પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | લ-શાખાને લગતા ઠારાવો

લ-શાખાને લગતા ઠારાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૦૩-૧૦-૨૦૧૮આરબીએન​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૭-લસ્માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્ચે સ્પર્ધા તથા ગ્રાન્ટ ફાળ​વણીના ધોરણોમાં સુધારો કર​વા બાબત​
૨૭-૦૪-૨૦૧૮આરબીએન​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૯-લ​સ્માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્ચે સ્પર્ધા તથા ગ્રાન્ટ ફાળ​વણીના ધોરણોમાં સુધારો કર​વા બાબત​.
૧૩-૦૩-૨૦૧૮અવસ​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૬(૭૭૦૯૧૮)લ​ગ્રામ્ય​વિસ્તારના ઘર વિહોણા કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજનામાં સુધારો કર​વા બાબત​
૨૧-૦૬-૨૦૧૭પરચ​-૧૦૨૦૧૭-૮૫૭-લ​સચિવશ્રી, ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડને ખાતાના વડા જાહેર કર​વા બાબત
૦૧-૦૫-૨૦૧૭અવસ​-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૬(૭૭૦૯૧૮)લ​ગ્રામ્ય વિસ્તારના ઘર કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાંક મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજનામાં સુધારો કરવા બાબત​
૦૬-૦૨-૨૦૧૭આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬૭(૭૭૦૮૮૦)-લસ્‍માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્‍ચે સ્‍પર્ધા તથા ગ્રાન્‍ટ ફાળવણીના ધોરણોમાં સુધારો કરવા બાબત.
૦૬-૦૮-૨૦૧૬અવસ-૧૦૨૦૧૫-૧૦૫૨-લ ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારના જમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્‍ય કારીગરોને રહેણાંકનામફત પ્‍લોટ આપવાની યોજના અને મકાન સહાયની યોજના સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાને સંબંધિત સંકલિત ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત
૨૪-૦૭-૨૦૧૬ આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૩૨૩(૧૬૯૫૪૭)-લસ્‍માર્ટ વિલેજ યોજના અમલીકરણ માટે સ્‍માર્ટ વિલેજ સોસાયટીની રચના કરવા બાબત
૨૫-૦૭-૨૦૧૬આરબીએન-૧૦૨૦૧૬-૩૨૩ (૧૬૯૫૪૭)/લ સ્‍માર્ટ વિલેજ સોસાયટી અંતર્ગત ગવર્નીંગ બોડીની રચના કરવા બાબત
૦૩-૦૫-૨૦૧૬આરબીએન​-૧૦૨૦૧૬-૧૯૦(૧૦૫૮૬૧)લસ્માર્ટ વિલેજ યોજનામાં પસંદગી માટે ગ્રામ પંચાયતો વચ્ચે સ્પર્ધા તથા ગ્રાન્ટ ફાળ​વણીના ધોરણો બાબત​
૨૨-૦૧-૨૦૧૬આરબીએન/૧૦ર૦૧૬/૧રર/લશ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી રર્બન મિશન યોજનાના અમલીકરણ માટે સ્ટેટ લેવલ એમ્પાવરમેન્ટ કમીટીની રચના કરવા બાબત
૧૭-૧૦-૨૦૧૫હગય/૧૦ર૦૧૪/૧૭૮૩/લ (પપ૪પ)ર૦ વર્ષ જૂના હળપતિ આવાસોની બાંધકામની કામગીરી માટે ટેન્ડરીંગપ્રથા દૂર કરી ઈન્દિરા આવાસ યોજનાના ધોરણે આવાસના બાંધકામની મંજૂરી આપવા બાબત
૧૧-૦૯-૨૦૧૫અવસ​-૧૦૨૦૧૫-૧૦૫૨-લ ગ્રામ્ય વિસ્તારના જમીન​વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજના અને મકાન સહાયની યોજના- સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાને સંબંધિત સંકલિત ઠરાવ બાબત​
૨૪-૦૪-૨૦૧૫પરચ​-૧૦૨૦૧૫-૫૨૦લજમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપ​વાની યોજના માટેની તાલુકા લેન્ડ કમીટી અને જીલ્લા લેન્ડ કમીટીની બેઠક બોલાવ​વા બાબત
૧૨-૦૩-૨૦૧૫આરએચબી-૧૦૨૦૧૨-૧૪૮-લભૂગર્ભ ગટર યોજનાના કામો માટે મરામત અને નિભાવણી (ઓ એન્‍ડ એમ) ની કાર્યવાહી કરવા બાબત
૨૪-૦૨-૨૦૧૫બજટ૧/૧૦ર૦૧ર/૯ર/ નીતીવિષયક/લહળપતિ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ ધ્વારા હળપતિ જાતિના ઈસમો માટે બાંધવામાં આવતા આવાસોની યુનિટ કોસ્ટમાં ફેરફાર કરવા બાબત
૧૦-૧૦-૨૦૧૪ટીસીએસ/૧૦ર૦૧૪/૭૦૩રર/લ ''ધી પ્રોહીબીશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એઝ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જર્સ એન્ડ ધેર રીહબીલીટેશન એકટ તથા તે હેઠળ બનેલા નિયમોર૦૧૩'' અન્વયે જિલ્લા/તાલુકા કક્ષાની તકેદારી સમિતિની રચના, તેના કાર્યો, ફરજો અને સત્તા બાબત.
૨૫-૦૮-૨૦૧૪મફત/૧૦ર૦૧૪/૧૩૧૭/લજમીન વિહોણા મજૂરો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહેણાંકના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના માટેની તાલુકા લેન્ડ કમીટી અને જિલ્લા લેન્ડ કમીટીની રચનામાં સુધારો કરવા બાબત
૨૧-૦૬-૨૦૧૪ટીએસસી/૧૦ર૦૧૪/૭૦૩રર/લગુજરાત રાજયની તમામ જિલ્લા પંચાયતો, તાલુકા પંચાયતો તથા ગ્રામ પંચાયતોમાં સફાઈ કામદારો મારફત ભૂગર્ભ ગટરની સફાઈની કામગીરી કરાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા અને સફાઈ કામદારોના અપમૃત્યુઅકસ્માત રોકવા અંગે જરૂરી માર્ગદર્શક સૂચનાઓ આપવા બાબત
૦૨-૦૬-૨૦૧૪ આરબીએન​/૧૦૨૦૧૪/૧/લ​રર્બન યોજના અંતર્ગત ભૂગર્ભ ગટર યોજનાના બીજા તબક્કાના કામો ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડને તબદીલ કરવા બાબત
૧૮-૦૨-૨૦૧૪ અવસ​/૧૦૨૦૧૪/૧૫૮/લ​ બી.પી.એલ સિવાયના લાભાર્થીઓ માટેની સરદાર આવાસ યોજના - ર
૧૪-૦૯-૨૦૧૨એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/લ (પાર્ટ ફાઇલ)સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ વિહોણા તથા કાચા આવાસો ધરાવતા ૧૭ થી ૨૦ નો ગુણાંક ધરાવતા બીપીએલ કુટુંબોને આવાસો પુરા પાડવાની મંજુરી
૨૯-૦૮-૨૦૧૨બજટ/૧૦૨૦૧૨/૯૨/નીતિવિષયક/૧૦૧૧૬૮ હળપતિ કુટુંબોને આવાસ પુરા પાડવા તેમજ અગાઉના જર્જરીત આવાસોને યુનીટ કોસ્‍ટમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
૦૩-૦૮-૨૦૧૨એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/લસરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ વિહોણા તથા કાચા આવાસો ધરાવતા ૧૭ થી ૨૦નો ગુંણાક ધરાવતા બી.પી.એલ કુટુંબોને આવાસો પુરા પાડવાની મંજૂરી બાબત.
૦૨-૦૪-૨૦૧૨બજટ/૧૦૨૦૧૨/૯૨/નીતિવિષયક-૧૦૧૧૬૮/લ રાજ્યની હળપતિ જાતિના ઇસમોને આવાસની સુવિધા પૂરી પાડવા બાબત.
૦૨-૦૪-૨૦૧૨ એસીએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૧૧૨૩/આવાસ યોજના/લ રાજ્યની આવાસ યોજનાઓ હેઠળ ૧૭ થી ર૦ ગુણાંકવાળા આવાસ વિહોણા બીપીએલ કુટુંબોને આવાસ બાંધકામ સહાયની યોજના.
૩૦-૦૬-૨૦૧૧પરચ/૧૦૨૦૦૯/૮૧૯/લજુદા જુદા વિભાગની આવાસ યોજનાઓ માટે સુધારેલી યુનિટ કોસ્‍ટ રાજ્યની આવાસ યોજનાની યુનિટ કોસ્‍ટ વધારવા બાબત. (વિકલાંગ વિધવા બહેનોને આવાસ સહાય બાબત.)
૩૧-૦૧-૨૦૧૧પરચ/૧૦૨૦૧૦/૧૭૬/લરાજ્યની આવાસ યોજનાઓની ચુકવણાની પધ્‍ધતિ બાબત.
૧૧-૦૮-૨૦૧૦ પરચ/૧૦૨૦૦૯/૮૧૯/લજુદા જુદા વિભાગની આવાસ યોજનાઓ માટે સુધારેલી યુનિટ કોસ્‍ટ રાજ્યની આવાસ યોજનાની યુનિટ કોસ્‍ટ વધારવા બાબત
૦૨-૦૩-૨૦૦૯પરચ/૧૦૨૦૦૮/૮૧૯/લ રાજ્યની આવાસ યોજનાઓની યુનિટ કોસ્‍ટ એક સરખી રાખવી તથા તાલુકા દીઠ કલસ્‍ટર અભિગમથી આવાસો બનાવવા બાબત.
૦૪-૧૧-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૨૦૦૦/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાના મકાનોના બાંધકામની કામગીરી મજૂર સહકારી મંડળીઓ અને રજીસ્‍ટર્ડ ઇજનેરોને સોંપવા બાબત.
૧૬-૦૮-૨૦૦૦સસય/૧૦/૨૦૦૦/૧૦૯૮/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજનાની કામગીરી માટે નવી બિન-સરકારી સંસથાઓને પસંદ કરવાની સત્તા જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીઓને આપવા બાબત.
૦૨-૦૮-૨૦૦૦સસય/૧૦/૨૦૦૦/મંત્રી/૫૩/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના અંગેની સુચનાઓમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
૨૫-૦૫-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૧૩૨૬/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ બિનસરકારી સંસ્‍થાઓને સહાયનું એડવાન્‍સ ચુકવણું કરવા બાબત.
૦૪-૦૨-૨૦૦૦ મકન/૧૦૯૫/૧૩૨૬/લ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી મકાન બાંધકામ સહાયની રકમમાં વધારો કરવા તથા આ યોજના અમલીકરણમાં બિનસરકારી સંસથાઓને સાંકળવા બાબત.
-અરજી પત્રકસરદાર પટેલ આવાસ યોજના ર અંતર્ગત કાચા આવાસના સ્થાને પાકા આવાસ બાંધવા આર્થિક સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક