પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | જ - શાખાને લગતા ઠરાવો

જ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
15-05-1995KP/91 of 1995/MIS-2691/1079-JCompetent Authority of 57(1) and 57(2)
06-03-1997KP/22 of 1997/PRN/1094/940/JGujarat Panchayat (Procedure) Rules,1997
06-02-1997KP/14 of 1997/DEL/1094-JCompetent Authority
25-10-1994KP/230 of 1994/DEL-1094/1968-JFix Number of Members of Taluka Panchayat and District Panchayat
06-10-1994KP/232 of 1994/DEL-1094/1850(i)-JModification in KP191 of1994-DEL-1094-1246-J Dated 26/7/1994
26-07-1994No-KP-192-of-I994-DEL-10941247-1-JDelegation of Powers
26-07-1994No-KP-193-of-I994-DEL-10941247-2-JCompetent Authority
29-07-1994No-KP-194-of-I994-DEL-10941289-JApplets Power of Section 57 and 59
26-07-1994No-KP-191-of-I994-DEL-10941246-JDelegation of Powers
૨૮-૧૧-૨૦૦૦ જપમ-૧૦-૨૦૦૦-૧૧૭૧-જ સન ૨૦૦૦-૨૦૦૧ સીડીપી-૩ હેઠળની નવી બાબતોને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ઓફિસ બીલ્‍ડીંગ / સ્‍ટાફ કવાર્ટસ
૧૧/૦૨/૨૦૦૪વહન/૧૦૯૫/૨૪૬૨-(પા.ફા.ર)-જપંચાયતોના ઉપયોગ માટે સ્વભંડોળમાંથી ખરીદવામાં આવતા વાહનોના પ્રકાર બાબત.
૧૧/૦૧/૨૦૦૫વહન/૧૦૯૯/૫૯૯/જપંચાયતોના ઉપયોગ માટે સ્વભંડોળમાંથી ખરીદવા બાબત.
૧૩/૦૭/૨૦૦૭વહન/૧૦૯૫/૨૪૬૨/પાર્ટ-૨/જજીલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રીના ઉપયોગ માટે જુનું વાહન રદ કરી સ્વભંડોળમાંથી તવેરા વાહન ખરીદવાની મંજુરી આપવા બાબત.
૦૧-૧૨-૨૦૦૯ એસસીએ-૧૦૨૦૦૯-રજી-૧૦૯૭-જ જીલ્‍લા પંચાયત / તાલુકા પંચાયત પ્રમુખશ્રીઓ સામે રજૂ થતી અવિશ્‍વાસની દરખાસ્‍તના અનુસંઘાને કરવાની કાર્યવાહી બાબત.
૦૩-૦૭-૨૦૧૦ પરચ-૧૦૨૦૧૦-ન.બા.૧-જ અંદાજપત્ર ૨૦૧૦-૧૧ (આયોજન) સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ હાલોલ તાલુકા પંચાયતનું નવું મકાન બનાવવા તથા જુની, માઇનસ સ્‍વભંડોળ ધરાવતી જીલ્‍લા/તાલુકા પંચાયતોના મકાન રીપેરીંગ/બાંધકામ માટે અનુદાન મંજુર કરવા બાબત.
૦૭-૯-૨૦૧૧ -નોટીફીકેશન
૦૯-૧૨-૨૦૧૧ વહન-૧૦૨૦૧૧-૮૧૪-જ જીલ્‍લા પંચાયત પ્રમુખશ્રીના ઉપયોગ માટે જુનુ વાહન રદ કરી સ્‍વભંડોળમાંથી નવુ વાહન ખરીદ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત.
૦૯-૧૨-૨૦૧૧ -નોટીફીકેશન
૨૯-૦૩-૨૦૧૨ પરચ-૧૦૨૦૧૨-નબા.૧-જ વંચાણે લીધેલ
૩૧-૦૩-૨૦૧૨ બજટ-૧૦૨૦૧૨-૩૮૦-જ અંદાજપત્ર ૨૦૧૨-૧૩ (આયોજન) સીડીપી-૩ ઘટક કક્ષાની સંસ્‍થાઓને સંગીન બનાવવાની યોજના માટે થયેલ જોગવાઇનો ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૨૩-૦૪-૨૦૧૨ વહન-૨૦૦૯-૮૨-પાર્ટ-જ માઇનસ સ્‍વભંડોળ ધરાવતી તાલુકા પંચાયતોને સરકારી ખર્ચે વાહનની સુવિધા પુરી પાડવા બાબત.
૨૬-૦૪-૨૦૧૨ પરચ-૨૦૦૭-૧૨૦૫-જ પંચાયતોની હદ વિસ્‍તારમા સમાવિષ્‍ટ થતા સ્‍પેશીયલ ઇકોનોમિક ઝોન (સેઝ) વિસ્‍તારને ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ ની જોગવાઇઓમાંથી બાકાત કરવા બાબત.
૨૭-૦૪-૨૦૧૨ વહન-૧૦૨૦૧૨-૨-જ રાજયની માઇનસ સ્‍વભંડોળ / ઓછું સ્‍વભંડોળ ધરાવતી તાલુકા પંચાયતોને સરકારી ખર્ચે વાહનની સુવિધા પૂરી પાડવા બાબત.
૨૯-૦૮-૨૦૧૨ પારસ-૧૦૮૯-૧૦૪-૯૦-જજિલ્‍લા/તાલુકા પંચાયતો દ્વારા ગ્રામ પંચાયતોને કામો સોંપવા બાબત.
૨૯-૦૮-૨૦૧૨ પરસ-૧૦૨૦૧૨-૯૦૨-જ જીલ્લા/તાલુકા પંચાયતો દ્વારા ગ્રામ પંચાયતોને કામો સોંપવા બાબત.
૨૯-૦૯-૨૦૧૨ પરચ-૧૦૨૦૧૨-ન.બા.-૧-જ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રીઓને તાકીદના અને લોકોપયોગી અગત્યકના કામો માટે વાર્ષિક વિવેકાધિન રકમ ફાળવવા બાબત.
૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/ 73 of 2014/NTP/102014I537661/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે -​ સુઇગામ​
૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/ 75 of 2014/NTP/102014/44685/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વાપી
૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/77 of 2014/NTP/102014/610771/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ગરુડેશ્વર
૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/79 of 2014/NTP/102014/610760/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - થાનગઢ
૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/81 of 2014/NTP/102014/625305/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ગલતેશ્વર
૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/83 of 2014/NTP/102014/44682/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ધોલેરા
૧૬-૧૨-૨૦૧૪No. KP/85 of 2014/NTP/102014/428177/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - દેસાર
૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/106 of 2014/NTP/102014/69710/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - સંજેલી
૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/112 of 2014/NTP/102014/44676/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - ગિરગાધાડા
૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/102 of 2014/NTP/102014/64369/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - જોટાણા
૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/100 of 2014/NTP/102014/53762/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - લખણી
૨૩-૧૨-૨૦૧૪KP/114 of 2014/NTP/102014/639172/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - બોડેલી
૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/108 of 2014/NTP/102014/44688/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - ખેરગામ
૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/104 of 2014/NTP/102014/83754/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વસો
૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/110 of 2014/NTP/102014/44692/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબતે - વિંછીયા
૨૨-૧૨-૨૦૧૪KP/100 of 2014/NTP/102014/53762/J ન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - લખણી
૦૬-૦૧-૨૦૧૫KP/2 of 2015/NTP/102014/918506/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - દોલવન​
૦૬-૦૧-૨૦૧૫KP/4 of 2015/NTP/102014/918517/Jન​વી તાલુકા પંચાયતની રચના બાબત - કુકરમુંડા
૦૬-૦૨-૨૦૧૫No. KPV-35-DC-ELC-L-4-DP-9-2015Notification of Chhotaduaipur District Panchayat
૦૬-૦૨-૨૦૧૫No. KPV-36-DC-ELC-L-4-TP-9-2015Notification of Chhotaudepur Taluka Panchayat
૦૮-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-6-DC-ELC-L-4-DP-13-2015Notification of Gandhinagar District Panchayat
૦૮-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-7-DC-ELC-L-4-TP-13-2015Notification of Gandhinagar Taluka Panchayat
૦૬-૦૨-૨૦૧૫No. KPV-37-DC-ELC-L-4-DP-20-2015Notification of Mehsana District Panchayat
૦૮-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-4-DC-ELC-L-4-DP-22-2015Notification of Narmada District Panchayat
૦૮-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-5-DC-DLC-L-4-TP-22-2015Notification of Narmada Taluka Panchayat
૨૨-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-24-DC-ELC-L-4-DP-29-2015Notification of Sabarkantha district Panchayat
૦૩-૦૨-૨૦૧૫No. KPV-31-DC-ELC-L-4-DP-32-2015Notification of Vadodara District Panchayat
૧૩-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-8-DC-ELC-L-4-DP-3-2015Notification of Anand District Panchayat
૧૩-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-9-DCCC-ELC-L-4-TP-3-2015Notification of Anand Taluka Panchayat
૧૬-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-22-DC-ELC-L-4-DP-23-2015Notification of Navsari District Panchayat
૧૬-૦૧-૨૦૧૫No. KPV-23-DC-ELC-L-4-TP-23-2015Notification of Navsari Taluka Panchayat
૧૯-૦૧-૨૦૧૬KP/09 of 2016/PRR/102012/95236/J Gujarat District Development Fund Rules 2016
૨૨-૦૧-૨૦૧૬ KP/11 of 2016/PRR/102012/95384/JGujarat District Panchayats (Grant of Loan to subordinate Panchayats) Rules 2016
૧૫-૦૯-૨૦૧૬પરચ/૧૦૨૦૧૬/૨૨૪/જગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-૨૦૭ અને ૨૦૯ મુજબ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોને મળતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગ્રાન્ટ તથા ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમો-૧૯૬૬ હેઠ્ળ જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયતને મળતી રેતી, કંકર, ગ્રેવલ અને અન્ય ગૌણ ખનિજ ઉપર મળતી રોયલ્ટી અને ડેડરેન્ટની આવકના અનુદાનમાંથી વિકાસના કામો કરવા અંગે માપદંડો નક્કી કરવા બાબત.
૨૨-૦૬-૨૦૧૭તપમ​-૧૦-૨૦૧૪-૨૩૪૯૫૭-જ​તાલુકા પંચાયત કચેરીના નવા મકાન બાંધકામ અન્વયે ફર્નિચરની સુવિધા માટે અનુદાન આપવા બાબત
૨૬-૦૭-૨૦૧૭KP/26 of 2017/NTP/102017/420727/Jતાલુકા પંચાયત, સિંગવડ ની રચના અંગેનો આદેશ
૧૫-૦૨-૨૦૧૮પરચ-૧૦૨૦૧૬-૨૨૪-જ​ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ ની કલમ​-૨૦૭ અને ૨૦૯ મુજબ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોને મળતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગ્રાન્ટ તથા ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમો-૧૯૬૬ હેઠળ જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયતને મળતી રેતી, કંકર​, ગ્રેવલ અને અન્ય ગૌણ ખનિજ ઉપર મળતી રોયલ્ટી અને ડેડરેન્ટની આવકના અનુદાનની વિકાસના કામો કર​વા અંગે માપદંડો નક્કી કર​વા બાબત​.
૨૪-૦૪-૨૦૧૮બજટ​-૧૦-૨૦૧૭-૧૫૦-જ​સીડીપી-૩ યોજના હેઠળ જીલ્લા-તાલુકા પંચાયતોને માળખાકીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવ​વા માટે અનુદાન મંજૂર કર​વા માટેની અંદાજપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં રૂ.૭૫ કરોડની થયેલ ચાલુ બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​.
28-02-2019KP/5 of 2019/TMM/102019/37/JOrders and notifications (Other than those published in Part IV-B) under the Gujarat Local Boards, Village Panchayats, Municipal Boroughs, District Municipal, Primary Education and Local Fund Audit Acts.