફ.એસ.-૦૭-ખ-૧ સ્‍વ. શ્રી જે. યુ. ખાંભલા, કરાર આધારિત ગ્રામસેવક, જિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી, જૂનાગઢ, તાલુકો માંગરોળના વારસદારને મૃત્‍યુ સહાય ચુકવવા બાબત.
૨૫/૦૬/૨૦૧૯ તલમ/૧૦૨૦૧૮/એફ.એસ.એસ-૪૧/ખ-૧ રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા (SIRD) ને સરદાર પટેલ લોકપ્ર્શાસન સંસ્થા (SPIPA) માંથી ડીમર્જ કરતા "ગવર્નીગ બોર્ડ" ની રચના કરવા બાબત.
૦૧/૦૩/૨૦૧૯ મકમ-૧૦૨૦૧૬-૧૬૭૯૭૮-ખ-૧ રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્‍થા અમદાવાદના મહેકમને સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવા બાબત.
૨૭/૦૨/૨૦૧૯ આઇડીબી-૧૦૨૦૧૦-૬૫-ખ-૧ ગ્રામ વિકાસ હેઠળની જિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સીના ઘટક કક્ષાના હંગામી મહેકમને સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવા બાબત.
૧૭/૦૧/૨૦૧૯ પરચ/૧૦૨૦૧૬/૭૧૧૯૪૩/ખ.૧ ગ્રામવિકાસ વિભાગ હસ્તકની જીલ્લા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની કરાર આધારીત જગ્યાઓના કરાર રીન્યુઅલ કરવાની સત્તાઓ સોપવા બાબત.
૦૭/૦૧/૨૦૧૯ આઇડીબી-૧૦૨૦૦૫-૨૦૯(પાર્ટફાઇલ)-ખ-૧ કમિશ્‍નરશ્રી ગ્‍રામ વિકાસની કચેરીના મંજૂર થયેલ મહેકમને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષમાં ચાલુ રાખવા બાબત.
૨૪/૦૮/૨૦૧૮ મકમ​-૧૦૨૦૧૭-એસ.એફ​.એસ​.-૩૯-ખ​-૧ આમ આદમી બીમા યોજનાનું અમલીકરણ તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ પછી શ્રમ અને રોજગાર વિભાગને તબદિલ કર​વા બાબત​.
૨૬/૦૪/૨૦૧૮ બજટ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​.એફ​.એસ​.-૧૧-ખ​-૧ સને ૨૦૧૮-૧૯ માં મુખ્યમંત્રી ગ્રામોદય યોજના અમલમાં મૂક​વા બાબત. (રૂ. ૬૦ કરોડ​)
૨૬/૦૪/૨૦૧૮ બજટ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​.એફ​.એસ​.-૧૧-ખ​-૧ સને ૨૦૧૮-૧૯ માં મુખ્યમંત્રી ગ્રામોદય યોજના અમલમાં મૂક​વા બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​. (રૂ. ૬૦ કરોડ​)
૨૦/૦૪/૨૦૧૮ મકમ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૮-ખ​-૧ ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ અને કમિશ્નર ગ્રામ વિકાસની કચેરીના કોર્ટ કેસોની કામગીરી માટે કાયદા સલાહકારની ન​વી જગ્યા ઊભી કર​વા બાબત​.
૨૦/૦૪/૨૦૧૮ બજટ​-૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૫૯-ખ​-૧ કમિશ્નર ગ્રામ વિકાસની કચેરીમાં સંશોધન અધિકારી, વર્ગ​-૨ ની ન​વી જગ્યા ઉભી કર​વા બાબત​.
૨૬/૦૪/૨૦૧૭ પરચ​-૨૦૧૬-૭૧૧૯૪૩-ખ​.૧ ગ્રામવિકાસ વિભાગ હ્સ્તકની જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની કરાર આધારિત જગ્યાઓના રિન્યુઅલ અને પગાર વધારાની સત્તાઓ કમિશ્નર ગ્રામવિકાસની કચેરીને સોંપ​વા બાબત​
૨૨/૦૨/૨૦૧૭ આઇડીબી-૧૦૨૦૧૬-એસ​એફ​એસ​-૨૭-૭૧૧૯૪૩-ખ​-૧ ગ્રામ​વિકાસ વિભાગની યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટે રાજ્ય​, જિલ્લા, તાલુકા તથા ગ્રામ્ય કક્ષાએ એચ​.આર. કન્વર્જન્સ કર​વા બાબત​.
૦૯/૦૮/૨૦૧૬ આઇડીબી-૧૦-૨૦૧૦-૨૪૫૧-(૮૧૨)-ખ-૧ ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની લિ. ના બોર્ડ ઓફ ડિરેકટર્સ તરીકે નિમણુંક કરવા બાબત
૨૯/૦૭/૨૦૧૬ આઇડીબી-૧૦૨૦૧૬-મિશન મંગલમ-૩૩૦૦૭૩-ખ-૧ નેશનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ મિશન હેઠળના તાલુકાઓનું પુનઃગઠન કરવા બાબત
૦૪/૦૬/૨૦૧૬ બીયુડી-૧૦.૨૦૧૬-૩૫૯૭૩-ખ​.૧ કમિશ્નર ગ્રામ વિકાસની કચેરીમાં સ્પેશ્યલ કમિશ્નર-એમબીએ (ગ્રામીણ​)ની જગ્યાને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ની ન​વી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​
૨૭/૦૪/૨૦૧૬ પરચ-૨૦૧૬-૨૧૮૭૭૮-ખ-૧ સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ આયોજન હેઠળની રૂા. ૧૦૦.૦૦ કરોડ સુધીની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્રમાંક ઃ ૭૧,૯૫ અને ૯૬) વવહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૨/૦૪/૨૦૧૬ પરચ​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૩-ખ​-૧ ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર​) અધિનિયમ​-૨૦૧૩ ની કલમ-૫ અને ૬ અંતર્ગત મુકરર અધિકારી અને ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી-સત્તાધિકારીની નિમણુકો કરવા અંગે.
૦૩/૧૧/૨૦૧૬ મકમ-૧૦૨૦૧૪-એસએફએસ-૭-ખ.૧ કમિશ્નરશ્રી, ગ્રામ વિકાસની કચેરીમાં નિવૃત્ત સરકારી અધિકારી/કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણુંક આપવા બાબત. શ્રી વી. વી. પટેલ ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રેડ-૩
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૩ પીએમએવાય/૧૦૨૦૨૩/એસએફએસ-૬/ખ-૨ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂકવણું કરવા બાબત.
તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૨ સુધારા ઠરાવ :બજટ/૧૦૨૦૨૨/એસએફએસ-૧૧૧/ખ-૨ સને નાણાકીય ૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈધ્ધાંતિક મળેલ મંજુરી રૂ.૧૦૦.૦૦ કરોડ ઉપરની (માંગણી ક્રમાંક: ૭૦, ૭૧, ૯૫ અને ૯૬) ની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૨ એસબીએ-૧૧૨૦૨૨-એસએફએસ-૧૨૩-ખ.૨ સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રામીણ) યોજના હેઠળ સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ અંતર્ગત પ્રત્યેક જિલ્લા દીઠ કુલ - ૩ પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમે સમ્માનિત કરવા બાબત
તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૨ નરગ/૧૦૨૦૨૨.એસ.એફ.એસ.-૮૨/ખ-૨ કમિશનરશ્રી, ગ્રામ વિકાસ કચેરીના મહેકમ પર મંજૂર થયેલ ચીટનીશ(ફરિયાદ નિવારણ સેલ)ની જગ્યાને પુનઃજીવિત કરવા બાબત
તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૨ SBM/૧૧/૨૦૨૨/એસએફએસ-૧૩૭/ખ-૨ તાલુકા દીઠ બે ડિપ્લોમા સીવીલ એંજીનીયરની આઉટ્સોર્સિંગથી નિમણૂંક કરવા બાબત
તા.19/05/2022 GR No : NRG/102021/SFS-116/KH-2 Appointment of Ombudsman under MGNREGS
તા. ૧૭/૦૫/૨૦૨૨ GR No : એમ્બીએમ/૧૧૨૦૨૨/એસેફેસ-૧૨૪/ખ.૨ સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રા) યોજના અંતર્ગત ગોબરધન યોજના જિલ્લા કક્ષાએ અમલીકરણ કરવા તથા BBELને પાંચ જિલ્લાઓ માટે અમલીકરણ એજન્સી તરીકે નિયુક્ત કરવા બાબત.
તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૨ ક્રમાંક: આઈબીડી-૧૦૨૦૦૯-એસએફએસ-૨૪-ખ.૨ મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ ઓફ સ્કીમ રુલ્સ-૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદત વધારવા બાબત.
તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક: નરગ/૧૦૨૦૨૨/એસએફએસ-૧૦૧-ખ.૨ મનરેગા યોજના અંતર્ગત રાજ્યકક્ષાએ ડાયરેકટર, સામાજીક ઓડિટ યુનિટની નિમણૂક કરવા માટે પસંદગી સમિતિ (selection committee) ની રચના કરવા બાબત.
તા.૨૮-૦૩-૨૦૨૨ ક્રમાંક: આઈબીડી-૧૦૨૦૦૯-એસએફએસ-૨૪-ખ.૨ મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ ઓફ સ્કીમ રુલ્સ-૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદત વધારવા બાબત.
તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:નરગ/૧૦૨૦૨૨/૯૩૭૧૧/SFS-૪૭/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેધરી યોજના અંતર્ગત જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ કક્ષાની ૨૦૩૦ જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત.
તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:એમઆઈએસ/૧૦૨૦૧૭/SFS-45/૪૧૬૨૧૪/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની પ્રતિનિયુક્તિની જગ્યાઓની મુદ્દત લંબાવવા બાબત.
તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ક્રમાંક: નરગ/૧૦/૨૦૨૧/૪૬૪૧૭૭/ખ-૨ મનરેગા યોજના હેઠળ કલસ્ટર ફેસીલીટેશન પ્રોજેકટ (CFP) અંતર્ગત ૪૨ જગ્યાઓ આઉટસોર્સિંગથી ભરવા બાબત
તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૨ ક્રમાંક:નરગ/૧૦૨૦૧૮/એસ.એફ.એસ.૫૪/૭૧૫૮૫૯/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની ૧૫ જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત
તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૧ ઠરાવ ક્રમાંક:બજટ/૧૦૨૦૨૨/એસએફએસ-૧૧૧/ખ-૨ સને નાણાકીય ૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈધ્ધાંતિક મળેલ મંજુરી રૂ.૧૦૦.૦૦ કરોડ ઉપરની (માંગણી ક્રમાંક: ૭૦, ૭૧, ૯૫ અને ૯૬) ની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૩૧-૦૩-૨૦૨૧ આઈબીડી-૧૦૨૦૦૯-એસએફેસ-૨૪-ખ.૨ મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ - ૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ ઓફ સ્કીમ રુલ્સ - ૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જીલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદ્દત વધારવા બાબત.
12/01/2021 નરગ/૧૦ર૦૧૮/SFS-54/૭૧૫૮૫૯/ખ-ર મહાત્‍મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંર્તગત કરાર આધારિત જગ્યાઓની સેવાઓની મુદત વધુ ૧૧માસ માટે લંબાવવા બાબત.
10/12/2020 આઇબીડી/૧૦૨૦૦૯/SFS-૨૪/ખ-ર મહાત્‍મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત સામાજિક ઓડિટ યુનિટની રાજય અને જિલ્લા કક્ષાએ રચના કરવા બાબત.
02/11/2020 RDC/1085/1/KH-2 Gujarat State Rural Development Corporation Limited, Gandhinagar Transfer of Shares of Corporation in the names of Government Officers.
૧૬-૧૦-૨૦૨૦ CRD/ ૧૦/૨૦૧૭/૪૧૯૬૫૩/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેંધરી યોજના હેઠળના છૂટા કરેલ કુલ-૧૨ (બાર) કરાર આધારિત કર્મચારીઓને પુનઃનિમણૂક આપવા બાબત.
૧૪-૦૫-૨૦૨૦ બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૬૧૨૬૧૪/ખ-૨ સને નાણાકીય ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦.૦૦ કરોડથી નીચેની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્રમાંક : ૭૧ , ૯૩ , ૯૫ , અને ૯૬) વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૧૪-૦૫-૨૦૨૦ બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૬૧૨૬૨૩/ખ-૨ સને નાણાકીય ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી મળેલ રૂ. ૧૦૦.૦૦ કરોડ ઉપરની (માંગણી ક્રમાંક : ૭૦ , ૭૧ , ૯૫ , અને ૯૬) ની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત
૨૯-૦૫-૨૦૨૦ નરગ/૧૦ર૦૧૮/SFS-54/ ૭૧૫૮૫૯/ખ-ર મહાત્‍મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંર્તગત કરાર આધારિત કર્મચારીઓની મુદત લંબાવવા બાબત.
૧૪-૦૯-૨૦૨૦ નરગ/૧૦૨૦૧૯/૫૪૯૨૯૦/ ખ-૨ સ્વ.શ્રી મહંમદઇલ્યાસ શબ્બીરોદીન મલેક , ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ , તા.પં. બોરસદ , જિ.આણંદના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત.
૧૪-૦૯-૨૦૨૦ સુધારા ઠરાવ ક્રમાંકઃબીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૬૧૨૬૧૪/ ખ-૨ સને નાણાકીય ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦.૦૦ કરોડથી નીચેની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્રમાંક : ૭૧ , ૯૩ , ૯૫ , અને ૯૬) વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
14/08/2020 CRD-PMY-2019-20-257814-KH-2 Regarding subsidy in housing for labourers under Gujarat Aatmnirbhar Package Scheme
/૦/૨૦૨૦ નરગ/ ૧૦૨૦૧૯/૨૮૭૫૪૧/SFS-18/ખ-૨ મહાત્‍મા ગાંધી રાષ્‍ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેંધરી યોજના અંતર્ગત રાજ્ય, જિલ્‍લા, તાલુકા કક્ષાની ૭૬૦ જગ્‍યાઓ આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત.
૧/૦/૨૦૨૦ Corrigendum No. NRG-10-2020-161173-KH2 Constitution of Committee for Cluster Facilitation Proiect (CFP) under MGNREGS (Guiarat State)
૧૯/૦૫/૨૦૨૦ ગવક/૧૦/૨૦૧૭/૭૨૮૩૮૨/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંર્તગત બેરફૂટ ટેકનિશિયનની ૧૮૨ જગ્યાઓની સેવાઓ ૧૧ (અગિયાર) માસ માટે આઉટસોર્સથી લેવા બાબત.
૨૦/૦૩/૨૦૨૦ NRG/10/2020/161173/KH2 Constitution of Committee for Cluster Facilitation Project (CFP) under MGNREGS (Gujarat State).
૧૮/૦૩/૨૦૨૦ RDC/1085/1/kh-2 Gujarat State Rural Development Corporation Limited, GandhinagarTransfer of Shares of Corporation in the names of Government Officers.
૧૮/૦૩/૨૦૨૦ એમઆઇએસ / ૧૦૨૦૧૭/ SFS-45/ ૪૧૬૨૧૪/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની પ્રતિનિયુક્તની જ્ગ્યાઓની મુદ્દ્ત લંબાવવા બાબત.
૨૯/૦૧/૨૦૨૦ નરગ/૧૦૨૦૧૯/SFS-૨૦/૫૮૦૩૧૩/ખ-૨ સ્‍વ. શ્રી રાકેશભાઇ બચુભાઇ વસાવા, એમ.આઇ.એસ. કો-ઓર્ડિનેટર, તા.પં. નાંદોદ, જિ. નર્મદાના વારસદારને મૃત્‍યુ સહાય ચૂકવવા બાબત.
૨૯/૦૧/૨૦૨૦ નરગ/૧૦૨૦૧૮/SFS-૫૭/૭૪૫૨૧૧/ખ-૨ મહાત્‍મા ગાંધી રાષ્‍ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બંહેધરી યોજના અંતર્ગત તથા.૧૫-૦૯-૨૦૧૦ના ઠરાવથી નિમણુંક પામેલ કરાર આધારિત કર્મચારીઓને તા. ૨૩-૧૨-૨૦૧૩ ના ઠરાવ મુજબ પગાર ચુકવવા બાબત.
૦૮/૦૧/૨૦૨૦ નરગ/૧૦૨૦૧૮/SFS-૫૪/૭૧૫૮૫૯/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંર્તગત કરાર આધારિત કર્મચારીઓની મુદત લંબાવવા બાબત.
૧૭/૦૯/૨૦૧૯ બીયુડી-૧૦૨૦૧૯-૩૧૩૨૯૬-ખ-૨ સને નાણાંકીય વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦ ના ફેરફાર કરેલ (મોડીફાઇડ) અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળેલ (માંગણી ક્રમાંક : ૭૦, ૭૧, ૯૩, ૯૫ અને ૯૬) ની ૧૦૦ કરોડ ઉપરની તથા ૧૦૦ કરોડ નીચેની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૦૯/૦૯/૨૦૧૯ RDD/SBM(G)/431072/ 2019-20/KH-2 Celebration of "Swachh Bharat Diwas" on 2nd October 2019 Formation of Various Committees in respect of.
૧૯/૦૮/૨૦૧૯ WSD/102019/275316/SFS-10/KH2 પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઇ યોજના (વોટરશેડ કોમ્‍પોનન્‍ટ ) હેઠળ બેચ-પ અને બેચ-૬ ના પ્રોજેક્ટ બાબતે નવી બાબત હેઠળ અંદાજપત્ર ૨૦૧૯-૨૦માં થયેલ જોગવાઇને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૧૪/૦૮/૨૦૧૯ નરગ/ ૧૦૨૦૧૮ /SFS-૫૪/૭૧૫૮૫૯/ખ-૨ મહાત્‍મા ગાંધી રાષ્‍ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેંધરી યોજના અંતર્ગત કરાર આધારિત કર્મચારીઓની મુદત લંબાવવા બાબત
૧૪/૦૮/૨૦૧૯ નરગ/ ૧૦૨૦૧૯ ૨૮૭૫૪૧/SFS-૧૮/ખ-૨ મહાત્‍મા ગાંધી રાષ્‍ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેંધરી યોજના અંતર્ગત રાજ્ય, જિલ્‍લા, તાલુકા કક્ષાની ૭૬૦ જગ્‍યાઓ આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત.
૧૬/૦૮/૨૦૧૯ પીએમએવાય/ ૧૦૨૦૧૯ /SFS-૧૧/૨૭૮૪૪૩/ખ-૨ ઇન્‍દિરા આવાસ યોજના હેઠળ બાકી રહેલ ચુકવણા માટે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં નવી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૦/૦૭/૨૦૧૯ આઇબીડી/ ૧૦૨૦૦૯ /SFS-૨૪/ખ-૨ સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રજ્ય અને કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમ ની મુદ્દત વધારવા બાબત.
૨૦/૦૫/૨૦૧૯ નરગ/૧૦૨૦૧૮/SFS-54/૭૧૫૮૫૯/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત કરાર આધરીત કર્મચારીઓની મુદ્દ્ત લંબાવવા બાબત.
૦૩/૦૫/૨૦૧૯ એમઆઈએસ/૧૦૨૦૧૭/SFS-45/૪૧૬૨૧૪/ખ-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજય ક્ક્ષાની પ્રતિનિયુકિતની જગ્યાઓની મુદ્દત લંબાવવા બાબત
૦૮/૦૪/૨૦૧૯ નરગ/૧૦૨૦૧૯/એસએફએસ-૦૪/૧૦૪૮૬૩/ખ-૨ (૧) સ્‍વ. શ્રી કાનાભાઇ સોમાભાઇ ડામોર, ગ્રામ રોજગાર સેવક, તાલુકા પંચાયત કડાણા, જિ. મહિસાગર અને (ર) સ્‍વ. શ્રી ગમનભાઇ રામજીભાઇ ગાંગોડા, ગ્રામ રોજગાર સેવક, તાલુકા પંચાયત વધઇ, જિ. ડાંગના વારસદારને મૃત્‍યુ સહાયની રકમ ચૂકવવા બાબત.
૦૩/૦૪/૨૦૧૯ બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/SFS-૫૧/ ૭૦૬૬૫૩/ખ-૨ સને નાણાકીય ૨૦૧૯-૨૦ ના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી મળેલ રૂ. ૧૦૦.૦૦ કરોડ ઉપરની (માંગણી ક્ર્માંક: ૭૦, ૭૧, ૯૫ અને ૯૬) ની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૮/૦૩/૨૦૧૯ બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/SFS-૫૨/૭૦૮૪૦૬/ખ-2 સને નાણાકીય ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦.૦૦ થી કરોડ નીચેની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્ર્માંક :૭૦, ૭૧, ૯૩, ૯૫, અને ૯૬) વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૨૬/૦૩/૨૦૧૯ નરગ/૧૦૨૦૧૭/SFS-૪૫/ખ-2 કમિશનરશ્રી, ગ્રામ વિકાસ કચેરીના મહેકમ પર મંજુર થયેલ નાયબ ચીટનીશ (મનરેગા) ની જગ્યાને પુન:જીવિત કરવા બાબત.
૨૩/૦૧/૨૦૧૯ નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૫૫-૭૨૧૩૨૭-ખ​-૨ સ્વ​. શ્રી ચિરાગભાઇ ધનસુખભાઇ પટેલ​, ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ​, તા.પં. વાસદા, જિલ્લો નવસારીના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૦૨/૦૧/૨૦૧૯ નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૫૦-૬૭૯૫૨૯-ખ​-૨ ગ્રામ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીના મહેકમ પર મંજુર થયેલ નાયબ ચીટનીશ (ફરિયાદ નિવારણ સેલ​) ની જગ્યાને પુન:જીવિત કરવા બાબત​
૧૮/૧૨/૨૦૧૮ નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૨૯-૨૭૧૨૬૪-ખ-૨ સ્વ​. શ્રી પેથાભાઇ આલાભાઇ જોડ​, ગ્રામ રોજગાર સેવક​, તા.પં. ખંભાળીયા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકાના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૦૭/૧૨/૨૦૧૮ પરચ​-૧૦૨૦૧૮-૧૪૫૭-ખ​-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત કરાર આધારિત જગ્યાઓ અંગે નિમણૂંક હુકમમાં સરકારશ્રીની જોગ​વાઇ - ઠરાવનો ઉલ્લેખ કરવા બાબત​.
૦૨/૧૧/૨૦૧૮ એસ​.સી.એ-૧૦-૨૦૧૬-૬૧૮૯૯૭-ખ​-૨ ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિમિટેડના જુનિયર ઓફિસર સંવર્ગના કર્મચારીઓનુ છઠ્ઠું પગારપંચ મંજુર કર​વા બાબત​.
૨૪/૧૦/૨૦૧૮ NRG/10/2018/189792/KH-2 Appointment of Shree R.R.Chauhan, IAS (Retd) as Director - Social Audit unit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, Gandhinagar
૨૪/૦૭/૨૦૧૮ આઇડીબી-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૫૯-ખ​-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્ર્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ​-૨૦૦૫ હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય સામાજિક ઓડિટ સોસાયટી માટે કાયમી પેશગી મંજુર કરવા બાબત​.
૨૪/૦૭/૨૦૧૮ MIS/10/2017/393580/KH-2 Terms and conditions of Shri R. R. Chauhan, IAS (Retd.) as Director - Social Audit unit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, Gandhinagar
૧૧/૦૭/૨૦૧૮ પીઆરસી-૧૦૨૦૧૮-૨૮૨૬૬૧-ખ​-૨ કમિશ્નરશ્રી ગ્રામ વિકાસની કચેરીમાં ફરજ બજાવતા સ્વ​. શ્રી સન્ની ડી. ઝાલા કરાર આધારિત આસિસ્ટન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટીવ કો-ઓર્ડિનેટર (નાયબ ચાટનીશ​) ના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૨૭/૦૬/૨૦૧૮ આઇબીડી-૧૦૨૦૦૯-એસ​એફ​એસ​-૨૪-ખ​-૨ મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ સ્કીમ રુલ્સ​-૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદત વધાર​વા બાબત​.
૨૫/૦૬/૨૦૧૮ નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૧૮-ખ​-૨ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજય​, જિલ્લા, તાલુકા કક્ષાની ૭૬૦ જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ભર​વા બાબત​.
૧૮/૦૬/૨૦૧૮ પીએમ​એવાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૩૫-ખ​-૨ પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ રાજ્ય​, જિલ્લા કક્ષાની અને તાલુકા કક્ષાની જગ્યાઓ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં આઉટસોર્સિંગથી ભર​વાની મંજૂરી આપ​વા બાબત​.
૧૮/૦૬/૨૦૧૮ પીએમ​એવાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૩૫-ખ​-૨ પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ રાજ્ય​, જિલ્લા કક્ષાની અને તાલુકા કક્ષાની જગ્યાઓ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં આઉટસોર્સિંગથી ભર​વાની મંજૂરી આપવા બાબત​.
૦૨/૦૬/૨૦૧૮ પીએમ​વાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૨-૨૦૧૭-ખ​-૨ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં લાભાર્થીઓને પ્રોત્સાહન સહાય અને વ્યાજ સબસીડી ની સહાય ની ન​વી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​.
૨૨/૦૫/૨૦૧૮ બીયુડી-૧૦૨૦૧૭-૭૦૭૬૦૮-ખ​-૨ સને નાણાકીય ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦.૦૦ થી કરોડ નીચેની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્રમાંક : ૭૦, ૭૧, ૯૫, ૯૩ અને ૯૬) વહીવટી મંજુરી આપ​વા બાબત​
૦૩/૦૫/૨૦૧૮ એસબીએમ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૧૪-ખ​-૨ સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન અને પ્ર​વાહી કચરાના વ્ય​વસ્થાપન​" માટે રાજ્યની ૫૦૦ ગ્રામ પંચાયતોને ખાસ સહાય કર​વા બાબત​.
૨૦/૦૪/૨૦૧૮ આઇબીડી-૧૦૨૦૯-એસ​એફ​એસ​-૨૪-ખ-​૨ મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ​-૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ ઓફ સ્ક્રીમ રુલ્સ​-૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદત વધાર​વા બાબત​.
૧૬/૦૪/૨૦૧૮ બીયુડી-૧૦૨૦૧૭-૭૦૭૫૭૯-ખ-૨ સને નાણાકીય ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈદ્યાંતિક મંજુરી મળેલ રૂા. ૧૦૦.૦૦ કરોડ ઉપરની (માંગણી ક્રમાંક ઃ ૭૦, ૭૧, ૯૫ અને ૯૬) ની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૨૮/૦૩/૨૦૧૮ પરચ​-આઇએવાય​-૧૦૨૦૧૩-એસ​એફ​એસ​-૨૦-૨૦૧૭-ખ​-૨ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેથળ વર્ષ ૨૦૧૬-ઉ૧૭ અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂક​વણું કર​વા બાબત​.
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ નરગ​-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૫૫-ખ​-૨ મહાત્મા ગાંઘી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત કરાર આધારિત કર્મચારીઓની મુદત લંબાવ​વા બાબત​.
૨૨/૦૩/૨૦૧૮ નરગ​-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૪૫-ખ​-૨ મહાત્મા ગાંઘી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની પ્રતિનિયુક્તિની જગ્યાઓની મુદ્દત લંબાવ​વા બાબત​.
૧૨/૦૩/૨૦૧૮ આઇએવાય​-૧૦૨૦૧૩-એસ​એફ​એસ​-૨૦-ખ​-૨ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂકવણું કર​વા બાબત​.
૧૨/૦૩/૨૦૧૮ આઇએવાય/૧૦૨૦૧૩/એસ​એફ​એસ​-૨૦/ખ​-૨ પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂક​વણું કરવા બાબત​.
૦૧/૦૩/૨૦૧૮ નરગ​-૧૦૨૦૧૭-૧૬૫૦-ખ-૨ ગ્રામ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીના મહેકમ પર મંજુર થયેલ ચીટનીશ​(મનરેગા) ની જગ્યાને એબેયન્સમાંથી મુક્તિ આપ​વા અંગે.
૧૬/૦૯/૨૦૧૭ એસબીએમ​-૧૦-૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ-૬૨-ખ​-૨ સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન" કરવા બાબત​.
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ એસબીએમ​-૧૦-૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-ખ​-૨ સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન" કરવા બાબત​.
૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ગવન-૧૦-૨૦૧૦-૩૦૬-ખ-ર ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ. ના પટાવાળા/ચોકીદાર સંવર્ગના કર્મચારીઓને છઠ્ઠુ પગાર પંચ મંજૂર કરવા બાબત
૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ગવન-૧૦-૨૦૧૦-૩૦૬-ખ-ર ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ. ના પટાવાળા/ચોકીદાર સંવર્ગના કર્મચારીઓને દ્વિતીય ઉચ્‍ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.
૨૯/૦૭/૨૦૧૬ એસબીએમ​-૧૦૨૦૧૬-એસ​એફ​એસ​-૨૪(૧)ખ​-૨ સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રામીણ) યોજનાના અમલીકરણ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાની જગ્યાઓની મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૨/૦૭/૨૦૧૬ એસબીએમ/૧૦૨૦૧૬/૩૯૯૨૮૭/ખ-૨ સ્વચ્છ ભારત અંતર્ગત SBCC ની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓને પ્રોત્સાહન રકમ ચુકવવા બાબત
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૧૬/૦૩/૨૦૨૩ PRHRDD/PUR/e-file/14/2022/2893/Section-G વહીવટદાર હુકમ તારીખ:-૧૬/૦૩/૨૦૨૩
૧૦/૦૩/૨૦૨૩ PRHRDD/PUR/e-file/14/2022/2893/Section-G હીવટદાર હુકમ તારીખ:-૧૦/૦૩/૨૦૨૩
૨૪/૧૧/૨૦૨૧ ચટણ/૧૦૧૧/૧૬૭૪/ગ સર્વ સંમતિથી બિનહરીફ ચૂંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને આપવામાં આવતા પ્રોત્સાહક અનુદાન અંગેની "સમરસ યોજના" અન્વયે સમરસ થતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહક અનુદાન આપવા બાબત.
૧૦/૧૦/૨૦૧૮ No. KP/23 of 20l8/ELC/102017/3785/G -
૧૧/૦૫/૨૦૧૭ ચટણ-૧૦૨૦૧૭-૩૧૭-ગ​ ગુજરાત પંચાયત (સેકન્ડ એમેન્ડમેન્ડ​) અધિનિયમ, ૨૦૧૭ (ગુજરાત એક્ટ નં. ૧૯ ઓફ ૨૦૧૭)
Act of the Gujarat Legislature, having been assented to by the Governor on the 12th April, 20147 is hereby published for general information.
૦૨/૦૫/૨૦૧૭ KP/15 of 2017/ELC/102017/63(1)G જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખની ચૂંટણી (પ્રમુખના અનામત હોદ્દાની વારાફરતી ફાળવણીની રીત) (સુધારા) નિયમો, ૨૦૧૭
૦૨/૦૫/૨૦૧૭ KP/16 of 2017/ELC/102017/63(2)/G The Gujarat Panchayats Election of President of Taluka Panchayat ( Manner of Allotment of Reserved Offices of President by Rotation)(Amendment) Rules,1994
૦૮/૦૮/૨૦૧૬ ચટણ-૧૦૨૦૧૬-૧૭૦૬-ગ ગુજરાત ગ્રામ પંચાયતના સરપંચની ચૂંટણી (સરપંચના અનામત હોદ્દાની વારાફરતી ફાળવણીની રીત) નિયમો-૧૯૯૪ અન્‍વયે સ્‍પષ્‍ટતા બાબત
૧૮/૧૧/૨૦૧૬ ચટણ/૧૦૧૧/૧૬૭૪/ગ સર્વ સંમતિથી બિનહરીફ ચુંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને આપવામાં આવતા પ્રોત્સાહક અનુદાન અંગેની "સમરસ યોજના" અન્વયે સતત ચોથીવાર સમરસ થતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહક અનુદાન આપવા બાબત.
૦૪/૧૧/૨૦૧૫ ચટણ​-૧૦૨૦૧૫-૨૩૮૧-ગ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની સામાન્ય/મધ્યસત્ર/પેટા ચૂંટણીઓ માટે મતદાન મથકદીઠ ખર્ચના ધોરણો નક્કી કરવા બાબત.
૦૫/૧૧/૨૦૧૫ ચટણ​-૧૦૨૦૧૩-૨૪૯૫-ગ જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોની મુદત લંબાવવા બાબત.
૦૫/૧૨/૨૦૧૫ સમર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૨૫-ગ​ સર્વ સંમતિથી ચૂંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહન અનુદાન આપ​વાની સમરસ ગામ યોજના બાબત​.
૨૧/૦૮/૨૦૧૫ KP/34 of 2015/GPA/102013/893104(Part-I)/G In Exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act, (Guj. 15 of 2015), the Government of Gujarat
૦૪/૧૧/૨૦૧૫ ચટણ/૧૦૧૩/૨૪૯૫/ગ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની સામાન્ય/મધ્યસત્ર/પેટા ચૂંટણીઓ માટે મતદાન મથકદીઠ ખર્ચના ધોરણો નક્કી કરવા બાબત. તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫
૦૫/૧૧/૨૦૧૫ ચટણ/૧૦૨૦૧૫/૨૩૮૧/ગ જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોની મુદત લંબાવવા બાબત. તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૫
૦૩/૦૮/૨૦૧૫ કેપી-૩૧-૨૦૧૫-ઇએલસી-૧૦૨૦૧૫-૧૬૯૫-જી Gujarat Panchayats Elections (Amendment) Rules, 2015 Introduction of None of The Above (NOTA) and Obligation to Vote
૦૫/૧૧/૨૦૧૪

૧૩-૧૧-૨૦૧૪

૧૭-૦૭-૨૦૧૫
- Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act,2009
૨૮/૧૧/૨૦૧૪ - Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act,2014
૦૩/૧૨/૨૦૧૪ કે.પી.૫૧-૨૦૧૪-ઇ-એલ​.સી.-૧૦૨૦૧૦-૧૪૩-(૧)-જી ડ્રાફ્ટ નોટિફીકેશન
૧૧/૦૫/૨૦૧૨ જા.ના. નં. કેપી-૧૩ ઓફ ૨૦૧૨-એમઆઇએસ-૨૦૧૦—૧૧/ગ ધી ગુજરાત વિલેજ પંચાયત ઇલેક્શન (મેનર ઓફ એલોટમેન્ટ ઓફ રિઝર્વડ સીટ્સ બાય રોટેશન) (એમન્ડમેન્ટ) રૂલ્સ, ૨૦૧૨
૦૪/૦૫/૨૦૧૧ ગુજરાત એકટ નં. ૨૧ ઓફ ૨૦૧૧ ટેક્ષ ઓન મોબાઇલ ટાવર.
૨૯/૧૧/૨૦૧૧ ચટણ-૧૦૧૧-૧૬૭૪-ગ સર્વ સંમતિથી ચૂંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સમરસ ગામ યોજનાની પ્રોત્સાહક અનુદાનની રકમમાં વધારો કરવા બાબત.
૧૩/૦૨/૨૦૦૭ KP/1 of 2007/Misc/102006/403/G In exercise of the powers conferred by section 8 of the Gujarat Provision for Disqualification of Members of Local Authorities for Defection Act, 1986 (Guj. 23 of 1986), the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Gujarat Provision for Disqualification of Members of Local Authorities for Defection Rules, 1987, namely.
૨૩/૦૩/૨૦૦૫ ગુજરાત એકટ નં. ૧૭ ઓફ ૨૦૦૫ બે કરતા વધુ બાળકો ધરાવતા હોય તેવી વ્યક્તિને પંચાયતના સભ્ય તરીકે ગેરલાયક ઠરાવવા બાબત.
૦૮/૦૯/૧૯૯૪ જા.ના નં. કેપી-૨૧૩ ઓફ ૧૯૯૪-ઇએલસી-૧૦૯૪-૪૭-ગ ધી ગુજરાત વિલેજ પંચાયત ઇલેક્શન (મેનર ઓફ એલોટમેન્ટ ઓફ રિઝર્વડ સીટ્સ બાય રોટેશન) રૂલ્સ, ૧૯૯૪.
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
તા.૦૪-૦૬-૨૦૨૨ તકમ/૨૦૧૫/૩૦૧૭/ચ જર્જરિત ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયત ઘર વિહોણી ગ્રામ પંચાયતો માટે નવીન પંચાયત ઘર કમ તલાટી-કમ મંત્રી આવાસ યોજનાની યુનિટ કોસ્ટની મર્યાદા વધારવા બાબત.
૧૯-૦૨-૨૦૨૨ અદજ/૧૧૨૦૨૧/ન.બા./૨૩/ચ સીડીપી-૫ યોજના અંતર્ગત ગ્રામ પંચાયત કચેરીઓના નવીન મકાન ઉપર સોલર રૂફટોપ સિસ્ટમની સુવિધા પુરી પાડવા અંદાજપત્રીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં નવી બાબતની વહીવટી મંજુરી બાબત.
૧૦/૧૨/૨૦૨૧ તકમ/૨૦૧૫/૩૦૧૭/ચ ગ્રામ પંચાયત ઘર વિહોણી/જર્જરિત પંચાયત ઘર માટે નવીન પંચાયત ઘર કમ તલાટી કમ મંત્રી આવાસ બાબત.
૧૪-૦૬-૨૦૨૧ અદજ/૧૧૨૦૨૧/ન.બા./૧૫૧૨/ચ સીડીપી-૫ યોજના અંતર્ગત ગ્રામ પંચાયત કચેરીઓના નવીન મકાન ઉપર સોલર રૂફટોપ સિસ્ટમની સુવિધા પુરી પાડવા અંદાજપત્રીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં નવી બાબતની વહીવટી મંજુરી બાબત.
૦૫/૦૫/૨૦૨૧ નવબ/૧૧૨૦૨૦/૨૩૨/ચ ગુજરાત સ્વચ્છગામ સ્વસ્થગામ યોજના હેઠળ રાજ્યની પંચાયતોને ડોર-ટુ-ડોર કચરાના કલેક્શન કરવા પરિવહન સહાયમાં વધારો કરવા બાબત.
૧૫/૦૯/૨૦૨૦ તકમ​-૨૦૧૫-૩૦૧૭-ચ જર્જરીત ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયત ઘર વિહોણી ગ્રામ પંચાયતો માટે ન​વીન ગ્રામ પંચાયત ગ ઘર​-કમ​-તલાટી મંત્રી આવાસ યોજના અંગેના ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત
૨૭/૦૫/૨૦૧૯ પરચ-૧૦૨૦૧૪-૧૭૮૨-(પા.ફા.-૧)/ચ ગ્રામ પંચાયત વિસ્‍તારોમાં ગેસ પાઇપલાઇન નાખવા અંગે રીસ્‍ટોરેશન ચાર્જ અને વાર્ષિક ભાડું નકકી કરવા બાબત
૧૩/૦૪/૨૦૧૬ પરચ​/૨૦૧૬/યુઓઆર​/૪-ચ​ ગ્રામ પંચાયતમાં પાણી સમિતિની રચના બાબત​
૨૨/૦૪/૨૦૧૬ મસમ​-૨૦૧૫-૪૦૨૩-ચ​ સી.ડી.પી. ૧૪ "મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન​" યોજના અંતર્ગત રાજ્યની તમામ ગ્રામ પંચાયતોના વિસ્તારમાં સ્વચ્છતાનું સ્તર ઉંચુ લઇ જ​વા માટે ડોર​-ટુ-ડોર કચરાનું કલેક્શન કરીને એકત્રિત કરેલ કચરો લેન્ડફીલ સાઇટ સુધી લઇ જ​વા પરિવહન સહાય માટે રૂ. ૮૪.૦૦ કરોડ તથા રાષ્ટ્રીય તહેવાર નિમિતે સફાઇ કામગીરી માટે અને કુદરતી આપત્તિ જેવી કે વાવાઝોડુ, પૂર​, અતિવ્રુષ્ટિની સ્થિતિમાં સ્વચ્છતા સબંધિત રૂ.૬.૦૦ કરોડ મળી કુલ રૂ.૯૦.૦૦ કરોડની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ની ન​વી બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત
૩૦/૦૪/૨૦૧૬ પચત​-૨૦૧૫-૩૦૮૫-ચ​ જુના અને જર્જરિત ગ્રામ પંચાયત ઘરને રીપેરીંગ કર​વાની યોજના
૨૦/૦૫/૨૦૧૬ બજટ-૧૦૨૦૧૫-૩૦૮૩-ચ વિકસિત ગ્રામ પંચાયતોમાં વીઝીટર સેન્ટર વિકસાવ​વા માટે આંતર માળખાકીય સુવિધાઓ આપ​વાની યોજના અંગેની ન​વી બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત
૦૩/૦૬/૨૦૧૬ તકમ​-૨૦૧૫-૩૦૧૭-ચ જર્જરીત ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયત ઘર વિહોણી ગ્રામ પંચાયતો માટે ન​વીન ગ્રામ પંચાયત ગ ઘર​-કમ​-તલાટી મંત્રી આવાસ તેમજ જૂથ ગ્રામ પંચાયતોમાં મહેસૂલી ગ્રામ પંચાયત માટે (મીની પંચાયત ઘર​) ગ્રામ પંચાયત રૂમ બાંધ​વા અંગેની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ની રૂ. ૯૨.૫૦ કરોડની ન​વી બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપીને "ન​વીન પંચાયત ઘર​-કમ​-તલાટી આવાસ યોજના" અમલમાં મૂક​વા બાબત
૧૫/૦૬/૨૦૧૬ પરચ​-૧૦૨૦૦૮-૨૮૩૯-ચ રાજ્યની ગ્રામ પંચાયતોને જકાત વળતરના અનુદાનની રકમમાં વધારો આપ​વા બાબત​
૨૭/૧૦/૨૦૧૬ વભન​-૧૦૯૯-૩૩૭૧-ચ જૂથ ગ્રામ પંચાયતો-ગ્રામ પંચાયતોના વિભાજન કર​વા અને ગામોને સ્વતંત્ર ગ્રામ પંચાયત આપ​વા અંગેના ધોરણો
૧૯/૦૧/૨૦૧૫ ગમસ-૨૦૧૪/૯૬૫/ચ ગ્રામસભાને વધુ અસરકારક બનાવવા માટેના આયોજન અંગેની કાયમી વ્‍યવસ્‍થા કરવા બાબત.
૧૬/૦૪/૨૦૧૫ KP/24 of 2015/PRR/102014/959/CH Gujarat Villege Panchayat Village Site Property.(Mode of Making Mutation Entry in the Occupancy Rights),rules,2015.
૧૩/૦૫/૨૦૧૫ કેપી ૨૦૧૫ નો ૨૪-પીઆરાઅર​-૧૦૨૦૧૪-૯૫૯-ચ​ ગુજરાત ગામ પંચાયત ગામતળની મિલકત (ભોગવટા હકમાં ફેરફાર નોંધ કરવાની રીત) નિયમો, ૨૦૧૫
૦૨/૦૫/૨૦૧૫ પરચ​-૨૦૧૪-૨૪૬૮-ચ​ સી.ડી.પી. ૧૪ "મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન​" યોજના અંતર્ગત રાજ્યમાં ૨૦૦૧ થી ૫૦૦૦ સુધીની વસ્તી ધરાવતા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સ્વચ્છતાનું સ્તર ઉંચુ લઇ જ​વા માટે ડોર ટુ ડોર કચરાનું કલેક્શન કરીને એકત્રિત કરેલ કચરો લેન્ડફિલ સાઇટ સુધી લઇ જ​વા માટે પરિવહન સહાય માટે રૂ. ૩૬ કરોડની વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ ના અંદાજપત્રમાં કર​વામાં આવેલ નવી બાબતની જોગ​વાઇ અંગેની વહીવટી મંજુરી આપ​વા બાબત
૨૬/૦૨/૨૦૧૪ પરચ-૨૦૧૩-૩૩-ચ "ગુજરાત સ્વચ્છ ગામ યોજના" ના ગ્રાન્ટ ચુકવણીના ધોરણોમા સુધારો કરી અનુદાનની રકમમા વધારો કર​વા બાબત
૦૨/૦૮/૨૦૧૪ પરચ-૨૦૧૪-૯૯-ચ સી.ડી.પી. -૧૪ "મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન" અંતર્ગત રાજ્ય ના ગ્રામ્ય વિસ્તારમા સ્વચ્છતાનુ સ્તર ઉચુ લઇ જઇને ગ્રામ લોકોના આરોગ્યમા સુધારો કરીને વધુ સારા સ્વસ્થ સમાજનુ નિર્માણ કર​વા માટે રૂ. ૨૦.૮૫ કરોડ ની વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ના અંદાજપત્રમા થયેલ નવી બાબતની જોગવાઇ અંગેની વહીવટી મજૂરી આપ​વા બાબત.
૨૫/૦૯/૨૦૧૪ પરચ​-૧૦૨૦૧૪-૧૭૮૮-ચ "સ્વચ્છ ભારત અભિયાન​" અને "સ્વચ્છ પંચાયત સપ્તાહ​" અન્વયે રાજ્ય કક્ષા અને જિલ્લા કક્ષાની સમિતિની રચના કર​વા બાબત
૨૬/૦૯/૨૦૧૪ પરચ​-૨૦૧૪-૧૮૪૭-ચ ગ્રામ પંચાયતોમા સ્વચ્છતા બાબતે "મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન સમિતિ" ની રચના કર​વા બાબત
૦૧/૧૧/૨૦૧૪ પરચ​-૨૦૧૪-૨૦૭૫-ચ​ ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ મકાન બાંધ​વા અથ​વા ફરીથી બાંધ​વા કે સુધારા-વધારા કર​વા અંગેની પૂર્વમંજુરી આપતા અગાઉ સંડાસ​-જાજરૂની જોગ​વાઇ કર​વા બાબત
૨૫/૧૧/૨૦૧૪ પરચ - ૨૦૧૪-૩૪૬-ચ મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન અંતર્ગત રાજયના તમામ ગામડાઓને સંપૂર્ણપણે સ્‍વચ્‍છ અને સ્‍વસ્‍થ બનાવવા બાબત.
૦૬/૦૮/૨૦૧૩ પરચ/૧૦૨૦૦૮/૨૮૩૯/(પાટૅ-૧) ચ. રાજ્યની ગ્રામ પંચાયતોને જકાત વળતરના અનુદાનની રકમમાં વધારો કરવા બાબત અંગેનો ઠરાવ તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૩
૩૦/૧૦/૨૦૧૩ પરચ/૧૦૨૦૦૮/૨૮૩૯/ચ રાજ્યની ગ્રામ પંચાયતોને જકાત વળતરના અનુદાનની રકમમાં વધારો કરવા બાબત અંગેનો ઠરાવ તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૩
૧૭/૦૪/૨૦૧૨ પરચ-૨૦૦૭-૭૪-ચ તીર્થગામ-પાવનગામ યોજના
૧૨/૦૭/૨૦૧૨ પરચ-૧૦૨૦૦૯-૫૩૯૨-ચ ગુજરાત રાજય સ્થાપના સ્વર્ણિમ જંયતિ ઉજવણી નિમિતે ગ્રામ કક્ષાએ પંચાયતોને ઉત્તેજન આપવા માટે અમલમાં આવેલ ગ્રામોદય યોજના ચાલુ રાખવા બાબત.
૨૧/૦૮/૨૦૧૨ પરચ/૨૦૧૨/૬૨૦/ચ અછતગ્રસ્‍ત વિસ્‍તારની ગ્રામ પંચાયત હસ્‍તક ગૌચર જમીનમાંથી ગાડા બાવળ દૂર કરવા બાબત.
૨૯/૧૨/૨૦૧૨ પરચ-૨૦૦૭-૭૪-ચ તીર્થગામ-પાવનગામ યોજના
૧૧/૧૧/૨૦૧૧ ઠરાવ ક્રમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૯-૫૩૯૨-ચ સ્‍વર્ણિમ જયંતી ઉજવણી નિમિત્તે ગ્રામ કક્ષાએ પંચાયતોને ઉત્તેજન આપવા માટે ગ્રામોદય યોજના અને શ્રેષ્‍ઠ ગ્રામ પંચાયત સ્‍પર્ધા તથા પ્રોત્‍સાહક પુરસ્‍કાર ફાળવણીના ધોરણોમાં ડાંગ જિલ્‍લાનો સમાવેશ તાલુકા કક્ષાએ કરવા બાબત.
૦૯/૦૮/૨૦૧૦ પરચ/૧૦૨૦૦૯/૫૩૯૨/ચ સ્વર્ણિમ જયંતિ ઉજવણી નિમિતે ગામ કક્ષાએ પંચાયતોને ઉત્તેજન આપવા માટે ગ્રામોદય યોજના અને શ્રેષ્ઠ‍ ગ્રામ પંચાયત સ્‍પર્ધા તથા પ્રોત્સાહક પુરસ્કાર ફાળવણીના ધોરણો બાબત
૦૩/૧૨/૨૦૦૯ વજઅ/૧૫૨૦૦૯/૩૧૪૪/ચ વિકેન્‍દ્રિત જિલ્‍લા આયોજન કાર્યક્રમ સ્‍થાનિક અગત્‍ય ધરાવતા સામૂહિક વિકાસના કામો અંગેના કાર્યક્રમ હેઠળની ગ્રાન્‍ટ (ધારાસભ્‍યશ્રીની ગ્રાન્‍ટ) માંથી ‘‘પંચવટી યોજના’’ માટે મેચીંગ ગ્રાન્‍ટ (લોકફાળા) ની રકમ આપવા બાબત.
૧૪/૧૦/૨૦૦૯ પરચ/૧૦૨૦૦૭/૧૮૯/ચ નિર્મળ ગુજરાત યોજના અન્‍વયે પંચાયતી રાજ સંસ્‍થાઓમાં સ્‍વચ્‍છ ગામ સ્‍વસ્‍થ ગ્રામ સહિતની જુદી જુદી યોજનાઓના સંકલનથી એ.પી.એલ. કુટુંબો દ્વારા શૌચાલય બનાવવા માટે સહાયની રકમમાં વધારો કરવા બાબત
૨૭/૧૦/૨૦૦૯ જાહેરનામા ક્રમાંક કેપી/૨૪ ઓફ ૨૦૦૯/પીઆરઆર/૧૦૯૭/૮૨૦/ચ ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત (ગ્રામ સભાની બેઠકો અને કાર્યો) નિયમો-૨૦૦૯ (ગુજરાતી અને અંગ્રેજી)
૩૦/૦૬/૨૦૦૮ પરચ/૨૦૦૪/૧૩૯૭/ચ પંચવટી યોજના માટે વિકેન્‍દ્રિત જિલ્‍લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ ધારાસભ્‍યશ્રીની ગ્રાન્‍ટમાંથી મેચીંગ ગ્રાન્‍ટની (લોકફાળાની) રકમ આપવા બાબત.
૨૦/૧૦/૨૦૦૮ પરચ/૨૦૦૭/૭૪/ચ તીર્થગામ પાવન ગામ યોજના રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારોમાં કોમી સદભાવ અને ભાઇચારાની ભાવના વધુ પ્રબળ બને તે અંગેની પ્રોત્‍સાહક યોજના.
૧૯/૧૨/૨૦૦૮ પરચ/૧૦૨૦૦૮/૫૨૧૫/ચ ગ્રામસભા અભિયાન વર્ષમાં ચાર ગ્રામ સભાઓના આયોજન અંગેની કાયમી વ્‍યવસ્‍થા બાબત.
૨૧/૦૩/૨૦૦૭ નપફ​/૨૦૦૪/૧૩૭૨/ચ​ રાજયની ગ્રામ પંચાયતોને જકાત વળતરના અનુદાનની રકમોમાં વધારો આપ​વા બાબત​
૨૧/૦૩/૨૦૦૭ પરચ/૨૦૦૬/૧૮૧૧/ચ સ્‍વચ્‍છ ગામને પ્રોત્‍સાહિત કરવા માટે ‘‘ગુજરાત સ્‍વચ્‍છ ગામ સ્‍વસ્‍થ ગામ યોજના’’
૨૮/૦૩/૨૦૦૭ પરચ/૨૦૦૬/૨૯૮૧/ચ જર્જરીત ગ્રામ પંચાયત ઘરની જગ્‍યાએ નવીન ગ્રામ પંચાયત ઘરના મકાન બાંધવા માટે મંજૂરી આપવા બાબત
૨૪/૦૪/૨૦૦૭ પરચ/૧૦૨૦૦૭/૧૮૯/ચ નિર્મળ ગુજરાત વર્ષ/૨૦૦૭ અન્‍વયે પંચાયતી રાજ સંસ્‍થાઓમાં સ્‍વચ્‍છ ગામ, સ્‍વસ્‍થ ગામ સહિતની જુદી જુદી યોજનાઓના સંકલનથી કરવાના અમલીકરણ બાબતની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ.
૧૩/૦૬/૨૦૦૭ પરચ/૧૦૨૦૦૭/૧૮૯/ચ નિર્મળ ગુજરાત વર્ષ/૨૦૦૭ અન્‍વયે પંચાયતી રાજ સંસ્‍થાઓમાં સ્‍વચ્‍છ ગામ, સ્‍વસ્‍થ ગામ સહિતની જુદી જુદી યોજનાઓના સંકલનથી એ.પી.એલ. કુટુંબો દ્વારા શૌચાલય બનાવવા બાબત.
૦૬/૦૨/૨૦૦૬ પરચ/૧૧૦૫/૩૬૪૫/ચ પંચાયતઘર સહ તલાટી/કમ/મંત્રી આવાસ યોજનામાં યુનિટ કોસ્‍ટમાં વધારો કરવા અંગે
૨૧/૭/૨૦૦૪ પરચ/૨૦૦૩/૨૧૦૪/ચ તીર્થગામ યોજના રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં કોમી સદભાવ અને ભાઇચારાની ભાવના વધુ પ્રબળ બને તે અંગેની પ્રોત્‍સાહક યોજના.
૧૧/૦૯/૨૦૦૪ પરચ/૨૦૦૪/૧૩૯૭/ચ પંચવટી યોજના રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગ્રામ્‍ય પ્રજાના આનંદ પ્રમોદ માટે સુવિધાયુક્ત બાગ બગીચાને પ્રોત્‍સાહન આપતી નવતર યોજના
૧૨/૧૦/૨૦૦૪ પરચ/૨૦૦૪/૧૩૯૭/ચ પંચવટી યોજના રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગ્રામ્‍ય પ્રજાના આનંદ પ્રમોદ માટે સુવિધાયુક્ત બાગ બગીચાને પ્રોત્‍સાહન આપતી નવતર યોજના
૩૦/૦૭/૨૦૦૩ પરિપત્ર-જમન-૨૦૦૩-૨૩૧૬-ચ ગ્રામ પંચાયતોને ગૌચર તથા ગ્રામ પંચાયતોને સંપ્રાંત થયેલ અન્‍ય જાહેર જમીનો પરના દબાણો દૂર કરવા અંગેની સુચનાઓ.
૧૫/૦૩/૨૦૦૨ નપફ-૩૫૯૮-૫૦૭૪-પાર્ટ-ર-ક ઓકટ્રોય નાબૂદી અન્વયે ગ્રામ પંચાયતોને વળતર/સહાય ચૂકવવા બાબત
૨૪/૧૦/૨૦૦૨ પરચ-૨૦૦૨-૧૦૮૨-ચ​ ગ્રામ પંચાયત મા પાણી સમીતી ની રચના
૧૬/૦૫/૨૦૦૧ પરચ-૨૦૦૦-૨૮૮૮-ચ ગ્રામ પંચાયતોના વિભાજન કરવાની સમયમર્યાદા નકકી કરવા બાબત .
૨૪/૦૫/૨૦૦૧ નપફ-૩૫૯૮-૫૦૭૪-પાર્ટ-ર-ચ ઓકટ્રોય નાબૂદી અન્વયે ગ્રામ પંચાયતોને વળતર/સહાય ચૂકવવા બાબત
૨૯/૦૫/૨૦૦૧ નપફ-૩૫૯૮-૫૦૭૪-પાર્ટ-ર-ચ ઓકટ્રોય નાબૂદી અન્વયે ગ્રામ પંચાયતોને વળતર/સહાય ચૂકવવા બાબત
૨૫/૦૫/૨૦૦૦ વભન/૧૦૯૯/૩૩૭૧/ચ જુથ ગ્રામ પંચાયતો/ગ્રામ પંચાયતોના વિભાજન કરવા અને ગામોને સ્‍વતંત્ર ગ્રામ પંચાયત આપવા અંગેના ધોરણો
૧૧/૦૨/૧૯૬૯ CFS/1865/1446/CH Gujarat Panchayats Act, 1961
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૧૨-૦૯-૨૦૨૨ પતન -૧૦૨૦૧૯-૪૩૪-છ પંચાયત સેવાના બિનરાજપત્રિત કર્મચારીઓની પ્રતિનિયુકિત અંગેની માર્ગદર્શક સુચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત
૦૪/૦/૨૦૨૦ રજમ-૧૦૨૦૨૦-એચસી૨૫-છ પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓની બાબતમાં માન. હાઈકોર્ટ કે અન્ય કોર્ટ ખાતે દાખલ થતા કેસો તથા તે અંગે આવતા ચુકાદાઓ અન્વયે નિયત સમયમર્યાદામાં કાર્યવાહી કરવા બાબત.
૩૦/૦/૨૦૨૦ પતન-૧૦૨૦૧૯-૪૩૪-છ પંચાયત સેવાના બિનરાજપત્રિત કર્મચારીઓની પ્રતિનિયુક્તિ અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.
૦૧/૦૫/૨૦૦૦ પરચ / ૧૦/૨૦૦૦/એમ/૨૦૫/છ પંચાયત સેવામાં આવતી જગાઓ ઉપર રહેમરાહે નિમણુંકની અરજીઓની વિચારણા કરવા સારૂ; સ્‍થાયી સમિતિની રચના કરવા બાબત.
૧૧/૦૧/૧૯૮૯ અરજ/૧૦૮૮/૪૧૫૬/છ સરકારી / પંચાયત સેવાના કર્મચારીનું ચાલુ ફરજ દરમ્‍યાન અવસાન થતાં સ્‍વ. ના કુટુંબના કોઇ એક સભ્‍યને રહેમરાહે નિમણુક
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૩ ઠરાવ ક્રમાંક: PRHRDD/JRT/e-File/14/2023/0190/Section-J રાજ્યમાં જિલ્લા/તાલુકા પંચાયત કચેરીઓના સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સના બાંધકામ/રીપેરીંગ માટે વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ મૂડી સદરે રૂ. ૩૦૦૦.૦૦ લાખની નવી બાબત હેઠળ થયેલ જોગવાઇને ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત
તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૩ ઠરાવ ક્રમાંક: PRHRDD/JRT/e-File/14/2023/0438/Section-J સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ દાહોદ જિલ્લાની તાલુકા પંચાયત ઘાનપુર અને દેવગઢ બારીયાની કચેરીના નવીનીકરણ/એક્સ્ટેંન્શન માટે અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં રૂ.૧૦૦.૦૦ લાખની નવી બાબત હેઠળ થયેલ જોગવાઈ ને ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૩ ઠરાવ ક્રમાંક: PRHRDD/JRT/e-File/14/2022/2710/Section-J સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ જિલ્લા/ તાલુકા પંચાયતોને માળખાકીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અનુદાન મંજુર કરવા માટે અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં રૂ.૫૬૦૦.૦૦ લાખની ચાલુ બાબત હેઠળ થયેલ જોગવાઈ ને ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
તા.28/03/2023 ઠરાવ ક્રમાંક: PRHRDD/JRT/e-File/14/2022/0538/Section-J તાલુકા પંચાયત કચેરીના મકાન બાંધકામ માટે યુનિટ કોસ્ટ મંજુર કરવા બાબત
તા.28/03/2023 ઠરાવ ક્રમાંક: PRHRDD/JRT/e-File/14/2022/0538/Section-J જિલ્લા પંચાયત કચેરીના મકાન બાંધકામ માટે યુનિટ કોસ્ટ મંજુર કરવા બાબત
તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક: બજટ/૧૦/૨૦૧૭/૧૫૦/જ સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ જિલ્લા/ તાલુકા પંચાયતોને માળખાકીય સુવિધાને ઉપલ્બધ કરાવવા માટે અનુદાન મંજુર કરવા માટે અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં રૂ.૧૦૩.૫૦/- કરોડની ચાલુ બાબત હેઠળ થયેલ જોગવાઈને ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:અદજ/૧૧૨૦૨૧/ન.બા./૯૦૩/જ સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ જિલ્લા/ તાલુકા પંચાયત કચેરીના I.S.O સર્ટીફીકેશન મેળવવા માટે અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં નવી બાબત હેઠળ થયેલ રૂ.૨.૦૦ કરોડની જોગવાઈને ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
૨૯/૧૨/૨૦૨૧ અદજ/૧૧૨૦૨૦/ન.બા./૪૧/જ સીડીપી-3 યોજના અંતર્ગત જુની તાલુકા પંચાયત(નવરચિત સિવાય)ના નવા સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ બનાવવા માટે અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં રૂ.૩૦/- કરોડની નવી બાબત હેઠળ થયેલ જોગવાઈને ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
20/08/2020 BJT/10/2017/150/J Providign Basic Facilities to various Panchayats under CDP-3 Scheme
૦૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/64 of 2014/NDP/10213/823955/J Newly Costituted Arvalli Dist. Panchayat
૦૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/62 of 2014/NDP/102013/823989/J Newly Costituted Botad Dist. Panchayat
૦૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/66 of 2014/NDP/102013/823985/J Newly Costituted Chhotaudepur Dist. Panchayat
૦૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/60 of 2014/NDP/102014/18008/J Newly Costituted Devbhumi Dwarka Dist. Panchayat
૦૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/60 of 2014/NDP/102014/18008/J Newly Costituted Girsomnath Dist. Panchayat
૦૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/70 of 2014/NDP/102013/823987/J Newly Costituted Mahisagar Dist. Panchayat
૦૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/58 of 2014/NDP/102014/17939/J Newly Costituted Morbi Dist. Panchayat
૦૯/૧૨/૨૦૧૪ KP/1/08/DDP/102007/1703-J Newly Costituted Tapi Dist. Panchayat-35
૦૮/૦૫/૧૯૯૫ KP/56 of 1995/DLE-1094/592-J Order and Notification(other than those published in part IV-B) under the Gujarat Local Boards, Village Panchayats, Municipal Boroughs, District Muncipal, Primary Education and Local Fund Audit Acts.
૧૭/૦૧/૧૯૯૭ ડીઇ.એલ-૧૦૯૭-૩૩૯૪ ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ ની જોગવાઇઓ તથા સત્તા બાબતે ગેરસમજો-ગુંચવાડાાથી ઉપસ્‍થ્‍િત્‍ થતી વહીવટી તથા કાનૂની મુશ્‍કેુલીઓ દુર કરવા સંબંધમાં સ્‍પષ્‍ટતાઓ બાબત.
૨૪/૦૯/૧૯૯૭ જે. Constitution of New Districts and Reconstitution of the existing Districts
૪/૧૨/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૬૨/પીઆરએન/૧૦૯૪/૨૪૨૦/જે. Gujarat Panchayats ( District Equalisation Fund ) ( Investment and Special Grants) Rules- 1995
૧૮/૧૨/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૬૫/પીઆરએન/૧૦૯૪/૨૫૯૬/જે. Gujarat Taluka and District Panchayats ( Publicaton of Notice and Rules for Levy of texes and Fees ) Rules- 1995
૨૫/૦૮/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૪૨/પીઆરએન/૧૦૯૫/૧૭૧૭/જે. Gujarat District Panchayats Education Committee ( Constitution and Functions) Rules - 1995
૦૨/૦૯/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૪૮/પીઆરએન/૧૦૯૪/૧૮૦૯/(૧)/ જે. Gujarat District Panchayats Social Justice Commitee ( Constitution and Functions) Rules-1995
૨૮/૦૮/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૪૧/પીઆરએન/૧૦૯૪/૧૭૧૬/જે. Gujarat District Panchayats (Cost of Collection of Local Cess of Land Revenue ) Rules- 1995
૨૫/૦૮/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૩૮/પીઆરએન/૧૦૯૪/૧૬૧૪/જે. Gujarat Panchayat Loans Rules - 1995
૧૮/૧૨/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૬૭/પીઆરએન/૧૦૯૪/૨૫૯૭/જે. Gujarat Panchayats (Execution of Works, Development Schemes, Grant in Aid and Acquisitation of Property) Rules, 1995
૧૮/૧૨/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૬૬/પીઆરએન/૧૦૯૪/૨૫૯૮/જે. Gujarat Panchayats ( Unauthorised Occupation of Panchayat Premises and property ) Rules- 1995
૨૮/૦૮/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૪૩/પીઆરએન/૧૦૯૪/૧૬૮૮/જે. Gujarat Panchayats (Delegation of Powers by The District Development Officer) Rules-1995
૨૫/૦૮/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૪૦/પીઆરએન/૧૦૯૪/૧૬૧૬/જે. Gujarat Panchayats (Special Notice for Recovery of Arrears of Dues ) Rules – 1995
૨૫/૦૮/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૫૨/પીઆરએન/૧૦૯૪/૧૬૧૫/જે. Gujarat Taluka Panchayats ( Cost of Collection of Cess on Water Rate) Rules- 1995
૪/૧૨/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૬૩/પીઆરએન/૧૦૯૪/૨૪૨૧/જે. Gujarat Taluka Panchayats (Loan To Subardinate Panchayat) Rules- 1995
૦૨/૦૯/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૪૭/પીઆરએન/૧૦૯૪/૧૮૦૯/જે. Gujarat Taluka Panchayats Social Justice Commitee ( Constitution and Functions) Rules-1995
૨૭/૦૯/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૪૬/પીઆરએન/૧૦૯૪/૧૮૦૮/જે. Gujarat Village Panchayats Social Justice Commitee ( Constitution and Functions) Rules-1995
૧૮/૧૨/૧૯૯૫ કેપી/૧૯૯૫નો ૧૬૭/પીઆરએન/૧૦૯૪/૨૫૯૭/જે. ગુજરાત પંચાયત ( બાંધકામોના વિકાસ યોજનાઓના અમલ, સહાયક ગ્રાન્ટ અને મિલકત સંપાદ કરવા ) બાબતના નિયમો - ૧૯૯૫.
૦૨/૦૯/૧૯૯૫ KP/147 of 1995/PRN-1094/1809/J Gujarat Taluka Panchayats Social Justice Commitee (Constitution and Functions ) Rules 1995
૨૫/૦૮/૧૯૯૫ KP/1995 of 136//PRN/1094/1619/J Gujarat Taluka and District Panchayats (Custody of Taluka and District Funds) Rules 1995
૨૫/૦૮/૧૯૯૫ KP/1995 of 133/PRN/1094/1618/J Gujarat Panchayats (State Equalisation Fund) (Special Grants) Rules 1995
૨૫/૦૮/૧૯૯૫ KP/1995 of 135/ PRN/ 1094/ 1613/J Gujarat Panchayats (Powers of District Development Officers and Taluka Development Officers to Grant Leave) Rules, 1995
૧૮/૧૨/૧૯૯૫ KP/1995 of 169/ PRN/1094/2599/J Gujarat Panchayat (Applates Rules of Panchayates) 1995
૨૫/૦૮/૧૯૯૫ KP/of 1995-137/PRN/1094/1617/J Gujarat District Panchayat Appeal Committee (Procedure) Rules 1995
૦૨/૦૯/૧૯૯૫ KP/148 of 1995/PRN-1094/1809(i)/J Gujarat District Panchayats Social Justice Commitee (Constitution and Functions ) Rules 1995
૦૨/૦૯/૧૯૯૫ KP/146 of 1995/PRN-1094/1808/J Gujarat Village Panchayats Social Justice Commitee (Constitution and Functions ) Rules 1995
૨૩-૦૯-૨૦૧૯ પીએલએ-૧૦૨૦૧૮-૪૬૮-જ નવી રચાયેલ સીંગવડ તાલુકા પંચાયત માટે અલગ પી.એલ.એ. ખોલવાની અનુમતિ આપવા બાબત.
૩૧/૦૮/૨૦૧૯ વહન/૧૦૨૦૧૮/ન.બા/૬૯૬/જ રાજ્યની માઈનસ સ્વભંડોળ અથવા રૂપિયા દસ લાખથી ઓછું સ્વભંડોળ ધરાવતી તાલુકા પંચાયતોને સરકારી ખર્ચે વાહનની સુવિધા પૂરી પાડવા બાબત.
૧૪/૦૮/૨૦૧૯ વહન-૧૦૨૦૧૧-૮૧૪-જ જિલ્‍લા પંચાયત પ્રમુખશ્રીઓના ઉપયોગ માટે જૂનું વાહન રદ કરી સ્‍વભંડોળમાંથી નવું વાહન ખરીદવાની મંજૂરી આપવા બાબત.
૧૫/૦૫/૧૯૯૫ KP/91 of 1995/MIS-2691/1079-J Competent Authority of 57(1) and 57(2)
૦૬/૦૩/૧૯૯૭ KP/22 of 1997/PRN/1094/940/J Gujarat Panchayat (Procedure) Rules,1997
૦૬/૦૨/૧૯૯૭ KP/14 of 1997/DEL/1094-J Competent Authority
૨૫/૧૦/૧૯૯૪ KP/230 of 1994/DEL-1094/1968-J Fix Number of Members of Taluka Panchayat and District Panchayat
06-10-1994 KP/232 of 1994/DEL-1094/1850(i)-J Modification in KP191 of1994-DEL-1094-1246-J Dated 26/7/1994
26-07-1994 No-KP-192-of-I994-DEL-10941247-1-J Delegation of Powers
26-07-1994 No-KP-193-of-I994-DEL-10941247-2-J Competent Authority
29-07-1994 No-KP-194-of-I994-DEL-10941289-J Applets Power of Section 57 and 59
26-07-1994 No-KP-191-of-I994-DEL-10941246-J Delegation of Powers
૨૮-૧૧-૨૦૦૦ જપમ-૧૦-૨૦૦૦-૧૧૭૧-જ સન ૨૦૦૦-૨૦૦૧ સીડીપી-૩ હેઠળની નવી બાબતોને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ઓફિસ બીલ્‍ડીંગ / સ્‍ટાફ કવાર્ટસ
૧૧/૦૨/૨૦૦૪ વહન/૧૦૯૫/૨૪૬૨-(પા.ફા.ર)-જ પંચાયતોના ઉપયોગ માટે સ્વભંડોળમાંથી ખરીદવામાં આવતા વાહનોના પ્રકાર બાબત.
૧૧/૦૧/૨૦૦૫ વહન/૧૦૯૯/૫૯૯/જ પંચાયતોના ઉપયોગ માટે સ્વભંડોળમાંથી ખરીદવા બાબત.
૧૩/૦૭/૨૦૦૭ વહન/૧૦૯૫/૨૪૬૨/પાર્ટ-૨/જ જીલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રીના ઉપયોગ માટે જુનું વાહન રદ કરી સ્વભંડોળમાંથી તવેરા વાહન ખરીદવાની મંજુરી આપવા બાબત.
૦૧-૧૨-૨૦૦૯ એસસીએ-૧૦૨૦૦૯-રજી-૧૦૯૭-જ જીલ્‍લા પંચાયત / તાલુકા પંચાયત પ્રમુખશ્રીઓ સામે રજૂ થતી અવિશ્‍વાસની દરખાસ્‍તના અનુસંઘાને કરવાની કાર્યવાહી બાબત.
૦૩-૦૭-૨૦૧૦ પરચ-૧૦૨૦૧૦-ન.બા.૧-જ અંદાજપત્ર ૨૦૧૦-૧૧ (આયોજન) સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ હાલોલ તાલુકા પંચાયતનું નવું મકાન બનાવવા તથા જુની, માઇનસ સ્‍વભંડોળ ધરાવતી જીલ્‍લા/તાલુકા પંચાયતોના મકાન રીપેરીંગ/બાંધકામ માટે અનુદાન મંજુર કરવા બાબત.
૦૭-૯-૨૦૧૧ - નોટીફીકેશન
૦૯-૧૨-૨૦૧૧ વહન-૧૦૨૦૧૧-૮૧૪-જ જીલ્‍લા પંચાયત પ્રમુખશ્રીના ઉપયોગ માટે જુનુ વાહન રદ કરી સ્‍વભંડોળમાંથી નવુ વાહન ખરીદ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત.
૦૯-૧૨-૨૦૧૧ - નોટીફીકેશન
૨૯-૦૩-૨૦૧૨ પરચ-૧૦૨૦૧૨-નબા.૧-જ વંચાણે લીધેલ
૩૧-૦૩-૨૦૧૨ બજટ-૧૦૨૦૧૨-૩૮૦-જ અંદાજપત્ર ૨૦૧૨-૧૩ (આયોજન) સીડીપી-૩ ઘટક કક્ષાની સંસ્‍થાઓને સંગીન બનાવવાની યોજના માટે થયેલ જોગવાઇનો ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૨૩-૦૪-૨૦૧૨ વહન-૨૦૦૯-૮૨-પાર્ટ-જ માઇનસ સ્‍વભંડોળ ધરાવતી તાલુકા પંચાયતોને સરકારી ખર્ચે વાહનની સુવિધા પુરી પાડવા બાબત.
૨૬-૦૪-૨૦૧૨ પરચ-૨૦૦૭-૧૨૦૫-જ પંચાયતોની હદ વિસ્‍તારમા સમાવિષ્‍ટ થતા સ્‍પેશીયલ ઇકોનોમિક ઝોન (સેઝ) વિસ્‍તારને ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ ની જોગવાઇઓમાંથી બાકાત કરવા બાબત.
૨૭-૦૪-૨૦૧૨ વહન-૧૦૨૦૧૨-૨-જ રાજયની માઇનસ સ્‍વભંડોળ / ઓછું સ્‍વભંડોળ ધરાવતી તાલુકા પંચાયતોને સરકારી ખર્ચે વાહનની સુવિધા પૂરી પાડવા બાબત.
૨૯-૦૮-૨૦૧૨ પારસ-૧૦૮૯-૧૦૪-૯૦-જ જિલ્‍લા/તાલુકા પંચાયતો દ્વારા ગ્રામ પંચાયતોને કામો સોંપવા બાબત.
૨૯-૦૮-૨૦૧૨ પરસ-૧૦૨૦૧૨-૯૦૨-જ જીલ્લા/તાલુકા પંચાયતો દ્વારા ગ્રામ પંચાયતોને કામો સોંપવા બાબત.
૨૯-૦૯-૨૦૧૨ પરચ-૧૦૨૦૧૨-ન.બા.-૧-જ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રીઓને તાકીદના અને લોકોપયોગી અગત્યકના કામો માટે વાર્ષિક વિવેકાધિન રકમ ફાળવવા બાબત.
૧૬-૧૨-૨૦૧૪ No. KP/ 73 of 2014/NTP/102014I537661/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે -​ સુઇગામ​
૧૬-૧૨-૨૦૧૪ No. KP/ 75 of 2014/NTP/102014/44685/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વાપી
૧૬-૧૨-૨૦૧૪ No. KP/77 of 2014/NTP/102014/610771/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ગરુડેશ્વર
૧૬-૧૨-૨૦૧૪ No. KP/79 of 2014/NTP/102014/610760/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - થાનગઢ
૧૬-૧૨-૨૦૧૪ No. KP/81 of 2014/NTP/102014/625305/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ગલતેશ્વર
૧૬-૧૨-૨૦૧૪ No. KP/83 of 2014/NTP/102014/44682/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ધોલેરા
૧૬-૧૨-૨૦૧૪ No. KP/85 of 2014/NTP/102014/428177/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - દેસાર
૨૨-૧૨-૨૦૧૪ KP/106 of 2014/NTP/102014/69710/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - સંજેલી
૨૨-૧૨-૨૦૧૪ KP/112 of 2014/NTP/102014/44676/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - ગિરગાધાડા
૨૨-૧૨-૨૦૧૪ KP/102 of 2014/NTP/102014/64369/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - જોટાણા
૨૨-૧૨-૨૦૧૪ KP/100 of 2014/NTP/102014/53762/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - લખણી
૨૩-૧૨-૨૦૧૪ KP/114 of 2014/NTP/102014/639172/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - બોડેલી
૨૨-૧૨-૨૦૧૪ KP/108 of 2014/NTP/102014/44688/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ખેરગામ
૨૨-૧૨-૨૦૧૪ KP/104 of 2014/NTP/102014/83754/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વસો
૨૨-૧૨-૨૦૧૪ KP/110 of 2014/NTP/102014/44692/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વિંછીયા
૨૨-૧૨-૨૦૧૪ KP/100 of 2014/NTP/102014/53762/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - લખણી
૦૬-૦૧-૨૦૧૫ KP/2 of 2015/NTP/102014/918506/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - ડોલવણ​
૦૬-૦૧-૨૦૧૫ KP/4 of 2015/NTP/102014/918517/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - કુકરમુંડા
૧૯-૦૧-૨૦૧૬ KP/09 of 2016/PRR/102012/95236/J Gujarat District Development Fund Rules 2016
૨૨-૦૧-૨૦૧૬ KP/11 of 2016/PRR/102012/95384/J Gujarat District Panchayats (Grant of Loan to subordinate Panchayats) Rules 2016
૧૫-૦૯-૨૦૧૬ પરચ/૧૦૨૦૧૬/૨૨૪/જ ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-૨૦૭ અને ૨૦૯ મુજબ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોને મળતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગ્રાન્ટ તથા ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમો-૧૯૬૬ હેઠ્ળ જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયતને મળતી રેતી, કંકર, ગ્રેવલ અને અન્ય ગૌણ ખનિજ ઉપર મળતી રોયલ્ટી અને ડેડરેન્ટની આવકના અનુદાનમાંથી વિકાસના કામો કરવા અંગે માપદંડો નક્કી કરવા બાબત.
૨૨-૦૬-૨૦૧૭ તપમ​-૧૦-૨૦૧૪-૨૩૪૯૫૭-જ​ તાલુકા પંચાયત કચેરીના નવા મકાન બાંધકામ અન્વયે ફર્નિચરની સુવિધા માટે અનુદાન આપવા બાબત
૨૬-૦૭-૨૦૧૭ KP/26 of 2017/NTP/102017/420727/J તાલુકા પંચાયત, સિંગવડ ની રચના અંગેનો આદેશ
૧૫-૦૨-૨૦૧૮ પરચ-૧૦૨૦૧૬-૨૨૪-જ​ ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ ની કલમ​-૨૦૭ અને ૨૦૯ મુજબ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોને મળતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગ્રાન્ટ તથા ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમો-૧૯૬૬ હેઠળ જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયતને મળતી રેતી, કંકર​, ગ્રેવલ અને અન્ય ગૌણ ખનિજ ઉપર મળતી રોયલ્ટી અને ડેડરેન્ટની આવકના અનુદાનની વિકાસના કામો કર​વા અંગે માપદંડો નક્કી કર​વા બાબત​.
૨૪-૦૪-૨૦૧૮ બજટ​-૧૦-૨૦૧૭-૧૫૦-જ​ સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ જીલ્લા-તાલુકા પંચાયતોને માળખાકીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવ​વા માટે અનુદાન મંજૂર કર​વા માટેની અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં રૂ.૭૫ કરોડની થયેલ ચાલુ બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​.
28-02-2019 KP/5 of 2019/TMM/102019/37/J Orders and notifications (Other than those published in Part IV-B) under the Gujarat Local Boards, Village Panchayats, Municipal Boroughs, District Municipal, Primary Education and Local Fund Audit Acts.
૧૪-૦૫-૨૦૧૯ બજટ/૧૦/૨૦૧૭/૧૫૦/જ સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ જિલ્લા / તાલુકા પંચાયતોને માળખાકીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અનુદાન મંજુર કરવા માટે અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં રૂ.૭૯/- કરોડની ચાલુ બાબત હેઠળ થયેલ જોગવાઈને ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
૨૦/૧૨/૧૯૯૪ ઠરાવ ક્રમાંક:- ઇએસઆર-૧૦૯૪-૭૮૮-ઝ મદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની જગ્યા રદ કરવા બાબત.
૧૮/૧૧/૧૯૯૯ ઠરાવ ક્રમાંક:- ઇએસઆર-૧૦૯૮-૩૮૪૭-ઝ નવી રચાયેલ જિલ્લા પંચાયતો હેઠળ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ-૧)નું મહેકમ ઉભું કરવા બાબત.
૨૦/૧૨/૧૯૯૪ ઠરાવ ક્રમાંક:- જતક/૧૦૯૪/૪૩૬૦/ગ નાયબ નિયામકશ્રી ગ્રામ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ ભવન જુનાગઢ વર્ગ-૧ ની જગ્યા બંધ કરવા બાબત...
૨૦/૧૧/૧૯૯૮ ઠરાવ ક્રમાંક:- ઇએસઆર-૧૦૯૮-૩૮૩૧-ઝ આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી મહેસાણા, વિજાપુર, કપડવંજ, આણંદ બોરસદ અને નડીયાદની જગ્યાઓનું વર્ગ-૧ માંથી તા.વિ.અ. શ્રી ની વર્ગ-૨ની જગ્યામાં રૂપાંતર કરવા બાબત.
૨૪/૦૬/૨૦૧૬ ઠરાવ ક્રમાંક; ઇએસઆર૧૦૨૦૧૬/૧૪૯૭(૩૮૫૬૮૪)/ઝ ગુજરાત વહીવટી સેવા,(જુનીયર સ્કેલ), વર્ગ-૧ ની નાયબ નિયામક, રાજ્ય ગ્રામવિકાસ અને પંચાયતી રાજ ભવન જુનાગઢની ૧(એક)જગ્યા વિકાસ કમિશનર કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે તબદીલ કરવા બાબત.
૦૨-૦૭-૨૦૧૨ ઠરાવ ક્રમાંક:-૧૦૨૦૧૧-૨૬૦૫-ઝ ડાંગ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ -૨ ની જગ્યાને નવરચિત તાપી જિલ્લા પંચાયત વ્યારા ખાતે તબદીલ કરી,ચીટનીસ-ક્રમ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી (જ.દ.) વર્ગ-૨ના નામાભિધાન સાથે મંજુર કરવા અને આ રીતે તબદીલ થયેલ જગ્યા સામે જિલ્લા પંચાયત,ડાંગ-આહવા ખાતેની નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,વર્ગ-૧ની જગ્યાને તાલુકા પંચાયત,આહવા ખાતે તબદીલ કરી આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૧ના નામાભિધાન સાથે મંજુર કરવા બાબત.
૦૮/૦૨/૨૦૦૮ ઠરાવ ક્રમાંક:-ઇએસઆર/૧૦૨૦૦૮/૬૯/ઝ નવા અસ્તિત્વમાં આવેલ તાપી જિલ્લા માટે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વર્ગ-૧ ની જગ્યા મંજુર કરવા બાબત
૧૯-૦૬-૨૦૦૮ ઠરાવ ક્રમાંક:-ઇ એસઆર-૧૦૨૦૦૮-૬૮-ઝ નવી જિલ્લા પંચાયતોની રચના થવા પછી પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના કાર્યભારણની સમીક્ષા કરીને તાપી સહીતના પાંચ જિલ્લાઓ અને વિ.ક.ક્ચેરીમાં નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વર્ગ-૧ ની કુલ-૬ નવી જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત
૧૬-06-2000 ઠરાવ ક્રમાંક:-વકમ/૧૦૯૯/૧૬૯૫/ઝ નવા અસ્તિત્વમાં આવેલ જિલ્લાઓ માટે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ,ગુજરાત વહીવટી સેવ,વર્ગ-૧ની જ્ગ્યઓ નવી સેવા તરીકે મંજુર કરવા બાબત
૧૬-૦૮-૨૦૧૬ ઠરાવ ક્રમાંક:-ઇએઆર/૧૦૨૦૦૮/૬૮/ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ,ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનીયર સ્કેલ)વર્ગ-૧ની નવી ઉભી કરવામાં આવેલ કુલ-૬(છ) જ્ગ્યાઓ કાયમી કરવા બાબત
૧૧-૧૦-૨૦૧૩ ઠરાવ ક્રમાંક: પરચ-૧૦૨૦૧૨-૨૩૦૨-ઝ નવા રચાયેલ ૭( સાત) જિલ્લાઓ માટે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વર્ગ-૧ (ગુજરાત વહિવટી સેવા (જુ સ્કે) હિસાબી અધિકારી ,વર્ગ-૨ અને આંતરિક અન્વયેષણ અધિકારી, વર્ગ -૨ ની જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત
31.09.2021 પવત-૧૦૨૦૨૧-૧૧૮૯-ઝ ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ - ૨ના અધિકારીઓની તા.૧-૧-૨૦૧૬ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની સ્થિતી દર્શાવતી આખરી પ્રવરતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત
04.05.2019 ટીઆરજી/૧૦-૨૦૧૮-૩૫૮૫૪૯-ઝ સીધી ભરતીથી નિયુક્ત રાજ્યપત્રિત અધિકારીઓની પૂર્વસેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષા બાબત.
20.04.2019 પીએઆર/૧૦/૨૦૧૯/૧૪૭૬૨/ઝ કારીગરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (Persformance Appraisal Report) પ્રક્રિયા "સાથી" એપ્લીકેશન પર "ઓનલાઇન" હાથ ધરવા બાબત.
29.03.2019 ઈએસઆર-૧૦-૨૦૧૮-૩૧૯૬૩૧-ઝ Prob.TDO Batch-2018 Posting Notification
27.02.2019 ઈએસઆર-૧૦-૨૦૧૮-૨૫૨૪૦૪-ઝ(પાર્ટ-૧) Taluka Development Officer, Class-2 Promotion Notification.
22.02.2019 ઈએસઆર-૧૦-૨૦૧૯-૫૬૯૮૬-ઝ Taluka Development Officer, Class-2 Transfer Notification
૧૮-૦૨-૨૦૧૯ ESR/10/2018/519829/Z GAS(Jr.Scale) Transfer Notification
૧૯-૦૧-૨૦૧૯ એપીઆર​-૧૦૨૦૧૮-૭૪૧૬૩૭-ઝ​​ કેલેન્‍ડર વર્ષ‌‌‌‌‌‌-૨૦૧૮ અંતિત વાર્ષિક મિલકત પત્રકો "SATHI" Application પર રજૂ કરવા બાબત
૧૭-૦૧-૨૦૧૯ ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​ TDO Transfer Order.
Date:17-01-2019
Transfer Order
૧૬-૦૧-૨૦૧૯ ESR-10-2019-35689-Z Vibrant Gujarat Global Summit-2019 Duty Order.
Date:16-01-2019
Transfer Order
૧૪-૧૨-૨૦૧૮ ટીઆરજી-૧૦-૨૦૧૮-૩૫૮૫૪૯-ઝ Prob TDO [Batch-2018] Attachment Training Schedule
Date:14-12-2018
Transfer Order
૦૬-૧૨-૨૦૧૮ ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ Taluka Development Officer Transfer Order
Date:06-12-2018
Transfer Order
૦૬-૧૨-૨૦૧૮ ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૮-૩૧૯૦-ઝ​ Prob. GAS Posting as TDO Order
Date:06-12-2018
Transfer Order
૦૧-૧૨-૨૦૧૮ ઇએસાઅર​-૧૦૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​ Taluka Development Officer Transfer Order.
Date:01-12-2018
Transfer Order
૨૬-૧૧-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૩૧૯૦-ઝ​ Prob GAS (Jr.Scale) [Batch-2017] TDO Posting Order.
Date:26-11-2018
Transfer Order
૦૧-૧૦-૨૦૧૮ ઇએસાઆર​-૧૦-૨૦૧૬-૨૫૬૮-ઝ​ TDO Contractual Appointment Order
Date:01-10-2018
Transfer Order
૨૭-૦૯-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૨૬૨૩૯૫-ઝ​ GAS (Jr.Scale) Posting Notification
Date:27-09-2018
Transfer Order
૨૪-૦૯-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૫૧૯૮૨૯-ઝ​ GAS(Jr.Scale) Transfer Notification
Date:24-09-2018
Transfer Order
૧૫-૦૯-૨૦૧૮ એઆઇએસ​-૧૦-૨૦૧૮-૩૮૨૩૯૫-ઝ​ Prob. IAS Posting as TDO Order
Date:15-09-2018
Transfer Order
૧૪-૦૯-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​ GAS(Junior Scale) Transfer Order
Date:14-09-2018
Transfer Order
૩૦-૦૮-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​ Taluka Development Officer Transfer Order
Date:30-08-2018
Transfer Order
૨૦-૦૮-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૯૦૯૩૪-ઝ​ Taluka Development Officer Posting Notification
Date:20-08-2018
Transfer Order
૦૨-૦૮-૨૦૧૮ ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​ Taluka Development Officer Transfer Order
Date:02-08-2018
Transfer Order
૩૦-૦૭-૨૦૧૮ MIS/10/2016/2355/Z CIRCULAR REGARDING DDO HEADQUARTER INSTRUCTIONS
Date:30-07-2018
૨૭-૦૭-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૧૮૨૧-ઝ​ Prob. TDO Batch-2017 Training Schedule
Date:27-07-2018
૧૧-૦૭-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૧૮૨૧-ઝ​ Taluka Development Officer Promotion Notification
Date:11-07-2018
૦૫-૦૭-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૩૪૪૧૧૦-ઝ​ તાલુકા અધિકારી વર્ગ​-૨ની જગ્યાએ નિમણૂક અર્થે સંખ્યાધિક જગ્યાઓ ઉભી કર​વા બાબત​.
૦૫-૦૭-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૮-૩૧૯૬૩૧-ઝ​ Prob. TDO-2018 Appointment Order. Date:05-07-2018
૦૧-૦૬-૨૦૧૮ ESR-102018-319631-JH Prob. TDO Batch-2018 Document Verification Letter Date:01-06-2018
૧૦-૦૫-૨૦૧૮ ESR-102018-33430-JH Taluka Development Officer Transfer Order Date:10-05-2018
૨૯-૦૫-૨૦૧૮ પરક્ષ​-૧૦-૨૦૧૭-૩૪૧૯૫૯-ઝ​ ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ​-૨ ની ખાતાકીય પરીક્ષા બાબત​
૧૫-૦૫-૨૦૧૮ ટીઆરજી-૧૦-૨૦૧૬-૩૧૩૧૮૭-ઝ​ Prob. Taluka Development Officer Attachment Training Schedule
૦૩-૦૫-૨૦૧૮ પીએઆર-૧૦-૨૦૧૮-૭૦૫૫૬૯-ઝ કામગીરી મૂલ્‍યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report) ની પ્રક્રિયા ‘‘સાથી’’ એપ્‍લીકેશન પર ‘‘ઓનલાઇન’’ હાથ ધરવા બાબત.
૧૭-૦૪-૨૦૧૮ ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૯૫(૪૫૦૩૦૨)-ઝ ન​વરચિત તાલુકા પંચાયત કચેરી, સિંગ​વડ, જિ-દાહોદ ખાતે તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ​-૨ ની ૧(એક​) ન​વી જગ્યા ઉભી કર​વા બાબત​.
૨૧-૦૩-૨૦૧૮ MIS/10/2016/12355/Z Instructions to DDOs for remaining present at Headquarter
૧૪-૦૨-૨૦૧૮ ઇએસઆર-૧​૦-૨૦૧૮-૩૩૪૩૦-ઝ TDO Transfer Order
૧૨-૦૨-૨૦૧૮ એઆઇએસ​-૧૦-૨૦૧૭-૩૮૩૩૯૯ Prob. IAS Batch-2016 Posting as TDO
૧૮-૦૧-૨૦૧૮ ઇએસઆર-૧​૦-૨૦૧૮-૩૩૪૩૦-ઝ​
૦૬-૦૧-૨૦૧૮
તાલુકા વિકાસ અધિકારીના બદલીના આદેશ - તા. ૧૮-૦૧-૨૦૧૮
૦૬-૦૧-૨૦૧૮ ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૭-૩૨૫૨-ઝ​
૦૬-૦૧-૨૦૧૮
તાલુકા વિકાસ અધિકારી વર્ગ -૨ નું ટ્રાન્સફર​ ઓર્ડર
૦૩-૦૧-૨૦૧૮ એપીઆર​-૧૦૨૦૧૮-૪૭૨૮-ઝ​
૦૩-૦૧-૨૦૧૮
સ્થાવર મિલકત જાહેર કર​વા અંગેના પત્રકો SAATHI એપ્લીકેશન દ્વારા Application રજૂ કર​વા બાબત​.
૨૧/૧૨/૨૦૧૭ ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૭-૩૧૯૪-ઝ,
૨૧-૧૨-૨૦૧૭​
TDO Transfer Order Date:21-12-2017
૧૬/૧૨/૨૦૧૭ ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૭-૬૦૬૨૪૨-ઝ, ૧૬-૧૨-૨૦૧૭​ Prob. TDO Appointment Cancellation Order
૧૬/૧૨/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૬૦૬૨૪૨-ઝ "Prob. TDO Detailed Posting Notification" Date:16-12-2017
૧૬/૧૨/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ "GAS(Jr.Scale) Promotion Notification" Date:16-12-2017
૧૭/૧૧/૨૦૧૭ ટીઆરજી-૧૦-૨૦૧૬-૩૧૩૧૮૭-ઝ Regarding Prob. Taluka Development Officer Training
તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૭
૧૧/૧૧/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧​૦-૨૦૧૭-૫૫૦૩૧૩-ઝ​ GAS(Jr.Scale) Transfer Notification
તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૭
૦૧/૧૧/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧​૦-૨૦૧૭-૬૦૬૨૪૨-ઝ Probationer TDO Detailed Posting Notification
તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૭
૨૪/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૬૧૧૫૭૦-ઝ જી.એ.એસ. (જુનિયર.સ્કેલ) બદલી સૂચના
તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૭
૨૪/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૫૦૩૨૭-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી સૂચના
તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૭
૧૮/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૧૮૨૧-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બઢતી અને બદલી અધિસૂચના
તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૭
૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૪૩૨૪૭૯-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી(કરાર આધારિત) નિમણૂક હુકમ
તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૭
૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૬૦૬૨૪૨-ઝ Probationer Taluka Development Officer,Class-2 Appointment Notification
૦૯/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૨૯૧૭૨૪-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી અધિસૂચના
તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૭
૦૭/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૫૦૩૨૭-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી અધિસૂચના
તા.૦૭-૧૦-૨૦૧૭
૦૬/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૫૦૩૧૩-ઝ ગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ બદલી હુકમ
તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૭
૦૪/૧૦/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ ગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ બઢતી અને બદલી હુકમ.
તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૭
૨૫/૦૯/૨૦૧૭ આરઇએમ-૧૦-૨૦૧૬-૩૨૭૨૦૮-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી અધિસૂચના
તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭
૨૫/૦૯/૨૦૧૭ આરઇએમ-૧૦-૨૦૧૬-૩૨૭૨૦૮-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી કરાર આધારિત નિમણૂક હુકમ
તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭
૧૬/૦૯/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ ગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ બદલી હુકમ
તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭

ઝ - શાખાને લગતા ઠરાવો - વર્ષ ૨૦૧૫ થી જુના

તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૨૭-૦૯-૧૯૯૦ નોટીફીકેશન જીપી-૪૪-એ-૯૦-વીએસપી-૧૦૮૩-૨૯૨૮-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી (ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-ર) ભરતી નિયમો ૧૯૯૦
૨૭-૦૯-૧૯૯૦ નોટીફીકેશન જાહેર ક્રમાંક-જીપી-૩૫-ડીએકસએમએસ-૧૦૮૫-૪૦-૬૬-ઝ ગુજરાત વિકાસ સેવા ખાતાકીય પરીક્ષા નિયમો ૧૯૯૦
૨૬-૦૪-૨૦૦૫ ઇએસઆર/૧૦૨૦૦૫/મંત્રી/ઝ પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ માંથી ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-ર માં બઢતી આપવા માટે ખાતાકીય પસંદગી સમિતિની રચના કરવા બાબત.
૧૯-૦૧-૨૦૦૭ ઇએસઆર/૧૦૨૦૦૬/૪૫૮૫/ઝ ગુજરાત વિકાસ સેવાવર્ગ-ર માંથી ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૧ માં બઢતી આપવા માટે ખાતાકીય પસંદગી સમિતિની રચના કરવા બાબત.
૦૫-૦૭-૨૦૦૮ પરચ-૧૦૨૦૦૮-૬૨૩-પાર્ટ(૧)-ઝ રાજ્યના તાલુકાઓમાં વયનિવૃત્તિ, બઢતી, બદલી અને પ્રતિનિયુક્તિને કારણે ખાલી પડતી તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓની જગ્‍યાનો હવાલો બઢતીને પાત્ર વર્ગ-૩ ના જે તે જિલ્‍લા મહેકમાન કર્મચારીને આપવા બાબત.
૨૬-૦૩-૨૦૧૦ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૦-૫૭૭-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-ર સંવર્ગની ખાલી જગ્‍યાઓ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-ર સંવર્ગના નિવૃત અધિકારીઓને કરાર આધારિત નિમણૂંક આપી ભરવા બાબત.
૧૩-૧૦-૨૦૧૦ ઇએસઆર/૧૦૨૦૦૬/૪૩૦૯/ઝ ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનીયર સ્‍કેલ) વર્ગ-૧ માંની નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૧ અને ગુજરા વિકાસ સેવા વર્ગ-ર માંની તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-ર ના સંવર્ગની સીધી ભરતીથી નિમણુંક કરી ભરવાની થતી જગ્‍યાઓમાં શારીરિક ખોડખાંપણ ધરાવતી વ્‍યક્તિઓ માટે જગ્‍યાઓ અનામત રાખવા બાબત.
૦૭-૦૩-૨૦૧૧ વસસ/૧૦૨૦૧૦/૨૦૨૯/ઝ ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-ર ના અધિકારીઓની આખરી પ્રવરતા યાદી (તા. ૦૧-૦૪-૧૯૯૧ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૬ ની પરિસ્‍થિતિ દર્શાવતી)
૦૧-૦૧-૨૦૧૪ જીપી/૨૪/ઓફ/૨૦૧૩/પીઆરએક્સ/૧૦૨૦૧૩/૧૧૪૯/ઝ જાહેરનામુ તાલુકા વિકાસ અધિકારી : એમેન પરીક્ષા નિયમો-૧૯૯૦
૧૦-૦૪-૨૦૧૫ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ ના બદલી હુકમ
૧૦-૦૪-૨૦૧૫ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ માં પ્રમોશન હુકમ
૧૧-૦૫-૨૦૧૫ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ટ્રાન્સફર ઓર્ડર
૧૪-૦૫-૨૦૧૩ આરઇટી-૧૦૨૦૧૨-૧૯૩૫-ઝ​ ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ​-૨ અને પંચાયત​, ગ્રામ વિકાસ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ હસ્તકના ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ​-૧ ના અધિકારીઓના પેન્શન અને ગ્રેજ્યુઇટી બાબત​
૨૯-૦૫-૨૦૧૫ વહલ​-૧૦૨૦૧૫-૧૨૦૬-ઝ જીલ્લા પંચાયતની નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ​-૧ ની ખાલી જગ્યાનો વધારાનો હ​વાલો સોંપ​વા બાબત​
૦૩-૦૬-૨૦૧૫ તાલુકા વિકાસ અધિકરી વર્ગ-૨ નું ટ્રાન્સફર ઓર્ડર લીસ્ટ
૦૭-૦૬-૨૦૧૪ પ​વત-૧૦૨૦૧૧-૧-ઝ ગુજરાત સેવા, વર્ગ-રના અધિકારીઓની તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૭ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૩ની સ્થિતિ દર્શાવતી કામચલાઉ યાદી
૧૨/૦૬/૨૦૧૫ ઇએસાઅર​-૧૦૨૦૧૪-૩૫૩૨૮૨-(પાર્ટ​-૧)-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ​-૧ બદલી અને બઢતી
૧૩/૦૭/૨૦૧૫ આરઇટી-૧૦૨૦૧૫-૧૨૧-ઝ વયનિવૃત્તિ અંગેની દરખાસ્ત સમયસર મોકલવા બાબતી
૨૩-૦૬-૨૦૧૫ પરચ​-૧૦૨૦૧૨-૨૩૦૨-ઝ નવીન તાલુકા પંચાયત,કુકરમુંડા અને ડોલવણ ખાતે તાલુકા વિકાસ અધિકારીની જગ્યા તબદીલ કરવા બાબત
૨૩/૦૭/૨૦૧૫ ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૩-૧૩૫-ઝ​ ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ​-૨ ના તાલુકા વિકાસ અધિકારીમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓને જાહેર હીતમાં તાત્કાલિક અસરથી બદલી કર​વા બાબત​. તા. ૨૩-૦૭-૨૦૧૫
૨૩/૦૭/૨૦૧૫ ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૩-૧૩૫-ઝ​ કરાર આધારીત તાલુકા વિકાસ અધિકારીની નિમણૂકના હુકમ.તા.૨૩-૦૭-૨૦૧૫
૦૫/૦૮/૨૦૧૫ ઇએસાઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૩૩-ઝ​ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૫
૧૩/૦૮/૨૦૧૫ GP/33 of 2015/PRX/102013/1149/Z ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ-૨ ખાતાકીય પરીક્ષા નિયમો-૨૦૧૫
૧૩/૦૮/૨૦૧૫ HRMS/102015/644629/Z જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ અંગત કારણોસર કે સરકારી કામે રજા/હેડકવાર્ટર છોડવાની પૂર્વ મંજૂરી “SATHI” મારફતે “Online” રજૂ કરવા બાબત.
૧૧/૦૯/૨૦૧૫ ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૫૯૭-૧૯૮૦-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૫
૧૩/૦૯/૨૦૧૫ ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૧૬૬-૧૮૪૫-ઝ​ કરાર આધારિત તાલુકા વિકાસ અધિકારીની નિમણૂકના હુકમ.તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૫
૨૧/૦૯/૨૦૧૫ ઇએસાઅર​-૧૦૨૦૧૩-૧૭૯૬-(૪૦૩૬૯૧)-ઝ​ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા. ૨૧-૦૯-૨૦૧૫
૨૧/૦૯/૨૦૧૫ ESR (REM)102013-1796-(403691)-Z Contractual TDO ORDER Date.21/09/2015
૦૮/૧૦/૨૦૧૫ ઇએસાઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૩૩-ઝ​ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ. તા. ૦૮.૧૦.૨૦૧૫
૦૮/૧૦/૨૦૧૫ ઇએસાઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૪૪-ઝ
(આરઇએમ​-૧૦-૨૦૧૫-૫૦૭૬૭૧-ઝ​)
કરાર આધારિત તાલુકા વિકાસ અધિકારી નિમણૂક હુકમ. તા.૦૮.૧૦.૨૦૧૫
૧૪/૧૦/૨૦૧૫ પરચ​-૧૦૨૦૧૨-૨૩૧૩-ઝ​ નવરચિત જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના અધિકારીઓને સરકારી મોબાઇલ નંબરની ફાળવણી હુકમ” તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૫
૧૮/૧૨/૨૦૧૫ જીપી-૨૦૧૫નો ૩૩-પીઆર​એક્સ​-૧૦૨૦૧૩-૧૧૪૯-ઝ​ ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ-૨ ખાતાકીય પરીક્ષા ગુજરાતી નિયમો-૨૦૧૫
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
20-03-2023 PRHRDD-DRT-14-2023-0609-Section D ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો-૨૦૧૫ હેઠળ તબીબી સારવારના ખર્ચના રીએમ્બર્સમેન્ટ માટે રજુ કરવામાં આવતી દરખાસ્તો બાબત
૦૯-૦૩-૨૦૨૩ જબચ-૧૦૨૦૨૨-૩૪૮૬-ડ હિસાબી સંવર્ગ વર્ગ-૩ (ગ્રુપ-૧) નવી મંજુર થયેલ જગ્યાઓના જોબચાર્ટ બાબત
૧૦/૦૬/૨૦૨૨ ગકામ-૧૦૨૦૨૨-૧૫૮૪-ડ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ની રૂ. ૩૧૦૦.૦૦ લાખની ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત
11/02/2022 No.KP/06/2022/PSR/1294/764(Partfile-1)/D પંચાયત સંવર્ગના વગઁ ૩/૪ ના કમઁચારીઓ (નોકરોની બદલીઓ) બાબત.
18/06/2021 ગકમ-102021-1072-ડ માંગણી ક્રમાંક: ૭૦, મુખ્ય સદ૨ : ૨૫૧૫, સીડીપી-૨ મોજણી અને અભ્યાસના આયોજન માટે વર્ષ ૨૦૨૧ ૨૨ના અંદાજપત્રની રૂ.૨૬૪૫.૮૫ લાખની ચાલુ બાબતની જોગવાઈની વહીવટી મંજૂરી બાબત
૦૪/૦૨/૨૦૨૧ જલબ-૨૦૧૦૨૧-૨૦૧૦૨૧-માર્ગદર્શક સુચના-ડી આંતર જિલ્લા બદલી અને મેડીકલ રીએમ્બર્સની દરખાસ્તો પરત્વે અનુસરવાની કર્યવાહી બાબત.
૦૯-૦૪-૨૦૧૯ ગકમ-૧૦૨૦૧૭-૪૬૫-ડ સીડીપી-ર મોજણી અને અભ્‍યાસના આયોજન માટે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજપત્રની રૂ. ૨૫૦૦-૦૦ લાખની ચાલુ બાબતની જોગવાઇની વહીવટી મંજૂરી બાબત.
૧૯-૦૨-૨૦૧૯ ઉપધ-૧૦૨૦૧૬-૧૦૦૮-ડ ત્રિસ્તરીય પંચાયતોના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને વર્ગ-૨ / વર્ગ-૧ ના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ અંગે વિભાગના તા.૮-૭-૨૦૧૬ ના ઠરાવની શરત નં.૭ રદ કરવા તથા જિલ્લા કક્ષાના હિસાબી સંવર્ગના અધિકારીનો સમાવેશ કરવા બાબત.
૧૯-૦૧-૨૦૧૯ પરચ​-૧૦૨૦૧૭-૩૬૩૦૭૦-ડ​ ગરીબ કલ્યાણ મેળા મૂલ્યાંકન સમિતિની રચના બાબત​.
૧૪-૧૨-૨૦૧૮ ઉપધ​-૧૦૨૦૧૫-૫૭૫-ડ​ પંચાયત સેવા હસ્તકના પશુધન નિરીક્ષકોના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કર​વા બાબતે સ્પષ્ટતા
૨૮-૧૧-૨૦૧૮ પગર​-૧૦૨૦૧૬-૬૯૬૫૫૯-ડ​ સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર વર્ગ​-૩ ની જગ્યાઓને વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત​) સંવર્ગમાં અપગ્રેડ કર​વા બાબત.
૧૪-૧૧-૨૦૧૮ પીઆરઆર/૨૦૧૪/૨૫૨૦/ડ વર્ક આસીસ્ટન્ટ સંવર્ગના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ બાબતના કેસો વિનિયમિત કરવા અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
૦૫-૦૫-૨૦૧૮ ગકમ​-૧૦૨૦૧૭-૪૬૫-ડ​ સીડીપી-૨ મોજણી અને અભ્યાસના આયોજન માટે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના અંદાજપત્રની રૂ.૨૫૦૦-૦૦ લાખની ચાલુ બાબતની જોગ​વાઇની વહીવટી મંજૂરી બાબત​.
૨૪-૧૦-૨૦૧૭ પગર​-૧૦૨૦૧૬-૬૯૬૫૫૯-ડ​ સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર વર્ગ​-૩ની જગ્યાઓને વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત​) સંવર્ગમાં અપગ્રેડ કર​વા બાબત​
૨૭-૦૬-૨૦૧૭ ગકમ​-૧૦૨૦૧૭-૪૬૫-ડ​ સીડીપી-૨ મોજણી અને અભ્યાસના આયોજન માટે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપત્રની રૂ. ૩૫૦૦-૦૦ લાખની ચાલુ બાબતની જોગવાઇની વહીવટી મંજૂરી બાબત
૦૬-૦૪-૨૦૧૬ ઉપધ​-૧૦૨૦૧૪-૨૧૫૪(૧)-ડ​ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્ત પુર્તતા અને માર્ગદર્શનના કેસ વિભાગમાં રજુ કરતા ચેકલીસ્ટ સાથે આધાર સહ માહિતી મોકલવા બાબત​
૦૮-૦૭-૨૦૧૬ ઉપધ​-૧૦૨૦૧૬-૧૦૦૮-ડ​​ ત્રિસ્તરીય પંચાયતોના વર્ગ​-૩ ના કર્મચારીઓને વર્ગ​-૨, વર્ગ​-૧ ના ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ મંજુર કર​વાની સત્તા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓને સુપ્રત કર​વા બાબત​.
૧૬-૧૦-૨૦૧૫ પકમ-૧૦૯૭-૧૫૦-ડ(પા.ફા.) પંચાયત સેવા હેઠળ ફરજ બજાવતાં ટેકનીકલ કર્મચારીઓ, રોડ કારકુન, સિંચાઇ કારકુન, મિસ્‍ત્રી, ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ, વર્ક આસીસ્‍ટન્‍ટ, સબ ઓવરસીયર, ઓવરસીયર, અ.મ.ઇ.ને સુધારેલ પગાર ધોરણ ૨૦૦૯ અન્‍વયે કાયમી મુસાફરી ભથ્‍થુ (પી.ટી.એ.) મંજુર કરવા બાબત.
૨૫-૦૩-૨૦૧૪ જલબ/10/2014/214406/D આંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેની સૂચના.
૧૨-૦૯-૨૦૧૪ ગકમ​-૨૦૧૪-૧૨૭૬-ડ ગરીબ કલ્યાણ મેળા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ - લાઇટ, સાઉંડ, સ્ટેજ તથા કન્ટીજન્સી ખર્ચ ની ગ્રાંટ ફાળવ​વા બાબત
૧૨-૧૨-૨૦૧૨ ખસપ/૧૦/૨૦૧૨/૭૧૪૪૨૨/ડ ચાર્જ એલાઉન્સ મંજૂર કરવા બાબત.
૧૮-૧૦-૨૦૧૨ તબબ/૧૦/૨૦૧૨/૩૧૪/ડ તબીબી સારવારનાં બીલ મંજૂર કરવા બાબત.
૨૦-૦૯-૨૦૧૪ ગકમ​-૨૦૧૪-૧૨૭૬-ડ ગરીબ કલ્યાણ મેળા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ - લાઇટ, સાઉંડ, સ્ટેજ તથા કન્ટીજન્સી ખર્ચ ની ગ્રાંટ ફાળવ​વા બાબત
૧૯-૧૨-૨૦૧૪ KP/99 of 2014/PSR/1294/764/KH આંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેના નિયમો (સુધારો)
૦૧-૦૪-૨૦૦૦ એમએજી/૨૦૦૦/૨૬૨/અ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના પરિપત્ર.
૨૩-૦૨-૧૯૯૫ KP/32/1995/PSR/1294/764/D આંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેના નિયમો.
૩૦-૧૨-૧૯૮૮ MAG/1088/2616/GH તબીબી સારવારનાં બીલ મંજૂર કરવા માટે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા નિયત થયેલ અનુસૂચિ-૧.
17-06-1997 KP/55/1997/PSR/1294/568/10-6/D Gujarat panchayat Services (Dicipline and Appeal) Rules, 1997
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૦૭/૦૧/૨૦૨૨ પરચ/૧૦૨૦૨૨/58/ત રાજય સરકારની વિવિધ વિભાગો અન્વયેની આપવામાં આવતી સેવાઓ માટે એફિડેવીટની પ્રક્રીયા રદ કરીને સ્વ-ઘોષ્ણા (Self-Declaration)ની પ્રક્રીયા અમલમાં મુકવા બાબત.
૨૧/૦/૨૦૨૦ Correction GR Number: એફ​એફસી-૧૦-૨૦૨૦-૪૯૩૫-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૫માં નાણાપંચની ભલામણ અનુસાર અનુદાનની ફાળવણી ​કરવા બાબત​.
૧/૦/૨૦૨૦ એફ​એફસી-૧૦-૨૦૨૦-૪૯૩૫-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૫માં નાણાપંચની ભલામણ અનુસાર અનુદાનની ફાળવણી ​કરવા બાબત​.
૨૭/૦૪/૨૦૧૭ એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૨૧/૦૨/૨૦૧૭ એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૦૨/૦૯/૨૦૧૬ એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૦૪/૦૬/૨૦૧૬ એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૬-૨૮૪૭૭૪-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૩૦/૧૨/૨૦૧૫ એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૨૮/‌૦૮/૨૦૧૫ એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના નાણાંકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪મા નાણાંપંચની ભલામણો અન્વયે સહાય અનુદાન આપ​વા બાબત
૧૦/૦૮/૨૦૧૦ ટીએચએફસી-૧૦૨૦૧૦-૮૭૬-બ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના નાંણાકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવવા ૧૩ મા નાંણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપવા બાબત.
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
16/09/2020 PRS-102020-194-P Regarding the presence of DDO in front of Panchayati Raj committee during the inquiry of the audit report of Inspector, Local Fund Accountant and Taluka Panchayats
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૦૫/૧૦/૨૦૨૧ એફપીડબલ્યુ-૧૦૧૯-૧૪૧૪-બ-૧ PMJAY - MA યોજનાના લાભ માટેના આવકના પ્રમાણપત્ર ત્રણ વર્ષ સુધી માન્ય રાખવા અને તલાટી કમ મંત્રીને અધિકૃત કરવા બાબત.
22/09/2020 FFC-102020-149357-B Cell (Part-1) Regarding Grant usage according to 15th Finance Commission
૩૦/૦૩/૨૦૧૬ બીયુડી-૧૦-૨૦૧૬-૧૮૨૦૫૭-બ​ સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ આયોજન અને આયોજન બહારની રૂ. ૧૦૦ કરોડ સુધીની રકમની ચાલુ યોજનાઓ (માંગણી ક્રમાંક​:૬૯,૭૦,૭૧,૯૫,૯૬) ની વહીવટી મંજૂરી બાબત​.
૧૬/૦૪/૨૦૧૬ બીયુડી-૧૦-૨૦૧૬-૧૮૨૦૭૧-બ​ સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦ કરોડ થી વધુ રકમની ચાલુ યોજનાઓની વહીવટી મંજુરી બાબત​
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૩ ઠરાવ ક્રમાંક:PRHRDD/GKM/e-file/14/2022/2724/Section-L ગરીબ કલ્યાણ મેળો,તાકીદની ગ્રાંટ,આઇ.ઇ.સી.પ્રવૃત્તિ (માહિતી,શિક્ષણ અને સંચાર) + રેકર્ડ ડીઝીટાઇઝેશન,તાલીમ ખર્ચ બાબતની વર્ષ ૨૦૨૩-૨૦૨૪ ની રૂ ૩૩૨૫.૦૦ લાખની કુલ-૪ ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૩ ઠરાવ ક્રમાંક:આરએચબી/૧૦૯૫/૧૩૯૯/પા.ફા/લ અધ્યક્ષશ્રી ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડનો ચાર્જ
તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૦૨૨/૧/લ સ્માર્ટ વિલેજ યોજના તથા યોજના અંતર્ગત જાહેર થયેલ ગામને પ્રોત્સાહન રૂપે રકમ આપવા બાબત
તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૦૨૨/૧/લ સ્માર્ટ વિલેજ (પ્રોત્સાહક) યોજનાની નવી બાબત માટે વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
૨૩/૦૭/૨૦૨૧ એમવીવાય/૨૦૨૦૨૦/૫૨૯૦૦૭/લ(પાર્ટ - ૨) માદરે વતન યોજના, ડીજીટલ સેવા સેતુ તથા ગુજરત ઈલેક્ટ્રીક વ્હીકલ પોલિસી - ૨૦૨૧ ના સૂચારૂ અમલીકરણ તેમજ ગ્રામ્ય લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કોમ્પ્યુટર સાહસિકોને કામગીરી સોંપવા અંગે.
૨૯/૦૭/૨૦૨૧ એમવીવાય/૧૦૨૦૨૦/૨૭૩૨૧૫/લ જિલ્લા, રાજ્ય કે દેશ બહાર વસતા કોઈ પણ દાતા અથવા ગામના વ્યક્તિના દાન અને રાજ્ય સરકારશ્રીના અનુદાનથી ગામડાઓમાં વધુ સારી સગવડો ઉભી કરવાની અને દાતાઓને પ્રોત્સાહન આપવાની "વતન પ્રેમ યોજના" બાબત.
૨૨/૦૭/૨૦૨૧ પરચ/૧૦૨૦૨૧/૩૮૮/લ વિભાગ હેઠળનાં ખાતાનાં વડાની કચેરીઓમાં અધિકારી/કર્મચારીઓને ફરજ પર નિયમીત હાજરી માટે સૂચનાં આપવા બાબત.
18/08/2020 MVY-102020-273215-L GR Regarding Madre Vatan Yojana
29/02/2020 AVS-102016-1266(770918)-L પ્લોટની યોજનામાં દીવ્યાન્ગજનોને અનામત બાબત
૧૧-૦૭-૨૦૧૯ પરચ-૧૦૨૦૧૯-૫૧૧-લ રાજ્યની જિલ્‍લા પંચાયતો /તાલુકા પંચાયતો / ગ્‍રામ પંચાયતોમાં સફાઇ કામદારો મારફતે ભૂગર્ભ ગટરની સફાઇની કામગીરી કરાવવા પર પ્રતિબંધ મુકવા અને સફાઇ કામદારોના અપમૃત્‍યુ અકસ્‍માત રોકવા અંગે જરૃરી માર્ગદર્શક સુચનાઓ આપવા બાબત.
૦૩-૧૦-૨૦૧૮ આરબીએન​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૭-લ સ્માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્ચે સ્પર્ધા તથા ગ્રાન્ટ ફાળ​વણીના ધોરણોમાં સુધારો કર​વા બાબત​
૨૭-૦૪-૨૦૧૮ આરબીએન​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૯-લ​ સ્માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્ચે સ્પર્ધા તથા ગ્રાન્ટ ફાળ​વણીના ધોરણોમાં સુધારો કર​વા બાબત​.
૧૩-૦૩-૨૦૧૮ અવસ​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૬(૭૭૦૯૧૮)લ​ ગ્રામ્ય​વિસ્તારના ઘર વિહોણા કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજનામાં સુધારો કર​વા બાબત​
૨૧-૦૬-૨૦૧૭ પરચ​-૧૦૨૦૧૭-૮૫૭-લ​ સચિવશ્રી, ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડને ખાતાના વડા જાહેર કર​વા બાબત
૦૧-૦૫-૨૦૧૭ અવસ​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૬(૭૭૦૯૧૮)લ​ ગ્રામ્ય વિસ્તારના ઘર કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંક મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજનામાં સુધારો કરવા બાબત​
૦૬-૦૨-૨૦૧૭ આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૭(૭૭૦૮૮૦)-લ સ્‍માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્‍ચે સ્‍પર્ધા તથા ગ્રાન્‍ટ ફાળવણીના ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત.
૦૬-૦૮-૨૦૧૬ અવસ-૧૦૨૦૧૫-૧૦૫૨-લ ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારના જમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્‍ય કારીગરોને રહેણાંકનામફત પ્‍લોટ આપવાની યોજના અને મકાન સહાયની યોજના સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાને સંબંધિત સંકલિત ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત
૨૪-૦૭-૨૦૧૬ આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૩૨૩(૧૬૯૫૪૭)-લ સ્‍માર્ટ વિલેજ યોજના અમલીકરણ માટે સ્‍માર્ટ વિલેજ સોસાયટીની રચના કરવા બાબત
૨૫-૦૭-૨૦૧૬ આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૩૨૩ (૧૬૯૫૪૭)/લ સ્‍માર્ટ વિલેજ સોસાયટી અંતર્ગત ગવર્નીંગ બોડીની રચના કરવા બાબત
૦૩-૦૫-૨૦૧૬ આરબીએન​-૧૦૨૦૧૬-૧૯૦(૧૦૫૮૬૧)લ સ્માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્ચે સ્પર્ધા તથા ગ્રાન્ટ ફાળ​વણીના ધોરણો બાબત​
૨૨-૦૧-૨૦૧૬ આરબીએન/૧૦ર૦૧૬/૧રર/લ શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી રર્બન મિશન યોજનાના અમલીકરણ માટે સ્ટેટ લેવલ એમ્પાવરમેન્ટ કમીટીની રચના કરવા બાબત
૧૭-૧૦-૨૦૧૫ હગય/૧૦ર૦૧૪/૧૭૮૩/લ (પપ૪પ) ર૦ વર્ષ જૂના હળપતિ આવાસોની બાંધકામની કામગીરી માટે ટેન્ડરીંગપ્રથા દૂર કરી ઈન્દિરા આવાસ યોજનાના ધોરણે આવાસના બાંધકામની મંજૂરી આપવા બાબત
૧૧-૦૯-૨૦૧૫ અવસ​-૧૦૨૦૧૫-૧૦૫૨-લ ગ્રામ્ય વિસ્તારના જમીન​વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજના અને મકાન સહાયની યોજના- સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાને સંબંધિત સંકલિત ઠરાવ બાબત​
૨૪-૦૪-૨૦૧૫ પરચ​-૧૦૨૦૧૫-૫૨૦લ જમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજના માટેની તાલુકા લેન્ડ કમીટી અને જીલ્લા લેન્ડ કમીટીની બેઠક બોલાવ​વા બાબત
૧૨-૦૩-૨૦૧૫ આરએચબી-૧૦૨૦૧૨-૧૪૮-લ ભૂગર્ભ ગટર યોજનાના કામો માટે મરામત અને નિભાવણી (ઓ એન્‍ડ એમ) ની કાર્યવાહી કરવા બાબત
૨૪-૦૨-૨૦૧૫ બજટ૧/૧૦ર૦૧ર/૯ર/ નીતીવિષયક/લ હળપતિ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ ધ્વારા હળપતિ જાતિના ઈસમો માટે બાંધવામાં આવતા આવાસોની યુનિટ કોસ્ટમાં ફેરફાર કરવા બાબત
૧૦-૧૦-૨૦૧૪ ટીસીએસ/૧૦ર૦૧૪/૭૦૩રર/લ ''ધી પ્રોહીબીશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એઝ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જર્સ એન્ડ ધેર રીહબીલીટેશન એકટ તથા તે હેઠળ બનેલા નિયમોર૦૧૩'' અન્વયે જિલ્લા/તાલુકા કક્ષાની તકેદારી સમિતિની રચના, તેના કાર્યો, ફરજો અને સત્તા બાબત.
૨૫-૦૮-૨૦૧૪ મફત/૧૦ર૦૧૪/૧૩૧૭/લ જમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના માટેની તાલુકા લેન્ડ કમીટી અને જિલ્લા લેન્ડ કમીટીની રચનામાં સુધારો કરવા બાબત
૨૧-૦૬-૨૦૧૪ ટીએસસી/૧૦ર૦૧૪/૭૦૩રર/લ ગુજરાત રાજયની તમામ જિલ્લા પંચાયતો, તાલુકા પંચાયતો તથા ગ્રામ પંચાયતોમાં સફાઈ કામદારો મારફત ભૂગર્ભ ગટરની સફાઈની કામગીરી કરાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા અને સફાઈ કામદારોના અપમૃત્યુઅકસ્માત રોકવા અંગે જરૂરી માર્ગદર્શક સૂચનાઓ આપવા બાબત
૦૨-૦૬-૨૦૧૪ આરબીએન​/૧૦૨૦૧૪/૧/લ​ રર્બન યોજના અંતર્ગત ભૂગર્ભ ગટર યોજનાના બીજા તબક્કાના કામો ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડને તબદીલ કરવા બાબત
૧૮-૦૨-૨૦૧૪ અવસ​/૧૦૨૦૧૪/૧૫૮/લ​ બી.પી.એલ સિવાયના લાભાર્થીઓ માટેની સરદાર આવાસ યોજના - ર
૧૪-૦૯-૨૦૧૨ એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/લ (પાર્ટ ફાઇલ) સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ વિહોણા તથા કાચા આવાસો ધરાવતા ૧૭ થી ૨૦ નો ગુણાંક ધરાવતા બીપીએલ કુટુંબોને આવાસો પુરા પાડવાની મંજુરી
૨૯-૦૮-૨૦૧૨ બજટ/૧૦૨૦૧૨/૯૨/નીતિવિષયક/૧૦૧૧૬૮ હળપતિ કુટુંબોને આવાસ પુરા પાડવા તેમજ અગાઉના જર્જરીત આવાસોને યુનીટ કોસ્‍ટમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
૦૩-૦૮-૨૦૧૨ એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ વિહોણા તથા કાચા આવાસો ધરાવતા ૧૭ થી ૨૦નો ગુંણાક ધરાવતા બી.પી.એલ કુટુંબોને આવાસો પુરા પાડવાની મંજૂરી બાબત.
૦૨-૦૪-૨૦૧૨ બજટ/૧૦૨૦૧૨/૯૨/નીતિવિષયક-૧૦૧૧૬૮/લ રાજ્યની હળપતિ જાતિના ઇસમોને આવાસની સુવિધા પૂરી પાડવા બાબત.
૦૨-૦૪-૨૦૧૨ એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/આવાસ યોજના/લ રાજ્યની આવાસ યોજનાઓ હેઠળ ૧૭ થી ર૦ ગુણાંકવાળા આવાસ વિહોણા બીપીએલ કુટુંબોને આવાસ બાંધકામ સહાયની યોજના.
૩૦-૦૬-૨૦૧૧ પરચ/૧૦૨૦૦૯/૮૧૯/લ જુદા જુદા વિભાગની આવાસ યોજનાઓ માટે સુધારેલી યુનિટ કોસ્‍ટ રાજ્યની આવાસ યોજનાની યુનિટ કોસ્‍ટ વધારવા બાબત. (વિકલાંગ વિધવા બહેનોને આવાસ સહાય બાબત.)
૩૧-૦૧-૨૦૧૧ પરચ/૧૦૨૦૧૦/૧૭૬/લ રાજ્યની આવાસ યોજનાઓની ચુકવણાની પધ્‍ધતિ બાબત.
૧૧-૦૮-૨૦૧૦ પરચ/૧૦૨૦૦૯/૮૧૯/લ જુદા જુદા વિભાગની આવાસ યોજનાઓ માટે સુધારેલી યુનિટ કોસ્‍ટ રાજ્યની આવાસ યોજનાની યુનિટ કોસ્‍ટ વધારવા બાબત
૦૨-૦૩-૨૦૦૯ પરચ/૧૦૨૦૦૮/૮૧૯/લ રાજ્યની આવાસ યોજનાઓની યુનિટ કોસ્‍ટ એક સરખી રાખવી તથા તાલુકા દીઠ કલસ્‍ટર અભિગમથી આવાસો બનાવવા બાબત.
૦૪-૧૧-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૨૦૦૦/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાના મકાનોના બાંધકામની કામગીરી મજૂર સહકારી મંડળીઓ અને રજીસ્‍ટર્ડ ઇજનેરોને સોંપવા બાબત.
૧૬-૦૮-૨૦૦૦ સસય/૧૦/૨૦૦૦/૧૦૯૮/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાની કામગીરી માટે નવી બિન-સરકારી સંસથાઓને પસંદ કરવાની સત્તા જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીઓને આપવા બાબત.
૦૨-૦૮-૨૦૦૦ સસય/૧૦/૨૦૦૦/મંત્રી/૫૩/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના અંગેની સુચનાઓમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
૨૫-૦૫-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૧૩૨૬/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ બિનસરકારી સંસ્‍થાઓને સહાયનું એડવાન્‍સ ચુકવણું કરવા બાબત.
૦૪-૦૨-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૧૩૨૬/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી મકાન બાંધકામ સહાયની રકમમાં વધારો કરવા તથા આ યોજના અમલીકરણમાં બિનસરકારી સંસથાઓને સાંકળવા બાબત.
- અરજી પત્રક સરદાર પટેલ આવાસ યોજના ર અંતર્ગત કાચા આવાસના સ્થાને પાકા આવાસ બાંધવા આર્થિક સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૨૭-૦૨-૨૦૨૩ PRHRDD/MMR/e-file/14/2023/0663/Section-M ગુજરાત તકેદારી આયોગને રજુ થતા કેસો બાબતે.
૧૭-૦૧-૨૦૧૯ ફરસ​-૧૯૨૦૧૩-૨૭૩ (ભાગ​-૩)-મ​ પંચાયત વિભાગ હસ્તકની યોજનાઓમાં થતા ચુક​વણાં પહેલા ધ્યાને લેવાને બાબતો તેમજ ગુજરાત તકેદારી આયોગને રજુ થતા કેસો બાબતે.
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૦૨-૦૩-૨૦૦૯ આરએચબી/૧૦૨૦૦૮/૪૪૦/વ ૧૦,૦૦૦ કરતા વધુ વસ્‍તી ધરાવતા ગામો, તાલુકા સ્‍થળોમાં ૧૦,૦૦૦ થી ઓછી વસ્‍તી હોય તેવા ગામ તથા ટ્રાયબલ વિસ્‍તારમાં વસ્‍તીના ધોરણોમાં ૭,૦૦૦ ની વસ્‍તી હોય ત્‍યાં ગટર વ્‍યવસ્‍થા (ડ્રેઇનેજ) નું માળખું પુરૂ પાડવાની બાબત.
૨૭-૦૩-૨૦૦૯ આરએચબી/૧૦૨૦૦૮/૨૧૭/વ ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગટર વ્‍યવસ્‍થા (ડ્રેઇનેજ) ની કામગીરી માટે સ્‍પેશીયલ એમ્‍પાયર કમિટિની પુનઃરચના કરવા બાબત.
૧૮-૧૧-૨૦૦૯ આરએચબી/૧૦૨૦૦૮/૪૪૦/વ (પાર્ટ ફાઇલ) ગામડા માટેની માળખાગત સુવિધા ગટર (ડ્રેઇનેજ) ની વ્‍યવસ્‍થાની યોજના વહીવટી મંજુરી બાબત.
૦૮-૦૪-૨૦૧૦ આરએચબી/૧૦૨૦૦૮/૨૧૭/વ ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગટર વ્‍યવસ્‍થા (ડ્રેઇનેજ) ની કામગીરી માટે સ્‍પેશીયલ એમ્‍પાયર કમિટિની પુનઃરચના કરવા બાબત.
૦૬-૦૬-૨૦૧૧ પત્ર ક્રમાંક : પરચ/૧૦૨૦૧૦/૧૨૧/વ રૂર્બન પ્રોજેકટ અંતર્ગત રાજ્યના ૮૨ તાલુકા મથકવાળાઓમાં તથા પસંદ કરેલ ૩ ગામો મળી કુલ ૮૫ ગામોમાં ગટર વ્‍યવસ્‍થા (ડ્રેઇનેજ) નું માળખું પુરૂ પાડવા બાબત.
૩૦-૦૧-૨૦૧૨ આરએચબી/૧૦૨૦૧૦/૧૨૧/વ રૂર્બન પ્રોજેકટના કામો માટે સમિતિ બનાવવા બાબત.
૧૭-૦૧-૨૦૧૩ પરચ​-૧૦૨૦૧૩-૦૯-વ રર્બન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સમાવેશ કરેલ હોય તેવા ગામોમાં ડ્રેઇનેજ (ગટર વ્ય​વસ્થા) માળખા સંબંધી ટેન્ડરની સમયમર્યાદામાં વધારો કર​વા બાબત
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૦૭/૦૮/૨૦૨૧ મકમ/૧૦૨૦૨૧/૫૬૪/હ પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ હસ્તકની શાખાઓ, ખાતાના વડાની કચેરીઓ તથા જિલ્લા પંચાયત / તલુકા પંચાયત કચેરીઓનું નિરિક્ષણ કરવા બાબત.
૨૭/૦૭/૨૦૨૧ મકમ/૧૦૨૦૨૧/૫૬૪/હ પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ હસ્તકની વિકાસ કમિશ્નરની કચેરી તથા જિલ્લા પંચાયત/તાલુકા પંચાયતની કચેરીઓનું નિરિક્ષણ કરવા બાબત.
૧૨/૦૨/૨૦૨૧ મકમ-૧૦૨૦૨૧-૧૩૨-હ માહિતી(મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫ ની જોગવાઈ હેઠળ પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ(પ્રોપર)ના મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી(APIO), જાહેર મહિતી અધિકારી(PIO) તથા અપીલ સત્તાધિકારી(Appellate Authority) નિયુક્ત્ત કરવા બાબત.
૨૫/૦૮/૧૯૯૩ પરચ/૧૦૨૦૦૫/૩૫૧૩/હ માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ/૨૦૦૫ પંચાયત ગ્રામ અને સા. વિ. વિ. (પ્રોપર) ના મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી (APIO) જાહેર માહિતી અધિકારી (APO) તથા અપીલ સત્તાધિકારી (Appellate Authority) ની નિયુક્તિ બાબત.
૩૦/૦૪/૨૦૧૩ પરચ/૧૦૨૦૦૫/૩૫૧૩/હ માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ- ૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામવિકાસ વિભાગ (પ્રોપર)ના મદદનીશ જાહેર માહિતી આધિકારી ( APIO ) જાહેર માહિતી અધિકારી ( PIO ) તથા અપીલ સત્તાધિકારી ( Appellate Authority )ની નિયુક્તિ બાબત.
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
તા.14/07/2022 ઠરાવ ક્રમાંક: આઈટીપી/૧૦૨૦૨૧/નવી બાબત ૨૦૨૨-૨૩/આઈટી ઈ-ગ્રામ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવા માટેની નવી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:બજટ/૧૨૨૦૨૧//૩૧૧/આઈટી સીડીપી-૧ યોજના હેઠળ ગ્રામ્ય કકક્ષાએ વાઈ-ફાઈ સેવાસેવા પુરી પાડવા માટે નાંણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નાં અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ નવી બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત
તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:આઈટીપી/૧૦૨૦૨૧/ચાલુ બાબત/૨૨-૨૩/આઈટી CDP-1 માહિતી અને પ્રૌધોગિકી સદરે રૂ.૧૨૪૦૦.૦૦ લાખની રકમની વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ની ચાલુ બાબતની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:આઈટીપી/૧૦૨૦૨૧/ચાલુ બાબત/૨૨-૨૩/આઈટી આઈ.ટી (વિભાગ પ્રોપર) માટે રૂ.૨૫.૦૦ લાખની રકમની વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ની ચાલુ બાબતની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:બજટ/૧૦૨૦૨૨/૯/આઈટી સીડીપી-૧ અંતર્ગત “પંચાયતી રાજ ઈન્ફર્મેશન નેટવર્ક એન્ડ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (PARINAM)” સબબ નવી બાબતની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
૧૮/૦૪/૨૦૨૨ બજટ/૧૦૨૦૨૨/૯/આઈટી સીડીપી-૧ અંતર્ગત “પંચાયતીરાજ ઈન્ફર્મેશન નેટવર્ક એન્ડ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ(PARINAM)” સબબ નવી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૧૧/૦૧/૨૦૨૨ આઈસીટી/૧૦૧૪/૩૩૪૭/આઈટી-સેલ વન અને પર્યાવરણ વિભાગ હેઠલની યોજનાઓ / સેવાઓ ડિજિટલ સેવાસેતુ અંતર્ગત ઇ-ગ્રામ સેન્ટર મારફત પુરી પાડવા બાબત
૨૬/૦૭/૨૦૧૯ આઈટીપી/૧૦૨૦૧૯૧૯/૧૮૮૧૦૨૧૯/આઈટી ગ્રામ-કોમ્પ્યુટર સાહસિક દ્વરા એટીવીટી સેવાઓ પૂરી પાડવા બાબત
૦૧/૧૦/૨૦૨૧ આઈટીપી/૧૦/૨૦૧૯/૧૮૮૧૦૨/આઈટી ગ્રામ કક્ષાએ ઇ- ગ્રામ કેન્દ્રો મારફતે આપવામાં આવતા પ્રમાણપત્ર ત્રણ વર્ષ સુધી ગ્રાહ્ય રાખવા બાબત.
૦૮/૦૬/૨૦૨૧ આઈટીપી/૧૦/૨૦૧૯/૧૮૮૧૦૨/આઈટી "Digital Gujarat SevaSetu" હેઠળ રેશનકાર્ડને લગતી સેવાઓ ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઈ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ દ્વારા પૂરી પાડવા બાબત.
૦૭/૦૬/૨૦૧૯ આઈટીપી/૧૦૨૦૧૯/૧૮૮૧૦૨/આઈટી ગ્રામ-કોમ્પ્યુટર સાહસિક ધ્વારા એટીવીટી સેવાઓ પુરી પાડવા બાબત.
૧૮/૦૨/૨૦૧૯ આઈટીપી/૧૦૨૦૧૮/ડીજીટલ ટ્રાન્ઝેક્શન/આઈટી ઈ-ગ્રામ પંચાયતોના ડીજીટલ ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવા બાબત.
૨૪-૦૨-૨૦૧૪ ઇજીવી-૧૦૨૦૧૩-૮૧૪૦૬૪-આઇટીશેલ ઇ-ગ્રામ વિશ્વ ગ્રામ યોજના અંનર્ગત ઇ-ગ્રામ સેન્ટર ને ટેકનીકલ સપોર્ટ અને તાલીમ વિષયક સપોર્ટ (TSTSP) પુરા પાડ​વા બાબત
૨૧-૦૫-૨૦૧૪ આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૧૧૮૭૪૭-આઇટી-સેલ State Model Accounting System (MAS) Committee forfinalizing the accounting system of Panchayat Raj Institutions.
૨૪-૧૧-૨૦૧૪ આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૫૦૯૦૪૭-આઇટી-સેલ સેક્શન અધિકારીઓને ફાળ​વ​વામાં આવેલ ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. નો વધુમાં ઉપયોગ કર​વા બાબત.
૨૭-૧૧-૨૦૧૪ આઇ.ટી.પી.-૧૦-૨૦૧૪-૫૬૧૦૯૮-આઇ.ટી. સેલ સી.ડી.પી. - ૧૯ રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશક્તિકરણ અભિયાન યોજના હેઠળ સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટ તથા ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટ માટે કરાર આધારિત જગ્યાઓ ભર​વા બાબત
૦૮-૧૨-૨૦૧૪ આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૮૫૪૧૨૬-આઇટી સેલ "IT for Masses" Programme Under Manpower Development Scheme
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૩ બજટ-૧૦૨૦૨૩-૧૪૩(૧)-બ સેલ ચાલુ વર્ષ -૨૦૨૩-૨૪ ૧૫માં નાણાંપંચ યોજના(૧૦૦% કેંદ્ર પુરસ્કૃત) હેઠળ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને સંગીન બનાવવા અંગેની ચાલુ બાબતેને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૩ બજટ-૧૦૨૦૨૩-૧૪૩(૨)-બ સેલ ચાલુ બાબત, વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ નાણાપંચ અંતર્ગત પ્રોજેક્ટ મોનીટરીંગ યુનિટ (પી.એમ.યુ.) ની સ્થાપના કરવા અને તેને સુદ્રઢ બનાવવા માટે મહેકમ (આઉટ ઓર્સથી) ઉભું કરવા અંગેની ચાલુ બાબતને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૨ બીયુડી-૧૦૨૦૨૨-૧૫૭-બ સેલ ૧૫માં નાણાંપંચ યોજના(૧૦૦% કેંદ્ર પુરસ્કૃત) હેઠળ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને સંગીન બનાવવા અંગેની ચાલુ બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપાવા બાબત
તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:સીએસફસી -૧૦૨૦૨૨-૧૮૧-બ-સેલ ૧૫માં નાણાપંચની દસ ટકા રકમનો ઉપયોગ ગ્રામ પંચાયતોમાં ટેકનિકલ અને વહિવટી સપોર્ટ માટે કરવા બાબત
તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૨ ઠરાવ ક્રમાંક:બીયુડી-૧૦૨૦૨૨-૧૫૮-બ-સેલ ચાલુ બાબત, વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નાણાપંચ અંતર્ગત પ્રેજેકટ મોનીટરીંગ યુનિટ (પી.એમ.યુ.) ની સ્થાપના કરવા અને તેને સુદ્રઢ બનાવવા માટે મહેકમ (આઉટ ઓર્સથી) ઉભું કરવા અંગેની ચાલુ બાબતને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૦૪/૦૧/૨૦૨૨ એફએફસી-૧૦૨૦૨૦-૧૪૯૩૫૭-બ સેલ(પાર્ટ-૧)(સુધારા ઠરાવ) ૧૫ માં નાણાંપંચની ભલામણ અનુસાર અનુદાનની ટાઈડ ગ્રાંટનો ઉપયોગ કરવા બાબત.
૦૩/૦૧/૨૦૨૨ બજટ-૧૦૨૦૨૧-૫૭૫-બ સેલ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં ૧૫માં નાણાંપંચ યોજના હેઠળ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને સંગીન બનાવવા અંગેની ચાલુ બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૧/૧૨/૨૦૨૧ એફએફસી-૧૦-૨૦૨૦-૧૪૯૩૫૭-બ સેલ(સુધારા ઠરાવ) પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના આવકના સાધનો સંગીન બનાવવા ૧૫ મા નાણાંપંચની ભલામણ અનુસારની માર્ગદર્શિકા.
૦૯/૦૮/૨૦૨૧ એફએફસી/૧૦-૨૦૨૦-૧૪૯૩૫૭-બ સેલ પંચાયતીરાજ સંસ્થાઓના આવકના સાધનો સંગીન બનાવવા ૧૫માં નાણાંપંચની ભલામણ અનુસારની માર્ગદર્શિકા.
૦૭/૦૮/૨૦૨૧ ડીસીઓ/૧૦/૨૦૨૧/૧૩૬૮૮૨/બ સેલ ૧૫ માં નાણાંપંચ હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતી ગ્રાન્ટ રાજ્યની પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના ૧૫ માં નાણાંપંચ હેઠળ ખોલાવેલ બેંક ખાતામાં ગ્રાન્ટની સીધી ફાળવણી કરવા બાબત.
૧૮/૦૬/૨૦૨૧ એફએફસી-૧૦-૨૦૨૦-૧૪૯૩૫૭-(ત)-બ સેલ ૧૫ માં નાણાંપંચના મુખ્ય અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૫-૨૬ અંતર્ગત ગ્રામિણ સ્થાનિક સંસ્થાઓના સશક્તિકરણ (RLB) માટે ગ્રાન્ટની ફાળવણી અને વપરાશ બાબત
૦૮/૦૬/૨૦૨૧ બજટ-૧૦૨૦૨૧-૨૦૧-બ સેલ. વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ નાણાંપંચ યોજના હેઠળ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને સંગીન બનાવવા વહીવટી સપોર્ટ માટે ચાલુ બાબતની મંજૂરી આપવા બાબત.
તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૨૦/૦૯/૨૦૨૨ મસક/૧૩૨૦૧૯/૧૧૮૧/અ(પા.ફા.) વ્હાલી દીકરી યોજનાની જોગવાઇઓમા સુધારા કરી સંકલીત ઠરાવ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત
૧૧/૦૭/૨૦૨૨ ઇજીવીજીઅએસ/વીસેઇ/કામગીરી/૨૦૨૨-૨૩/૧૧૨ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં પ્રોઇઝ સપોર્ટ સ્કીમ (PSS) હેઠળ ઉનાળુ મગની ટેકાના ભાવે ખરીદી બાબત-all
૦૭/૦૧/૨૦૨૨ પત્ર નં eGVGS/2955 પી.એમ.જે.એ.વાય. - મા" યોજના અંતગૅત કાર્ડ આપવા બાબત
૦૭/૦૧/૨૦૨૨ eGVGS/2955 Dt.17/11/2021 Aayushaman card Payment letter
૩૦-૧૨-૨૦૧૫ ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદન આપ​વા અને તે અનુદાનનાં વપરાશ બાબત​એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪ માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદન આપ​વા અને તે અનુદાનનાં વપરાશ બાબત​
૦૬/૦૬/૧૯૯૮ 9264 of 1993 For Approval and Signature
૦૬/૦૫/૧૯૯૮ 9264 of 1993 Oral Order
૨૩/૦૯/૧૯૮૪ Gujarat Act No. 15n of 1984 (Act) Act of the Gujarat Legislature and Ordinances promulgated and Regulations made by the Governor.
૨૫/૦૨/૧૯૮૦ સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
૦૧/૦૮/૧૯૯૦ સીઆરઆર-૧૦૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨ નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
-- Civil Appleal No. 359 of 1978 Judgment of The Supreme Court of India in the matter of Civil Appeal No. 359 of 1978

ઠરાવો