પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં જોગવાઇ સામે થયેલ ખર્ચની વિગત (માર્ચ-૨૦૧૮ અંતિત)

અનુ. નં.યોજનાનું નામ બજેટ જોગવાઇ ૨૦૧૭-૧૮ રીવાઈઝ્ડ ૨૦૧૭-૧૮ મળેલ ગ્રાન્ટ (Mar. 2018) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ (Mar. 2018)થયેલ ખર્ચ (Mar. 2018)ભૌતિક
લક્ષ્‍યાંક સિધ્ધી (Mar. 2018)
(A)ગ્રામીણ આવાસન        
1સરદાર આવાસ યોજના- ૨2500.001942.551942.851942.8515714.22Spill38796
2જમીન સંપાદન અને માળખાગત સુવિધાઓ 450.00450.00450.00450.00169.70--42
3 જમીન વિકાસ50.0050.0050.0050.000.00--0
 ગ્રામીણ આવાસન કુલ 3000.002442.552442.852442.8515883.92  
(B)સમુહ વિકાસ અને પંચાયતો       
1માહિતી અને ટેકનોલોજી (ઇ-ગ્રામ) 2500.001600.001600.001600.001600.00----
2મોજણી અને અભ્યાસ , ગરીબ કલ્યાણ મેળો 3500.002073.022073.022073.022073.14--38
3 તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોનું વહીવટી તંત્ર સંગીન બનાવવું, , નવા તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતો વાહન માટે, નવા તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોના કચેરીનામ મકાન , ક્વાર્ટર અને જિ.પં. રેસ્ટહાઉસ રીપેરીંગ, ક્વાર્ટર અને જિ.પં. રેસ્ટહાઉસ રીપેરીંગ, પક્ષાંત્તર ધારા હેઠળ નિમાયેલ અધીકારીશ્રી માટે વાહન માટે15000.009240.329240.329240.324364.22--12
4સર્વોદય યોજના 219.00166.39166.39166.39166.39----
5નવીન પંચાયત ધર અને તલાટી મંત્રીના નિવાસસ્‍થાનના બાંધકામ અને પંચાયત ઘર રીપેરીંગ , વીઝીટીંગ સેન્ટર15000.0014385.0014385.0014385.003516.81--398
6પંચાયત ફાયનાન્‍સ બોર્ડ10.000.000.000.000.00----
7 ૧૪ મું નાણાંપંચ તથા વહીવટી સપોર્ટ111928.81149564.50149564.50149564.50149564.50--20000
8તીર્થ ગામ /પાવનગામ 30.0027.0027.0027.0010.00NF19
9પંચવટી યોજના , ગૌચર વિકાસ યોજના500.00300.00300.00300.00139.9530035
10ત્રિસ્‍તરીય પંચાયતોની ચૂંટણીઓ માટે વોટીંગ મશીનો , સમરસ યોજના8150.007778.387778.387778.387778.38--735
11ગ્રામ પંચાયત માટે વ્‍યવસાયવેરો (૫૦ ટકા) 200.00200.00200.00200.00200.00----
12સ્‍વસ્‍થ ગામ અને સ્‍વચ્‍છ ગામ યોજના તથા મહાત્મા ગાંધી સ્વસ્થતા મીશન10000.0010499.9910499.9910499.9910499.99--14263
13રર્બન માળખાકીય સુવિધા - સ્માર્ટ વિલેજ યોજના15400.003976.503976.503976.50934.93--2
14ગ્રામોદય યોજના (સીડમની)430.00299.97299.97299.97299.97----
15જીલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના મહેકમ - ભરતી પક્રીયા માટે જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિને સહાય - તાલુકા પંચાયતમાં ટેકનીકલ સપોર્ટ - પક્ષાંત્તર ધારા હેઠળ નિમાયેલ સ્ટાફ1859.421805.661805.681805.681805.68----
16તાલીમ કાર્યક્રમ12.700.000.000.000.00----
17વિકાસ કમિશ્નર કચેરીનું આધુનીકીકરણ 100.0046.0046.0046.000.00----
 સમુહ વિકાસ અને પંચાયતો કુલ 184839.93201962.73201962.75201962.75182953.96  
કુલ A + B 187839.93204405.28204405.60204405.60198837.88