પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

નાયબ સચિવશ્રીઓ / સંયુક્ત સચિવશ્રી

મુખપૃષ્ઠ નાયબ સચિવશ્રીઓ / સંયુક્ત સચિવશ્રી

નાયબ સચિવશ્રીઓ / સંયુક્ત સચિવશ્રી

શ્રી એ.કે.પટેલ

શ્રી એ.કે.પટેલ

હોદ્દો : અધિક સચિવ (ગ્રામ વિકાસ)
શાખા : ખ૧, ખ૨ શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૫૪
ફેક્ષ​ નંબર​ :-
ઇ-મેલ :as-rd-prh@gujarat.gov.in

શ્રી એસ.એસ.પારેખ

શ્રી એસ.એસ.પારેખ

હોદ્દો : નિવ્રૃત નાયબ સચિવ (મહેકમ)
શાખા : ખ, ડ શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૦૭
ફેક્ષ​ નંબર​ :-
ઇ-મેલ : ds-est-prh@gujarat.gov.in

શ્રી વી.બી.પઢારિયા

શ્રી વી.બી.પઢારિયા

હોદ્દો : નાયબ સચિવ (સેવા)
શાખા : જ, ગ, ઝ, ચ શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૧૧
ફેક્ષ​ નંબર​ :-
ઇ-મેલ : ds-ser-pan@gujarat.gov.in

શ્રી એમ.એન.મોદી

શ્રી એમ.એન.મોદી

હોદ્દો : નાયબ સચિવ (તપાસ)
શાખા : મ, ન શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૧૪
ફેક્ષ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ : ds-inq-prh@gujarat.gov.in

શ્રી એમ.એન.મોદી

શ્રી એમ.એન.મોદી
(વધારા નો હવાલો)

હોદ્દો : નાયબ સચિવ (ગૃહ નિર્માણ)
શાખા : લ, ક, આઇ.ટી., રોકડ, મહેકમ, રજીસ્ટ્રી શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૧૪
ફેક્ષ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ : dysec2-panchayat@gujarat.gov.in

કુ. કે. વી. પટેલ

કુ. કે. વી. પટેલ
(વધારા નો હવાલો)

હોદ્દો : નાયબ સચિવ (બજેટ)
શાખા : બજેટ,સંકલન,પી શાખા
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૦૯
ફેક્ષ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ :ds-bud-prh@gujarat.gov.in