પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

રોકડ-શાખાના વિષયો

  • અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓના પગાર ભથ્થા તેમજ પગાર પુરવણી બીલો બનાવવા
  • વિભાગની અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓના મુસાફરી ભથ્થા તથા તબીબી ભથ્થાના બીલો બનાવવા
  • વિભાગના વહીવટી ખર્ચના કન્ટીજન્સી બીલો બનાવવા
  • વિભાગનું (પ્રોપર) બજેટ તૈયાર કરવું
  • વિભાગના નવિનીકરણની કામગીરી વિભાગના આવક-જાવકના હિસાબો રાખવા
  • એ.જી.રાજકોટ-અમદાવાદ સાથે ખર્ચનું મેળવણું કરવું
  • વિભાગના અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓની સેવાપોથી અધતન રાખવી
  • અવેઇટ એરીયર્સ (ત)
  • વિભાગમાં શાખાઓ તેમજ અધિકારીશ્રીઓની ચેમ્બર્સ તથા સભાખંડ વગેરેના રીનોવેશનની કામગીરી