પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઇ/સીટીઝન અન્ય સરકારી ઠરાવો

અન્ય સરકારી ઠરાવો

અ. નં.તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૬/૦૬/૧૯૯૮9264 of 1993For Approval and Signature
૦૬/૦૫/૧૯૯૮9264 of 1993Oral Order
૨૩/૦૯/૧૯૮૪Gujarat Act No. 15n of 1984 (Act)Act of the Gujarat Legislature and Ordinances promulgated and Regulations made by the Governor.
૨૫/૦૨/૧૯૮૦સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
૦૧/૦૮/૧૯૯૦સીઆરઆર-૧૦૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
--Civil Appleal No. 359 of 1978Judgment of The Supreme Court of India in the matter of Civil Appeal No. 359 of 1978

ઠરાવોClerk

ભરતી અંગેના અગત્યના ઠરાવો

Staff Nurse

DC

Aae

MPHW

Compounder

Lab Tach

Talati

MS

FHW