પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન

મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન

મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન
  • ૦૧મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન જાન્‍યુઆરી-૨૦૧૪ થી પ્રારંભ.
  • ૦૨સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃ પરચ/૨૦૧૪/૯૯/ચ, તા.૦૨-૦૮-૨૦૧૪થી મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન કાર્યક્રમ માટે રૂા. ૨૦.૮૫ કરોડની ગ્રાન્‍ટની જોગવાઇ
  • ૦૩૫૦૦૦થી વધુ વસ્‍તી ધરાવતી ગ્રામ પંચાયતોમાં ડોર ટુ ડોર કચરાનું કલેકશન કરીને એકત્રીત કરવામાં આવેલ કચરો, લેન્‍ડફીલ સાઇટ સુધી લઇ જવા માટે વ્‍યક્તિદીઠ રૂા. ૨.૦૦ની માસિક સહાય અન્‍વયે પરિવહન સહાય પેટે રૂા. ૧૯.૨૦ કરોડની ગ્રાન્‍ટની જોગવાઇ
  • ૦૪૫૦૦૦ થી વધુ વસ્‍તી ધરાવતી ગ્રામ પંચાયતોમાં પશુપાલકોના ઘરેથી ઉકરડાની સાઇટ સુધી ગોબર લઇ જવાના સાધન વસાવવા માટે સાધન સહાય તરીકે રૂા. ૧.૬૫ કરોડની ગ્રાન્‍ટની જોગવાઇ.
  • ૦૫તા. ૧૬-૦૯-૨૦૧૪ના પત્ર અન્‍વયે સમગ્ર રાજ્યમાં તા. ૨૫-૦૯-૨૦૧૪ થી તા. ૦૨-૧૦-૨૦૧૪ દરમ્‍યાન સ્‍વચ્‍છતા અભિયાન ઝૂંબેશ.
  • ૦૬સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃ પરચ/૧૦૨૦૧૪/૧૭૮૮/ચ, તા. ૨૫-૦૯-૨૦૧૪ થી સ્‍વચ્‍છ ભારત અભિયાન અને સ્‍વચ્‍છ પંચાયત સપ્‍તાહ અન્‍વયે રાજ્ય કક્ષા અને જિલ્‍લા કક્ષાની સમિતિની રચના.
  • ૦૭સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃ પરચ/૨૦૧૪/૧૮૪૭/ચ, તા. ૨૬-૦૯-૨૦૧૪ થી ગ્રામ પંચાયતોમાં સ્‍વચ્‍છતા બાબતે મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન સમિતિની રચના.
  • ૦૮તા. ૧૩-૧૦-૨૦૧૪ થી તા. ૨૨-૧૦-૨૦૧૪ સુધી દિવાળી પર્વ નિમિત્તે મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા અભિયાનનું આયોજન.
  • ૦૯ચાલુ વર્ષ : ૨૦૧૪-૧૫માં મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન યોજના હેઠળ રૂા. ૧૮૦૯.૨૫ લાખની ગ્રાન્‍ટની ફાળવણી કરવામાં આવી.