પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠઇ/સીટીઝન અન્ય સરકારી ઠરાવો

અન્ય સરકારી ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૫/૦૨/૧૯૮૦સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંક
૦૧/૦૮/૧૯૯૦સીઆરઆર-૧૦૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨નિયમિત ભરતીમાં છુટછાટ મૂકીને અથવા બીજી રીતે વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની નિમણૂંકઠરાવોClerk

ભરતી અંગેના અગત્યના ઠરાવો

Staff Nurse

DC

Aae

MPHW

Compounder

Lab Tach

Talati

MS

FHW