પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | ખ​ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ખ​ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૦/૦૪/૨૦૧૮KP/09/2018/PRR/102014/94/KHIn exercise of hte powers conferred by Sub-Section (5) of Sectin 227 read with sub-section (5) of section of 274 of the Gujarat Panchayats Act, 1993 (Guj. 18 of 1993), the Government of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating the conditions of service of persons directly recruited to the post of Village Panchayat Secretary Class III, in the Superior Panchayat Service, in so far as they relate to the Pre-Service Training and Post-Training Examination, namely.
૦૨/૦૪/૨૦૧૮પી.એસ​.આર​-૧૧૯૪-૧૫૩૦-ખ​પંચાયત સેવાના સર્વેયર​, વર્ગ​-૩ સંવર્ગની પ્રતિનિયુક્તિ બાબતે માર્ગદર્શક સુચનાઓ બાબત​
૨૦/૧૦/૨૦૧૬અપગ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીથી નિમણુંક કરી ભરવાની થતી જગ્‍યાઓમાં શારીરિક ખોડખાંપણ ધરાવતી વ્‍યક્તિઓ માટે જગ્‍યાઓ અનામત રાખવા બાબત
૧૯/૧૦/૨૦૧૬વકમ-૧૦૨૦૧૬-૪૫૧-ખ નામ. હાઇકોર્ટ કે અન્‍ય કોર્ટ તેમજ લેબર કોર્ટના કેસ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત
11/05/2016KP/24 of 2016/PRR/1194/565/Khસમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ - 3
30/05/2016KP/27 of 2016/PRR/1194/430/Khસંશોધન મદદનીશ વર્ગ - 3
24/05/2016KP/26 of 2016 PSR/1294/572/10-13/Khગુજરાત પંચાયત સેવા (રાજ્ય સેવામાં બઢ્તી પાત્રતા)(સુધારો) ૨૦૧૬
24/05/2016KP/45 of 2015 PRR/1196/1/Khગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)(સુધારો)નું શુધ્ધીપત્ર
02/01/2016KP/04 of 2015/PRR/102013/1846/Khકમ્પાઉંડર (સુધારો) વર્ગ - 3
02/01/2016KP/02 of 2016/PRR/102013/189/Khગ્રામ પંચાયત મંત્રી (સુધારો) વર્ગ - 3
18/01/2016KP/08 of 2016/PRR/102013/1848/Khજુનિયર ક્લાર્ક (સુધારો) વર્ગ - 3
18/01/2016KP/07 of 2016/PRR/102013/1897/Khનાયબ ચીટનીશ (સુધારો) વર્ગ - 3
02/01/2016KP/03 of 2016/PRR/102013/1847/Khમુખ્યા સેવીકા (સુધારો) વર્ગ - 3
02/01/2016KP/01 of 2016/PRR/102013/1845/Khલેબોરેટરી ટેકનીશિયન (સુધારો) વર્ગ - 3
18/12/2015KP/45 of 2015 PRR/1196/1/Khગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)(સુધારો)
17/06/2015KP/29 of 2015/PSR/1294/764/KHIn exercise of the powers conferred by section 274 read with sub-sections (5) and (7) of section 227 of the Gujarat Panchayats Act, 1993 (Guj. 18 of 1993), the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Gujarat Panchayat Service (Transfer of Servants) Rules, 1995
૧૦/૦૪/૨૦૧૫નજગ​-૧૦૯૭-૩૩૨૫-ખ(પાર્ટ ફાઇલ)ન​વા રચાયેલા જીલ્લાઓમા કર્મચારીઓની ફાળ​વણી બાબત
૦૪/૦૪/૨૦૧૫મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખ ન​વરચિત જિલ્લાઓ।તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ તથા વર્ગ​-૪ ની ખુટતી તથા એકાકી જગ્યાઓ મંજુર કર​વા બાબત​
૦૭/૦૨/૨૦૧૫મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખ ન​વરચિત (૨૪) તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ અને ૪ ની જગ્યાઓ વસ્તીની ટકાવારીના આધારે સપ્રમાણ ફાળ​વણી કર​વા બાબત​
19/12/2014KP/99 of 2014/PSR/1294/764/KHGujarat Panchayat Services / (Transfer to Servents)Ahmedabad
૧૫/૧૨/૨૦૧૪મકમ​-૧૦૧૩-૧૩૬-ખન​વરચિત (૭) તાલુકાઓ માટે વર્ગ​-૩ અને ૪ ની જગ્યાઓ વસ્તીની ટકાવારીના આધારે સપ્રમાણ ફાળ​વણી કર​વા બાબત​
૨૫-૧૧-૨૦૧૪કેપી-૨૦૧૪ નો ૪૯-૧૨૯૪-૭૦૬-ખ​ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૯૩ (સન ૧૯૯૩ ના ગુજરાતના ૧૮મા) ની કલમ​-૨૨૭ની પેટા-કલમ (૫) સાથે વાંચતા, કલમ ૨૭૪થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર​, આથી, ગુજરાત જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતી (વિચાર વિનિમય​) નિયમો, ૧૯૯૮
૧૮/૦૩/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૪/૪૦/ખ​કોર્ટ સમક્ષની ભરતી/બઢતી પ્રક્રિયા સબંધિત સુનાવણીના કેસોમાં સમયસર કાર્યવાહી કરવા બાબત.
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખNotification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૧/ખ​Notificaion
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખNotification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૫૮/ખNotification
૦૧/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૭/ખNotification
૦૪/૦૧/૨૦૧૪પી.આર​.આર​./૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૭/ખNotification
૨૦/૦૯/૨૦૧૨ મકમ-૧૦૨૦૧૦-૨૧૨૨-ખ પંચાયત મંત્રીઓએ બજાવવાના કાર્યો અને ફરજો અંગેના કામગીરી જોબ ચાર્ટ બાબત.
૨૧/૦૭/૨૦૧૨ મકમ - ૧૦૨૦૧૦-૨૧૨૨-ખ પંચાયત મંત્રીઓએ બજાવવાના કાર્યો અને ફરજો અંગેના કામગીરી જોબ ચાર્ટ બાબત.