પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતી
મુખપૃષ્ઠસ્‍પર્ધાત્‍મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી

જિલ્લાવાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર PDF

તલાટી કમ મંત્રી (ગ્રામ પંચાયત મંત્રી) અને મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર(પુરુષ) ની તા 12/2/2017 ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ના ઉમેદવારોના OMR SHEET જોવા અહી કલીક કરો .

જિલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા તા. ૧૨-૦૨-૨૦૧૭ના રોજ તલાટી કમ મંત્રી અને મલ્‍ટી પર્પઝ હેલ્‍થ વર્કર (પુરૂષ) સંવર્ગની યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી