પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | મ​-શાખાને લગતા ઠરવો

મ​-શાખાને લગતા ઠરવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૧૭-૦૧-૨૦૧૯ફરસ​-૧૯૨૦૧૩-૨૭૩ (ભાગ​-૩)-મ​પંચાયત વિભાગ હસ્તકની યોજનાઓમાં થતા ચુક​વણાં પહેલા ધ્યાને લેવાને બાબતો તેમજ ગુજરાત તકેદારી આયોગને રજુ થતા કેસો બાબતે.