પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતી

મુખપૃષ્ઠ | જિલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી જોંવા અહી કલીક કરો.

નોધઃ- જે જિલ્લાનું જે સંવર્ગનું પરિણામ જાહેર થયેલ હશે, તે જ જિલ્લાની ફાઇનલ આન્સર કી લીસ્ટ જોવા મળશે.