પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

ગ શાખાના વિષયો

 • ગ્રામ/ તાલુકા/જિલ્લા પંચાયતોની ચૂટણીને લગતી કામગીરી
 • ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ,૧૯૯૩
 • ગુજરાત પંચાયત ચૂટણી નિયમો,૧૯૯૪
 • ૭૩ મા બંધારણ સુધારાને કારણે ૨૯ વિષયોની તબદીલી
 • ગુજરાતનો પક્ષાંતર બદલ સ્થાનિક સત્તા મંડળના સભ્યોને ગેરલાયક ઠરાવવા માટે જોગવાઇ કરતો અધિનિયમ,૧૯૮૬ અને તે હેઠળના નિયમો
 • અનુસૂચિત વિસ્તારોમાં ‘પેસા’ એકટનું અમલીકરણ
 • વિભાગ હેઠળના પંચાયતી રાજ/પ્રાદેશીક તાલીમ કેન્દ્રો
 • ૭ મી ગોળમેજી પરીષદ
 • રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશકિતકરણ અભિયાન (RGPSA)
 • બેકવર્ડ રીજીયન ગ્રાન્ટ ફંડ (BRGF)
 • ગ્રામ પંચાયત/તાલુકા/જિલ્લા પંચાયતોના હોદ્દેદારોને તાલીમમાં મોકલવાની કામગીરી
 • સમરસ ગ્રામ યોજના
 • પંચાયત એમ્પાવરમેન્ટ એકાઉન્ટબીલીટી ઇન્સેન્ટીવ સ્કીમ(PEAIS)
 • લોકસભા/રાજયસભાના તારાંકિત/અતારાંકિત પ્રશ્નો (પંચાયતીરાજને લગતા)
 • પંચાયતી રાજને લગતા અભ્યાસ જુથો
 • મૂળયાદીમાં કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના