પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | હ - શાખાને લગતા ઠરાવો

હ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૫/૦૮/૧૯૯૩પરચ/૧૦૨૦૦૫/૩૫૧૩/હ માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ/૨૦૦૫ પંચાયત ગ્રામ અને સા. વિ. વિ. (પ્રોપર) ના મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી (APIO) જાહેર માહિતી અધિકારી (APO) તથા અપીલ સત્તાધિકારી (Appellate Authority) ની નિયુક્તિ બાબત.
૩૦/૦૪/૨૦૧૩પરચ/૧૦૨૦૦૫/૩૫૧૩/હ માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ- ૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામવિકાસ વિભાગ (પ્રોપર)ના મદદનીશ જાહેર માહિતી આધિકારી ( APIO ) જાહેર માહિતી અધિકારી ( PIO ) તથા અપીલ સત્તાધિકારી ( Appellate Authority )ની નિયુક્તિ બાબત.