પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ આંકડાકીય માહિતી તાલુકાવાર રચાયેલ ગ્રામ / જુથ ગ્રામ પંચાયતની માહિતી

તાલુકાવાર રચાયેલ ગ્રામ / જુથ ગ્રામ પંચાયતની માહિતી