પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | ગ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ગ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૮-૦૯-૧૯૯૪જા.ના નં. કેપી-૨૧૩ ઓફ ૧૯૯૪-ઇએલસી-૧૦૯૪-૪૭-ગ ધી ગુજરાત વિલેજ પંચાયત ઇલેક્શન (મેનર ઓફ એલોટમેન્ટ ઓફ રિઝર્વડ સીટ્સ બાય રોટેશન) રૂલ્સ, ૧૯૯૪.
૨૩-૦૩-૨૦૦૫ ગુજરાત એકટ નં. ૧૭ ઓફ ૨૦૦૫ બે કરતા વધુ બાળકો ધરાવતા હોય તેવી વ્યક્તિને પંચાયતના સભ્ય તરીકે ગેરલાયક ઠરાવવા બાબત.
13-02-2007KP/1 of 2007/Misc/102006/403/G In exercise of the powers conferred by section 8 of the Gujarat Provision for Disqualification of Members of Local Authorities for Defection Act, 1986 (Guj. 23 of 1986), the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Gujarat Provision for Disqualification of Members of Local Authorities for Defection Rules, 1987, namely.
૦૪-૦૫-૨૦૧૧ ગુજરાત એકટ નં. ૨૧ ઓફ ૨૦૧૧ ટેક્ષ ઓન મોબાઇલ ટાવર.
૨૯-૧૧-૨૦૧૧ ચટણ-૧૦૧૧-૧૬૭૪-ગ સર્વ સંમતિથી ચૂંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સમરસ ગામ યોજનાની પ્રોત્સાહક અનુદાનની રકમમાં વધારો કરવા બાબત.
૧૧-૦૫-૨૦૧૨ જા.ના. નં. કેપી-૧૩ ઓફ ૨૦૧૨-એમઆઇએસ-૨૦૧૦—૧૧/ગ ધી ગુજરાત વિલેજ પંચાયત ઇલેક્શન (મેનર ઓફ એલોટમેન્ટ ઓફ રિઝર્વડ સીટ્સ બાય રોટેશન) (એમન્ડમેન્ટ) રૂલ્સ, ૨૦૧૨
૦૩-૧૨-૨૦૧૪કે.પી.૫૧-૨૦૧૪-ઇ-એલ​.સી.-૧૦૨૦૧૦-૧૪૩-(૧)-જીડ્રાફ્ટ નોટિફીકેશન
૦૩-૦૮-૨૦૧૫કેપી-૩૧-૨૦૧૫-ઇએલસી-૧૦૨૦૧૫-૧૬૯૫-જીGujarat Panchayats Elections (Amendment) Rules, 2015 Introduction of None of The Above (NOTA) and Obligation to Vote
૦૫-૧૧-૨૦૧૪

૧૩-૧૧-૨૦૧૪

૧૭-૦૭-૨૦૧૫
-Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act,2009
૨૮-૧૧-૨૦૧૪-Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act,2014
૦૪-૧૧-૨૦૧૫ચટણ​-૧૦૨૦૧૫-૨૩૮૧-ગ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની સામાન્ય/મધ્યસત્ર/પેટા ચૂંટણીઓ માટે મતદાન મથકદીઠ ખર્ચના ધોરણો નક્કી કરવા બાબત.
૦૫-૧૧-૨૦૧૫ચટણ​-૧૦૨૦૧૩-૨૪૯૫-ગ જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોની મુદત લંબાવવા બાબત.
૦૫-૧૨-૨૦૧૫સમર​-૧૦૨૦૧૫-૧૮૨૫-ગ​સર્વ સંમતિથી ચૂંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહન અનુદાન આપ​વાની સમરસ ગામ યોજના બાબત​.
૨૧-૦૮-૨૦૧૫KP/34 of 2015/GPA/102013/893104(Part-I)/GIn Exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Gujarat Local Authorities Laws (Amendment) Act, (Guj. 15 of 2015), the Government of Gujarat
૦૪-૧૧-૨૦૧૫ચટણ/૧૦૧૩/૨૪૯૫/ગસ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની સામાન્ય/મધ્યસત્ર/પેટા ચૂંટણીઓ માટે મતદાન મથકદીઠ ખર્ચના ધોરણો નક્કી કરવા બાબત. તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૫
૦૫-૧૧-૨૦૧૫ચટણ/૧૦૨૦૧૫/૨૩૮૧/ગજિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોની મુદત લંબાવવા બાબત. તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૫
૦૮-૦૮-૨૦૧૬ ચટણ-૧૦૨૦૧૬-૧૭૦૬-ગ ગુજરાત ગ્રામ પંચાયતના સરપંચની ચૂંટણી (સરપંચના અનામત હોદ્દાની વારાફરતી ફાળવણીની રીત) નિયમો-૧૯૯૪ અન્‍વયે સ્‍પષ્‍ટતા બાબત
૧૮-૧૧-૨૦૧૬ ચટણ/૧૦૧૧/૧૬૭૪/ગસર્વ સંમતિથી બિનહરીફ ચુંટાતી ગ્રામ પંચાયતોને આપવામાં આવતા પ્રોત્સાહક અનુદાન અંગેની "સમરસ યોજના" અન્વયે સતત ચોથીવાર સમરસ થતી ગ્રામ પંચાયતોને પ્રોત્સાહક અનુદાન આપવા બાબત.
૧૧-૦૫-૨૦૧૭ચટણ-૧૦૨૦૧૭-૩૧૭-ગ​ગુજરાત પંચાયત (સેકન્ડ એમેન્ડમેન્ડ​) અધિનિયમ, ૨૦૧૭ (ગુજરાત એક્ટ નં. ૧૯ ઓફ ૨૦૧૭)


Act of the Gujarat Legislature, having been assented to by the Governor on the 12th April, 20147 is hereby published for general information.
૦૨-૦૫-૨૦૧૭ KP/15 of 2017/ELC/102017/63(1)G જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખની ચૂંટણી (પ્રમુખના અનામત હોદ્દાની વારાફરતી ફાળવણીની રીત) (સુધારા) નિયમો, ૨૦૧૭
02-05-2017KP/16 of 2017/ELC/102017/63(2)/G The Gujarat Panchayats Election of President of Taluka Panchayat ( Manner of Allotment of Reserved Offices of President by Rotation)(Amendment) Rules,1994
10-10-2018No. KP/23 of 20l8/ELC/102017/3785/G-