પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | ડ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ડ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૯-૦૪-૨૦૧૯ગકમ-૧૦૨૦૧૭-૪૬૫-ડ સીડીપી-ર મોજણી અને અભ્‍યાસના આયોજન માટે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજપત્રની રૂ. ૨૫૦૦-૦૦ લાખની ચાલુ બાબતની જોગવાઇની વહીવટી મંજૂરી બાબત.
૧૯-૦૨-૨૦૧૯ઉપધ-૧૦૨૦૧૬-૧૦૦૮-ડત્રિસ્તરીય પંચાયતોના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને વર્ગ-૨ / વર્ગ-૧ ના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ અંગે વિભાગના તા.૮-૭-૨૦૧૬ ના ઠરાવની શરત નં.૭ રદ કરવા તથા જિલ્લા કક્ષાના હિસાબી સંવર્ગના અધિકારીનો સમાવેશ કરવા બાબત.
૧૯-૦૧-૨૦૧૯ પરચ​-૧૦૨૦૧૭-૩૬૩૦૭૦-ડ​ગરીબ કલ્યાણ મેળા મૂલ્યાંકન સમિતિની રચના બાબત​.
૧૪-૧૨-૨૦૧૮ઉપધ​-૧૦૨૦૧૫-૫૭૫-ડ​પંચાયત સેવા હસ્તકના પશુધન નિરીક્ષકોના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કર​વા બાબતે સ્પષ્ટતા
૨૮-૧૧-૨૦૧૮પગર​-૧૦૨૦૧૬-૬૯૬૫૫૯-ડ​સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર વર્ગ​-૩ ની જગ્યાઓને વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત​) સંવર્ગમાં અપગ્રેડ કર​વા બાબત.
૧૪-૧૧-૨૦૧૮પીઆરઆર/૨૦૧૪/૨૫૨૦/ડવર્ક આસીસ્ટન્ટ સંવર્ગના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ બાબતના કેસો વિનિયમિત કરવા અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
૦૫-૦૫-૨૦૧૮ગકમ​-૧૦૨૦૧૭-૪૬૫-ડ​સીડીપી-૨ મોજણી અને અભ્યાસના આયોજન માટે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના અંદાજપત્રની રૂ.૨૫૦૦-૦૦ લાખની ચાલુ બાબતની જોગ​વાઇની વહીવટી મંજૂરી બાબત​.
૨૪-૧૦-૨૦૧૭પગર​-૧૦૨૦૧૬-૬૯૬૫૫૯-ડ​સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર વર્ગ​-૩ની જગ્યાઓને વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત​) સંવર્ગમાં અપગ્રેડ કર​વા બાબત​
૨૭-૦૬-૨૦૧૭ગકમ​-૧૦૨૦૧૭-૪૬૫-ડ​સીડીપી-૨ મોજણી અને અભ્યાસના આયોજન માટે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપત્રની રૂ. ૩૫૦૦-૦૦ લાખની ચાલુ બાબતની જોગવાઇની વહીવટી મંજૂરી બાબત
૦૬-૦૪-૨૦૧૬ઉપધ​-૧૦૨૦૧૪-૨૧૫૪(૧)-ડ​ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્ત પુર્તતા અને માર્ગદર્શનના કેસ વિભાગમાં રજુ કરતા ચેકલીસ્ટ સાથે આધાર સહ માહિતી મોકલવા બાબત​
૦૮-૦૭-૨૦૧૬ઉપધ​-૧૦૨૦૧૬-૧૦૦૮-ડ​​ત્રિસ્તરીય પંચાયતોના વર્ગ​-૩ ના કર્મચારીઓને વર્ગ​-૨, વર્ગ​-૧ ના ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ મંજુર કર​વાની સત્તા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓને સુપ્રત કર​વા બાબત​.
૧૬-૧૦-૨૦૧૫ પકમ-૧૦૯૭-૧૫૦-ડ(પા.ફા.) પંચાયત સેવા હેઠળ ફરજ બજાવતાં ટેકનીકલ કર્મચારીઓ, રોડ કારકુન, સિંચાઇ કારકુન, મિસ્‍ત્રી, ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ, વર્ક આસીસ્‍ટન્‍ટ, સબ ઓવરસીયર, ઓવરસીયર, અ.મ.ઇ.ને સુધારેલ પગાર ધોરણ ૨૦૦૯ અન્‍વયે કાયમી મુસાફરી ભથ્‍થુ (પી.ટી.એ.) મંજુર કરવા બાબત.
૨૫-૦૩-૨૦૧૪જલબ/10/2014/214406/Dઆંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેની સૂચના.
૧૨-૦૯-૨૦૧૪ગકમ​-૨૦૧૪-૧૨૭૬-ડ ગરીબ કલ્યાણ મેળા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ - લાઇટ, સાઉંડ, સ્ટેજ તથા કન્ટીજન્સી ખર્ચ ની ગ્રાંટ ફાળવ​વા બાબત
૧૨-૧૨-૨૦૧૨ખસપ/૧૦/૨૦૧૨/૭૧૪૪૨૨/ડ ચાર્જ એલાઉન્સ મંજૂર કરવા બાબત.
૧૮-૧૦-૨૦૧૨તબબ/૧૦/૨૦૧૨/૩૧૪/ડતબીબી સારવારનાં બીલ મંજૂર કરવા બાબત.
૨૦-૦૯-૨૦૧૪ગકમ​-૨૦૧૪-૧૨૭૬-ડ ગરીબ કલ્યાણ મેળા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ - લાઇટ, સાઉંડ, સ્ટેજ તથા કન્ટીજન્સી ખર્ચ ની ગ્રાંટ ફાળવ​વા બાબત
૧૯-૧૨-૨૦૧૪KP/99 of 2014/PSR/1294/764/KHઆંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેના નિયમો (સુધારો)
૦૧-૦૪-૨૦૦૦એમએજી/૨૦૦૦/૨૬૨/અ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના પરિપત્ર.
૨૩-૦૨-૧૯૯૫KP/32/1995/PSR/1294/764/Dઆંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેના નિયમો.
૩૦-૧૨-૧૯૮૮MAG/1088/2616/GHતબીબી સારવારનાં બીલ મંજૂર કરવા માટે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા નિયત થયેલ અનુસૂચિ-૧.