પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ ઇ/સીટીઝન જાહેરનામા

જાહેરનામા

જાહેરનામા નં.તારીખ વિગતડાઉનલોડ
માટે
No.KP/19/2016/PRC/102013/-490-T 17/01/2017Order and Notification (Other than those published in Part IV-B) under the Gujarat Local Boards Village Panchayats, Municipal Boroughs, District Municipal, Primary education and local fund audit acts.
No.KP/19/2016/PRC/102013/-490-T 31/03/2016Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Act,2013
No.KP/32 of 2015/ELC/102010/143(4)/G05/08/2015Gujarat Taluka and District Panchayats Election (Manner of Allotment of Reserved Seats by Rotation) Rules, 2015
No.KP/31 of 2015/ELC/102015/1695/G03/08/2015Gujarat Panchayats Elections (Amendment) Rules, 2015 Introduction of None of The Above (NOTA) and Obligation to Vote
No.KP/11 of 2015/ELC/102010/143(1)/G 05/02/2015Gujarat Panchayats Election of President of Taluka Panchayat (Manner of Allotment of Reserved Offices of President by Rotation) Rules, 1994
No.KP/12 of 2015/ELC/102010/143(2)/G05/02/2015Gujarat Village Panchayats Election (Manner of Allotment of Reserved Seats by Rotation) Rules, 1994
No.KP/13 of 2015/ELC/102010/143(3)/G05/02/2015Gujarat Village Panchayats Election of Sarpanch (Manner of Allotment of Reserved Offices of Sarpanch by Rotation) Rules, 1994
No.KP/14 of 2015/ELC/102010/143(4)/G 05/02/2015Gujarat Taluka and District Panchayats Election (Manner of Allotment of Reserved Seats by Rotation) Rules, 1994
No.KP/15 of 2015/ELC/102010/143(5)/G05/02/2015Gujarat Panchayats Election of President of District Panchayat (Manner of Allotment of Reserved Offices of President by Rotation) Rules, 1994
05/11/2014
13/11/2014
17/07/2015
Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act,2009
28/11/2014Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act,2014
08/08/2012Notifications (Other than those published in Part IV-B) under the Gujarat Local Boards, Village Panchayats, Municipal Boroughs, District Municipal Primary Education and Local Fund Audit Acts.