પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | ધ- શાખાને લગતા ઠરાવો

ધ- શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૭/૧૨/૨૦૦૨ જીટીએસ/૧૦-૨૦૦૧/૩૦૨૬-ઘસરકારી વાહનો રદબાતલ કરવા અંગેના નિયમો બાબત
૨૪/૦૯/૨૦૦૮ જીટીએસ/૧૦૨૦૦૬/યુઓ-૮/ઘવાહનો ખરીદવા અંગેની નીતિ નક્કી કરવા બાબત.