પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીના વહીવટી અધિકારીશ્રીઓની માહિતી

ક્રમ અધિકારીશ્રીઓનું નામ હોદ્દો ટેલીફોન નંબર ઇ-મેઇલ
કચેરી નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એન. પી. ઠાકર​, આઇ.એ.એસ.વિકાસ કમિશ્નરશ્રી૨૩૨-૫૪૦૬૮-૬૯-commi-prh@gujarat.gov.in
શ્રી નરેન્દકુમાર મીના
આઇ.એ.એસ.
અધિક વિકાસ કમિશ્નરશ્રી૨૩૨-૫૪૦૬૪-૬૫-add-commi-dev@gujarat.gov.in
શ્રી આર. જે. હાલાણી, આઇ.એ.એસ​.અધિક વિકાસ કમિશ્નરશ્રી૨૩૨-૫૪૦૫૮ --
શ્રી એસ.બી.પટેલનાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી૨૩૨-૫૪૦૫૮--
ખાલી જગ્યાનાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી૨૩૨-૫૪૦૭૫--
શ્રી એચ. સી. પટેલમુખ્‍ય હિસાબી અધિકારીશ્રી૨૩૨-૫૪૦૫૯૯૮૭૯૭૩૯૧૨૧cao-dev@gujarat.gov.in
શ્રી ચીંતન પંડ્યાહિસાબી અધિકારીશ્રી, વર્ગ-૧૨૩૨-૫૪૦૬૬૮૫૧૧૧૬૬૯૯૧-
ખાલી જગ્યામદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (કાર્યક્રમ)૨૩૨-૫૪૦૬૭-asst-commi-dev@gujarat.gov.in
શીતલ ગોસ્વામીમદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (મહેકમ)૨૩૨-૫૪૦૬૦-gm-egvgs-rd@gujarat.gov.in
૧૦શ્રીમતી સેજલબેન મોઢ મદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (સામાન્ય /સંકલન) )૨૩૨-૫૪૦૭૪-asst-commi-dev@gujarat.gov.in
૧૧ખાલી જગ્યા​મદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (પંચાયત અને કાયદો)૨૩૨-૫૪૦૭૨-asstdevcommi2-rd@gujarat.gov.in
૧૨શ્રી એસ. એ. પટેલનાયબ નિયામકશ્રી (આયોજન)૨૩૨-૫૪૦૭૩-dydire-prh@gujarat.gov.in
૧૩શ્રી એન. એસ​. પટેલ​ચીટનીસશ્રી (મહેકમ)૨૩૨-૫૪૦૭૦--
૧૪શ્રી એસ. એ. ડોડીયાચીટનીસશ્રી (સંકલન)૨૩૨-૫૪૦૬૨--
૧૫શ્રી જય ગોસ્વામીચીટનીસશ્રી (પંચાયત)૨૩૨-૫૪૦૬૧--
૧૬શ્રી જી. એ. ધાંધલ્યાચીટનીસશ્રી (સામાન્‍ય)૨૩૨-૫૪૦૭૧--
૧૭ખાલી જગ્યાચીટનીસશ્રી (કાર્યક્રમ)---
૧૮ખાલી જગ્યાહિસાબી અધિકારીશ્રી (સામાન્‍ય)૨૩૨-૫૪૦૬૩-ao-dev@gujarat.gov.in
૧૯શ્રી ર​વિરાજસિંહ વાઘેલાહિસાબી અધિકારીશ્રી (સર્વોદય)૨૩૨-૫૪૦૫૭--
૨૦શ્રી પી. એસ. ચાકોવિકાસ કમિશ્નરશ્રી ના રહસ્‍ય સચિવશ્રી૨૩૨-૫૪૦૬૮૨૩૨૧૦૮૪૧-
૨૧શ્રી ભરતભાઇ મોદીઅધિક વિકાસ કમિશ્નરશ્રીના રહસ્‍ય સચિવશ્રી૨૩૨-૫૪૦૬૫૯૪૨૬૩૩૨૪૮૧bnm14956@yahoo.com
૨૨ખાલી જગ્યાનાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીના પી. એ.૨૩૨-૫૪૦૫૯--
૨૩શ્રી આર. બી. પટેલનાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીના પી. એ.૨૩૨-૫૪૦૬૮૨૩૨૪૩૬૮૦-
૨૪E-gram IT-cellE-gram IT-cell૨૩૨-૫૪૦55--