પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં જોગવાઇ સામે થયેલ ખર્ચ ની વિગત (માર્ચ ૨૦૧૭)

અનુ. નં.વિભાગ મુજબ પેટા ક્ષેત્રબજેટ જોગવાઇ ૨૦૧૬-૧૭ રીવાઈઝ્ડ ૨૦૧૬-૧૭મળેલ ગ્રાન્ટ (માર્ચ ૨૦૧૭)ફાળવેલ ગ્રાન્ટ (માર્ચ ૨૦૧૭)થયેલ ખર્ચ (માર્ચ ૨૦૧૭)ભૌતિક
લક્ષ્‍યાંક સિધ્ધી
(માર્ચ ૨૦૧૭)
(A)ગ્રામીણ આવાસન (મુખ્ય સદર-૨૨૧૬)


સરદાર આવાસ યોજના- ૨સરદાર આવાસ યોજના- ૨ (૨૦૧૪-૧૫) ૨૦૦૦૦.૦૦૧૩૫૦૦.૦૦૧૨૬૫૮.૧૫૧૨૬૫૮.૧૫૩૦૨૨૨.૮૫Spill૧૧૦૯૫૮

સરદાર આવાસ યોજના- ૨ (૨૦૧૫-૧૬)

સરદાર આવાસ યોજના-૨ ૨૦૧૬-૧૭ (સ્પીલ માટે જોગવાઇ)
એચ.એસ.જી-૨-ઇયર માર્ક ફોર ટ્રાયબલ એરિયા૧૬૫૦.૦૦
૧૨૫૭.૮૧૧૨૫૭.૮૧૧૨૫૭.૮૧
એચ.એસ.જી-૩-જમીન સંપાદન અને માળખાગત સુવિધાઓ અને ગુજરાત રૂરલ હાઉસીંગ બોર્ડ (નવી બાબત) ૧૦૦૦.૦૦૧૦૦૦.૦૦૧૦૦૦.૦૦૧૦૦૦.૦૦૨૨૮.૪૬NF૨૪૧
એચ.એસ.જી-૪ - જમીન વિકાસ૧૦૦.૦૦૧૦૦.૦૦૧૦૦.૦૦૧૦૦.૦૦૧૧૫.૦૦NF

ગ્રામીણ આવાસન કુલ ૨૨૭૫૦.૦૦
૧૫૦૧૫.૯૬૧૫૦૧૫.૯૬૩૧૮૨૪.૧૨

(B)સમુહ વિકાસ અને પંચાયતો


સી.ડી.પી:- ૧ માહિતી અને ટેકનોલોજી (ઇ-ગ્રામ) ૯૩૬૧.૦૦૭૩૬૧.૦૦૬૦૦૦.૦૦૬૦૦૦.૦૦૬૦૦૦.૦૦----
સી.ડી.પી-૨ મોજણી અને અભ્યાસ , ગરીબ કલ્યાણ મેળો ૪૪૦૦.૦૦૨૫૫૨.૫૦૨૩૫૩.૪૦૨૩૫૩.૪૦૨૩૫૩.૪૦----
સીડીપી-૩ : તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોનું વહીવટી તંત્ર સંગીન બનાવવું, , તાલુકા પંચાયતોના વાહન માટે (ઓછુ સ્વભંડોળ ધરાવતી) , નવા તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતો વાહન માટે, નવા તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોના કચેરીનામ મકાન માટે , નવા તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોના સ્ટાફ ક્વાર્ટર માટે (Rs. 267 cr.)૩૦૭૦૦.૦૦૩૧૦૦.૦૦૩૧૦૦.૦૦૩૧૦૦.૦૦૩૧૦૦.૦૦NF
જીલ્લા પંચાયતોના ક્વાર્ટર અને જિ.પં. રેસ્ટહાઉસ રીપેરીંગ(નવી બાબત) (Rs.20 cr)NF
તા.પં./જિ.પં. ખાતે અધ્યતન રેકર્ડ રૂમ (નવી બાબત) (Rs.20 cr)----
સી.ડી.પી.- ૪ : સર્વોદય યોજના ૨૧૯.૦૦૨૧૯.૦૦૨૧૦.૦૦૨૧૦.૦૦૨૧૦.૦૦----
સીડીપી - ૫ પંચાયત ધર અને તલાટી મંત્રીના નિવાસસ્‍થાનના બાંધકામ માટે ગ્રામ પંચાયતોને સહાયક અનુદાન ,(Rs. 1 cr) ૧૪૪૫૦.૦૦૯૬૫૦.૬૦૯૬૫૦.૬૦૯૬૫૦.૬૦૦.૦૦----
ગ્રામ પંચાયત કચેરી અપગ્રેડેશન (નવી બાબત) (Rs.50 cr)----
નવુ ગ્રામ પંચાયત કચેરી કમ ક્વાર્ટર મકાન (નવી બાબત) (Rs.92.50 cr)----
વીઝીટીંગ સેન્ટર (નવી બાબત) (Rs. 1 cr)
--
સીડીપી.૬ : પંચાયત ફાયનાન્‍સ બોર્ડ૧૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦----
સી.ડી.પી.-૭:- ૧૩ માં નાણાંપંચની ભલામણ અન્‍વયે પંચાયતી રાજ સંસ્‍થાને ભારત સરકારની સહાય :(Rs. 0.10 cr)૧૦૧૦.૦૦૫૦૦.૦૦૦.૭૭૦.૭૭૦.૭૭----
૧૪ મા નાણાપંચ માટે વહીવટી સપોર્ટ (નવી બાબત) (Rs. 10 cr)----
સી.ડી.પીઃ- ૯ તીર્થ ગામ /પાવનગામ ૫૦.૦૦૫૦.૦૦૪૬.૦૦૪૬.૦૦૨૩.૦૦--૧૭
સી.ડી.પીઃ- ૧૦ પંચવટી યોજના (Rs. 0.50 cr)૫૩૦૦.૦૦૯૦૦.૦૦૩૦૦.૦૦૩૦૦.૦૦૨૦૦.૧૬૨૦૦૪૧
ગૌચર વિકાસ યોજના (Rs. 50 cr)
૧૦સી.ડી.પીઃ- ૧૧ ત્રિસ્‍તરીય પંચાયતોની ચૂંટણીઓ માટે વોટીંગ મશીનો , સમરસ યોજના૧૭૫૦.૦૦૨૮૮૩.૫૦૨૭૬૧.૬૪૨૭૬૧.૬૪૨૭૬૧.૬૪----
૧૧સી.ડી.પીઃ- ૧૨ ગ્રામ પંચાયત માટે વ્‍યવસાયવેરો (૫૦ ટકા) ૨૦૦.૦૦૧૦૦.૦૦૧૦૦.૦૦૧૦૦.૦૦૧૦૦.૦૦----
૧૨સી.ડી.પીઃ- ૧૪ સ્‍વસ્‍થ ગામ અને સ્‍વચ્‍છ ગામ યોજના - મહાત્મા ગાંધી સ્વસ્થતા અભિયાન (Rs. 45 cr)૧૩૫૦૦.૦૦૭૦૦૦.૦૦૬૯૯૯.૯૯૬૯૯૯.૯૯૬૯૯૯.૯૯--૨૯૦
તમામ ગામોને સ્વચ્છતા માટે વ્યક્તિ દીઠ માસિક રૂ. ૨ લેખે સહાય (નવી બાબત) (Rs. 90 cr)
૧૩સી.ડી.પીઃ- ૧૭ રર્બન માળખાકીય સુવિધા - ઓ. એન્ડ એમ રર્બન ટ્રેનેજ સીસ્ટમ (Rs. 222.80 cr) ૪૦૭૮૦.૦૦૧૨૨૮૫.૦૦૮૫૭૫.૦૦૮૫૭૫.૦૦૧૦૨૨૪.૯૭--
સ્માર્ટ વિલેજ યોજના (નવી બાબત) (Rs. 185 cr)
૧૪સી.ડી.પીઃ- ૧૮ ગ્રામોદય યોજના (સીડમની)૪૨૬.૦૦૨૨૦.૦૦૨૧૦.૫૦૨૧૦.૫૦૨૧૦.૫૦----
૧૫સી.ડી.પી.-૧૯ રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશક્તિકરણ અભિયાન (Rs.0.10 cr) ૫૧૦.૦૦૬૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦----
જુનાગઢ તાલીમ કેન્દ્ર અપગ્રેડેશન (નવી બાબત) (Rs. 5 cr) ----
૧૬જીલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના મહેકમ માટે ( વર્ગ ૧,૨,૩,૪) (Rs.3.38 cr) ૧૫૪૭.૪૨૧૨૭૨.૨૪૧૨૭૨.૨૪૧૨૭૨.૨૪૧૨૭૨.૨૪----
ભરતી પક્રીયા માટે જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિને સહાય (Rs.7.50 cr) ----
તાલુકા પંચાયતમાં ટેકનીકલ સપોર્ટ (નવી બાબત) (Rs. 4.5942 cr) ----
નવરચિત જિલ્લા પંચાયત માટે ચીટનીશ (નવી બાબત) (Rs.0.2482 cr) ૨૪.૮૨----
૧૭હ્યુમન રીસોર્સ ૧૨.૭૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦----
૧૮સી.ડી.પી. તાલીમ કાર્યક્રમ૧૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦----
૧૯પંચાયત વિભાગનું નવીનીકરણ (Rs. 0.15 cr)૧૧૫.૦૦૫૭.૫૦૫૭.૫૦૫૭.૫૦૫૭.૫૦----
પંચાયત રાજ સંબંધિત લોક જાગૃતિ અને મુલાકાતીઓની સુવિધા સારૂ સાઇન બોર્ડ અને અન્ય સુવિધા (નવી બાબત) (Rs. 1 cr)----
૨૦આઇ.ટી. પ્રોપર (વિભાગ)૨૦.૦૦૧૦.૦૦૧૦.૦૦૧૦.૦૦૧૦.૦૦----
૨૧વિકાસ કમિશ્નર કચેરીનું આધુનીકીકરણ (નવી બાબત) ૧૦૦.૦૦૭૫.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦----
૨૨ગુજરત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ ની કચેરી માટેની સુવિધા (નવી બાબત) ૧૮૦.૦૦૯૦.૦૦૯૦.૦૦૯૦.૦૦૯૦.૦૦----

સમુહ વિકાસ અને પંચાયતો કુલ ૧૨૪૬૭૫.૯૪૪૮૩૮૬.૩૪૪૧૭૩૭.૬૪૪૧૭૩૭.૬૪૩૩૬૧૪.૧૭

કુલ A + B ૧૪૭૪૨૫.૯૪૪૮૩૮૬.૩૪૫૬૭૫૩.૬૦૫૬૭૫૩.૬૦૬૫૪૩૮.૨૯