પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીવર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ જુનીયર કલાર્ક તથા તલાટી કમ મંત્રી વર્ગ-૩ ની ભરતી પ્રક્રિ

મુખપૃષ્ઠ | જિલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ની જુનીયર કલાર્ક તથા ગ્રામ પંચાયત મંત્રી(તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ-૩ ની ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે વિગતવાર જાહેરાત/ટુંકી જાહેરાત