પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

ફી ન ભરવાથી રદ થયેલ અરજીઓની જિલ્લાવાઇઝ યાદી

મુખપૃષ્ઠ ફી ન ભરવાથી રદ થયેલ અરજીઓની જિલ્લાવાઇઝ યાદી

ફી ન ભરવાથી રદ થયેલ અરજીઓની જિલ્લાવાઇઝ યાદી જોવા ક્લીક કરો.

જિલ્લાવાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર PDF