પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | છ - શાખાને લગતા ઠરાવો

છ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૧૧/૦૧/૧૯૮૯અરજ/૧૦૮૮/૪૧૫૬/છ સરકારી / પંચાયત સેવાના કર્મચારીનું ચાલુ ફરજ દરમ્‍યાન અવસાન થતાં સ્‍વ. ના કુટુંબના કોઇ એક સભ્‍યને રહેમરાહે નિમણુક
૦૧/૦૫/૨૦૦૦પરચ / ૧૦/૨૦૦૦/એમ/૨૦૫/છ પંચાયત સેવામાં આવતી જગાઓ ઉપર રહેમરાહે નિમણુંકની અરજીઓની વિચારણા કરવા સારૂ; સ્‍થાયી સમિતિની રચના કરવા બાબત.