પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

મ-શાખાના વિષયો

  • ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-૧ અને ૨ ના અધિકારીઓ સામેની ફરીયાદોની પ્રાથમિક/ખાતાકીય તપાસ શિક્ષા તેમજ ફરજ મોકુફીને લગતી કામગીરી
  • ઉપરોકત અધિકારીઓ સામે કરેલ શિક્ષાના હુકમો સામેની અપીલો તથા પુનઃવિચારણા અંગેની કામગીરી
  • હાઇકોર્ટના કેસોની કામગીરી
  • આરટીઆઇ, આરટીઆઇ અપીલો,
  • માન.મુખ્ય મંત્રીશ્રી સંદર્ભના પત્રોની કામગીરી
  • એ.સી.બી. કાર્યાલય પાસેથી મળતા પત્રોની કામગીરી
  • માન.મુખ્ય સચિવશ્રીના સંદર્ભોની કામગીરી
  • એમ.એલ.એ./એમ.પી. તથા સ્વાગત ઓન લાઇન પ્રશ્નોની કામગીરી
  • ઓડિટ પેરાની કામગીરી