પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ ઇ-ગ્રામ વિશ્‍વગ્રામ યોજના | પ્રગતિ અહેવાલ

પ્રગતિ અહેવાલ

ક્રમ​વર્ષ​જોગ​વાઇખર્ચ​
૨૦૦૩-૦૪૩૭૫.૦૦૮૮.૨૫
૨૦૦૪-૦૫૨૬૮૦.૦૦૨૪૬૩.૪૮
૨૦૦૫-૦૬૨૫૦૦.૦૦૨૩૪૨.૦૦
૨૦૦૬-૦૭૩૦૦૦.૦૦૨૫૩૪.૦૦
૨૦૦૭-૦૮૩૦૦૦.૦૦૫૬૧૩.૦૦
૨૦૦૮-૦૯૬૦૦૦.૦૦૬૦૦૦.૦૦
૨૦૦૯-૧૦૫૦૦૦.૦૦૫૦૦૦.૦૦
૨૦૧૦-૧૧૯૬૨૦.૦૦૭૫૧૫.૨૦
૨૦૧૧-૧૨૪૦૦૦.૦૦૪૦૦૦.૦૦
૧૦૨૦૧૨-૧૩૯૦૦૦.૦૦૭૩૮૬.૪૨
૧૧૨૦૧૩-૧૪૮૦૦૦.૦૦૬૦૦૦.૦૦
૧૨૨૦૧૪-૧૫૮૦૦૦.૦૦૮૦૦૦.૦૦
૧૩૨૦૧૫-૧૬૮૨૦૦.૦૦૮૨૦૦.૦૦
૧૪૨૦૧૬-૧૭૮૦૦૦.૦૦૬૦૦૦.૦૦
૧૫૨૦૧૭-૧૮૨૫૦૦.૦૦૪૫૬૧.૦૦

કુલ​૭૯૮૭૫.૦૦૭૫૭૦૩.૩૫