પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઅવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

33 જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળના સંવર્ગોની ફી ન ભરવાથી રદ થયેલ અરજીઓની જિલ્લાવાઇઝ યાદી જોવા અહી કલીક કરો

January 11-2017

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, અમદાવાદ દ્વારા જાહેરાતની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

September 22-2016

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતી ની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતની યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

November 24-2016

સને ૨૦૧૬-૧૭માં લેવાનાર ૩૩ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની પાંચ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનો વિગત વાર કાર્યક્રમ

January 03-2017

ડીજીટલ પેમેન્ટ-વિવિધ રીતે ડીજીટલ પેમેન્ટ કર​વાની સમજ​

December 02-2016