પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

આઇ.ટી.સેલ શાખાના વિષયો

  • વિભાગની કમ્પ્યુટરરાઇઝેશને લગતી કામગીરી
  • ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી(આઇ.ટી.)ને લગતી કામગીરી
  • ઇ ગ્રામ વિશ્વગ્રામ તથા ઇ-પંચાયતને લગતી કામગીરી
  • ગ્રામ અને ગ્રામ સોફટવેરને લગતી કામગીરી
  • આઇ.ટી.ના ઇન્ફાસ્ટ્રકચરને લગતી કામગીરી
  • વિભાગની શાખાઓ/અધિકારીશ્રીઓતેમજ પંચાયત વિભાગના માન.મંત્રીશ્રીઓને સંસદીય સચિવશ્રીના કોમ્પ્યુટરની સેવાઓ પુરી પાડવી :નવા કોમ્પ્યુટરની ખરીદી મરામત તેમજ નિકાલ અંગેની કામગીરી