પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠઇ/સીટીઝન અન્ય સરકારી ઠરાવો

અન્ય સરકારી ઠરાવો

અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૬/૦૬/૧૯૯૮9264 of 1993For Approval and Signature
૦૬/૦૫/૧૯૯૮9264 of 1993Oral Order
૨૩/૦૯/૧૯૮૪Gujarat Act No. 15n of 1984 (Act)Act of the Gujarat Legislature and Ordinances promulgated and Regulations made by the Governor.
૨૫/૦૨/૧૯૮૦સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
૦૧/૦૮/૧૯૯૦સીઆરઆર-૧૦૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
--Civil Appleal No. 359 of 1978Judgment of The Supreme Court of India in the matter of Civil Appeal No. 359 of 1978
૩૦-૧૨-૨૦૧૫ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદન આપ​વા અને તે અનુદાનનાં વપરાશ બાબત​એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪ માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદન આપ​વા અને તે અનુદાનનાં વપરાશ બાબત​

ઠરાવોClerk

ભરતી અંગેના અગત્યના ઠરાવો

Staff Nurse

DC

Aae

MPHW

Compounder

Lab Tach

Talati

MS

FHW