પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | બ - શાખાને લગતા ઠરાવો

બ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૩૦/૦૩/૨૦૧૬બીયુડી-૧૦-૨૦૧૬-૧૮૨૦૫૭-બ​સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ આયોજન અને આયોજન બહારની રૂ. ૧૦૦ કરોડ સુધીની રકમની ચાલુ યોજનાઓ (માંગણી ક્રમાંક​:૬૯,૭૦,૭૧,૯૫,૯૬) ની વહીવટી મંજૂરી બાબત​.
૧૬/૦૪/૨૦૧૬બીયુડી-૧૦-૨૦૧૬-૧૮૨૦૭૧-બ​સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦ કરોડ થી વધુ રકમની ચાલુ યોજનાઓની વહીવટી મંજુરી બાબત​