પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

બ-શાખાના વિષયો

  • પંચાયત પ્રભાગ તથા વિભાગ ખુદ અને ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગના અંદાજ અંગેની તમામ કામગીરી (આયોજન/આયોજન બહાર)
  • શૂન્ય આધારિત અંદાજપત્રને લગતી કામગીરી(આયોજન/આયોજન બહાર) (પંચાયત પ્રભાગ અને ગ્રામ વિકાસ)
  • કામગીરી અંદાજપત્ર (પંચાયત પ્રભાગ અને ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ)
  • પુનઃવિનિયોગ અને બચત સોંપણી (પંચાયત પ્રભાગ અને ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ)
  • પેશગીઓ અંગે ફંડ ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર (પંચાયત પ્રભાગ અને ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ)
  • ખર્ચનું મેળવવું તથા ગ્રાંટ ફાળવણી (પંચાયત પ્રભાગ અને ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ)
  • પંચાયત અને ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગની સંકલીત માહિતી