પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ

મુખપૃષ્ઠગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ,

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ

પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગેનો કાર્યક્રમ તથા સુચનાઓ

પ્રોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગેનો કાર્યક્રમ તથા સુચનાઓ PDF


  • જાહેરાત ક્રમાંકઃ-૭/૨૦૧૮-૧૯ કમ્પાઉન્ડર , જાહેરાત ક્રમાંકઃ-૩/૨૦૧૮-૧૯ સ્ટાફ નર્સ સંવર્ગની તા ૨૫-૧૧-૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ જોવા અહી કલીક કરો.

  • પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ જોવા માટેની Link


પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે ઉમેદવારે રજુ કરવાના નમુના

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન થયેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં રીશફલીંગ અને એડીશનલ સીલેકટ એન્ડ રેકમન્ડેશન લીસ્ટના ઉમેદવારોને તા ૦૩-0૪ મે ૨૦૧૮ ના રોજ કરવમા આવેલ જિલ્લા ફાળવણી મુજબની યાદી
07, May, 2018
  • ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ ધ્વારા નાયબ ચીટનીશ(પંચાયત સેવા) તથા વિસ્તરણ અધિકારી(વર્ગ-૩)(પંચાયત/ખેતી/સહકાર) /તાલુકા પંચાયત અધિકારીની તા ૯-૧૦ અને ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કીગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન થયેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં રીશફલીંગ અને એડીશનલ સીલેકટ એન્ડ રેકમન્ડેશન લીસ્ટના ઉમેદવારોને તા ૨૬-૨-૨૦૧૮ ના રોજ કરવામા આવેલ જિલ્લા ફાળવણી મુજબની યાદી


ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન થયેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં રીશફલીંગ અને એડીશનલ સીલેકટ એન્ડ રેકમન્ડેશન લીસ્ટના ઉમેદવારોને તા ૩૦-૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ કરવમા આવેલ જિલ્લા ફાળવણી મુજબની યાદીનાયબ ચીટનીશ (પંચાયત સેવા) તથા વિસ્તરણ અધિકારી વર્ગ-૩ (પંચાયત/ખેતી/સહકાર)/તાલુકા પંચાયત અધિકારીની તા.૦૯-૧૦-૧૧-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષા-૨૦૧૭-૧૮