પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | આઇ.ટી. - શાખાને લગતા ઠરાવો

આઇ.ટી. - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૧૮/૦૨/૨૦૧૯આઈટીપી/૧૦૨૦૧૮/ડીજીટલ ટ્રાન્ઝેક્શન/આઈટીઈ-ગ્રામ પંચાયતોના ડીજીટલ ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવા બાબત.
૨૪-૦૨-૨૦૧૪ઇજીવી-૧૦૨૦૧૩-૮૧૪૦૬૪-આઇટીશેલ ઇ-ગ્રામ વિશ્વ ગ્રામ યોજના અંનર્ગત ઇ-ગ્રામ સેન્ટર ને ટેકનીકલ સપોર્ટ અને તાલીમ વિષયક સપોર્ટ (TSTSP) પુરા પાડ​વા બાબત
૨૧-૦૫-૨૦૧૪આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૧૧૮૭૪૭-આઇટી-સેલ State Model Accounting System (MAS) Committee forfinalizing the accounting system of Panchayat Raj Institutions.
૨૪-૧૧-૨૦૧૪આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૫૦૯૦૪૭-આઇટી-સેલ સેક્શન અધિકારીઓને ફાળ​વ​વામાં આવેલ ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. નો વધુમાં ઉપયોગ કર​વા બાબત.
૨૭-૧૧-૨૦૧૪આઇ.ટી.પી.-૧૦-૨૦૧૪-૫૬૧૦૯૮-આઇ.ટી. સેલ સી.ડી.પી. - ૧૯ રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશક્તિકરણ અભિયાન યોજના હેઠળ સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટ તથા ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટ માટે કરાર આધારિત જગ્યાઓ ભર​વા બાબત
૦૮-૧૨-૨૦૧૪આઇટીપી-૧૦-૨૦૧૪-૮૫૪૧૨૬-આઇટી સેલ "IT for Masses" Programme Under Manpower Development Scheme