પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

ન શાખાના વિષયો

  • પંચાયત સેવાના તમામ બિન રાજયપત્રિત કર્મચારીઓ સામેની તપાસ, શિક્ષા અને ફરજ મોકુફીને લગતી તમામ કામગીરી
  • વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓના ગુજરાત તકેદારી આયોગ સંદર્ભેના કેસોની કામગીરી
  • ફરજ મોકુફી હેઠળના કર્મચારીઓના કેસોની સમીક્ષા સમિતિની બેઠકની કાર્યવાહી
  • કલમ ૧૫ હેઠળની ફરજ મોકુફી સામેની અપીલો
  • વર્ગ-૩ ના કર્મચારી(નિવૃત) પેન્શન કેસોને લગતી કામગીરી