પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

ખ-શાખાના વિષયો

 • વર્ગ-૩ ના સીધી ભરતીના માંગણાપત્રકો, પ્રતિક્ષા યાદી અને નિમણૂક બઢતી ફાજલ કર્મચારીઓની વહેચણી અને પુનઃવહેચણી, વિષયને લગતા તારાંકિત/અતારાંકિત પ્રશ્નો બાબત.
 • વિષયને લગતી આરટીઆઇ એકટ હેઠળની અરજીઓ/અપીલો વિષયને લગતા કોર્ટ દાવા, મુકદમા અને ટ્રીબ્યુનલની અરજીઓ ઉપરોકત વિષયને લગતી અંદાજપત્રની જોગવાઇ બાબત.
 • ગ્રામપંચાયતના તલાટીના જોબ ચાર્ટ બાબત
 • જિલ્લા કક્ષાના વર્ગ-૩ ની જગ્યાઓ ઉભી કરવી લંબાવવી અને ચાલુ રાખવી.
 • વિકાસ કમિશ્નરશ્રીમાંથી સીંગલ ફાઇલ સીસ્ટમથી રજુ થતી વહીવટી બાબતોને લગતી બાબતો વિષયને લગતા ગુજરાત હાઇકોર્ટના દાવાઓ બાબત
 • પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ વર્ગ-૩ ની નિમણૂક સામેના કોર્ટ કેસો / અપીલો કોર્ટ કેસોમાં સરકારી વકીલોની નિમણૂક માટેની દરખાસ્તો પ્રતિનિયુકતિ બાબત
 • વર્ગના કર્મચારીઓને પરત હટાવવા બાબત, નામ/અટક/જન્મ તારીખ સુધારવા બાબત
 • રોજમદાર અશંકાલિન કર્મચારીઓને કાયમી કરવા બાબત
 • સંભવ્ય તારીખ બાબત
 • ઇજાફો અને લાયકીયાડ ઓળંગવા બાબત
 • કર્મચારીઓના તાલીમ શિવિરમાં મોકલવા બાબત પુર્વ સેવા તાલીમ બાબત
 • ખાતાકીય પરીક્ષા બાબત
 • જિલ્લા પંચાયતના વહીવટી નિરીક્ષણ બાબત
 • જાહેર હિસાબ સમિતિ, સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ અને ઓડિટ પેરાઓ અને ખાતરીઓ