પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ

મુખપૃષ્ઠગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ,

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડનાયબ ચીટનીશ (પંચાયત સેવા) તથા વિસ્તરણ અધિકારી વર્ગ-૩ (પંચાયત/ખેતી/સહકાર) અને તાલુકા પંચાયત અધિકારીની ખાતાકીય પરીક્ષા સને ૨૦૧૯-૨૦