પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ ૩૩ જીલ્લા પંચાયતની ગ્રામ પંચાયતનું લિસ્ટ​

૩૩ જીલ્લા પંચાયતની ગ્રામ પંચાયતનું લિસ્ટ​

ક્રમ​જીલ્લા પંચાયતગ્રામ પંચાયતની સંખ્યાગ્રામ પંચાયતના નામ​
અમદાવાદ જીલ્લા પંચાયત૪૬૮ (75 KB)
અમરેલી જીલ્લા પંચાયત ૫૯૩ (65 KB)
આણંદ જીલ્લા પંચાયત૩૫૧ (57 KB)
બનાસકાંઠા જીલ્લા પંચાયત૮૭૭ (84 KB)
ભાવનગર જીલ્લા પંચાયત૬૬૨ (64 KB)
ભરૂચ જીલ્લા પંચાયત ૫૪૭ (62 KB)
દાહોદ જીલ્લા પંચાયત ૫૪૮ (65 KB)
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત૭૦ (40 KB)
ગાંધીનગર જીલ્લા પંચાયત૩૦૩ (46 KB)
૧૦જામનગર જીલ્લા પંચાયત૪૧૫ (57 KB)
૧૧જુનાગઢ જીલ્લા પંચાયત૪૯૨ (61 KB)
૧૨ખેડા જીલ્લા પંચાયત૫૨૦ (62 KB)
૧૩કચ્છ જીલ્લા પંચાયત૬૩૨ (68 KB)
૧૪મહેસાણા જીલ્લા પંચાયત૬૦૮ (62 KB)
૧૫નર્મદા જીલ્લા પંચાયત૨૨૧ (41 KB)
૧૬નવસારી જીલ્લા પંચાયત૩૬૮ (109 KB)
૧૭પંચમહાલ જીલ્લા પંચાયત૪૮૭ (62 KB)
૧૮પાટણ જીલ્લા પંચાયત૪૭૦ (62 KB)
૧૯પોરબંદર જીલ્લા પંચાયત૧૪૯ (78 KB)
૨૦રાજકોટ જીલ્લા પંચાયત૫૯૨ (100 KB)
૨૧સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા પંચાયત૫૪૨ (95 KB)
૨૨સાબરકાંઠા જીલ્લા પંચાયત૪૫૬ (91 KB)
૨૩સુરત જીલ્લા પંચાયત૫૭૨ (94 KB)
૨૪વડોદરા જીલ્લા પંચાયત૫૪૦ (94 KB)
૨૫વલસાડ જીલ્લા પંચાયત૩૮૩ (50 KB)
૨૬તાપી જીલ્લા પંચાયત૨૯૧ (84 KB)
૨૭બોટાદ જીલ્લા પંચાયત૧૮૦ (46 KB)
૨૮મોરબી જીલ્લા પંચાયત૩૪૯ (86 KB)
૨૯દેવભૂમી-દ્વારકા જીલ્લા પંચાયત૨૩૯ (50 KB)
૩૦ગીર-સોમનાથ જીલ્લા પંચાયત૩૨૯ (55 KB)
૩૧અરવલ્લી, મોડાસા જીલ્લા પંચાયત૩૧૮ (55 KB)
૩૨મહિસાગર જીલ્લા પંચાયત૩૫૧ (57 KB)
૩૩છોટાઉદેપુર જીલ્લા પંચાયત૩૪૨ (70 KB)