પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ

મુખપૃષ્ઠગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ,

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ


 • ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ ધ્વારા તા ૧૩/૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ મુજબનું ડીસ્ટ્રીકટ એલોટમેન્ટ લીસ્ટ  • જાહેરાત ક્રમાંકઃ-૭/૨૦૧૮-૧૯ કમ્પાઉન્ડર , જાહેરાત ક્રમાંકઃ-૩/૨૦૧૮-૧૯ સ્ટાફ નર્સ સંવર્ગની તા ૨૫-૧૧-૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ જોવા અહી કલીક કરો.

  • પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ જોવા માટેની Link


  પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે ઉમેદવારે રજુ કરવાના નમુના

  ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન થયેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં રીશફલીંગ અને એડીશનલ સીલેકટ એન્ડ રેકમન્ડેશન લીસ્ટના ઉમેદવારોને તા ૦૩-0૪ મે ૨૦૧૮ ના રોજ કરવમા આવેલ જિલ્લા ફાળવણી મુજબની યાદી
  07, May, 2018
  • ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ ધ્વારા નાયબ ચીટનીશ(પંચાયત સેવા) તથા વિસ્તરણ અધિકારી(વર્ગ-૩)(પંચાયત/ખેતી/સહકાર) /તાલુકા પંચાયત અધિકારીની તા ૯-૧૦ અને ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી  ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન થયેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં રીશફલીંગ અને એડીશનલ સીલેકટ એન્ડ રેકમન્ડેશન લીસ્ટના ઉમેદવારોને તા ૨૬-૨-૨૦૧૮ ના રોજ કરવામા આવેલ જિલ્લા ફાળવણી મુજબની યાદી


  ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન થયેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં રીશફલીંગ અને એડીશનલ સીલેકટ એન્ડ રેકમન્ડેશન લીસ્ટના ઉમેદવારોને તા ૩૦-૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ કરવમા આવેલ જિલ્લા ફાળવણી મુજબની યાદી  નાયબ ચીટનીશ (પંચાયત સેવા) તથા વિસ્તરણ અધિકારી વર્ગ-૩ (પંચાયત/ખેતી/સહકાર)/તાલુકા પંચાયત અધિકારીની તા.૦૯-૧૦-૧૧-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષા-૨૦૧૭-૧૮