પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

ખ - ૨ શાખાના વિષયો

  • ઇન્દિરા આવસ યોજના
  • સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના
  • કેન્દ્રીય ગ્રામીણ સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ (સંપૂર્ણ સ્વચ્છતા અભિયાન)
  • ગુજરાત રાજય ગ્રામ વિકાસ નિગમને સબંધિત તમામ બાબતો
  • સ્વર્ણજયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના
  • સંકલિત ભૂમિ વિકાસ કાર્યક્રમ
  • હરિયાળી વોટરશેડ યોજનાની તમામ કામગીરી
  • મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના અધિનિયમને સબંધિત બાબતો
  • રણવિસ્તાર કાર્યક્રમ
  • ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગની વાર્ષિક અને પંચવર્ષિય યોજનાઓ