પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | ઝ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ઝ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
20.04.2019પીએઆર/૧૦/૨૦૧૯/૧૪૭૬૨/ઝ કારીગરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (Persformance Appraisal Report) પ્રક્રિયા "સાથી" એપ્લીકેશન પર "ઓનલાઇન" હાથ ધરવા બાબત.
29.03.2019ઈએસઆર-૧૦-૨૦૧૮-૩૧૯૬૩૧-ઝProb.TDO Batch-2018 Posting Notification
27.02.2019ઈએસઆર-૧૦-૨૦૧૮-૨૫૨૪૦૪-ઝ(પાર્ટ-૧)Taluka Development Officer, Class-2 Promotion Notification.
22.02.2019ઈએસઆર-૧૦-૨૦૧૯-૫૬૯૮૬-ઝTaluka Development Officer, Class-2 Transfer Notification
૧૮-૦૨-૨૦૧૯ ESR/10/2018/519829/ZGAS(Jr.Scale) Transfer Notification
૧૯-૦૧-૨૦૧૯ એપીઆર​-૧૦૨૦૧૮-૭૪૧૬૩૭-ઝ​​કેલેન્‍ડર વર્ષ‌‌‌‌‌‌-૨૦૧૮ અંતિત વાર્ષિક મિલકત પત્રકો "SATHI" Application પર રજૂ કરવા બાબત
૧૭-૦૧-૨૦૧૯ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​TDO Transfer Order.
Date:17-01-2019
Transfer Order
૧૬-૦૧-૨૦૧૯ESR-10-2019-35689-ZVibrant Gujarat Global Summit-2019 Duty Order.
Date:16-01-2019
Transfer Order
૧૪-૧૨-૨૦૧૮ટીઆરજી-૧૦-૨૦૧૮-૩૫૮૫૪૯-ઝProb TDO [Batch-2018] Attachment Training Schedule
Date:14-12-2018
Transfer Order
૦૬-૧૨-૨૦૧૮ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝTaluka Development Officer Transfer Order
Date:06-12-2018
Transfer Order
૦૬-૧૨-૨૦૧૮ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૮-૩૧૯૦-ઝ​Prob. GAS Posting as TDO Order
Date:06-12-2018
Transfer Order
૦૧-૧૨-૨૦૧૮ઇએસાઅર​-૧૦૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​ Taluka Development Officer Transfer Order.
Date:01-12-2018
Transfer Order
૨૬-૧૧-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૩૧૯૦-ઝ​Prob GAS (Jr.Scale) [Batch-2017] TDO Posting Order.
Date:26-11-2018
Transfer Order
૦૧-૧૦-૨૦૧૮ઇએસાઆર​-૧૦-૨૦૧૬-૨૫૬૮-ઝ​TDO Contractual Appointment Order
Date:01-10-2018
Transfer Order
૨૭-૦૯-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૨૬૨૩૯૫-ઝ​ GAS (Jr.Scale) Posting Notification
Date:27-09-2018
Transfer Order
૨૪-૦૯-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૫૧૯૮૨૯-ઝ​GAS(Jr.Scale) Transfer Notification
Date:24-09-2018
Transfer Order
૧૫-૦૯-૨૦૧૮એઆઇએસ​-૧૦-૨૦૧૮-૩૮૨૩૯૫-ઝ​Prob. IAS Posting as TDO Order
Date:15-09-2018
Transfer Order
૧૪-૦૯-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​GAS(Junior Scale) Transfer Order
Date:14-09-2018
Transfer Order
૩૦-૦૮-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​Taluka Development Officer Transfer Order
Date:30-08-2018
Transfer Order
૨૦-૦૮-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૯૦૯૩૪-ઝ​Taluka Development Officer Posting Notification
Date:20-08-2018
Transfer Order
૦૨-૦૮-૨૦૧૮ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૮-૪૦૭૪૪૭-ઝ​Taluka Development Officer Transfer Order
Date:02-08-2018
Transfer Order
૩૦-૦૭-૨૦૧૮MIS/10/2016/2355/ZCIRCULAR REGARDING DDO HEADQUARTER INSTRUCTIONS
Date:30-07-2018
૨૭-૦૭-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૧૮૨૧-ઝ​Prob. TDO Batch-2017 Training Schedule
Date:27-07-2018
૧૧-૦૭-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૧૮૨૧-ઝ​Taluka Development Officer Promotion Notification
Date:11-07-2018
૦૫-૦૭-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦-૨૦૧૮-૩૪૪૧૧૦-ઝ​તાલુકા અધિકારી વર્ગ​-૨ની જગ્યાએ નિમણૂક અર્થે સંખ્યાધિક જગ્યાઓ ઉભી કર​વા બાબત​.
૦૫-૦૭-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૮-૩૧૯૬૩૧-ઝ​Prob. TDO-2018 Appointment Order. Date:05-07-2018
૦૧-૦૬-૨૦૧૮ESR-102018-319631-JHProb. TDO Batch-2018 Document Verification Letter Date:01-06-2018
૧૦-૦૫-૨૦૧૮ESR-102018-33430-JHTaluka Development Officer Transfer Order Date:10-05-2018
૨૯-૦૫-૨૦૧૮પરક્ષ​-૧૦-૨૦૧૭-૩૪૧૯૫૯-ઝ​ગુજરાત વિકાસ સેવા, વર્ગ​-૨ ની ખાતાકીય પરીક્ષા બાબત​
૧૫-૦૫-૨૦૧૮ટીઆરજી-૧૦-૨૦૧૬-૩૧૩૧૮૭-ઝ​Prob. Taluka Development Officer Attachment Training Schedule
૦૩-૦૫-૨૦૧૮પીએઆર-૧૦-૨૦૧૮-૭૦૫૫૬૯-ઝકામગીરી મૂલ્‍યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report) ની પ્રક્રિયા ‘‘સાથી’’ એપ્‍લીકેશન પર ‘‘ઓનલાઇન’’ હાથ ધરવા બાબત.
૧૭-૦૪-૨૦૧૮ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૯૫(૪૫૦૩૦૨)-ઝન​વરચિત તાલુકા પંચાયત કચેરી, સિંગ​વડ, જિ-દાહોદ ખાતે તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ​-૨ ની ૧(એક​) ન​વી જગ્યા ઉભી કર​વા બાબત​.
૨૧-૦૩-૨૦૧૮MIS/10/2016/12355/ZInstructions to DDOs for remaining present at Headquarter
૧૪-૦૨-૨૦૧૮ઇએસઆર-૧​૦-૨૦૧૮-૩૩૪૩૦-ઝTDO Transfer Order
૧૨-૦૨-૨૦૧૮એઆઇએસ​-૧૦-૨૦૧૭-૩૮૩૩૯૯Prob. IAS Batch-2016 Posting as TDO
૧૮-૦૧-૨૦૧૮ઇએસઆર-૧​૦-૨૦૧૮-૩૩૪૩૦-ઝ​
૦૬-૦૧-૨૦૧૮
તાલુકા વિકાસ અધિકારીના બદલીના આદેશ - તા. ૧૮-૦૧-૨૦૧૮
૦૬-૦૧-૨૦૧૮ઇએસઆર​-૧૦૨૦૧૭-૩૨૫૨-ઝ​
૦૬-૦૧-૨૦૧૮
તાલુકા વિકાસ અધિકારી વર્ગ -૨ નું ટ્રાન્સફર​ ઓર્ડર
૦૩-૦૧-૨૦૧૮એપીઆર​-૧૦૨૦૧૮-૪૭૨૮-ઝ​
૦૩-૦૧-૨૦૧૮
સ્થાવર મિલકત જાહેર કર​વા અંગેના પત્રકો SAATHI એપ્લીકેશન દ્વારા Application રજૂ કર​વા બાબત​.
૨૧/૧૨/૨૦૧૭ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૭-૩૧૯૪-ઝ,
૨૧-૧૨-૨૦૧૭​
TDO Transfer Order Date:21-12-2017
૧૬/૧૨/૨૦૧૭ઇએસાઅર​-૧૦-૨૦૧૭-૬૦૬૨૪૨-ઝ, ૧૬-૧૨-૨૦૧૭​Prob. TDO Appointment Cancellation Order
૧૬/૧૨/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૬૦૬૨૪૨-ઝ"Prob. TDO Detailed Posting Notification" Date:16-12-2017
૧૬/૧૨/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝ"GAS(Jr.Scale) Promotion Notification" Date:16-12-2017
૧૭/૧૧/૨૦૧૭ટીઆરજી-૧૦-૨૦૧૬-૩૧૩૧૮૭-ઝRegarding Prob. Taluka Development Officer Training
તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૭
૧૧/૧૧/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧​૦-૨૦૧૭-૫૫૦૩૧૩-ઝ​GAS(Jr.Scale) Transfer Notification
તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૭
૦૧/૧૧/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧​૦-૨૦૧૭-૬૦૬૨૪૨-ઝProbationer TDO Detailed Posting Notification
તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૭
૨૪/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૬૧૧૫૭૦-ઝજી.એ.એસ. (જુનિયર.સ્કેલ) બદલી સૂચના
તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૭
૨૪/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૫૦૩૨૭-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી સૂચના
તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૭
૧૮/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૧૮૨૧-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી બઢતી અને બદલી અધિસૂચના
તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૭
૧૭/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૪૩૨૪૭૯-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી(કરાર આધારિત) નિમણૂક હુકમ
તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૭
૧૩/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૬૦૬૨૪૨-ઝProbationer Taluka Development Officer,Class-2 Appointment Notification
૦૯/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૨૯૧૭૨૪-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી અધિસૂચના
તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૭
૦૭/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૫૦૩૨૭-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી અધિસૂચના
તા.૦૭-૧૦-૨૦૧૭
૦૬/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૫૦૩૧૩-ઝગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ બદલી હુકમ
તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૭
૦૪/૧૦/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ બઢતી અને બદલી હુકમ.
તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૭
૨૫/૦૯/૨૦૧૭આરઇએમ-૧૦-૨૦૧૬-૩૨૭૨૦૮-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી અધિસૂચના
તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭
૨૫/૦૯/૨૦૧૭આરઇએમ-૧૦-૨૦૧૬-૩૨૭૨૦૮-ઝતાલુકા વિકાસ અધિકારી કરાર આધારિત નિમણૂક હુકમ
તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭
૧૬/૦૯/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝગુજરાત વહીવટી સેવા(જુનીયર સ્કેલ),વર્ગ-૧ બદલી હુકમ
તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ઇએસઆર-૧૦૨૦૧૬-૭૪૫૦૬૨-ઝનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બદલી અને બઢતી હુકમ
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭

ઝ - શાખાને લગતા ઠરાવો - વર્ષ ૨૦૧૫ થી જુના ઠરાવ જોવા અહિં ક્લિક કરો