પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં જોગવાઇ સામે થયેલ ખર્ચ ની વિગત
(March 2015 Ending)

ક્રમ
યોજનાનુ નામBE
૨૦૧૫-૧૬
RE
૨૦૧૫-૧૬
મળેલ ગ્રાન્ટ
(Mar-16 )
ફાળવેલ ગ્રાન્ટ
(Mar-16 )
થયેલ ખર્ચ
(Mar-16 )
ભૌતિક
લક્ષ્‍યાંક સિધ્ધી
(Mar-16 )
Aગ્રામીણ આવાસન
(મુખ્ય સદર-૨૨૧૬)
1એચ.એસ.જી-૧સરદાર પટેલ આવાસ યોજના (૨૦૧૨-૧૩)50010.0050010.0049030.8748882.6127572.61spill41224


સરદાર આવાસ યોજના- ૨ (૨૦૧૪-૧૫) 31515.15spill92975


સરદાર આવાસ યોજના- ૨ (૨૦૧૫-૧૬) 20929.27100000142541
મંજુર
3એચ.એસ.જી-57ઘર વિહોણા હળપતિ ઇસમો માટે આવાસ સહાય યોજના10.000.007.570.000.00

હળપતિ બોર્ડ માટે વાહન 12.5012.5012.5012.5012.50----
4એચ.એસ.જી-૨ ઇયર માર્ક ફોર ટ્રાયબલ એરિયા1650.001650.001639.001639.001639.00NF--
5એચ.એસ.જી-૩ જમીન સંપાદન અને માળખાગત સુવિધાઓ2000.00700.001679.131679.123355.62NF865
6એચ.એસ.જી-૪ જમીન વિકાસ1000.00410.00410.00410.0071.71NF38

ગ્રામીણ આવાસનનુ કુલ 54682.5052782.5052779.0752623.2385095.86

Bસમૂહ વિકાસ અને પંચાયતો(મુખ્ય સદર-૨૫૧૫)
1સી.ડી.પી:- ૧ માહિતી અને ટેકનોલોજી (ઇ-ગ્રામ) 8200.008561.008561.008561.008561.00--
રર્બન ગામોમાં વાઇ-ફાઇ સુવિધા ( નવી બાબત)
2સીડીપી.- રસર્વેક્ષણ અને અભ્‍યાસ , આઇ.ઇ.સી. એક્ટીવીટી અને ગરીબ કલ્યાણ મેળા 4400.002537.502854.772844.742154.60--
3સીડીપી-૩તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોનું વહીવટી તંત્ર સંગીન બનાવવું, તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોના કચેરીનામ મકાન માટે , તાલુકા પંચાયતોના વાહન માટે (ઓછુ સ્વભંડોળ ધરાવતી) , નવા તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતો વાહન માટે21994.0017994.0017555.0616902.303696.15--7 DP + 16 TP Admi. Approval , Deliplated 31 TP admin approval
તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોના ક્વાર્ટર અને જિ.પં. રેસ્ટહાઉસ રીપેરીંગ ( નવી બાબત)
નવા તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોના કચેરીનામ મકાન માટે ( નવી બાબત)
નવા તાલુકા - જીલ્લા પંચાયતોના સ્ટાફ ક્વાર્ટર માટે ( નવી બાબત)
4સી.ડી.પી-૪સર્વોદય યોજના219.00211.50211.50211.50211.50--
5સીડીપી - ૫ પંચાયત ધર અને તલાટી મંત્રીના નિવાસસ્‍થાનના બાંધકામ માટે ગ્રામ પંચાયતોને સહાયક અનુદાન6100.006100.006090.006090.006090.00----
બી.એન.આર.જી.એસ.કે. અંતર્ગત પંચાયત ઘરના મકાનના મટીરીયલ કોમ્પોનન્ટ માટે ( નવી બાબત)
6સી.ડી.પી- ૬પંચાયત નાણાં બોર્ડ10.000.008.380.000.00----
7સી.ડી.પી-૭ નાણા પંચની ભલામણ અનુસાર પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓને કેન્દ્રીય સહાય10.000.000.000.000.00--
8સી.ડી.પી-૯તીર્થગ્રામ યોજના50.0050.0050.000.000.00--
9સી.ડી.પી- ૧૦ પંચવટી યોજના10300.0010150.0010246.6710246.6710279.49300279
ગૌચર વિકાસ યોજના ( નવી બાબત)
10સી.ડી.પી - ૧૧ પંચાયતી રાજ માટે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ મશીન2700.005608.155298.863545.583545.58----
સમરસ
11સી.ડી.પી - ૧૨ વ્યાવસાયીક કર માટે ગ્રામ પંચાયતોને ૫૦ ટકા સહાયક અનુદાન200.00200.00200.00200.00200.00--
12સી.ડી.પીઃ- ૧૪ સ્‍વસ્‍થ ગામ અને સ્‍વચ્‍છ ગામ યોજના - મહાત્મા ગાંધી સ્વસ્થતા અભિયાન10560.0010320.0010501.4810501.4810501.48--1264
૨૦૦૦ થી ૫૦૦૦ ની વસ્તીવાળા ગામોને વ્યક્તિ દીઠ માસિક રૂ. ૨ લેખે સહાય ( નવી બાબત)
ઘન કચરાના નિકાલ માટે ૨૦૦૦ થી વધુ વસ્તીવાળા ગામોને ટ્રાઇસીકલ ( નવી બાબત)
13સી.ડી.પી - ૧૭ રર્બન માળખાકીય સુવિધા25480.3025480.3025298.8225035.5810782.50NF13
રર્બન યોજના ના અમલીકરણ માટે ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ ( નવી બાબત)
14સી.ડી.પી - ૧૮ ગ્રામ પંચાયતો માટે સીડમની426.00426.00426.00420.87420.87--
15સી.ડી.પી - ૧૯ રાજીવગાંધી પંચાયત સશક્તીકરણ અભિયાન (RGPSA)12000.003854.0030.8830.884128.75--
16સી.ડી.પીતાલીમ (કેન્દ્ર પરસ્કૃત યોજના)12.700.000.000.000.00--
17સી.ડી.પીસૂચિત નવા જીલ્લા/તાલુકા પંચાયતો માટે વર્ગ-૧ થી ૪ નુ મહેકમ.1088.001088.001088.001088.001088.00--
ભરતી પક્રીયા માટે જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિને સહાય (નવી બાબત)

સમૂહ વિકાસ અને પંચાયતોનું કુલ 103750.0092580.4588421.4285678.6061659.92

Cઆર.ડી.ડી-૨૦ બી.આર.જી.એફ.(BRGF)14884.008122.521999.771999.7766.65--18
D
પંચાયત વિભાગનુ મરામત અને આધુનિકરણ 25.0025.0019.5619.5619.56--
સી.ડી.પીઆઇ.ટી.પ્રોપર20.0020.0015.6415.6415.64--

હ્યુમન રીસોર્સીસ12.7012.709.929.929.92--
પંચાયતનુ કુલ (A+B+C+D)173374.20153543.17143245.38140346.72146867.55