પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠગરીબ કલ્યાણ મેળામા આવેલ સહાય

ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં આપેલ સહાય​

ક્રમવર્ષતબક્કોગરીબ કલ્યાણ મેળાની સંખ્યાલાભાર્થીની સંખ્યાસહાય(રૂ.કરોડમાં)
૨૦૦૯-૧૦પ્રથમ૫૦૨૧૧૨૨૭૩૨૭૪૧.૭૧
૨૦૧૦-૧૧બીજો૨૯૨૧૬૫૭૨૪૭૨૧૧૭.૫૩
૨૦૧૧-૧૨ત્રીજો૩૦૦૨૧૧૦૯૪૭૩૨૭૯.૪૬
૨૦૧૨-૧૩ચોથો૨૨૩૧૦૯૨૬૧૮૧૮૮૧.૯૧
પાંચમો૧૦૬૨૪૯૧૪૭૯૯૪.૧૯
૨૦૧૩-૧૪છઠ્ઠો૧૨૭૬૯૯૬૫૨૯૯૦.૭૫
૨૦૧૪-૧૫સાતમો૧૨૭૧૦૨૭૦૨૭૧૩૮૨.૯૫
૨૦૧૫-૧૬આઠમો૧૨૩૧૪૪૦૦૧૯૩૦૦૩.૩૨
૨૦૧૬-૧૭નવમો ૧૦૫૧૪૯૦૧૪૧૩૮૬૪.૪૧
૨૦૧૭-૧૮દસમો ૩૮૧૫૫૬૭૨૩૩૬૩૩.૩૯
કુલ૧૪૯૧૧૩૪૩૫૭૯૪૨૩૮૮૯.૬૨