પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

કમિશ્નર ગ્રામવિકાસની કચેરીના અધિકારીશ્રીઓની માહિતી

ક્રમઅધિકારીશ્રીઓનું નામહોદ્દોફોન નંબરઇ-મેઇલ
શ્રીમતી મોના ખંધાર​ (આઈ.એ.એસ.)કમિશ્નર -વ- સચિવશ્રી (ગ્રામ વિકાસ)૨૩૨-૩૫૭૯૬secrd@gujarat.gov.in
શ્રી એસ એમ પટેલ (આઇ.એ.એસ.)અધિક કમિશ્નરશ્રી (મનરેગા)૨૩૨-પ૩૪૭૭addcomm3-crd@gujarat.gov.in
શ્રી ડી. પી. જોશી (આઈએએસ)સ્પેશિયલ કમિશ્નરશ્રી (એસ.બી. એમ. )ર૩ર-૪પ૩૩૭pd-ric@gujarat.gov.in
શ્રી જે. જી. હિંગરાજીયા (આઈ.એ.એસ.)મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રી (જી.એલ.પી.સી.)૨૩૨-૪૮૫૧૨md.glpc@gmail.com
શ્રી એમ. જે. ઢક્કરઅધિક કમિશ્નરશ્રી (સંકલન /વહીવટ)૨૩૨-પ૩૪પરaddcomm1-crd@gujarat.gov.in
કું. ભાર્ગવી દવે અધિક કમિશ્નરશ્રી(પીએમએવાય)--

જગ્યા ખાલી

મુખ્ય કારોબારી અધિકારી (જીએસડબલ્યુએમએ)૨૩૨-પ૩૪૭૧-
શ્રી આર. જે. પટેલસંયુકત નિયામકશ્રી (હિસાબ)૨૩૨-પ૩૪૯૧jtdir-rd@gujarat.gov.in
મનોજ કે. પાટડીયાનાયબ કમિશ્નરશ્રી૨૩૨-પ૩૪પ૮gadhvi-d@yahoo.com
૧૦શ્રી સંજય મોદીસંયુકત મેનેજીંગ ડિરેકટર (જી.એલ.પી.સી.)૨૩૨-૪૮૫૨૪jtmd.glpc@gmail.com
૧૧શ્રી એસ એમ પારેખસંયુકત નિયામકશ્રી (મોની)૨૩૨-પ૩૪૬૪jtdir-monitor-rural@gujarat.gov.in
૧૩ખાલી જગ્યાહિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧)૨૩૨-૫૬૭૫૦ao.crd@gmail.com
૧૪શ્રીમતી ઉર્વશી હિંડોંચાહિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧) (મનરેગા)૨૩૨-૫૩૪૯૨-
૧૫શ્રી જે.પી.ત્રિવેદીહિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧)(વોટરશેડ)૨૩૨-પર૪૯રadpathan57@gmail.com
૧૬કું. મેઘના કે. પટેલ(પીએમએવાય)ઇ.ચા મહેકમ, એસબીએમ૨૩૨-પ૩૪૬૬meghnap@gujarat.gov.in
૧૭શ્રી જી. ડી. રાઠોડમદદનીશ કમિશ્નરશ્રી (એસ.બી. એમ.)૨૩૨-૫૩૪૭૦acrd-glpc@gmail.com
૧૮શ્રી એચ. કે. મકવાણાચીટનીશ (પીએમએવાય)૨૩૨-પ૩૪૬૯-
૧૯શ્રીમતી ઉષા ભટૃચીટનીશ (વોટરશેડ)૨૩૨-૫૩૪૬૯sima@gswama.in
૨૦શ્રીમતી રંજન બેન વ્યાસચીટનીશ (વહીવટ)ઇન્ચા૨૩૨-પ૩૪૭૯-