પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ
મુખપૃષ્ઠગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ,

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ