×

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમ વિગત ડાઉનલોડ
સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો (332 KB)
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો (656 KB)
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવામાં આવતી કાર્યપદ્ધતિ (380 KB)
કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો (356 KB)
કાર્યો કરવા માટે કર્મચારીઓ ધ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, વિનિમયો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરો (217 KB)
નિભાવવામાં આવતા દસ્તાવેજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક (215 KB)
તંત્રના ભાગ તરીકે રબચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક (352 KB)
અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડિરેકટરી) (816 KB)
અધિકારી અને કર્મચારીઓને મળતું માસિક મહેનતાણું (857 KB)
૧૦ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજપત્રની વિગતો. (643 KB)
૧૧ સહાયકી કાર્યક્રમના અમલ અંગેની માહિતી (211 KB)
૧૨ આપેલ રાહતો, પરમિટો કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો (208 KB)
૧૩ વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ વિવિધ યોજનાઓની માહિતી (250 KB)
૧૪ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો (238 KB)
૧૫ જુદી જુદી સરકારી ઓથોરીટી માટે મદદનીશ માહિતી અધિકારી, માહિતી અધિકારી અને એપલેટ ઓથોરીટીની વિગત દર્શાવતું પત્રક (649KB)
૧૬ અન્ય ઉપયોગી માહિતી (347 KB)