પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | ખ​ - ૨ શાખાને લગતા ઠરાવો

ખ​ - ૨ શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૩-૦૧-૨૦૧૯નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૫૫-૭૨૧૩૨૭-ખ​-૨સ્વ​. શ્રી ચિરાગભાઇ ધનસુખભાઇ પટેલ​, ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ​, તા.પં. વાસદા, જિલ્લો નવસારીના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૦૨-૦૧-૨૦૧૯નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૫૦-૬૭૯૫૨૯-ખ​-૨ગ્રામ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીના મહેકમ પર મંજુર થયેલ નાયબ ચીટનીશ (ફરિયાદ નિવારણ સેલ​) ની જગ્યાને પુન:જીવિત કરવા બાબત​
૧૮-૧૨-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૨૯-૨૭૧૨૬૪-ખ-૨સ્વ​. શ્રી પેથાભાઇ આલાભાઇ જોડ​, ગ્રામ રોજગાર સેવક​, તા.પં. ખંભાળીયા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકાના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૦૭-૧૨-૨૦૧૮પરચ​-૧૦૨૦૧૮-૧૪૫૭-ખ​-૨મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત કરાર આધારિત જગ્યાઓ અંગે નિમણૂંક હુકમમાં સરકારશ્રીની જોગ​વાઇ - ઠરાવનો ઉલ્લેખ કરવા બાબત​.
૦૨-૧૧-૨૦૧૮એસ​.સી.એ-૧૦-૨૦૧૬-૬૧૮૯૯૭-ખ​-૨ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિમિટેડના જુનિયર ઓફિસર સંવર્ગના કર્મચારીઓનુ છઠ્ઠું પગારપંચ મંજુર કર​વા બાબત​.
૨૪-૧૦-૨૦૧૮NRG/10/2018/189792/KH-2Appointment of Shree R.R.Chauhan, IAS (Retd) as Director - Social Audit unit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, Gandhinagar
૨૪-૦૭-૨૦૧૮આઇડીબી-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૫૯-ખ​-૨મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્ર્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ​-૨૦૦૫ હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય સામાજિક ઓડિટ સોસાયટી માટે કાયમી પેશગી મંજુર કરવા બાબત​.
24-07-2018MIS/10/2017/393580/KH-2Terms and conditions of Shri R. R. Chauhan, IAS (Retd.) as Director - Social Audit unit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, Gandhinagar
૧૧-૦૭-૨૦૧૮પીઆરસી-૧૦૨૦૧૮-૨૮૨૬૬૧-ખ​-૨કમિશ્નરશ્રી ગ્રામ વિકાસની કચેરીમાં ફરજ બજાવતા સ્વ​. શ્રી સન્ની ડી. ઝાલા કરાર આધારિત આસિસ્ટન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટીવ કો-ઓર્ડિનેટર (નાયબ ચાટનીશ​) ના વારસદારને મૃત્યુ સહાય ચૂકવવા બાબત​.
૨૭-૦૬-૨૦૧૮આઇબીડી-૧૦૨૦૦૯-એસ​એફ​એસ​-૨૪-ખ​-૨મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ સ્કીમ રુલ્સ​-૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદત વધાર​વા બાબત​.
૨૫-૦૬-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૧૮-ખ​-૨મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજય​, જિલ્લા, તાલુકા કક્ષાની ૭૬૦ જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ભર​વા બાબત​.
૧૮-૦૬-૨૦૧૮પીએમ​એવાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૩૫-ખ​-૨પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ રાજ્ય​, જિલ્લા કક્ષાની અને તાલુકા કક્ષાની જગ્યાઓ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં આઉટસોર્સિંગથી ભર​વાની મંજૂરી આપ​વા બાબત​.
૧૮-૦૬-૨૦૧૮પીએમ​એવાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૩૫-ખ​-૨પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ રાજ્ય​, જિલ્લા કક્ષાની અને તાલુકા કક્ષાની જગ્યાઓ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં આઉટસોર્સિંગથી ભર​વાની મંજૂરી આપવા બાબત​.
૦૨-૦૬-૨૦૧૮પીએમ​વાય​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૨-૨૦૧૭-ખ​-૨પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં લાભાર્થીઓને પ્રોત્સાહન સહાય અને વ્યાજ સબસીડી ની સહાય ની ન​વી બાબતની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​.
૨૨-૦૫-૨૦૧૮બીયુડી-૧૦૨૦૧૭-૭૦૭૬૦૮-ખ​-૨સને નાણાકીય ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ રૂ.૧૦૦.૦૦ થી કરોડ નીચેની ચાલુ બાબતોની (માંગણી ક્રમાંક : ૭૦, ૭૧, ૯૫, ૯૩ અને ૯૬) વહીવટી મંજુરી આપ​વા બાબત​
૦૩-૦૫-૨૦૧૮એસબીએમ​-૧૦૨૦૧૮-એસ​એફ​એસ​-૧૪-ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન અને પ્ર​વાહી કચરાના વ્ય​વસ્થાપન​" માટે રાજ્યની ૫૦૦ ગ્રામ પંચાયતોને ખાસ સહાય કર​વા બાબત​.
૨૦-૦૪-૨૦૧૮આઇબીડી-૧૦૨૦૯-એસ​એફ​એસ​-૨૪-ખ-​૨મહાત્મા ગાંધી નરેગા અધિનિયમ​-૨૦૦૫ અન્વયે મહાત્મા ગાંધી ઓડિટ ઓફ સ્ક્રીમ રુલ્સ​-૨૦૧૧ અંતર્ગત સામાજીક ઓડિટ યુનિટ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ મંજુર થયેલ મહેકમની મુદત વધાર​વા બાબત​.
૧૬-૦૪-૨૦૧૮બીયુડી-૧૦૨૦૧૭-૭૦૭૫૭૯-ખ-૨સને નાણાકીય ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં સમાવેશ માટે સૈદ્યાંતિક મંજુરી મળેલ રૂા. ૧૦૦.૦૦ કરોડ ઉપરની (માંગણી ક્રમાંક ઃ ૭૦, ૭૧, ૯૫ અને ૯૬) ની યોજનાઓની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
૨૮-૦૩-૨૦૧૮પરચ​-આઇએવાય​-૧૦૨૦૧૩-એસ​એફ​એસ​-૨૦-૨૦૧૭-ખ​-૨પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેથળ વર્ષ ૨૦૧૬-ઉ૧૭ અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂક​વણું કર​વા બાબત​.
૨૬-૦૩-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૫૫-ખ​-૨મહાત્મા ગાંઘી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત કરાર આધારિત કર્મચારીઓની મુદત લંબાવ​વા બાબત​.
૨૨-૦૩-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-૪૫-ખ​-૨મહાત્મા ગાંઘી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની પ્રતિનિયુક્તિની જગ્યાઓની મુદ્દત લંબાવ​વા બાબત​.
૧૨-૦૩-૨૦૧૮આઇએવાય​-૧૦૨૦૧૩-એસ​એફ​એસ​-૨૦-ખ​-૨પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂકવણું કર​વા બાબત​.
૧૨/૦૩/૨૦૧૮ આઇએવાય/૧૦૨૦૧૩/એસ​એફ​એસ​-૨૦/ખ​-૨ પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ​) હેઠળ લાભાર્થીઓને સહાયની રકમનું ચૂક​વણું કરવા બાબત​.
૦૧-૦૩-૨૦૧૮નરગ​-૧૦૨૦૧૭-૧૬૫૦-ખ-૨ગ્રામ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીના મહેકમ પર મંજુર થયેલ ચીટનીશ​(મનરેગા) ની જગ્યાને એબેયન્સમાંથી મુક્તિ આપ​વા અંગે.
૧૬-૦૯-૨૦૧૭એસબીએમ​-૧૦-૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ-૬૨-ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન" કરવા બાબત​.
૧૩-૦૯-૨૦૧૭એસબીએમ​-૧૦-૨૦૧૭-એસ​એફ​એસ​-ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત ગ્રામ્ય કક્ષાએ "ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન" કરવા બાબત​.
૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ગવન-૧૦-૨૦૧૦-૩૦૬-ખ-ર ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ. ના પટાવાળા/ચોકીદાર સંવર્ગના કર્મચારીઓને છઠ્ઠુ પગાર પંચ મંજૂર કરવા બાબત
૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ગવન-૧૦-૨૦૧૦-૩૦૬-ખ-ર ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ. ના પટાવાળા/ચોકીદાર સંવર્ગના કર્મચારીઓને દ્વિતીય ઉચ્‍ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત.
૨૯/૦૭/૨૦૧૬એસબીએમ​-૧૦૨૦૧૬-એસ​એફ​એસ​-૨૪(૧)ખ​-૨સ્વચ્છ ભારત મિશન(ગ્રામીણ) યોજનાના અમલીકરણ માટે રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાની જગ્યાઓની મંજૂરી આપવા બાબત.
૨૨/૦૭/૨૦૧૬એસબીએમ/૧૦૨૦૧૬/૩૯૯૨૮૭/ખ-૨ સ્વચ્છ ભારત અંતર્ગત SBCC ની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓને પ્રોત્સાહન રકમ ચુકવવા બાબત