×

ગ્રામસભા

માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીની રાહબરી હેઠળ લોકમાન્ય જયપ્રકાશ નારાયણજીના જન્મદિવસ ૧૧/૧૦/૨૦૦૧ થી ગુજરાતમાં ગ્રામ સભાઓની અસરકારક કામગીરી શરૂ થયેલ છે. ગ્રામ સભાઓ લોકસશક્તિકરણ અને લોકભાગીદારીથી ઝુંબેશ રૂપે હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે.

ગ્રામસભા-ઉદેશો

 • લોકસશક્તિકરણ
 • તંદુરસ્ત લોકશાહીની તાલીમ પુરૂ પાડતું માધ્યમ.
 • ગરીબો અને મહિલાઓને રજુઆત કરવાની તક.
 • અધિકારી/કર્મચારી અને લોકો વચ્ચે સુમેળભર્યા સંવાદની તક
 • લોકભાગીદારી
 • સરકાર/પંચાયતની કામગીરીનું લોકો દ્વારા સીધું સામાજીક અન્વેષણ.

ગ્રામસભાના ચર્ચા માટેના મુદ્દાઓ

Standards for the selection of the village according to the plan

 • પંચાયત વિભાગ દ્વારા હાથ ધરાયેલ વિકાસના કામોની સમીક્ષા અને ચર્ચા.
 • વિવિધ કાર્યક્રમો/યોજનાઓ વિષે જાણકારી અને કામગીરીની સમીક્ષા.
 • ગામના વિકાસના પ્રશ્નો અને વ્યક્તિગત પ્રશ્નોની ચર્ચા અને ઉકેલ.
 • ક્ષેત્રિય કર્મચારીઓની હાજરી અને કામગીરી બાબતે ચર્ચા અને સમીક્ષા.
 • જુદીજુદી યોજનાઓ નીચે લાભાર્થીઓની પસંદગી.
 • ભૂખમરા અને કુપોષણ અંગેના નામ.સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા અન્વયે ૮ યોજનાઓની સમીક્ષા.
 • મફત કાનૂની સહાય અંગેની જોગવાઇઓ બાબતે લોકોને જાણકારી.
 • કરવેરા વસુલાત અને આકારણીની કામગીરીની સમીક્ષા.
 • ગામના નમુના નં.૬ ની નવી પાડેલી નોંધોનું વાંચન.
 • ગૌચર, ગામતળ અને રસ્તાના દબામો બાબતે ચર્ચા.
 • લોકમાન્ય જયપ્રકાશ નારાયણજીના જન્મદિવસ ૧૧-૧૦-૨૦૦૧ થી ગુજરાતમાં ગ્રામસભાઓની અસરકારક આયોજન શરૂ થયેલ છે.

ગ્રામસભાના નિયમોઃ-

 • પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના તા. ૨૭-૧૦-૨૦૦૯ના જાહેરનામાંથી ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત (ગ્રામસભાની બેઠકો અને કાર્યો) નિયમો – ૨૦૦૯ બહાર પડવામાં આવેલ છે.

અત્યાર સુધીમાં ગ્રામસભાના ૧ થી ૨૮ તબકકા પૂર્ણ થયેલ છે, જે અંગેની માહિતી દર્શાવતું પત્રક નીચે મુજબ છે.

Sr. No Campaign/Duration Gramsabha held Villagers Present Total Issues raised Spot Disposal % of Spot Disposal Total Disposal % of Total Disposal
1 11/10/01 to 31/10/01 18150 1217700 86896 48696 56.04 86896 100
2 26/01/02 to 15/02/02 17829 1562271 84638 45008 53.18 84638 100
3 01/07/02 to 20/07/02 17543 1050826 60878 34234 56.23 60869 99.99
4 12/01/03 to 20/07/03 18180 1283845 109879 62050 56.47 109879 100
5 01/05/03 to 31/05/03 18336 1146574 78102 38293 49.03 78102 100
6 31/10/03 to 6/12/03 18339 1726588 96173 49798 51.78 96063 99.89
7 21/02/04 to 15/03/04 8150 680544 24730 16665 67.39 24625 99.58
8 25/09/04 to 11/10/04 18257 1421152 62583 28751 45.94 62069 99.18
9 01/04/05 to 30/04/05 18286 1819609 48262 24168 50.08 46910 97.2
10 01/01/06 to 31/01/06 18240 1996389 54567 26491 48.55 51302 94.02
11 23/12/08 to 09/01/09 14064 5145014 87984 35399 40.23 80389 91.37
12 18/05/09 to 30/06/09 13258 3934776 34687 14803 42.68 31623 91.17
13 01/08/09 to 30/09/09 10193 2932723 27892 10494 37.62 25404 91.08
14 16/11/09 to 30/11/09 12927 3342156 30809 12007 38.97 27317 88.67
15 27/01/10 to 7/02/10 13722 3439217 30877 12423 40.23 27117 87.82
16 16/05/10 to 14/06/10 9527 1926042 8261 3668 44.4 6978 84.47
17 11/11/10 to 20/12/10 10597 2129103 18292 7802 42.65 15403 84.21
18 31/01/11 to 9/02/11 11545 2292625 19391 8339 43 15149 78.12
19 1/07/11 to 20/7/11 10093 1747648 10994 5323 48.42 8333 75.8
20 28/8/11 to 30/9/11 7625 1263719 8354 3264 39.07 5250 62.84
21 05/04/12 to 06/05/12 4434 727673 5536 1910 34.5 2105 38.02
22 25/06/12 to 30/06/12 9887 1604836 12086 4107 33.98 4758 39.37
23 2/12/13 to 15/12/13 8107 1225601 12046 5650 46.9 6656 55.25
24 20/5/14 to 16/6/14 13734 1716101 13218 10389 78.6 10389 78.6
25 15/9/14 to 3/12/14 12525 1594158 13034 9070 69.59 9070 69.59
26 20/1/15 to 31/3/15 13652 1721069 17001 13624 80.14 13624 8014
27 1/7/15 to 31/7/15 14029 1530611 18480 11554 62.52 12612 68.25
28 20/1/16 to 31/1/16 14029 1717654 26530 16365 61.68 16406 61.84
29 17/4/16 to 30/4/16 12113 1400918 19595 10010 56.7 11578 59.09
30 1/10/16 to 6/10/16 6299 564499 3657 3161 86.44 3372 92.21
31 29/5/17 to 15/6/17 11744 1364752 25217 16580 65.75 16580 65.75
32 25/8/17 to 31/8/17 10986 1072272 9107 6501 71.38 6501 71.38
TOTAL 416400 58298665 1159756 596597 51.44 1057967 91.22