પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | ખ​ - ૨ શાખાને લગતા ઠરાવો

ખ​ - ૨ શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૮-૦૪-૨૦૧૯નરગ/૧૦૨૦૧૯/એસએફએસ-૦૪/૧૦૪૮૬૩/ખ-૨(૧) સ્‍વ. શ્રી કાનાભાઇ સોમાભાઇ ડામોર, ગ્રામ રોજગાર સેવક, તાલુકા પંચાયત કડાણા, જિ. મહિસાગર અને (ર) સ્‍વ. શ્રી ગમનભાઇ રામજીભાઇ ગાંગોડા, ગ્રામ રોજગાર સેવક, તાલુકા પંચાયત વધઇ, જિ. ડાંગના વારસદારને મૃત્‍યુ સહાયની રકમ ચૂકવવા બાબત.
૦૩-૦૪-૨૦૧૯ બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/SFS-૫૧/ ૭૦૬૬૫૩/ખ-૨સને નાણાકીય ૨૦૧૯-૨૦ ના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી મળેલ રૂ. ૧૦૦.૦૦ કરોડ ઉપરની (માંગણી ક્ર્માંક: ૭૦, ૭૧, ૯૫ અને ૯૬) ની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૮-૦૩-૨૦૧૯બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/SFS-૫૨/૭૦૮૪૦૬/ખ-2સને નાણાકીય ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦.૦૦ થી કરોડ નીચેની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્ર્માંક :૭૦, ૭૧, ૯૩, ૯૫, અને ૯૬) વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૨૬-૦૩-૨૦૧૯નરગ/૧૦૨૦૧૭/SFS-૪૫/ખ-2કમિશનરશ્રી, ગ્રામ વિકાસ કચેરીના મહેકમ પર મંજુર થયેલ નાયબ ચીટનીશ (મનરેગા) ની જગ્યાને પુન:જીવિત કરવા બાબત.
૨૩-૦૧-૨૦૧૯નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૫૫-૭૨૧૩૨૭-ખ​-૨સ્વ​. શ્રી ચિરાગભાઇ ધનસુખભાઇ પટેલ​, ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ​, તા.પં. વાસદા, જિલ્લો નવસારીના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૦૨-૦૧-૨૦૧૯નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૫૦-૬૭૯૫૨૯-ખ​-૨ગ્રામ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીના મહેકમ પર મંજુર થયેલ નાયબ ચીટનીશ (ફરિયાદ નિવારણ સેલ​) ની જગ્યાને પુન:જીવિત કરવા બાબત​
૧૮-૧૨-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૨૯-૨૭૧૨૬૪-ખ-૨સ્વ​. શ્રી પેથાભાઇ આલાભાઇ જોડ​, ગ્રામ રોજગાર સેવક​, તા.પં. ખંભાળીયા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકાના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૦૭-૧૨-૨૦૧૮પરચ​-૧૦૨૦૧૮-૧૪૫૭-ખ​-૨મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત કરાર આધારિત જગ્યાઓ અંગે નિમણૂંક હુકમમાં સરકારશ્રીની જોગ​વાઇ - ઠરાવનો ઉલ્લેખ કરવા બાબત​.
૦૨-૧૧-૨૦૧૮એસ​.સી.એ-૧૦-૨૦૧૬-૬૧૮૯૯૭-ખ​-૨ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિમિટેડના જુનિયર ઓફિસર સંવર્ગના કર્મચારીઓનુ છઠ્ઠું પગારપંચ મંજુર કર​વા બાબત​.
૨૪-૧૦-૨૦૧૮NRG/10/2018/189792/KH-2Appointment of Shree R.R.Chauhan, IAS (Retd) as Director - Social Audit unit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, Gandhinagar
૨૪-૦૭-૨૦૧૮આઇડીબી-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૫૯-ખ​-૨મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્ર્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ​-૨૦૦૫ હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય સામાજિક ઓડિટ સોસાયટી માટે કાયમી પેશગી મંજુર કરવા બાબત​.
24-07-2018MIS/10/2017/393580/KH-2Terms and conditions of Shri R. R. Chauhan, IAS (Retd.) as Director - Social Audit unit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, Gandhinagar
૧૧-૦૭-૨૦૧૮પીઆરસી-૧૦૨૦૧૮-૨૮૨૬૬૧-ખ​-૨કમિશ્નરશ્રી ગ્રામ વિકાસની કચેરીમાં ફરજ બજાવતા સ્વ​. શ્રી સન્ની ડી. ઝાલા કરાર આધારિત આસિસ્ટન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટીવ કો-ઓર્ડિનેટર (નાયબ ચાટનીશ​) ના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૨૭-૦૬-૨૦૧૮આઇબીડી-૧૦૨૦૦૯-એસ​એફ​એસ​-૨૪-ખ​-૨મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ સ્કીમ રુલ્સ​-૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદત વધાર​વા બાબત​.
૨૫-૦૬-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૧૮-ખ​-૨મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજય​, જિલ્લા, તાલુકા કક્ષાની ૭૬૦ જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ભર​વા બાબત​.
૧૮-૦૬-૨૦૧૮પીએમ​એવાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૩૫-ખ​-૨પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ રાજ્ય​, જિલ્લા કક્ષાની અને તાલુકા કક્ષાની જગ્યાઓ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં આઉટસોર્સિંગથી ભર​વાની મંજૂરી આપ​વા બાબત​.
૧૮-૦૬-૨૦૧૮પીએમ​એવાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૩૫-ખ​-૨પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ રાજ્ય​, જિલ્લા કક્ષાની અને તાલુકા કક્ષાની જગ્યાઓ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં આઉટસોર્સિંગથી ભર​વાની મંજૂરી આપવા બાબત​.
૦૨-૦૬-૨૦૧૮પીએમ​વાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૨-૨૦૧૭-ખ​-૨પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં લાભાર્થીઓને પ્રોત્સાહન સહાય અને વ્યાજ સબસીડી ની સહાય ની ન​વી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​.
૨૨-૦૫-૨૦૧૮બીયુડી-૧૦૨૦૧૭-૭૦૭૬૦૮-ખ​-૨સને નાણાકીય ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦.૦૦ થી કરોડ નીચેની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્રમાંક : ૭૦, ૭૧, ૯૫, ૯૩ અને ૯૬) વહીવટી મંજુરી આપ​વા બાબત​
૦૩-૦૫-૨૦૧૮એસબીએમ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૧૪-ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન અને પ્ર​વાહી કચરાના વ્ય​વસ્થાપન​" માટે રાજ્યની ૫૦૦ ગ્રામ પંચાયતોને ખાસ સહાય કર​વા બાબત​.
૨૦-૦૪-૨૦૧૮આઇબીડી-૧૦૨૦૯-એસ​એફ​એસ​-૨૪-ખ-​૨મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ​-૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ ઓફ સ્ક્રીમ રુલ્સ​-૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદત વધાર​વા બાબત​.
૧૬-૦૪-૨૦૧૮બીયુડી-૧૦૨૦૧૭-૭૦૭૫૭૯-ખ-૨સને નાણાકીય ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈદ્યાંતિક મંજુરી મળેલ રૂા. ૧૦૦.૦૦ કરોડ ઉપરની (માંગણી ક્રમાંક ઃ ૭૦, ૭૧, ૯૫ અને ૯૬) ની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૨૮-૦૩-૨૦૧૮પરચ​-આઇએવાય​-૧૦૨૦૧૩-એસ​એફ​એસ​-૨૦-૨૦૧૭-ખ​-૨પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેથળ વર્ષ ૨૦૧૬-ઉ૧૭ અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂક​વણું કર​વા બાબત​.
૨૬-૦૩-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૫૫-ખ​-૨મહાત્મા ગાંઘી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત કરાર આધારિત કર્મચારીઓની મુદત લંબાવ​વા બાબત​.
૨૨-૦૩-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૪૫-ખ​-૨મહાત્મા ગાંઘી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની પ્રતિનિયુક્તિની જગ્યાઓની મુદ્દત લંબાવ​વા બાબત​.
૧૨-૦૩-૨૦૧૮આઇએવાય​-૧૦૨૦૧૩-એસ​એફ​એસ​-૨૦-ખ​-૨પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂકવણું કર​વા બાબત​.
૧૨/૦૩/૨૦૧૮ આઇએવાય/૧૦૨૦૧૩/એસ​એફ​એસ​-૨૦/ખ​-૨ પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂક​વણું કરવા બાબત​.
૦૧-૦૩-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૭-૧૬૫૦-ખ-૨ગ્રામ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીના મહેકમ પર મંજુર થયેલ ચીટનીશ​(મનરેગા) ની જગ્યાને એબેયન્સમાંથી મુક્તિ આપ​વા અંગે.
૧૬-૦૯-૨૦૧૭એસબીએમ​-૧૦-૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ-૬૨-ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન" કરવા બાબત​.
૧૩-૦૯-૨૦૧૭એસબીએમ​-૧૦-૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન" કરવા બાબત​.
૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ગવન-૧૦-૨૦૧૦-૩૦૬-ખ-ર ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ. ના પટાવાળા/ચોકીદાર સંવર્ગના કર્મચારીઓને છઠ્ઠુ પગાર પંચ મંજૂર કરવા બાબત
૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ગવન-૧૦-૨૦૧૦-૩૦૬-ખ-ર ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ. ના પટાવાળા/ચોકીદાર સંવર્ગના કર્મચારીઓને દ્વિતીય ઉચ્‍ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.
૨૯/૦૭/૨૦૧૬એસબીએમ​-૧૦૨૦૧૬-એસ​એફ​એસ​-૨૪(૧)ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રામીણ) યોજનાના અમલીકરણ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાની જગ્યાઓની મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૨/૦૭/૨૦૧૬એસબીએમ/૧૦૨૦૧૬/૩૯૯૨૮૭/ખ-૨ સ્વચ્છ ભારત અંતર્ગત SBCC ની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓને પ્રોત્સાહન રકમ ચુકવવા બાબત