પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠગરીબ કલ્યાણ મેળામા આવેલ સહાય

ગરીબ કલ્યાણ મેળામા આવેલ સહાય

વર્ષ તબક્કોગરીબ કલ્યાણ
મેળાની સંખ્યા
લાભાર્થીની
સંખ્યા
સહાય
(રૂ. કરોડમાં)
૨૦૦૯-૧૦પ્રથમ૫૦૨૧૧૨૨૭૩૨૭૪૧.૭૧
૨૦૧૦-૧૧બીજો૨૯૨૧૬૫૭૨૪૭૨૧૧૭.૫૩
૨૦૧૧-૧૨ત્રીજો૩૦૦૨૧૧૦૯૪૭૩૨૭૯.૪૬
૨૦૧૨-૧૩ચોથો૨૨૩૧૦૯૨૬૧૮૧૮૮૧.૯૧
પાંચમો૧૦૬૨૪૯૧૪૭૯૯૪.૧૯
૨૦૧૩-૧૪છઠ્ઠો૧૨૭૬૯૯૬૫૨૯૯૦.૭૫
૨૦૧૪-૧૫સાતમો૧૨૭૧૦૨૭૦૨૭૧૩૮૨.૯૫
૨૦૧૫-૧૬આઠમો૧૨૩૧૪૪૦૦૧૯૩૦૦૩.૩૨
કુલ
૧૩૪૮૧૦૩૮૮૯૩૦૧૬૩૯૧.૮૨