પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ

મુખપૃષ્ઠ | જિલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ

ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ

નોંધ:- જે જિલ્લાનું જે સંવર્ગનું પરિણામ જાહેર થયેલ હશે, તે જ જિલ્લાનું ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ જોવા મળશે.)