પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઇ/સીટીઝનસરકારી ઠરાવો

સરકારી ઠરાવો
ક-શાખાને લગતા ઠરાવો

વ-શાખાને લગતા ઠરાવો

લ-શાખાને લગતા ઠારાવો

ચ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ખ​ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ટ​​ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ગ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ઝ - શાખાને લગતા ઠરાવો

છ - શાખાને લગતા ઠરાવો

હ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ખ​ - ૧ શાખાને લગતા ઠરાવો

અન્ય ઠરાવો

ધ - શાખાને લગતા ઠરાવો

જ - શાખાને લગતા ઠરાવો

બ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ડ - શાખાને લગતા ઠરાવો

આઇ.ટી. - શાખાને લગતા ઠરાવો

ખ​ - ૨ શાખાને લગતા ઠરાવો


ક-શાખાને લગતા ઠરવો

અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૪/૦૬/૧૯૮૩NPM/1083/510/K1Revision of pay/scales of employees of gram and nagar panchayats converted from erstwhile municipalities
૨૮/૦૮/૧૯૮૩નપમ/૧૦૮૩/૯૬૪/ક(૧)ગ્રામ અને નગરપંચાયતોમાં ખાલી પડતી જગ્‍યાઓ ભરવા બાબત
૦૭/૦૯/૧૯૮૩ન૫મ/૧૦૮૩/૧૩૩૦/ક.૧ પેન્‍શનના લાભો મુળભુત નગરપાલિકાઓમાંથી રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતના કર્મચારીઓને આપવા બાબત....
૦૫/૧૦/૧૯૮૩નપમ/૧૪૩/૯૬૪/ક.૧ ગ્રામ અને નગરપંચાયતોમાં ખાલી પડતી જગ્‍યાઓ ભરવા બાબત
૨૮/૧૦/૧૯૮૩એનપીએમ / ૧૦૮૩/૧૩૩૪/ક.૧ રજા રાહત પ્રવાસ મુંબઇ મુલ્‍કી સેવા નિયમો વિગેરેના લાભો... સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલ ગ્રામ / નગર પંચાયતોના કર્મચારીઓને આપવા અંગે
૨૮/૦૫/૧૯૮૪નપમ / ૧૦૮૪/૧૧૬૦/ક.૧ રૂપાંતરિત ગામ પંચાયતોમાં સેક્રેટરીની ખાલી જગા ભરવા બાબત.
૨૩/૧૧/૧૯૮૪એનપીએમ / ૧૦૮૪/૨૦૮૮/ક૧ Pensionary Benefits / employees of the erstwhile municipalities converted into gram and nag/r panchayats/extension of / to …
૨૧/૦૮/૧૯૮૫નપમ / ૧૦૮૫/૧૮૨૪/ક.૧ સ્‍થાનિક સંવર્ગના કર્મચારીઓની ભરતી ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ આથી જીલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ મારફતે કરવા બાબત.
૦૬/૦૧/૧૯૮૬નપમ / ૧૦૮૫/૮૫૮/ક.૧ રૂપાંતરિત ગ્રામ / નગર પંચાયતની એલી કેટેડ કર્મચારીઓને જિલ્‍લા / તાલુકા પંચાયતના કર્મચારીઓને આપવામાં આવતી નોકરીના લાભો આપવા બાબત.
૧૦ ૨૫/૦૪/૧૯૮૬પરચ / ૧૦૮૬/૭/ચ લધુતમ વેતન ધારાની જોગવાઇ મુજબ ગ્રામ પંચાયતોના કર્મચારીઓને વેતન ચુકવવા બાબત.
૧૧ ૧૦/૦૨/૧૯૮૭પરચ / ૧૦૮૬/૭/ચ લધુતમ વેતન ધારાની જોગવાઇ મુજબ ગ્રામ પંચાયતોના કર્મચારીઓને વેતન ચુકવવા બાબત.
૧૨ ૨૬/૦૭/૧૯૮૮ન૫મ/૨૦૮૭/૧૬૪૧/ક ચાલુ નોકરીએ અવસાન પામેલા રૂપાંતરિત ગ્રામ નગર પંચાયતના કર્મચારીઓના આશ્રિતને નોકરીમાં લેવા બાબત.
૧૩ ૧૫/૧૨/૧૯૮૮નપમ/૨૦૮૬/૩૨૧૧/૯૮/ક રૂપાંતરિત ગ્રામ અને નગર પંચાયતના રાજીનામુ આપનાર એલીકેટેડ કર્મચારીઓ આપવા બાબત.
૧૪ ૧૫/૦૩/૧૯૮૯NPM/1087/3357/KLoan / Bhayavadar Nagar Panchayat, Vanthald Nagar Panchayat and Bantva Nagar panchayat / Grant of / to /
૧૫ ૨૭/૧૦/૧૯૮૯નપમ / ૧૦૮૮/૨૫૫૬/ક ગ્રામ અને નગર પંચાયતમાં રૂપાંતર પામેલી સુધરાઇઓના કર્મચારીઓ માટે કેન્‍દ્રીય ચોથા વેતનપંચની ભલામણો મુજબના સુધારેલા પગાર ધોરણો લાગુ પાડવા બાબત.
૧૬ ૩૦/૦૯/૧૯૯૧નપમ / ૧૦૯૦/૧૮૦૨/ક ગ્રામ /નગર પંચાયતોમાં વર્ગ / ૪ ની જગા ભરવા બાબત.
૧૭ ૨૪/૧૨/૧૯૯૧નપમ / ૧૦૮૩/૧૫૬૧/ક રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતનાં ૧/૪/૬૩ બાદ નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને તબીબી ભથ્‍થું મંજુરી કરવા બાબત.
૧૮ --નપમ / ૧૪૮૪/૧૨૪૧(૯૧)/ક રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતના કર્મચારીઓના આશ્રિતને નોકરીમાં લેવા બાબત.
૧૯ ૨૪/૦૧/૧૯૯૨નપમ/૧૦૮૩/૧૩૩૦/ક પેન્‍શનના લાભો જુની નગરપાલિકાઓમાંથી રૂપાંતર પામેલી ગ્રામ અને નગર પંચાયતોના કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૨૦ ૩૧/૦૧/૧૯૯૨નપમ/૧૦૯૧/૨૯૫(૯૨)/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલી ગ્રામ અને નગર પંચાયતોના કર્મચારીઓના પગાર ધોરણો સુધારવા બાબત.
૨૧ ૨૨/૦૫/૧૯૯૨નપમ / ૧૦૮૩/૨૨૬૮/ક રૂપાંતરિત ગ્રામ / નગર પંચાયતોમાં તારીખ ૧/૪/૬૩ બાદ નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને બઢતીની તક આપવા બાબત.
૨૨ //નપમ / ૧૦૮૮/૧૦૨૦/ક ગ્રામ/નગર પંચાયતના કર્મચારીઓને લધુત્તમ વેતન દર મુજબ વેતનની ચુકવણી કરવા બાબત.
૨૩ ૨૯/૦૯/૧૯૯૨નપમ / ૧૦૮૩/૧૩૩૦/ક મુળભુત નગરપાલિકાઓમાંથી રૂપાંતરિત ગ્રામ તથા નગર પંચાયતોની કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૨૪ ૦૫/૦૩/૧૯૯૩નપમ / ૧૪૯૨/૭૬૨/ક ગ્રામ / નગર પંચાયતોની સ્‍થાનિક સંવર્ગની જગાઓના ભરતી નિયમો નકકી કરવા બાબત.
૨૫ ૦૮/૦૭/૧૯૯૩નપમ / ૧૦૯૩/૧૮૭૭/ક ગ્રામ / નગર પંચાયતના કર્મચારી / સફાઇ કામદારોને નિયમિત પગાર ચૂકવવા બાબત.
૨૬ ૧૪/૦૯/૧૯૯૩નપમ / ૧૬૯૧/૪૬૭/ક ગ્રામ /નગર પંચાયતોના મહેકમ ખર્ચની મર્યાદામાં વધારો કરવા બાબત.
૨૭ ૨૭/૧૦/૧૯૯૩નપમ / ૧૪૮૪/૧૨૪૧(૯૩)/ક ચાલુ નોકરીએ અવસાન પામતાં રૂપાંતરિત ગ્રામ નગર પંચાયતના કર્મચારીઓના આશ્રિતને રહેમરાહે નોકરી આપવા બાબત.
૨૮ ૧૭/૧૨/૧૯૯૩નપમ / ૧૦૪૫/૧૪૨૯(૨)/ક રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતોનાં કર્મચારીઓને માપવા બાબત : સી.પી.એફ. પર વસુલ લીધેલ વ્‍યાજ પરત ચુકવવા બાબત.
૨૯ ૦૬/૦૧/૧૯૯૪નપમ / ૧૦૮૬/૧૭૫૫(૯૩)/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલ ગ્રામ / નગર પંચાયતને મોંઘવારી ભથ્‍થાનું અનુદાન આપવા બાબત.
૩૦ ૦૫/૦૭/૧૯૯૪નપમ / ૨૮૯૧/૧૭૧૭/ક પેન્‍શનના લાભો મુળભુત નગરપાલિકાઓમાંથી રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતના કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૩૧ ૨૦/૦૨/૧૯૯૬નપમ / ૧૦૯૨/૧૩૦/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલી ગ્રામ અને નગર પંચાયતના કર્મચારીઓને ઉચ્‍ચતર પગારધોરણોનો લાભ આપવા બાબત.
૩૨ ૧૨/૦૭/૧૯૯૬નપમ / ૧૦૮૩/૧૩૩૦/ક પેન્‍શનના લાભો મુળભુત નગર પાલિકાઓમાંથી રૂપાંતરીત ગ્રામ નગર પંચાયતોના કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૩૩ ૦૯/૦૯/૧૯૯૬નપમ / ૧૯૮૪/૧૪૮૦/ક ગુજરાત પંચાયત (ત્રીજો સુધારો) અધિનિયમ/૧૯૭૮ (૧૯૭૮ નો ૨૮ મો અધિનિયમ) હેઠળ પંચાયતો તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીને નિયમિત કરવા બાબત.
૩૪ ૧૮/૧૧/૧૯૯૬નપમ / ૧૦૮૪/૧૪૮૦/ક ગુજરાત પંચાયત (ત્રીજો સુધારો) અધિનિયમ/૧૯૭૮ (૧૯૭૮ નો ૨૮ મો અધિનિયમ) હેઠળ પંચાયતો તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીને નિયમિત કરવા બાબત.
૩૫ ૧૫/૦૨/૧૯૯૭નપમ / ૧૦૮૪/૧૪૮૦/ક ગુજરાત પંચાયત (ત્રીજો સુધારો) અધિનિયમ/૧૯૭૮ (૧૯૭૮ નો ૨૮ મો અધિનિયમ) હેઠળ પંચાયતો તરફથી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીને નિયમિત કરવા બાબત.
૩૬ ૧૯/૦૫/૨૦૦૦નપમ / ૨૪૯૭/૧૩૪૩/ક પેન્‍શનના લાભો રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતોના રાજીનામું આપનાર એલોકેટેડ કર્મચારીઓને આપવા બાબત.
૩૭ ૨૦/૦૪/૨૦૦૨નપફ / ૨૩૯૮/એસીએ/૬૨/ક કોર્ટ કેસનો સમયસર નિકાલ બાબત.
૩૮ ૧૫/૦૬/૨૦૦૪ભરત / ૧૦૨૦૦૪/૩૮૫/ક ચાલુ નોકરી દરમ્‍યાન અવસાન પામતા સરકારી કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબના સભ્‍યને રહેમરાહે નોકરી આપવા બાબત એડહોક નિમણુંક
૩૯ ૨૩/૦૨/૨૦૦૫નપમ / ૧૦૨૦૦૧/૧૦૦૮/ક ગ્રામ પંચાયતોમાં વર્ગ/૪ ની જગા ભરવા બાબત.
૪૦ ૧૮/૧૦/૨૦૦૬નપમ / ૧૯૮૭/૨૯૨૬/ક સ્‍થાનિક સંવર્ગના કર્મચારીઓની ભરતી ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ અથવા જીલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ મારફતે નિયમોનુસાર કરવા બાબત.
૪૧ ૦૭/૦૯/૨૦૦૭નપમ / ૧૦૯૮/૧૨૯૬/ભાગ/૨/ક સુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલ ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો/ ૧૯૯૮ મુજબના સુધારેલા પગાર ધોરણોલાગુ પાડવા બાબત.
૪૨ ૧૪/૦૨/૨૦૦૮નપમ / ૧૦૯૮/૨૭૪/(૫) (પાર્ટ ફાઇલ) / ક રૂપાંતરીત ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારીઓના પગાર ફીકસેશન તથા અન્‍ય કામગીરી માટે પંચાયતોમાં મંજુર કરવામાં અવોલ મહેકમની મુદત વધારવા બાબત.
૪૩ ૨૬/૦૨/૨૦૦૮નપમ / ૧૦૮૪/૧૪૮૦/ક તા. ૧/૪/૧૯૬૩ થી તા. ૫/૬/૮૪ દરમ્‍યાન રૂપાંતરીત ગ્રામ / નગર પંચાયતોમાં નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓની સેવાની શરતો બાબત.
૪૪ ૧૧/૦૭/૨૦૦૮નપમ/૧૦૮૪/૧૪૮૦/(પા.ફા.નં.)કતારીખ ૧-૪-૬૩ થી તા. ૫-૬-૮૪ દરમ્યારન રૂપાંતરીત ગ્રામ/નગર પંચાયતોમાં નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીશ્રીઓની શરતો બાબત.
૪૫ ૧૮/૦૭/૨૦૦૮નપમ/૨૪૨૦૦૬/૫૨૭/કરૂપાંતરીત ગ્રામ/નગર પંચાયતના કર્મચારીઓનું સ્વૈાચ્છીનક નિવૃત્તિ સમયે સમયસર પેન્શુનપાત્ર સેવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવી લેવા બાબત.
૪૬ ૨૫/૦૧/૨૦૧૧નપમ/૧૧૨૦૦૮/૭૯૭/કસુધરાઇમાંથી રૂપાંતર પામેલ ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો ૨૦૦૯ મુજબના સુધારેલ પગાર માળખુ લાગુ પાડવા બાબત.
૪૭ ૧૨/૦૭/૨૦૧૨નપમ/૧૦૮૭/૨૧૦૨/કલધુત્તમ વેતન ચુકવવા બાબત

વ-શાખાને લગતા ઠરવો

અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૨-૦૩-૨૦૦૯ આરએચબી/૧૦૨૦૦૮/૪૪૦/વ૧૦,૦૦૦ કરતા વધુ વસ્‍તી ધરાવતા ગામો, તાલુકા સ્‍થળોમાં ૧૦,૦૦૦ થી ઓછી વસ્‍તી હોય તેવા ગામ તથા ટ્રાયબલ વિસ્‍તારમાં વસ્‍તીના ધોરણોમાં ૭,૦૦૦ ની વસ્‍તી હોય ત્‍યાં ગટર વ્‍યવસ્‍થા (ડ્રેઇનેજ) નું માળખું પુરૂ પાડવાની બાબત.
૨૭-૦૩-૨૦૦૯આરએચબી/૧૦૨૦૦૮/૨૧૭/વગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગટર વ્‍યવસ્‍થા (ડ્રેઇનેજ) ની કામગીરી માટે સ્‍પેશીયલ એમ્‍પાયર કમિટિની પુનઃરચના કરવા બાબત.
૧૮-૧૧-૨૦૦૯ આરએચબી/૧૦૨૦૦૮/૪૪૦/વ (પાર્ટ ફાઇલ) ગામડા માટેની માળખાગત સુવિધા ગટર (ડ્રેઇનેજ) ની વ્‍યવસ્‍થાની યોજના વહીવટી મંજુરી બાબત.
૦૮-૦૪-૨૦૧૦ આરએચબી/૧૦૨૦૦૮/૨૧૭/વ ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગટર વ્‍યવસ્‍થા (ડ્રેઇનેજ) ની કામગીરી માટે સ્‍પેશીયલ એમ્‍પાયર કમિટિની પુનઃરચના કરવા બાબત.
૦૬-૦૬-૨૦૧૧ પત્ર ક્રમાંક : પરચ/૧૦૨૦૧૦/૧૨૧/વરૂર્બન પ્રોજેકટ અંતર્ગત રાજ્યના ૮૨ તાલુકા મથકવાળાઓમાં તથા પસંદ કરેલ ૩ ગામો મળી કુલ ૮૫ ગામોમાં ગટર વ્‍યવસ્‍થા (ડ્રેઇનેજ) નું માળખું પુરૂ પાડવા બાબત.
૩૦-૦૧-૨૦૧૨ આરએચબી/૧૦૨૦૧૦/૧૨૧/વ રૂર્બન પ્રોજેકટના કામો માટે સમિતિ બનાવવા બાબત.
૧૭-૦૧-૨૦૧૩પરચ​-૧૦૨૦૧૩-૦૯-વરર્બન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સમાવેશ કરેલ હોય તેવા ગામોમાં ડ્રેઇનેજ (ગટર વ્ય​વસ્થા) માળખા સંબંધી ટેન્ડરની સમયમર્યાદામાં વધારો કર​વા બાબત

લ-શાખાને લગતા ઠારાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૪-૦૨-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૧૩૨૬/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી મકાન બાંધકામ સહાયની રકમમાં વધારો કરવા તથા આ યોજના અમલીકરણમાં બિનસરકારી સંસથાઓને સાંકળવા બાબત.
૨૫-૦૫-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૧૩૨૬/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ બિનસરકારી સંસ્‍થાઓને સહાયનું એડવાન્‍સ ચુકવણું કરવા બાબત.
૦૨-૦૮-૨૦૦૦સસય/૧૦/૨૦૦૦/મંત્રી/૫૩/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના અંગેની સુચનાઓમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
૧૬-૦૮-૨૦૦૦સસય/૧૦/૨૦૦૦/૧૦૯૮/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાની કામગીરી માટે નવી બિન-સરકારી સંસથાઓને પસંદ કરવાની સત્તા જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીઓને આપવા બાબત.
૦૪-૧૧-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૨૦૦૦/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાના મકાનોના બાંધકામની કામગીરી મજૂર સહકારી મંડળીઓ અને રજીસ્‍ટર્ડ ઇજનેરોને સોંપવા બાબત.
૦૨-૦૩-૨૦૦૯પરચ/૧૦૨૦૦૮/૮૧૯/લ રાજ્યની આવાસ યોજનાઓની યુનિટ કોસ્‍ટ એક સરખી રાખવી તથા તાલુકા દીઠ કલસ્‍ટર અભિગમથી આવાસો બનાવવા બાબત.
૧૧-૦૮-૨૦૧૦ પરચ/૧૦૨૦૦૯/૮૧૯/લજુદા જુદા વિભાગની આવાસ યોજનાઓ માટે સુધારેલી યુનિટ કોસ્‍ટ રાજ્યની આવાસ યોજનાની યુનિટ કોસ્‍ટ વધારવા બાબત
૩૧-૦૧-૨૦૧૧પરચ/૧૦૨૦૧૦/૧૭૬/લરાજ્યની આવાસ યોજનાઓની ચુકવણાની પધ્‍ધતિ બાબત.
૩૦-૦૬-૨૦૧૧પરચ/૧૦૨૦૦૯/૮૧૯/લજુદા જુદા વિભાગની આવાસ યોજનાઓ માટે સુધારેલી યુનિટ કોસ્‍ટ રાજ્યની આવાસ યોજનાની યુનિટ કોસ્‍ટ વધારવા બાબત. (વિકલાંગ વિધવા બહેનોને આવાસ સહાય બાબત.)
૧૦૦૨-૦૪-૨૦૧૨બજટ/૧૦૨૦૧૨/૯૨/નીતિવિષયક-૧૦૧૧૬૮/લ રાજ્યની હળપતિ જાતિના ઇસમોને આવાસની સુવિધા પૂરી પાડવા બાબત.
૧૧૦૨-૦૪-૨૦૧૨ એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/આવાસ યોજના/લ રાજ્યની આવાસ યોજનાઓ હેઠળ ૧૭ થી ર૦ ગુણાંકવાળા આવાસ વિહોણા બીપીએલ કુટુંબોને આવાસ બાંધકામ સહાયની યોજના.
૧૨૦૩-૦૮-૨૦૧૨એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/લસરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ વિહોણા તથા કાચા આવાસો ધરાવતા ૧૭ થી ૨૦નો ગુંણાક ધરાવતા બી.પી.એલ કુટુંબોને આવાસો પુરા પાડવાની મંજૂરી બાબત.
૧૩૨૯ -૦૮-૨૦૧૨બજટ/૧૦૨૦૧૨/૯૨/નીતિવિષયક/૧૦૧૧૬૮ હળપતિ કુટુંબોને આવાસ પુરા પાડવા તેમજ અગાઉના જર્જરીત આવાસોને યુનીટ કોસ્‍ટમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
૧૪૧૪-૦૯-૨૦૧૨એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/લ (પાર્ટ ફાઇલ)સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ વિહોણા તથા કાચા આવાસો ધરાવતા ૧૭ થી ૨૦ નો ગુણાંક ધરાવતા બીપીએલ કુટુંબોને આવાસો પુરા પાડવાની મંજુરી
૧૫૧૮-૦૨-૨૦૧૪ અવસ​/૧૦૨૦૧૪/૧૫૮/લ​ બી.પી.એલ સિવાયના લાભાર્થીઓ માટેની સરદાર આવાસ યોજના - ર
૧૬૦૨-૦૬-૨૦૧૪ આરબીએન​/૧૦૨૦૧૪/૧/લ​રર્બન યોજના અંતર્ગત ભૂગર્ભ ગટર યોજનાના બીજા તબક્કાના કામો ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડને તબદીલ કરવા બાબત
૧૭૨૪-૦૪-૨૦૧૫પરચ​-૧૦૨૦૧૫-૫૨૦લજમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજના માટેની તાલુકા લેન્ડ કમીટી અને જીલ્લા લેન્ડ કમીટીની બેઠક બોલાવ​વા બાબત
૧૮૧૧-૦૯-૨૦૧૫અવસ​-૧૦૨૦૧૫-૧૦૫૨-લ ગ્રામ્ય વિસ્તારના જમીન​વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજના અને મકાન સહાયની યોજના- સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાને સંબંધિત સંકલિત ઠરાવ બાબત​
૧૯-અરજી પત્રકસરદાર પટેલ આવાસ યોજના ર અંતર્ગત કાચા આવાસના સ્થાને પાકા આવાસ બાંધવા આર્થિક સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
૨૦૨૫-૦૮-૨૦૧૪મફત/૧૦ર૦૧૪/૧૩૧૭/લજમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના માટેની તાલુકા લેન્ડ કમીટી અને જિલ્લા લેન્ડ કમીટીની રચનામાં સુધારો કરવા બાબત
૨૧૨૪-૦૨-૨૦૧૫બજટ૧/૧૦ર૦૧ર/૯ર/ નીતીવિષયક/લહળપતિ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ ધ્વારા હળપતિ જાતિના ઈસમો માટે બાંધવામાં આવતા આવાસોની યુનિટ કોસ્ટમાં ફેરફાર કરવા બાબત
૨૨૨૨-૦૧-૨૦૧૬આરબીએન/૧૦ર૦૧૬/૧રર/લશ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી રર્બન મિશન યોજનાના અમલીકરણ માટે સ્ટેટ લેવલ એમ્પાવરમેન્ટ કમીટીની રચના કરવા બાબત
૨૩૨૧-૦૬-૨૦૧૪ટીએસસી/૧૦ર૦૧૪/૭૦૩રર/લગુજરાત રાજયની તમામ જિલ્લા પંચાયતો, તાલુકા પંચાયતો તથા ગ્રામ પંચાયતોમાં સફાઈ કામદારો મારફત ભૂગર્ભ ગટરની સફાઈની કામગીરી કરાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા અને સફાઈ કામદારોના અપમૃત્યુઅકસ્માત રોકવા અંગે જરૂરી માર્ગદર્શક સૂચનાઓ આપવા બાબત
૨૪૧૭-૧૦-૨૦૧૫હગય/૧૦ર૦૧૪/૧૭૮૩/લ (પપ૪પ)ર૦ વર્ષ જૂના હળપતિ આવાસોની બાંધકામની કામગીરી માટે ટેન્ડરીંગપ્રથા દૂર કરી ઈન્દિરા આવાસ યોજનાના ધોરણે આવાસના બાંધકામની મંજૂરી આપવા બાબત
૨૫૧૦-૧૦-૨૦૧૪ટીસીએસ/૧૦ર૦૧૪/૭૦૩રર/લ ''ધી પ્રોહીબીશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એઝ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જર્સ એન્ડ ધેર રીહબીલીટેશન એકટ તથા તે હેઠળ બનેલા નિયમોર૦૧૩'' અન્વયે જિલ્લા/તાલુકા કક્ષાની તકેદારી સમિતિની રચના, તેના કાર્યો, ફરજો અને સત્તા બાબત.
૨૬૦૩-૦૫-૨૦૧૬આરબીએન​-૧૦૨૦૧૬-૧૯૦(૧૦૫૮૬૧)લસ્માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્ચે સ્પર્ધા તથા ગ્રાન્ટ ફાળ​વણીના ધોરણો બાબત​
૨૭૨૫-૦૭-૨૦૧૬આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૩૨૩ (૧૬૯૫૪૭)/લ સ્‍માર્ટ વિલેજ સોસાયટી અંતર્ગત ગવર્નીંગ બોડીની રચના કરવા બાબત
૨૮૨૪-૦૭-૨૦૧૬ આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૩૨૩(૧૬૯૫૪૭)-લસ્‍માર્ટ વિલેજ યોજના અમલીકરણ માટે સ્‍માર્ટ વિલેજ સોસાયટીની રચના કરવા બાબત
૨૯૧૨-૦૩-૨૦૧૫આરએચબી-૧૦૨૦૧૨-૧૪૮-લભૂગર્ભ ગટર યોજનાના કામો માટે મરામત અને નિભાવણી (ઓ એન્‍ડ એમ) ની કાર્યવાહી કરવા બાબત
૩૦૦૬-૦૮-૨૦૧૬અવસ-૧૦૨૦૧૫-૧૦૫૨-લ ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારના જમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્‍ય કારીગરોને રહેણાંકનામફત પ્‍લોટ આપવાની યોજના અને મકાન સહાયની યોજના સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાને સંબંધિત સંકલિત ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત
૩૧૦૬-૦૨-૨૦૧૭આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૭(૭૭૦૮૮૦)-લસ્‍માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્‍ચે સ્‍પર્ધા તથા ગ્રાન્‍ટ ફાળવણીના ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત.
૩૨૦૧-૦૫-૨૦૧૭અવસ​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૬(૭૭૦૯૧૮)લ​ગ્રામ્ય વિસ્તારના ઘર કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંક મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજનામાં સુધારો કરવા બાબત​

ચ - શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૧૧/૦૨/૧૯૬૯CFS/1865/1446/CHGujarat Panchayats Act, 1961
૨૫/૫/૨૦૦૦વભન/૧૦૯૯/૩૩૭૧/ચ જુથ ગ્રામ પંચાયતો/ગ્રામ પંચાયતોના વિભાજન કરવા અને ગામોને સ્‍વતંત્ર ગ્રામ પંચાયત આપવા અંગેના ધોરણો
૨૪/૧૦/૨૦૦૨પરચ-૨૦૦૨-૧૦૮૨-ચ​ગ્રામ પંચાયત મા પાણી સમીતી ની રચના
૩૦-૦૭-૨૦૦૩પરિપત્ર-જમન-૨૦૦૩-૨૩૧૬-ચગ્રામ પંચાયતોને ગૌચર તથા ગ્રામ પંચાયતોને સંપ્રાંત થયેલ અન્‍ય જાહેર જમીનો પરના દબાણો દૂર કરવા અંગેની સુચનાઓ.
૨૧/૭/૨૦૦૪
પરચ/૨૦૦૩/૨૧૦૪/ચ
તીર્થગામ યોજના રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં કોમી સદભાવ અને ભાઇચારાની ભાવના વધુ પ્રબળ બને તે અંગેની પ્રોત્‍સાહક યોજના.
૧૧/૦૯/૨૦૦૪
પરચ/૨૦૦૪/૧૩૯૭/ચ
પંચવટી યોજના રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગ્રામ્‍ય પ્રજાના આનંદ પ્રમોદ માટે સુવિધાયુક્ત બાગ બગીચાને પ્રોત્‍સાહન આપતી નવતર યોજના
૧૨/૧૦/૨૦૦૪પરચ/૨૦૦૪/૧૩૯૭/ચ પંચવટી યોજના રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગ્રામ્‍ય પ્રજાના આનંદ પ્રમોદ માટે સુવિધાયુક્ત બાગ બગીચાને પ્રોત્‍સાહન આપતી નવતર યોજના
૦૬/૦૨/૨૦૦૬પરચ/૧૧૦૫/૩૬૪૫/ચ પંચાયતઘર સહ તલાટી/કમ/મંત્રી આવાસ યોજનામાં યુનિટ કોસ્‍ટમાં વધારો કરવા અંગે
૨૧/૦૩/૨૦૦૭નપફ​/૨૦૦૪/૧૩૭૨/ચ​રાજયની ગ્રામ પંચાયતોને જકાત વળતરના અનુદાનની રકમોમાં વધારો આપ​વા બાબત​
૧૦ ૨૧/૦૩/૨૦૦૭પરચ/૨૦૦૬/૧૮૧૧/ચસ્‍વચ્‍છ ગામને પ્રોત્‍સાહિત કરવા માટે ‘‘ગુજરાત સ્‍વચ્‍છ ગામ સ્‍વસ્‍થ ગામ યોજના’’
૧૧ ૨૮/૦૩/૨૦૦૭પરચ/૨૦૦૬/૨૯૮૧/ચ જર્જરીત ગ્રામ પંચાયત ઘરની જગ્‍યાએ નવીન ગ્રામ પંચાયત ઘરના મકાન બાંધવા માટે મંજૂરી આપવા બાબત
૧૨ ૨૪/૦૪/૨૦૦૭પરચ/૧૦૨૦૦૭/૧૮૯/ચનિર્મળ ગુજરાત વર્ષ/૨૦૦૭ અન્‍વયે પંચાયતી રાજ સંસ્‍થાઓમાં સ્‍વચ્‍છ ગામ, સ્‍વસ્‍થ ગામ સહિતની જુદી જુદી યોજનાઓના સંકલનથી કરવાના અમલીકરણ બાબતની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ.
૧૩૧૩/૦૬/૨૦૦૭પરચ/૧૦૨૦૦૭/૧૮૯/ચનિર્મળ ગુજરાત વર્ષ/૨૦૦૭ અન્‍વયે પંચાયતી રાજ સંસ્‍થાઓમાં સ્‍વચ્‍છ ગામ, સ્‍વસ્‍થ ગામ સહિતની જુદી જુદી યોજનાઓના સંકલનથી એ.પી.એલ. કુટુંબો દ્વારા શૌચાલય બનાવવા બાબત.
૧૪૩૦/૦૬/૨૦૦૮પરચ/૨૦૦૪/૧૩૯૭/ચપંચવટી યોજના માટે વિકેન્‍દ્રિત જિલ્‍લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ ધારાસભ્‍યશ્રીની ગ્રાન્‍ટમાંથી મેચીંગ ગ્રાન્‍ટની (લોકફાળાની) રકમ આપવા બાબત.
૧૫૨૦/૧૦/૨૦૦૮પરચ/૨૦૦૭/૭૪/ચતીર્થગામ પાવન ગામ યોજના રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારોમાં કોમી સદભાવ અને ભાઇચારાની ભાવના વધુ પ્રબળ બને તે અંગેની પ્રોત્‍સાહક યોજના.
૧૬૧૯/૧૨/૨૦૦૮પરચ/૧૦૨૦૦૮/૫૨૧૫/ચગ્રામસભા અભિયાન વર્ષમાં ચાર ગ્રામ સભાઓના આયોજન અંગેની કાયમી વ્‍યવસ્‍થા બાબત.
૧૭ ૦૩/૧૨/૨૦૦૯વજઅ/૧૫૨૦૦૯/૩૧૪૪/ચવિકેન્‍દ્રિત જિલ્‍લા આયોજન કાર્યક્રમ સ્‍થાનિક અગત્‍ય ધરાવતા સામૂહિક વિકાસના કામો અંગેના કાર્યક્રમ હેઠળની ગ્રાન્‍ટ (ધારાસભ્‍યશ્રીની ગ્રાન્‍ટ) માંથી ‘‘પંચવટી યોજના’’ માટે મેચીંગ ગ્રાન્‍ટ (લોકફાળા) ની રકમ આપવા બાબત.
૧૮ ૧૪/૧૦/૨૦૦૯પરચ/૧૦૨૦૦૭/૧૮૯/ચનિર્મળ ગુજરાત યોજના અન્‍વયે પંચાયતી રાજ સંસ્‍થાઓમાં સ્‍વચ્‍છ ગામ સ્‍વસ્‍થ ગ્રામ સહિતની જુદી જુદી યોજનાઓના સંકલનથી એ.પી.એલ. કુટુંબો દ્વારા શૌચાલય બનાવવા માટે સહાયની રકમમાં વધારો કરવા બાબત
૧૯૨૭-૧૦-૨૦૦૯જાહેરનામા ક્રમાંક કેપી/૨૪ ઓફ ૨૦૦૯/પીઆરઆર/૧૦૯૭/૮૨૦/ચગુજરાત ગ્રામ પંચાયત (ગ્રામ સભાની બેઠકો અને કાર્યો) નિયમો-૨૦૦૯ (ગુજરાતી અને અંગ્રેજી)
૨૦ ૦૯/૦૮/૨૦૧૦પરચ/૧૦૨૦૦૯/૫૩૯૨/ચસ્વર્ણિમ જયંતિ ઉજવણી નિમિતે ગામ કક્ષાએ પંચાયતોને ઉત્તેજન આપવા માટે ગ્રામોદય યોજના અને શ્રેષ્ઠ‍ ગ્રામ પંચાયત સ્‍પર્ધા તથા પ્રોત્સાહક પુરસ્કાર ફાળવણીના ધોરણો બાબત
૨૧૧૧-૧૧-૨૦૧૧ઠરાવ ક્રમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૯-૫૩૯૨-ચસ્‍વર્ણિમ જયંતી ઉજવણી નિમિત્તે ગ્રામ કક્ષાએ પંચાયતોને ઉત્તેજન આપવા માટે ગ્રામોદય યોજના અને શ્રેષ્‍ઠ ગ્રામ પંચાયત સ્‍પર્ધા તથા પ્રોત્‍સાહક પુરસ્‍કાર ફાળવણીના ધોરણોમાં ડાંગ જિલ્‍લાનો સમાવેશ તાલુકા કક્ષાએ કરવા બાબત.
૨૨ ૧૭/૦૪/૨૦૧૨પરચ-૨૦૦૭-૭૪-ચતીર્થગામ-પાવનગામ યોજના
૨૩૧૨-૦૭-૨૦૧૨પરચ-૧૦૨૦૦૯-૫૩૯૨-ચગુજરાત રાજય સ્થાપના સ્વર્ણિમ જંયતિ ઉજવણી નિમિતે ગ્રામ કક્ષાએ પંચાયતોને ઉત્તેજન આપવા માટે અમલમાં આવેલ ગ્રામોદય યોજના ચાલુ રાખવા બાબત.
૨૪ ૨૧-૮-૨૦૧૨
પરચ/૨૦૧૨/૬૨૦/ચ
અછતગ્રસ્‍ત વિસ્‍તારની ગ્રામ પંચાયત હસ્‍તક ગૌચર જમીનમાંથી ગાડા બાવળ દૂર કરવા બાબત.
૨૫૨૯-૧૨-૨૦૧૨
પરચ-૨૦૦૭-૭૪-ચ
તીર્થગામ-પાવનગામ યોજના
૨૬ ૦૬/૦૮/૨૦૧૩પરચ/૧૦૨૦૦૮/૨૮૩૯/(પાટૅ-૧) ચ.રાજ્યની ગ્રામ પંચાયતોને જકાત વળતરના અનુદાનની રકમમાં વધારો કરવા બાબત અંગેનો ઠરાવ તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૩
૨૭૩૦/૧૦/૨૦૧૩પરચ/૧૦૨૦૦૮/૨૮૩૯/ચરાજ્યની ગ્રામ પંચાયતોને જકાત વળતરના અનુદાનની રકમમાં વધારો કરવા બાબત અંગેનો ઠરાવ તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૩
૨૮ ૨૬/૦૨/૨૦૧૪પરચ-૨૦૧૩-૩૩-ચ"ગુજરાત સ્વચ્છ ગામ યોજના" ના ગ્રાન્ટ ચુકવણીના ધોરણોમા સુધારો કરી અનુદાનની રકમમા વધારો કર​વા બાબત
૨૯૦૨/૦૮/૨૦૧૪પરચ-૨૦૧૪-૯૯-ચ સી.ડી.પી. -૧૪ "મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન" અંતર્ગત રાજ્ય ના ગ્રામ્ય વિસ્તારમા સ્વચ્છતાનુ સ્તર ઉચુ લઇ જઇને ગ્રામ લોકોના આરોગ્યમા સુધારો કરીને વધુ સારા સ્વસ્થ સમાજનુ નિર્માણ કર​વા માટે રૂ. ૨૦.૮૫ કરોડ ની વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ના અંદાજપત્રમા થયેલ નવી બાબતની જોગવાઇ અંગેની વહીવટી મજૂરી આપ​વા બાબત.
૩૦૨૬-૦૯-૨૦૧૪પરચ​-૨૦૧૪-૧૮૪૭-ચગ્રામ પંચાયતોમા સ્વચ્છતા બાબતે "મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન સમિતિ" ની રચના કર​વા બાબત
૩૧૨૫/૧૧/૨૦૧૪પરચ - ૨૦૧૪-૩૪૬-ચ મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન અંતર્ગત રાજયના તમામ ગામડાઓને સંપૂર્ણપણે સ્‍વચ્‍છ અને સ્‍વસ્‍થ બનાવવા બાબત.
૩૨૧૯/૦૧/૨૦૧૫ગમસ-૨૦૧૪/૯૬૫/ચ ગ્રામસભાને વધુ અસરકારક બનાવવા માટેના આયોજન અંગેની કાયમી વ્‍યવસ્‍થા કરવા બાબત.
૩૩૧૬/૦૪/૨૦૧૫KP/24 of 2015/PRR/102014/959/CHGujarat Villege Panchayat Village Site Property.(Mode of Making Mutation Entry in the Occupancy Rights),rules,2015.
૩૪૧૩/૦૫/૨૦૧૫કેપી ૨૦૧૫ નો ૨૪-પીઆરાઅર​-૧૦૨૦૧૪-૯૫૯-ચ​ગુજરાત ગામ પંચાયત ગામતળની મિલકત (ભોગવટા હકમાં ફેરફાર નોંધ કરવાની રીત) નિયમો, ૨૦૧૫
૩૫૧૩/૦૪/૨૦૧૬પરચ​/૨૦૧૬/યુઓઆર​/૪-ચ​ગ્રામ પંચાયતમાં પાણી સમિતિની રચના બાબત​
૩૬૧૫/૦૬/૨૦૧૬પરચ​-૧૦૨૦૦૮-૨૮૩૯-ચરાજ્યની ગ્રામ પંચાયતોને જકાત વળતરના અનુદાનની રકમમાં વધારો આપ​વા બાબત​
૩૭૧૬/૦૫/૨૦૦૧પરચ-૨૦૦૦-૨૮૮૮-ચગ્રામ પંચાયતોના વિભાજન કરવાની સમયમર્યાદા નકકી કરવા બાબત .

ગ - શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૮-૦૯-૧૯૯૪જા.ના નં. કેપી-૨૧૩ ઓફ ૧૯૯૪-ઇએલસી-૧૦૯૪-૪૭-ગ ધી ગુજરાત વિલેજ પંચાયત ઇલેક્શન (મેનર ઓફ એલોટમેન્ટ ઓફ રિઝર્વડ સીટ્સ બાય રોટેશન) રૂલ્સ, ૧૯૯૪.
૨૩-૦૩-૨૦૦૫ ગુજરાત એકટ નં. ૧૭ ઓફ ૨૦૦૫ બે કરતા વધુ બાળકો ધરાવતા હોય તેવી વ્યક્તિને પંચાયતના સભ્ય તરીકે ગેરલાયક ઠરાવવા બાબત.
૦૪-૦૫-૨૦૧૧ ગુજરાત એકટ નં. ૨૧ ઓફ ૨૦૧૧ ટેક્ષ ઓન મોબાઇલ ટાવર.
૨૯-૧૧-૨૦૧૧ ચટણ-૧૦૧૧-૧૬૭૪-ગ સર્વ સંમતિથી ચૂંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સમરસ ગામ યોજનાની પ્રોત્સાહક અનુદાનની રકમમાં વધારો કરવા બાબત.
૧૧-૦૫-૨૦૧૨ જા.ના. નં. કેપી-૧૩ ઓફ ૨૦૧૨-એમઆઇએસ-૨૦૧૦—૧૧/ગ ધી ગુજરાત વિલેજ પંચાયત ઇલેક્શન (મેનર ઓફ એલોટમેન્ટ ઓફ રિઝર્વડ સીટ્સ બાય રોટેશન) (એમન્ડમેન્ટ) રૂલ્સ, ૨૦૧૨
૦૩-૧૨-૨૦૧૪કે.પી.૫૧-૨૦૧૪-ઇ-એલ​.સી.-૧૦૨૦૧૦-૧૪૩-(૧)-જીડ્રાફ્ટ નોટિફીકેશન
૦૩-૦૮-૨૦૧૫કેપી-૩૧-૨૦૧૫-ઇએલસી-૧૦૨૦૧૫-૧૬૯૫-જીGujarat Panchayats Elections (Amendment) Rules, 2015 Introduction of None of The Above (NOTA) and Obligation to Vote
૦૫-૧૧-૨૦૧૪

૧૩-૧૧-૨૦૧૪

૧૭-૦૭-૨૦૧૫
-Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act,2009
૨૮-૧૧-૨૦૧૪-Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act,2014
૧૦૦૪-૧૧-૨૦૧૫ચટણ​-૧૦૨૦૧૫-૨૩૮૧-ગ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની સામાન્ય/મધ્યસત્ર/પેટા ચૂંટણીઓ માટે મતદાન મથકદીઠ ખર્ચના ધોરણો નક્કી કરવા બાબત.
૧૧૦૫-૧૧-૨૦૧૫ચટણ​-૧૦૨૦૧૩-૨૪૯૫-ગ જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોની મુદત લંબાવવા બાબત.
૧૨૦૫-૧૨-૨૦૧૫સમર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૨૫-ગ​સર્વ સંમતિથી ચૂંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહન અનુદાન આપ​વાની સમરસ ગામ યોજના બાબત​.
૧૩૨૧-૦૮-૨૦૧૫KP/34 of 2015/GPA/102013/893104(Part-I)/GIn Exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act, (Guj. 15 of 2015), the Government of Gujarat
૧૪૦૪-૧૧-૨૦૧૫ચટણ/૧૦૧૩/૨૪૯૫/ગસ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની સામાન્ય/મધ્યસત્ર/પેટા ચૂંટણીઓ માટે મતદાન મથકદીઠ ખર્ચના ધોરણો નક્કી કરવા બાબત. તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫
૧૫૦૫-૧૧-૨૦૧૫ચટણ/૧૦૨૦૧૫/૨૩૮૧/ગજિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોની મુદત લંબાવવા બાબત. તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૫
૧૬૦૮-૦૮-૨૦૧૬ ચટણ-૧૦૨૦૧૬-૧૭૦૬-ગ ગુજરાત ગ્રામ પંચાયતના સરપંચની ચૂંટણી (સરપંચના અનામત હોદ્દાની વારાફરતી ફાળવણીની રીત) નિયમો-૧૯૯૪ અન્‍વયે સ્‍પષ્‍ટતા બાબત
૧૭૧૮/૧૧/૨૦૧૬ ચટણ/૧૦૧૧/૧૬૭૪/ગસર્વ સંમતિથી બિનહરીફ ચુંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને આપવામાં આવતા પ્રોત્સાહક અનુદાન અંગેની "સમરસ યોજના" અન્વયે સતત ચોથીવાર સમરસ થતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહક અનુદાન આપવા બાબત.
૧૮૧૧/૦૫/૨૦૧૭ચટણ-૧૦૨૦૧૭-૩૧૭-ગ​ગુજરાત પંચાયત (સેકન્ડ એમેન્ડમેન્ડ​) અધિનિયમ, ૨૦૧૭ (ગુજરાત એક્ટ નં. ૧૯ ઓફ ૨૦૧૭)
૧૯Act of the Gujarat Legislature, having been assented to by the Governor on the 12th April, 20147 is hereby published for general information.

ઝ - શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૭-૦૯-૧૯૯૦ નોટીફીકેશન જીપી-૪૪-એ-૯૦-વીએસપી-૧૦૮૩-૨૯૨૮-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી (ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-ર) ભરતી નિયમો ૧૯૯૦
૨૭-૦૯-૧૯૯૦ નોટીફીકેશન જાહેર ક્રમાંક-જીપી-૩૫-ડીએકસએમએસ-૧૦૮૫-૪૦-૬૬-ઝ ગુજરાત વિકાસ સેવા ખાતાકીય પરીક્ષા નિયમો ૧૯૯૦
૨૬-૦૪-૨૦૦૫ ઇએસઆર/૧૦૨૦૦૫/મંત્રી/ઝ પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ માંથી ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-ર માં બઢતી આપવા માટે ખાતાકીય પસંદગી સમિતિની રચના કરવા બાબત.
૧૯-૦૧-૨૦૦૭ ઇએસઆર/૧૦૨૦૦૬/૪૫૮૫/ઝ ગુજરાત વિકાસ સેવાવર્ગ-ર માંથી ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૧ માં બઢતી આપવા માટે ખાતાકીય પસંદગી સમિતિની રચના કરવા બાબત.
૦૫-૦૭-૨૦૦૮ પરચ-૧૦૨૦૦૮-૬૨૩-પાર્ટ(૧)-ઝ રાજ્યના તાલુકાઓમાં વયનિવૃત્તિ, બઢતી, બદલી અને પ્રતિનિયુક્તિને કારણે ખાલી પડતી તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓની જગ્‍યાનો હવાલો બઢતીને પાત્ર વર્ગ-૩ ના જે તે જિલ્‍લા મહેકમાન કર્મચારીને આપવા બાબત.
૨૬-૦૩-૨૦૧૦ ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૦-૫૭૭-ઝ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-ર સંવર્ગની ખાલી જગ્‍યાઓ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-ર સંવર્ગના નિવૃત અધિકારીઓને કરાર આધારિત નિમણૂંક આપી ભરવા બાબત.
૧૩-૧૦-૨૦૧૦ ઇએસઆર/૧૦૨૦૦૬/૪૩૦૯/ઝ ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનીયર સ્‍કેલ) વર્ગ-૧ માંની નાયબ જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૧ અને ગુજરા વિકાસ સેવા વર્ગ-ર માંની તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-ર ના સંવર્ગની સીધી ભરતીથી નિમણુંક કરી ભરવાની થતી જગ્‍યાઓમાં શારીરિક ખોડખાંપણ ધરાવતી વ્‍યક્તિઓ માટે જગ્‍યાઓ અનામત રાખવા બાબત.
૦૭-૦૩-૨૦૧૧ વસસ/૧૦૨૦૧૦/૨૦૨૯/ઝ ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-ર ના અધિકારીઓની આખરી પ્રવરતા યાદી (તા. ૦૧-૦૪-૧૯૯૧ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૬ ની પરિસ્‍થિતિ દર્શાવતી)
૦૧-૦૧-૨૦૧૪જીપી/૨૪/ઓફ/૨૦૧૩/પીઆરએક્સ/૧૦૨૦૧૩/૧૧૪૯/ઝ જાહેરનામુ તાલુકા વિકાસ અધિકારી : એમેન પરીક્ષા નિયમો-૧૯૯૦
૧૦૧૦-૦૪-૨૦૧૫
તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ ના બદલી હુકમ
૧૧૧૦-૦૪-૨૦૧૫
તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ માં પ્રમોશન હુકમ
૧૨૧૧-૦૫-૨૦૧૫
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ટ્રાન્સફર ઓર્ડર
૧૩૧૪-૦૫-૨૦૧૩આરઇટી-૧૦૨૦૧૨-૧૯૩૫-ઝ​ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ​-૨ અને પંચાયત​, ગ્રામ વિકાસ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ હસ્તકના ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ​-૧ ના અધિકારીઓના પેન્શન અને ગ્રેજ્યુઇટી બાબત​
૧૪૨૯-૦૫-૨૦૧૫વહલ​-૧૦૨૦૧૫-૧૨૦૬-ઝજીલ્લા પંચાયતની નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ​-૧ ની ખાલી જગ્યાનો વધારાનો હ​વાલો સોંપ​વા બાબત​
૧૫૦૩-૦૬-૨૦૧૫
તાલુકા વિકાસ અધિકરી વર્ગ-૨ નું ટ્રાન્સફર ઓર્ડર લીસ્ટ
૧૬૦૭-૦૬-૨૦૧૪પ​વત-૧૦૨૦૧૧-૧-ઝગુજરાત સેવા, વર્ગ-રના અધિકારીઓની તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૭ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૩ની સ્થિતિ દર્શાવતી કામચલાઉ યાદી
૧૭૧૨/૦૬/૨૦૧૫ઇએસાઅર​-૧૦૨૦૧૪-૩૫૩૨૮૨-(પાર્ટ​-૧)-ઝ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ​-૧ બદલી અને બઢતી
૧૮૧૩/૦૭/૨૦૧૫આરઇટી-૧૦૨૦૧૫-૧૨૧-ઝવયનિવૃત્તિ અંગેની દરખાસ્ત સમયસર મોકલવા બાબતી
૧૯૨૩-૦૬-૨૦૧૫પરચ​-૧૦૨૦૧૨-૨૩૦૨-ઝ નવીન તાલુકા પંચાયત,કુકરમુંડા અને ડોલવણ ખાતે તાલુકા વિકાસ અધિકારીની જગ્યા તબદીલ કરવા બાબત
૨૦૨૩/૦૭/૨૦૧૫ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૩-૧૩૫-ઝ​ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ​-૨ ના તાલુકા વિકાસ અધિકારીમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓને જાહેર હીતમાં તાત્કાલિક અસરથી બદલી કર​વા બાબત​. તા. ૨૩-૦૭-૨૦૧૫
૨૧૨૩/૦૭/૨૦૧૫ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૩-૧૩૫-ઝ​કરાર આધારીત તાલુકા વિકાસ અધિકારીની નિમણૂકના હુકમ.તા.૨૩-૦૭-૨૦૧૫
૨૨૦૫/૦૮/૨૦૧૫ઇએસાઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૩૩-ઝ​તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૫
૨૩૧૩/૦૮/૨૦૧૫GP/33 of 2015/PRX/102013/1149/Zગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ-૨ ખાતાકીય પરીક્ષા નિયમો-૨૦૧૫
૨૪૧૩/૦૮/૨૦૧૫HRMS/102015/644629/Zજિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ અંગત કારણોસર કે સરકારી કામે રજા/હેડકવાર્ટર છોડવાની પૂર્વ મંજૂરી “SATHI” મારફતે “Online” રજૂ કરવા બાબત.
૨૫૧૧/૦૯/૨૦૧૫ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૫૯૭-૧૯૮૦-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૫
૨૬૧૩/૦૯/૨૦૧૫ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૧૬૬-૧૮૪૫-ઝ​કરાર આધારિત તાલુકા વિકાસ અધિકારીની નિમણૂકના હુકમ.તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૫
૨૭૨૧/૦૯/૨૦૧૫ઇએસાઅર​-૧૦૨૦૧૩-૧૭૯૬-(૪૦૩૬૯૧)-ઝ​તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા. ૨૧-૦૯-૨૦૧૫
૨૮૨૧/૦૯/૨૦૧૫ESR (REM)102013-1796-(403691)-ZContractual TDO ORDER Date.21/09/2015
૨૯૦૮/૧૦/૨૦૧૫ઇએસાઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૩૩-ઝ​તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ. તા. ૦૮.૧૦.૨૦૧૫
૩૦૦૮/૧૦/૨૦૧૫ઇએસાઆર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૪૪-ઝ
(આરઇએમ​-૧૦-૨૦૧૫-૫૦૭૬૭૧-ઝ​)
કરાર આધારિત તાલુકા વિકાસ અધિકારી નિમણૂક હુકમ. તા.૦૮.૧૦.૨૦૧૫
૩૧૧૪/૧૦/૨૦૧૫પરચ​-૧૦૨૦૧૨-૨૩૧૩-ઝ​નવરચિત જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના અધિકારીઓને સરકારી મોબાઇલ નંબરની ફાળવણી હુકમ” તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૫
૩૨૧૮/૧૨/૨૦૧૫જીપી-૨૦૧૫નો ૩૩-પીઆર​એક્સ​-૧૦૨૦૧૩-૧૧૪૯-ઝ​ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ-૨ ખાતાકીય પરીક્ષા ગુજરાતી નિયમો-૨૦૧૫
૩૩૨૧/૦૧/૨૦૧૬પરક્ષ​-૧૦૨૦૧૫-૨૮૦૭-ઝ​ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ-૨ માં બઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષા બાબત.
૩૩૨૪/૦૨/૨૦૧૬No.GP/13 of 2016/BHARAT/102012/2380/ZTaluka Development Officer, (Gujarat Development Service, Class-II) Recruitment (Amendment) Rules, 2016
૩૪૦૮/૦૨/૨૦૧૬No.ESR/10/2014/353282(Part-1)/Zનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બઢતી હુકમ. તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૬
૩૫૦૭/૦૪/૨૦૧૬પીએસસી-૧૦-૨૦૧૫-૧૪૫૭-ઝપંચાયત સેવાના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓના વાર્ષિક ખાનગી અહેવાલ/કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ બાબત
૩૬૨૪/૦૨/૨૦૧૬GP/13 of 2016/BHARAT/102012/2380/ZTaluka Development Officer Recruitment(Amendment) Rules,2016
૩૭૩૦/૦૪/૨૦૧૬ઇએસઆર/૧૦/૨૦૧૬/૪૩(૧૭૧૭૧)/ઝનવરચિત ૭ જિલ્લા પંચાયત કચેરીઓમાં ચીટનીશ-કમ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી (જમીન દબાણ),વર્ગ-૨ ની નવી જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત
૩૮૦૪/૦૫/૨૦૧૬ઇએસાઅર​-૧૦૨૦૧૫-૧૧૬૬-ઝ​તાલુકા વિકાસ અધિકારીની બદલીના હુકમ,​ તા. ૦૪-૦૫-૨૦૧૬
૩૯૦૪/૦૫/૨૦૧૬ઇએસાઅર​-૧૦૨૦૧૫-૧૧૬૬-ઝકરાર આધારિત તાલુકા વિકાસ અધિકારી નિમણૂક હુકમ તા. ૦૪-૦૫-૨૦૧૬
૪૦૧૦/૦૫/૨૦૧૬ખહલ/૧૦/૨૦૧૬/૨૭૪/ઝગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ ના નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સંવર્ગના અધિકારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report)ની પ્રક્રિયા “ઓફલાઇન” ને બદલે “સાથી” એપ્લીકેશન પર “ઓનલાઇન ” કરવા બાબત.
૪૧૩૧/૦૫/૨૦૧૬ઇએસઆર/૧૦/૨૦૧૫/૨૭૫૮/ઝ(પાર્ટ-૧)નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,ગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ બઢતી હુકમ" તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૬
૪૨૦૬/૦૬/૨૦૧૬મકમ/૧૦/૨૦૧૫/૬૭૬૬૫૦/ઝકરાર આધારિત તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓને ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારીની સત્તા આપવા બાબત, તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૬
૪૩૨૪/૦૬/૨૦૧૬ઇએસાઆર​-૧૦-૨૦૧૫-૨૭૫૮-ઝ​-(પાર્ટ​-૧)નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીના બદલી અને બઢતીના જાહેરનામા તારિખ​ : ૨૪-૦૬-૨૦૧૬
૪૪૨૪/૦૬/૨૦૧૬ઇએસઆર/૧૦૨૦૧૬/૧૪૯૭(૩૮૫૬૮૪)/ઝગુજરાત વહીવટી સેવા,(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ની નાયબ નિયામક, રાજય ગ્રામવિકાસ અને પંચાયતી રાજ ભવન, જુનાગઢની ૧(એક)જગ્યા વિકાસ કમિશનર કચેરી,ગાંધીનગર ખાતે તબદીલ કરવા બાબત."
૪૫૩૦/૦૬/૨૦૧૬ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૬-૬૪૬-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ. તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬
૪૬૨૪/૦૨/૨૦૧૬NO.GP/13 OF 2016/BHARAT/102012/2380/Z Taluka Development Officer,Class-II Recruitment(Amendment) Rules,2016[Gujarati]
૪૭૨૧/૦૭/૨૦૧૬NO.ESR-10-2016-646-Z Taluka Development Officer Transfer Notification. Date:21-7-2016
૪૮૧૬/૦૮/૨૦૧૬No.ESR/10/2008/68/Zનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,ગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ની નવી ઉભી કરવામાં આવેલ કુલ-૬(છ) જગ્યાઓ કાયમી કરવા બાબત.
૪૯૨૦/૧૦/૨૦૧૬ESR/10/2016/317208/ZTDO Transfer Order. Date:21-10-2016
૫૦૨૦/૧૦/૨૦૧૬GAS/2014/1757/G.1ગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ)ના અધિકારીઓની કામચલાઉ પ્રવરતા યાદી, તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬
૫૧10/11/2016MIS/10/2016/2355/ZInstructions to DDOs for remaining present at Head Quarter.
૫૨૩૧/૧૨/૨૦૧૬ગવસ-૧૦૨૦૧૬-૭૮૬૪૬૬-ઝGAS Duty Order for Vibrant Gujarat Global Summit-2017 Date.31-12-2016
૫૩૦૫/૦૧/૨૦૧૭VGS/10/2016/786466/Z"District Development Officer Duty Order for VGGS-2017" Date:05-01-2017
૫૪૦૭/૦૧/૨૦૧૭Order No: VGS/10/2016/786466/Z"DDO Duty Order for VGGS-2017" Date:07-01-2017
૫૫૧૮/૦૧/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૧૯૧૬-ઝ"Taluka Development Officer Contractual Appointment Order" Date:18-01-2017
૫૬૧૪/૦૨/૨૦૧૭NO.ESR-10-2016-2377-Z(Part-I) "Taluka Development Officer, Class-II Promotion & Transfer Orders" Date:14-02-2017
૫૭૨૨/૦૨/૨૦૧૭એઆઇએસ-૧૫-૨૦૧૬-૨૯૬૪-ઝ"Probationer IAS Batch-2015 Posting as TDO" Date:22-02-2017
૫૮૨૩/૦૨/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૧૨૦૫૮૨-ઝGAS Transfer Order Date:23-02-2017
૫૯૨૭/૦૨/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૬-૨૩૭૭(પાર્ટ​-૧)-ઝTransfer Order of Contractual TDOs,Dt.27-02-2017
૬૦૨૭/૦૨/૨૦૧૭ઇએસઆર- ૧૦-૨૦૧૬-૨૩૭૭-ઝપાર્ટ​-૧)Transfer Order of Regular TDOs,Dt.27-02-2017
૬૧૦૩/૦૩/૨૦૧૭ગવસ/૨૦૧૬/૫૮૩૯૧૬/ઝBharuch Duty Order Date:03-03-2017
૬૨૦૩/૦૩/૨૦૧૭GAS/10/2016/2624/ZShri A.B.Radadiya,GAS Order Date:03-03-2017
૬૩૨૫/૦૪/૨૦૧૭પીએઆર​-૧૦-૨૦૧૭-૧૪૫૨૦૮-ઝ​ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનીયર સ્કેલ​), વર્ગ​-૧ ના નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ પ્રક્રિયા "ઓફલાઇન" ને બદલે "સાથી" એપ્લીકેશન પર "ઓનલાઇન​" હાથ ધર​વા બાબત​.
૬૪૨૧-૦૬-૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૬-૨૫૬૮-ઝTaluka Development Officer Transfer Order, Date:21-06-2017

છ - શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૧૧/૦૧/૧૯૮૯અરજ/૧૦૮૮/૪૧૫૬/છ સરકારી / પંચાયત સેવાના કર્મચારીનું ચાલુ ફરજ દરમ્‍યાન અવસાન થતાં સ્‍વ. ના કુટુંબના કોઇ એક સભ્‍યને રહેમરાહે નિમણુક
૦૧/૦૫/૨૦૦૦પરચ / ૧૦/૨૦૦૦/એમ/૨૦૫/છ પંચાયત સેવામાં આવતી જગાઓ ઉપર રહેમરાહે નિમણુંકની અરજીઓની વિચારણા કરવા સારૂ; સ્‍થાયી સમિતિની રચના કરવા બાબત.

હ - શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૫/૦૮/૧૯૯૩પરચ/૧૦૨૦૦૫/૩૫૧૩/હ માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ/૨૦૦૫ પંચાયત ગ્રામ અને સા. વિ. વિ. (પ્રોપર) ના મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી (APIO) જાહેર માહિતી અધિકારી (APO) તથા અપીલ સત્તાધિકારી (Appellate Authority) ની નિયુક્તિ બાબત.
૩૦/૦૪/૨૦૧૩પરચ/૧૦૨૦૦૫/૩૫૧૩/હ માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ- ૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામવિકાસ વિભાગ (પ્રોપર)ના મદદનીશ જાહેર માહિતી આધિકારી ( APIO ) જાહેર માહિતી અધિકારી ( PIO ) તથા અપીલ સત્તાધિકારી ( Appellate Authority )ની નિયુક્તિ બાબત.

ધ- શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૭/૧૨/૨૦૦૨ જીટીએસ/૧૦-૨૦૦૧/૩૦૨૬-ઘસરકારી વાહનો રદબાતલ કરવા અંગેના નિયમો બાબત
૨૪/૦૯/૨૦૦૮ જીટીએસ/૧૦૨૦૦૬/યુઓ-૮/ઘવાહનો ખરીદવા અંગેની નીતિ નક્કી કરવા બાબત.

જ- શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૮-૧૧-૨૦૦૦ જપમ-૧૦-૨૦૦૦-૧૧૭૧-જ સન ૨૦૦૦-૨૦૦૧ સીડીપી-૩ હેઠળની નવી બાબતોને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ઓફિસ બીલ્‍ડીંગ / સ્‍ટાફ કવાર્ટસ
૧૧/૦૨/૨૦૦૪વહન/૧૦૯૫/૨૪૬૨-(પા.ફા.ર)-જપંચાયતોના ઉપયોગ માટે સ્વભંડોળમાંથી ખરીદવામાં આવતા વાહનોના પ્રકાર બાબત.
૧૧/૦૧/૨૦૦૫વહન/૧૦૯૯/૫૯૯/જપંચાયતોના ઉપયોગ માટે સ્વભંડોળમાંથી ખરીદવા બાબત.
૧૩/૦૭/૨૦૦૭વહન/૧૦૯૫/૨૪૬૨/પાર્ટ-૨/જજીલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રીના ઉપયોગ માટે જુનું વાહન રદ કરી સ્વભંડોળમાંથી તવેરા વાહન ખરીદવાની મંજુરી આપવા બાબત.
૦૧-૧૨-૨૦૦૯ એસસીએ-૧૦૨૦૦૯-રજી-૧૦૯૭-જ જીલ્‍લા પંચાયત / તાલુકા પંચાયત પ્રમુખશ્રીઓ સામે રજૂ થતી અવિશ્‍વાસની દરખાસ્‍તના અનુસંઘાને કરવાની કાર્યવાહી બાબત.
૦૩-૦૭-૨૦૧૦ પરચ-૧૦૨૦૧૦-ન.બા.૧-જ અંદાજપત્ર ૨૦૧૦-૧૧ (આયોજન) સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ હાલોલ તાલુકા પંચાયતનું નવું મકાન બનાવવા તથા જુની, માઇનસ સ્‍વભંડોળ ધરાવતી જીલ્‍લા/તાલુકા પંચાયતોના મકાન રીપેરીંગ/બાંધકામ માટે અનુદાન મંજુર કરવા બાબત.
૦૭-૯-૨૦૧૧ -નોટીફીકેશન
૦૯-૧૨-૨૦૧૧ વહન-૧૦૨૦૧૧-૮૧૪-જ જીલ્‍લા પંચાયત પ્રમુખશ્રીના ઉપયોગ માટે જુનુ વાહન રદ કરી સ્‍વભંડોળમાંથી નવુ વાહન ખરીદ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત.
૦૯-૧૨-૨૦૧૧ -નોટીફીકેશન
૧૦ ૨૯-૦૩-૨૦૧૨ પરચ-૧૦૨૦૧૨-નબા.૧-જ વંચાણે લીધેલ
૧૧ ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ બજટ-૧૦૨૦૧૨-૩૮૦-જ અંદાજપત્ર ૨૦૧૨-૧૩ (આયોજન) સીડીપી-૩ ઘટક કક્ષાની સંસ્‍થાઓને સંગીન બનાવવાની યોજના માટે થયેલ જોગવાઇનો ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૧૨૨૩-૦૪-૨૦૧૨ વહન-૨૦૦૯-૮૨-પાર્ટ-જ માઇનસ સ્‍વભંડોળ ધરાવતી તાલુકા પંચાયતોને સરકારી ખર્ચે વાહનની સુવિધા પુરી પાડવા બાબત.
૧૩૨૬-૦૪-૨૦૧૨ પરચ-૨૦૦૭-૧૨૦૫-જ પંચાયતોની હદ વિસ્‍તારમા સમાવિષ્‍ટ થતા સ્‍પેશીયલ ઇકોનોમિક ઝોન (સેઝ) વિસ્‍તારને ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ ની જોગવાઇઓમાંથી બાકાત કરવા બાબત.
૧૪૨૭-૦૪-૨૦૧૨ વહન-૧૦૨૦૧૨-૨-જ રાજયની માઇનસ સ્‍વભંડોળ / ઓછું સ્‍વભંડોળ ધરાવતી તાલુકા પંચાયતોને સરકારી ખર્ચે વાહનની સુવિધા પૂરી પાડવા બાબત.
૧૫૨૯-૦૮-૨૦૧૨ પારસ-૧૦૮૯-૧૦૪-૯૦-જજિલ્‍લા/તાલુકા પંચાયતો દ્વારા ગ્રામ પંચાયતોને કામો સોંપવા બાબત.
૧૬૨૯-૦૮-૨૦૧૨ પરસ-૧૦૨૦૧૨-૯૦૨-જ જીલ્લા/તાલુકા પંચાયતો દ્વારા ગ્રામ પંચાયતોને કામો સોંપવા બાબત.
૧૭૨૯-૦૯-૨૦૧૨ પરચ-૧૦૨૦૧૨-ન.બા.-૧-જ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રીઓને તાકીદના અને લોકોપયોગી અગત્યકના કામો માટે વાર્ષિક વિવેકાધિન રકમ ફાળવવા બાબત.
૧૮૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/ 73 of 2014/NTP/102014I537661/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે -​ સુઇગામ​
૧૯૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/ 75 of 2014/NTP/102014/44685/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વાપી
૨૦૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/77 of 2014/NTP/102014/610771/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ગરુડેશ્વર
૨૧૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/79 of 2014/NTP/102014/610760/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - થાનગઢ
૨૨૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/81 of 2014/NTP/102014/625305/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ગલતેશ્વર
૨૩૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/83 of 2014/NTP/102014/44682/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ધોલેરા
૨૪૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/85 of 2014/NTP/102014/428177/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - દેસાર
૨૫૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/106 of 2014/NTP/102014/69710/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - સંજેલી
૨૬૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/112 of 2014/NTP/102014/44676/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - ગિરગાધાડા
૨૭૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/102 of 2014/NTP/102014/64369/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - જોટાણા
૨૮૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/100 of 2014/NTP/102014/53762/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - લખણી
૨૯૨૩-૧૨-૨૦૧૪KP/114 of 2014/NTP/102014/639172/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - બોડેલી
૩૦૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/108 of 2014/NTP/102014/44688/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ખેરગામ
૩૧૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/104 of 2014/NTP/102014/83754/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વસો
૩૨૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/110 of 2014/NTP/102014/44692/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વિંછીયા
૩૩૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/100 of 2014/NTP/102014/53762/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - લખણી
૩૪૦૬-૦૧-૨૦૧૫KP/2 of 2015/NTP/102014/918506/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - દોલવન​
૩૫૦૬-૦૧-૨૦૧૫KP/4 of 2015/NTP/102014/918517/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - કુકરમુંડા
૩૬૦૬-૦૨-૨૦૧૫No. KPV-35-DC-ELC-L-4-DP-9-2015Notification of Chhotaduaipur District Panchayat
૩૭૦૬-૦૨-૨૦૧૫No. KPV-36-DC-ELC-L-4-TP-9-2015Notification of Chhotaudepur Taluka Panchayat
૩૮૦૮-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-6-DC-ELC-L-4-DP-13-2015Notification of Gandhinagar District Panchayat
૩૯૦૮-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-7-DC-ELC-L-4-TP-13-2015Notification of Gandhinagar Taluka Panchayat
૪૦૦૬-૦૨-૨૦૧૫No. KPV-37-DC-ELC-L-4-DP-20-2015Notification of Mehsana District Panchayat
૪૧૦૮-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-4-DC-ELC-L-4-DP-22-2015Notification of Narmada District Panchayat
૪૨૦૮-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-5-DC-DLC-L-4-TP-22-2015Notification of Narmada Taluka Panchayat
૪૩૨૨-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-24-DC-ELC-L-4-DP-29-2015Notification of Sabarkantha district Panchayat
૪૪૦૩-૦૨-૨૦૧૫No. KPV-31-DC-ELC-L-4-DP-32-2015Notification of Vadodara District Panchayat
૪૫૧૩-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-8-DC-ELC-L-4-DP-3-2015Notification of Anand District Panchayat
૪૬૧૩-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-9-DCCC-ELC-L-4-TP-3-2015Notification of Anand Taluka Panchayat
૪૭૧૬-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-22-DC-ELC-L-4-DP-23-2015Notification of Navsari District Panchayat
૪૮૧૬-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-23-DC-ELC-L-4-TP-23-2015Notification of Navsari Taluka Panchayat
૪૯૧૫/૦૯/૨૦૧૬પરચ/૧૦૨૦૧૬/૨૨૪/જગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-૨૦૭ અને ૨૦૯ મુજબ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોને મળતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગ્રાન્ટ તથા ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમો-૧૯૬૬ હેઠ્ળ જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયતને મળતી રેતી, કંકર, ગ્રેવલ અને અન્ય ગૌણ ખનિજ ઉપર મળતી રોયલ્ટી અને ડેડરેન્ટની આવકના અનુદાનમાંથી વિકાસના કામો કરવા અંગે માપદંડો નક્કી કરવા બાબત.

બ- શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૩૦/૦૩/૨૦૧૬બીયુડી-૧૦-૨૦૧૬-૧૮૨૦૫૭-બ​સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ આયોજન અને આયોજન બહારની રૂ. ૧૦૦ કરોડ સુધીની રકમની ચાલુ યોજનાઓ (માંગણી ક્રમાંક​:૬૯,૭૦,૭૧,૯૫,૯૬) ની વહીવટી મંજૂરી બાબત​.
૧૬/૦૪/૨૦૧૬બીયુડી-૧૦-૨૦૧૬-૧૮૨૦૭૧-બ​સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦ કરોડ થી વધુ રકમની ચાલુ યોજનાઓની વહીવટી મંજુરી બાબત​

ડ- શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૩૦/૧૨/૧૯૮૮MAG/1088/2616/GHતબીબી સારવારનાં બીલ મંજૂર કરવા માટે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા નિયત થયેલ અનુસૂચિ-૧.
૨૩/૦૨/૧૯૯૫KP/32/1995/PSR/1294/764/Dઆંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેના નિયમો.
૦૧/૦૪/૨૦૦૦એમએજી/૨૦૦૦/૨૬૨/અ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના પરિપત્ર.
૧૨/૧૨/૨૦૧૨ખસપ/૧૦/૨૦૧૨/૭૧૪૪૨૨/ડ ચાર્જ એલાઉન્સ મંજૂર કરવા બાબત.
૧૮/૧૦/૨૦૧૨તબબ/૧૦/૨૦૧૨/૩૧૪/ડતબીબી સારવારનાં બીલ મંજૂર કરવા બાબત.
૨૫/૦૩/૨૦૧૪જલબ/10/2014/214406/Dઆંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેની સૂચના.
૧૨-૦૯-૨૦૧૪ગકમ​-૨૦૧૪-૧૨૭૬-ડ ગરીબ કલ્યાણ મેળા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ - લાઇટ, સાઉંડ, સ્ટેજ તથા કન્ટીજન્સી ખર્ચ ની ગ્રાંટ ફાળવ​વા બાબત
૨૦-૦૯-૨૦૧૪ગકમ​-૨૦૧૪-૧૨૭૬-ડ ગરીબ કલ્યાણ મેળા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ - લાઇટ, સાઉંડ, સ્ટેજ તથા કન્ટીજન્સી ખર્ચ ની ગ્રાંટ ફાળવ​વા બાબત
૧૯-૧૨-૨૦૧૪KP/99 of 2014/PSR/1294/764/KHઆંતર જિલ્લા ફેરબદલી અંગેના નિયમો (સુધારો)
૧૦૧૬-૧૦-૨૦૧૫ પકમ-૧૦૯૭-૧૫૦-ડ(પા.ફા.) પંચાયત સેવા હેઠળ ફરજ બજાવતાં ટેકનીકલ કર્મચારીઓ, રોડ કારકુન, સિંચાઇ કારકુન, મિસ્‍ત્રી, ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ, વર્ક આસીસ્‍ટન્‍ટ, સબ ઓવરસીયર, ઓવરસીયર, અ.મ.ઇ.ને સુધારેલ પગાર ધોરણ ૨૦૦૯ અન્‍વયે કાયમી મુસાફરી ભથ્‍થુ (પી.ટી.એ.) મંજુર કરવા બાબત.
૧૧૦૬-૦૪-૨૦૧૬ઉપધ​-૧૦૨૦૧૪-૨૧૫૪(૧)-ડ​ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્ત પુર્તતા અને માર્ગદર્શનના કેસ વિભાગમાં રજુ કરતા ચેકલીસ્ટ સાથે આધાર સહ માહિતી મોકલવા બાબત​
૧૨૦૮-૦૭-૨૦૧૬ઉપધ​-૧૦૨૦૧૬-૧૦૦૮-ડ​​ત્રિસ્તરીય પંચાયતોના વર્ગ​-૩ ના કર્મચારીઓને વર્ગ​-૨, વર્ગ​-૧ ના ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ મંજુર કર​વાની સત્તા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓને સુપ્રત કર​વા બાબત​.

- શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખNotification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૧/ખ​Notificaion
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખNotification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૫૮/ખNotification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૭/ખNotification
૦૪/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૭/ખNotification
૧૮/૦૩/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૪/૪૦/ખ​કોર્ટ સમક્ષની ભરતી/બઢતી પ્રક્રિયા સબંધિત સુનાવણીના કેસોમાં સમયસર કાર્યવાહી કરવા બાબત.
19/12/2014KP/99 of 2014/PSR/1294/764/KHGujarat Panchayat Services / (Transfer to Servents)Ahmedabad
૭/૨/૨૦૧૫મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખ ન​વરચિત (૨૪) તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ અને ૪ ની જગ્યાઓ વસ્તીની ટકાવારીના આધારે સપ્રમાણ ફાળ​વણી કર​વા બાબત​
૧૦૧૫/૧૨/૨૦૧૪મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખન​વરચિત (૭) તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ અને ૪ ની જગ્યાઓ વસ્તીની ટકાવારીના આધારે સપ્રમાણ ફાળ​વણી કર​વા બાબત​
૧૧૦૪/૦૪/૨૦૧૫મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખ ન​વરચિત જિલ્લાઓ।તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ તથા વર્ગ​-૪ ની ખુટતી તથા એકાકી જગ્યાઓ મંજુર કર​વા બાબત​
૧૨૧૦/૦૪/૨૦૧૫નજગ​-૧૦૯૭-૩૩૨૫-ખ(પાર્ટ ફાઇલ)ન​વા રચાયેલા જીલ્લાઓમા કર્મચારીઓની ફાળ​વણી બાબત
૧૩૨૫-૧૧-૨૦૧૪કેપી-૨૦૧૪ નો ૪૯-૧૨૯૪-૭૦૬-ખ​ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ (સન ૧૯૯૩ ના ગુજરાતના ૧૮મા) ની કલમ​-૨૨૭ની પેટા-કલમ (૫) સાથે વાંચતા, કલમ ૨૭૪થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર​, આથી, ગુજરાત જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતી (વિચાર વિનિમય​) નિયમો, ૧૯૯૮
૧૪17/06/2015KP/29 of 2015/PSR/1294/764/KHIn exercise of the powers conferred by section 274 read with sub-sections (5) and (7) of section 227 of the Gujarat Panchayats Act, 1993 (Guj. 18 of 1993), the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Gujarat Panchayat Service (Transfer of Servants) Rules, 1995
૧૫18/12/2015KP/45 of 2015 PRR/1196/1/Khગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)(સુધારો)
૧૬02/01/2016KP/04 of 2015/PRR/102013/1846/Khકમ્પાઉંડર (સુધારો) વર્ગ - 3
૧૭02/01/2016KP/02 of 2016/PRR/102013/189/Khગ્રામ પંચાયત મંત્રી (સુધારો) વર્ગ - 3
૧૮18/01/2016KP/08 of 2016/PRR/102013/1848/Khજુનિયર ક્લાર્ક (સુધારો) વર્ગ - 3
૧૯18/01/2016KP/07 of 2016/PRR/102013/1897/Khનાયબ ચીટનીશ (સુધારો) વર્ગ - 3
૨૦02/01/2016KP/03 of 2016/PRR/102013/1847/Khમુખ્યા સેવીકા (સુધારો) વર્ગ - 3
૨૧02/01/2016KP/01 of 2016/PRR/102013/1845/Khલેબોરેટરી ટેકનીશિયન (સુધારો) વર્ગ - 3
૨૨11/05/2016KP/24 of 2016/PRR/1194/565/Khસમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ - 3
૨૩24/05/2016KP/26 of 2016 PSR/1294/572/10-13/Khગુજરાત પંચાયત સેવા (રાજ્ય સેવામાં બઢ્તી પાત્રતા)(સુધારો) ૨૦૧૬
૨૪24/05/2016KP/45 of 2015 PRR/1196/1/Khગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)(સુધારો)નું શુધ્ધીપત્ર
૨૫30/05/2016KP/27 of 2016/PRR/1194/430/Khસંશોધન મદદનીશ વર્ગ - 3
૨૬૨૦/૦૯/૨૦૧૨ મકમ-૧૦૨૦૧૦-૨૧૨૨-ખ પંચાયત મંત્રીઓએ બજાવવાના કાર્યો અને ફરજો અંગેના કામગીરી જોબ ચાર્ટ બાબત.
૨૭૨૧/૦૭/૨૦૧૨ મકમ - ૧૦૨૦૧૦-૨૧૨૨-ખ પંચાયત મંત્રીઓએ બજાવવાના કાર્યો અને ફરજો અંગેના કામગીરી જોબ ચાર્ટ બાબત.
૨૮૨૦/૧૦/૨૦૧૬અપગ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીથી નિમણુંક કરી ભરવાની થતી જગ્‍યાઓમાં શારીરિક ખોડખાંપણ ધરાવતી વ્‍યક્તિઓ માટે જગ્‍યાઓ અનામત રાખવા બાબત
૨૯૧૯/૧૦/૨૦૧૬વકમ-૧૦૨૦૧૬-૪૫૧-ખ નામ. હાઇકોર્ટ કે અન્‍ય કોર્ટ તેમજ લેબર કોર્ટના કેસ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત

આઇ.ટી. - શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૪-૦૨-૨૦૧૪ઇજીવી-૧૦૨૦૧૩-૮૧૪૦૬૪-આઇટીશેલ ઇ-ગ્રામ વિશ્વ ગ્રામ યોજના અંનર્ગત ઇ-ગ્રામ સેન્ટર ને ટેકનીકલ સપોર્ટ અને તાલીમ વિષયક સપોર્ટ (TSTSP) પુરા પાડ​વા બાબત
૨૧-૦૫-૨૦૧૪આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૧૧૮૭૪૭-આઇટી-સેલ State Model Accounting System (MAS) Committee forfinalizing the accounting system of Panchayat Raj Institutions.
૨૪-૧૧-૨૦૧૪આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૫૦૯૦૪૭-આઇટી-સેલ સેક્શન અધિકારીઓને ફાળ​વ​વામાં આવેલ ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. નો વધુમાં ઉપયોગ કર​વા બાબત.
૨૭-૧૧-૨૦૧૪આઇ.ટી.પી.-૧૦-૨૦૧૪-૫૬૧૦૯૮-આઇ.ટી. સેલ સી.ડી.પી. - ૧૯ રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશક્તિકરણ અભિયાન યોજના હેઠળ સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટ તથા ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટ માટે કરાર આધારિત જગ્યાઓ ભર​વા બાબત
૦૮-૧૨-૨૦૧૪આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૮૫૪૧૨૬-આઇટી સેલ "IT for Masses" Programme Under Manpower Development Scheme

ટ​ શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૧૦/૦૮/૨૦૧૦ટીએચએફસી-૧૦૨૦૧૦-૮૭૬-બપંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના નાંણાકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવવા ૧૩ મા નાંણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપવા બાબત.

ખ - ૧ શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૭/૦૪/૨૦૧૬પરચ-૨૦૧૬-૨૧૮૭૭૮-ખ-૧સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ આયોજન હેઠળની રૂા. ૧૦૦.૦૦ કરોડ સુધીની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્રમાંક ઃ ૭૧,૯૫ અને ૯૬) વવહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૨/૦૪/૨૦૧૬પરચ​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૩-ખ​-૧ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર​) અધિનિયમ​-૨૦૧૩ ની કલમ-૫ અને ૬ અંતર્ગત મુકરર અધિકારી અને ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી-સત્તાધિકારીની નિમણુકો કરવા અંગે.
૦૪/૦૬/૨૦૧૬બીયુડી-૧૦.૨૦૧૬-૩૫૯૭૩-ખ​.૧કમિશ્નર ગ્રામ વિકાસની કચેરીમાં સ્પેશ્યલ કમિશ્નર-એમબીએ (ગ્રામીણ​)ની જગ્યાને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ની ન​વી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​
૨૯/૦૭/૨૦૧૬આઇડીબી-૧૦૨૦૧૬-મિશન મંગલમ-૩૩૦૦૭૩-ખ-૧ નેશનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ મિશન હેઠળના તાલુકાઓનું પુનઃગઠન કરવા બાબત
૦૯/૦૮/૨૦૧૬આઇડીબી-૧૦-૨૦૧૦-૨૪૫૧-(૮૧૨)-ખ-૧ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની લિ. ના બોર્ડ ઓફ ડિરેકટર્સ તરીકે નિમણુંક કરવા બાબત
૦૩/૧૧/૨૦૧૬ મકમ-૧૦૨૦૧૪-એસએફએસ-૭-ખ.૧ કમિશ્નરશ્રી, ગ્રામ વિકાસની કચેરીમાં નિવૃત્ત સરકારી અધિકારી/કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણુંક આપવા બાબત. શ્રી વી. વી. પટેલ ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રેડ-૩
૨૬/૦૪/૨૦૧૭ પરચ​-૨૦૧૬-૭૧૧૯૪૩-ખ​.૧ગ્રામવિકાસ વિભાગ હ્સ્તકની જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાની કરાર આધારિત જગ્યાઓના રિન્યુઅલ અને પગાર વધારાની સત્તાઓ કમિશ્નર ગ્રામવિકાસની કચેરીને સોંપ​વા બાબત​

ખ - ૨ શાખાને લગતા ઠરાવો
અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં. વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૨/૦૭/૨૦૧૬એસબીએમ/૧૦૨૦૧૬/૩૯૯૨૮૭/ખ-૨ સ્વચ્છ ભારત અંતર્ગત SBCC ની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓને પ્રોત્સાહન રકમ ચુકવવા બાબત
૨૯/૦૭/૨૦૧૬એસબીએમ​-૧૦૨૦૧૬-એસ​એફ​એસ​-૨૪(૧)ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રામીણ) યોજનાના અમલીકરણ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાની જગ્યાઓની મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ગવન-૧૦-૨૦૧૦-૩૦૬-ખ-ર ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ. ના પટાવાળા/ચોકીદાર સંવર્ગના કર્મચારીઓને છઠ્ઠુ પગાર પંચ મંજૂર કરવા બાબત
૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ગવન-૧૦-૨૦૧૦-૩૦૬-ખ-ર ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ. ના પટાવાળા/ચોકીદાર સંવર્ગના કર્મચારીઓને દ્વિતીય ઉચ્‍ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.