×

ઇ-સીટીઝન | અન્ય સરકારી ઠરાવો

અ. નં. તારીખ ઠરાવ નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
૩૦-૧૨-૨૦૧૫ ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદન આપ​વા અને તે અનુદાનનાં વપરાશ બાબત​એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪ માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદન આપ​વા અને તે અનુદાનનાં વપરાશ બાબત​
૦૬/૦૬/૧૯૯૮ 9264 of 1993 For Approval and Signature
૦૬/૦૫/૧૯૯૮ 9264 of 1993 Oral Order
૦૧/૦૮/૧૯૯૦ સીઆરઆર-૧૦૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨ નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
૨૩/૦૯/૧૯૮૪ Gujarat Act No. 15n of 1984 (Act) Act of the Gujarat Legislature and Ordinances promulgated and Regulations made by the Governor.
૨૫/૦૨/૧૯૮૦ સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
-- Civil Appleal No. 359 of 1978 Judgment of The Supreme Court of India in the matter of Civil Appeal No. 359 of 1978

ઠરાવો