×

૩૩ જીલ્લા પંચાયતની ગ્રામ પંચાયતનું લિસ્ટ​

ક્રમ જીલ્લા પંચાયત ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા ગ્રામ પંચાયતના નામ
અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયત ૪૬૮ (75 KB)
અમરેલી જીલ્લા પંચાયત ૫૯૩ (65 KB)
આણંદ જીલ્લા પંચાયત ૩૫૧ (57 KB)
બનાસકાંઠા જીલ્લા પંચાયત ૮૭૭ (84 KB)
ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત ૬૬૨ (64 KB)
ભરૂચ જીલ્લા પંચાયત ૫૪૭ (62 KB)
દાહોદ જીલ્લા પંચાયત ૫૪૮ (65 KB)
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત ૭૦ (40 KB)
ગાંધીનગર જીલ્લા પંચાયત ૩૦૩ (46 KB)
૧૦ જામનગર જીલ્લા પંચાયત ૪૧૫ (57 KB)
૧૧ જુનાગઢ જીલ્લા પંચાયત ૪૯૨ (61 KB)
૧૨ ખેડા જીલ્લા પંચાયત ૫૨૦ (62 KB)
૧૩ કચ્છ જીલ્લા પંચાયત ૬૩૨ (68 KB)
૧૪ મહેસાણા જીલ્લા પંચાયત ૬૦૮ (62 KB)
૧૫ નર્મદા જીલ્લા પંચાયત ૨૨૧ (41 KB)
૧૬ નવસારી જીલ્લા પંચાયત ૩૬૮ (109 KB)
૧૭ પંચમહાલ જીલ્લા પંચાયત ૪૮૭ (62 KB)
૧૮ પાટણ જીલ્લા પંચાયત ૪૭૦ (62 KB)
૧૯ પોરબંદર જીલ્લા પંચાયત ૧૪૯ (78 KB)
૨૦ રાજકોટ જીલ્લા પંચાયત ૫૯૨ (100 KB)
૨૧ સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા પંચાયત ૫૪૨ (95 KB)
૨૨ સાબરકાંઠા જીલ્લા પંચાયત ૪૫૬ (91 KB)
૨૩ સુરત જીલ્લા પંચાયત ૫૭૨ (94 KB)
૨૪ વડોદરા જીલ્લા પંચાયત ૫૪૦ (94 KB)
૨૫ વલસાડ જીલ્લા પંચાયત ૩૮૩ (50 KB)
૨૬ તાપી જીલ્લા પંચાયત ૨૯૧ (84 KB)
૨૭ બોટાદ જીલ્લા પંચાયત ૧૮૦ (46 KB)
૨૮ મોરબી જીલ્લા પંચાયત ૩૪૯ (86 KB)
૨૯ દેવભૂમી-દ્વારકા જીલ્લા પંચાયત ૨૩૯ (50 KB)
૩૦ ગીર-સોમનાથ જીલ્લા પંચાયત ૩૨૯ (55 KB)
૩૧ અરવલ્લી, મોડાસા જીલ્લા પંચાયત ૩૧૮ (55 KB)
૩૨ મહિસાગર જીલ્લા પંચાયત ૩૫૧ (57 KB)
૩૩ છોટાઉદેપુર જીલ્લા પંચાયત ૩૪૨ (70 KB)